Väärtuste arvutamine PivotTable-liigendtabelis

PivotTable-liigendtabelites saate väärtuseväljadel kasutada kokkuvõttefunktsioone, et kombineerida aluseks olevate lähteandmete väärtusi. Kui kokkuvõttefunktsioonid ja kohandatud arvutused ei anna soovitud tulemusi, saate arvutuslikel väljadel ja arvutuslikes üksustes luua oma valemid. Näiteks saate müügi komisjonitasule lisada arvutusliku üksuse koos valemiga, mis võib iga piirkonna jaoks isesugune olla. PivotTable-liigendtabel kaasab siis automaatselt komisjonitasu vahesummadesse ja kogusummadesse.

PivotTable-liigendtabelid pakuvad andmete arvutamiseks eri võimalusi. Siit leiate teavet saadaolevate arvutusmeetodite kohta ja saate teada, kuidas andmeallika tüüp arvutusi mõjutab ning kuidas kasutada valemeid PivotTable-liigendtabeli ja PivotChart-liigenddiagrammides.

Saadaolevad arvutusmeetodid

PivotTable-liigendtabelites väärtuste arvutamiseks saate kasutada mis tahes järgmist või kõiki järgmisi arvutusmeetodeid.

 • Kokkuvõttefunktsioonid väärtuseväljadel    Väärtuste alal olevad andmed summeerivad aluseks olevad lähteandmed PivotTable-liigendtabelisse. Näiteks lähteandmed

  PivotTable-liigendtabeli lähteandmete näide

 • annavad järgmised PivotTable-​​liigendtabeli ja PivotChart-liigenddiagrammid. Kui loote PivotChart-liigenddiagramm PivotTable-​​liigendtabeli andmete põhjal, kajastavad selle PivotChart-liigenddiagrammi väärtused seostuva PivotTable-liigendtabeli arvutusi.

  PivotTable-aruande näide

  PivotChart-liigenddiagrammi aruande näide

 • PivotTable-​​liigendtabelis annab veerg Kuu üksused Märts ja Aprill. Reaväli Piirkond annab üksused Põhi, Lõuna, Ida ja Lääs. Veeru Aprill ja rea Põhi ristumiskohal olev väärtus on lähteandmete selliste kirjete, mille välja Kuu väärtus on Aprill ja välja Piirkond väärtus Põhi, müügi kogutulu.

 • PivotChart-liigenddiagrammis võib väli Piirkond olla kategooriaväli, mis näitab väärtusi Põhi, Lõuna, Ida ja Lääs kategooriatena. Väli Kuu võib olla sarjaväli, mis näitab üksusi Märts, Aprill ja Mai legendis kujutatud sarjadena. Väärtuse väli nimega Müügi summa saab sisaldada andmemarkereid, mis väljendavad iga piirkonna iga kuu kogu müügitulu. Näiteks saab üks andmemarker oma asukoha põhjal vertikaalteljel (väärtuse teljel) väljendada Aprilli kogumüüki piirkonnas Põhi.

 • Väärtuseväljade arvutamiseks on kõigile lähteandmete tüüpidele, välja arvatud analüütilise töötlemise (OLAP) lähteandmetele, saadaval järgmised kokkuvõttefunktsioonid.

Funktsioon

Summeerib

Sum (Summa)

Väärtuste summa. See on arvandmete vaikefunktsioon.

Count (Loenda)

Andmeväärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count toimib nagu funktsioon COUNTA. Funktsioon Count on mittearvuliste andmete vaikefunktsioon.

Average (Keskmine)

Väärtuste keskmine.

Max (Maksimum)

Suurim väärtus.

Min (Miinimum)

Väikseim väärtus.

Product (Korrutis)

Väärtuste korrutis.

Count Nums (Loenda arvulised)

Arvuliste andmeväärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count Nums toimib nagu funktsioon COUNT.

StDev (Standardhälve)

Populatsiooni hinnanguline standardhälve, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

StDevp (Populatsiooni standardhälve)

Populatsiooni standardhälve, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad andmed.

Var (Dispersioon)

Populatsiooni hinnanguline dispersioon, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

Varp (Populatsiooni dispersioon)

Populatsiooni dispersioon, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad andmed.

 • Kohandatud arvutused    Meetod kohandatud arvutused näitab teistel selle andmepiirkonna üksustel või lahtritel põhinevaid väärtusi. Näiteks saate kuvada andmevälja Müügi summa väärtused protsendina Märtsi müügist või välja Kuu üksuste jooksva kogusummana.

  Järgmised funktsioonid on saadaval kohandatud arvutusteks väärtuseväljadel.

Funktsioon

Tulem

Ära arvuta

Kuvab väljale sisestatud väärtust.

% üldkokkuvõttest

Kuvab väärtused protsendina aruande kõikide väärtuste või andmepunktide kokkuvõttest.

% veerusummast

Kuvab iga veeru või sarja väärtused protsendina veeru- või sarjasummast.

% reasummast

Kuvab iga rea või kategooria väärtused protsendina rea- või kategooriasummast.

% järgmisest

Kuvab väärtused protsendina baasüksuse väärtusest baasväljal.

% emarea summast

Arvutab väärtused kujul:

(üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus ridadel)

% emaveeru summast

Arvutab väärtused kujul:

(üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus veergudel)

% ema kogusummast

Arvutab väärtused kujul:

(üksuse väärtus) / (valitud välja Baasväli emaüksuse väärtus).

Erinevus järgmisest

Kuvab väärtused erinevusena baasüksuse väärtusest baasväljal.

% erinevust järgmisest

Kuvab väärtused protsendierinevusena baasüksuse väärtusest baasväljal.

Jooksev kokkuvõte

Kuvab väärtused baasvälja üksteisele järgnevate üksuste jooksva kokkuvõttena.

% jooksvast kokkuvõttest

Arvutab väärtuse protsendina baasvälja üksteisele järgnevate üksuste jooksvast kokkuvõttest.

Järjesta väikseimast suurimani

Kuvab valitud väärtuste reitingu kindlal väljal, kus välja väikseim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest suurem väärtus kõrgema reitinguga.

Järjesta suurimast väikseimani

Kuvab valitud väärtuste reitingu kindlal väljal, kus välja suurim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest väiksem väärtus kõrgema reitinguga.

Register

Arvutab väärtused kujul:

((väärtus lahtris) x (üldkokkuvõte üldkokkuvõtetest)) / ((rea üldkokkuvõte) x (veeru üldkokkuvõte)).

 • Valemid    Kui kokkuvõttefunktsioonid ja kohandatud arvutused ei anna soovitud tulemusi, saate arvutuslikel väljadel ja arvutuslikes üksustes luua oma valemid. Näiteks saate müügi komisjonitasule lisada arvutusliku üksuse koos valemiga, mis võib iga piirkonna jaoks isesugune olla. Aruanne kaasab siis automaatselt komisjonitasu vahesummadesse ja kogusummadesse.

Kuidas mõjutab lähteandmete tüüp arvutusi?

Arvutused ja suvandid, mis aruandes saadaval on, olenevad sellest, kas lähteandmed tulevad OLAP-andmebaasist või muud tüüpi andmeallikast.

 • OLAP-lähteandmetel põhinevad arvutused    OLAP-kuubist loodud PivotTable-​​liigendtabelite korral tehakse summeeritud väärtustele OLAP-serveris eelarvutused, enne kui Excel tulemid kuvab. Te ei saa muuta seda, kuidas need eelarvutatud väärtused PivotTable-​​liigendtabelis arvutatakse. Näiteks ei saa te muuta kokkuvõttefunktsiooni, mida kasutatakse andmeväljade või vahesummade arvutamiseks, ega lisada arvutuslikke välju arvutuslikele üksustele.

  Samuti kui OLAP-server pakub arvutuslikke välju, mida nimetatakse arvutuslikeks liikmeteks, näete neid välju PivotTable-liigendtabeli väljaloendis. Samuti näete kõiki makrode loodud arvutuslikke välju ja arvutuslikke üksusi, mis kirjutati keeles Visual Basic for Applications (VBA) ja salvestati teie töövihikusse, kuid te ei saa neid välju ega üksusi muuta. Kui vajate arvutuste lisatüüpe, pöörduge OLAP-andmebaasi administraatori poole.

  OLAP-andmeallika korral saate vahesummade ja kogusummade arvutamisel peidetud üksused kaasata või välistada.

 • Muud tüüpi lähteandmetel põhinevad arvutused    PivotTable-liigendtabelites, mis põhinevad muud tüüpi välistel andmetel või töölehe andmetel, kasutab Excel arvandmeid sisaldavate väärtuseväljade arvutamiseks kokkuvõttefunktsiooni Summa ja teksti sisaldavate andmeväljade arvutamiseks kokkuvõttefunktsiooni Loenda. Andmete täpsemaks analüüsimiseks ja kohandamiseks saate valida mõne muu kokkuvõttefunktsiooni, näiteks Keskmine, Max või Min. Samuti saate luua oma valemeid, mis kasutavad aruande või teise töölehe andmete elemente, luues väljal arvutusliku välja või arvutusliku üksuse.

Valemite kasutamine PivotTable-liigendtabelites

Valemeid saate luua ainult aruannetes, mis põhinevad muud tüüpi lähteandmetel. OLAP-andmebaasil põhinevates aruannetes valemeid kasutada ei saa. Kui kasutate valemeid PivotTable-liigendtabelites, peaksite teadma järgmisi valemite süntaksireegleid ja käitumist.

 • PivotTable-liigendtabeli valemi elemendid    Valemites, mille loote arvutuslike väljade ja arvutuslike üksuste jaoks, saate kasutada tehtemärke ja avaldisi nagu teistegi töölehevalemite puhul. Saate kasutada konstante ja viidata aruande andmetele, kuid te ei saa kasutada lahtriviiteid ega määratud nimesid. Te ei saa kasutada töölehefunktsioone, mis nõuavad argumentidena lahtriviiteid või määratud nimesid, samuti ei saa te kasutada massiivifunktsioone.

 • Välja- ja üksusenimed    Excel kasutab valemites aruandeelementide identifitseerimiseks välja- ja üksusenimesid. Järgmises näites kasutavad andmed vahemikus C3:C9 väljanime Piimatooted. Arvutuslik üksus väljal Tüüp, mis eeldab uue toote müüki piimatoodete müügi põhjal, saab kasutada näiteks valemit =Piimatooted * 115%.

  PivotTable-näidisaruanne

  Märkus.: PivotChart-liigenddiagrammis kuvatakse väljad PivotTable-liigendtabeli väljaloendis ja üksusenimed iga välja ripploendis. Ärge ajage neid nimesid segi diagrammispikrites kuvatavate nimedega, mis näitavad sarjade ja andmepunktide nimesid.

 • Valemid tegelevad kogusummadega, mitte üksikute kirjetega    Arvutuslike väljade valemid tegelevad valemi väljade aluseks olevate andmete summadega. Näiteks korrutab arvutusliku välja valem =Sales * 1.2 iga tüübi ja piirkonna müügi teguriga 1,2; see ei korruta iga üksikut müüki teguriga 1,2 ega liida seejärel korrutisi.

  Arvutuslike üksuste valemid tegelevad üksikute kirjetega. Näiteks korrutab arvutusliku üksuse valem =Piimatooted *115% iga üksiku Piimatoodete müügi teguriga 115% ja seejärel liidetakse korrutised alal Väärtused kokku.

 • Tühikud, arvud ja sümbolid nimedes    Nimes, mis sisaldab mitut välja, saavad väljad olla suvalises järjestuses. Näiteks ülaltoodud näites saab vahemik C6:D6 olla nimega ’Aprill Põhi’ või ’Põhi Aprill’. Ümbritsege nimed, mis koosnevad rohkem kui ühest sõnast või sisaldavad arve või sümboleid, ülakomadega.

 • Kogusummad    Valemid ei saa viidata kogusummadele (siinse näite korral näiteks Märts Kogusumma, Aprill Kogusumma ja Üldkogusumma).

 • Väljanimed üksuseviidetes    Üksusele viitamisel saate kaasata välja nime. Üksuse nimi peab olema nurksulgudes: näiteks Piirkond[Põhi]. Selle vormingu kasutamine aitab vältida vigu #NAME? olukordades, kui aruande kahel eri väljal on üksustel sama nimi. Kui aruandes on väljal Tüüp näiteks üksus Liha ja väljal Kategooria samuti üksus Liha, saate veateadet #NAME? vältida nii, et viitate nendele üksustele kui Tüüp[Liha] ja Kategooria[Liha].

 • Üksustele viitamine asukoha järgi    Saate viidata üksusele asukoha järgi, kus see praegu sorditud aruandes kuvatakse. Tüüp[1] on Piimatooted ja Tüüp[2] on Mereannid. Üksus, millele on sel viisil viidatud, saab muutuda, kui üksuste asukoht muutub või kuvatakse või peidetakse muid üksusi. Peidetud üksusi selles registris ei loendata.

  Üksustele viitamiseks saab kasutada suhtelisi asukohti. Asukohad määratletakse valemit sisaldava arvutusliku üksuse suhtes. Kui Lõuna on praegune piirkond, siis Piirkond[-1] on Põhi; kui Põhi on praegune piirkond, siis Piirkond[+1] on Lõuna. Näiteks saab arvutuslik üksus kasutada valemit =Piirkond[-1] * 3%. Kui teie antud asukoht on esimesest üksusest eespool või viimasest üksusest tagapool, annab valem tulemiks vea #REF!.

Valemite kasutamine PivotChart-liigenddiagrammides

PivotChart-liigenddiagrammides valemite kasutamiseks looge valemid seotud PivotTable-liigendtabelites, kus saate vaadata üksikuid väärtusi, millest teie andmed koosnevad, ja seejärel saate tulemid graafiliselt kuvada PivotChart-liigenddiagrammil.

Näiteks kuvab järgmine PivotChart-liigenddiagramm iga müügiesindaja müüginäitajaid piirkonna kohta:

PivotChart-aruanne, mis näitab iga müügiesindaja müüginäitajaid piirkonna kohta

Kui soovite vaadata, millised oleksid müügitulemused siis, kui neid suurendada 10%, saate seotud PivotTable-​​liigendtabelis luua arvutusliku välja, mis kasutab valemit =Müük * 110%.

Tulem kuvatakse otsekohe PivotChart-liigenddiagrammil, nagu on näha alloleval diagrammil:

PivotChart-liigenddiagrammi aruanne, mis näitab 10-protsendilist käibekasvu piirkonna kohta

Kui soovite näha eraldi andmemarkerit piirkonna Põhi müügi kohta, millest on lahutatud transpordikulud 8%, saate väljale Piirkond luua arvutusliku üksuse valemiga =Põhi – (Põhi * 8%).

Tulemiks saate järgmise diagrammi:

PivotChart-liigenddiagrammi aruanne arvutatud üksusega.

Väljal Müügiesindaja loodud arvutuslik üksus kuvatakse legendis esindatud sarjana ja diagrammis kuvatakse see iga kategooria andmepunktina.

Valemite loomine PivotTable-liigendtabelites

NB!: PivotTable-liigendtabelis, mis on seotud analüütilise töötlemise (OLAP) andmeallikaga, ei saa valemeid luua.

Enne alustamist otsustage, kas soovite arvutuslikku välja või arvutuslikku üksust väljal. Arvutuslikku välja kasutage siis, kui soovite kasutada oma valemi mõne muu välja andmeid. Arvutuslikku üksust kasutage siis, kui soovite, et teie valem kasutaks välja kindla üksuse või üksuste andmeid.

Arvutuslike üksuste korral saate sisestada eri valemid lahtrikaupa. Näiteks kui arvutuslikul üksusel nimega ApelsinArv on läbi kõigi kuude valem =Apelsinid * .25, saate valemi juuni, juuli ja augusti jaoks muuta kujule =Apelsinid * .5.

Kui teil on mitu arvutuslikku üksust või valemit, saate arvutamise järjestust täpsustada.

Arvutusliku välja lisamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Kuvatakse PivotTable-liigendtabeli tööriistade menüü ja lisatakse menüüd Analüüs ja Kujundus.

 2. Klõpsake menüü Analüüs jaotises Arvutused valikut Väljad, üksused ja komplektid ning seejärel valikut Arvutuslik väli.

  Exceli lindi pilt

 3. Tippige välja nimi väljale Nimi.

 4. Sisestage lahtrisse Valem välja valem.

  Valemi mõne muu välja andmete kasutamiseks klõpsake väljal Väljad välja ning seejärel valikut Lisa väli. Näiteks välja Müük igale väärtusele 15% komisjonitasu arvutamiseks saate sisestada valemi = Müük * 15%.

 5. Klõpsake nuppu Lisa.

Arvutusliku üksuse lisamine väljale

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Kuvatakse PivotTable-liigendtabeli tööriistade menüü ning lisatakse menüüd Analüüs ja Kujundus.

 2. Kui välja üksused on rühmitatud, klõpsake menüü Analüüs jaotises Rühm nuppu Tühista rühmitamine.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake välja, kuhu soovite arvutusliku üksuse lisada.

 4. Klõpsake menüü Analüüs jaotises Arvutused valikut Väljad, üksused ja komplektid ning seejärel valikut Arvutuslik üksus.

  Exceli lindi pilt

 5. Tippige väljale Nimi arvutusliku üksuse nimi.

 6. Sisestage lahtrisse Valem üksuse valem.

  Valemis üksuse andmete kaustamiseks klõpsake üksust loendis Üksused ja seejärel klõpsake valikut Lisa üksus (üksus peab olema arvutusliku üksusega samalt väljalt).

 7. Klõpsake nuppu Lisa.

Eri valemite lahtrikaupa sisestamine arvutuslike üksuste korral

 1. Klõpsake lahtrit, mille valemit soovite muuta.

  Mitme lahtri valemi muutmiseks hoidke klahvi CTRL allavajutatuna ja klõpsake lisalahtreid.

 2. Tippige valemiribale valemi muudatused.

Mitme arvutusliku üksuse või valemi arvutamise järjestuse täpsustamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Kuvatakse PivotTable-liigendtabeli tööriistade menüü ja lisatakse menüüd Analüüs ja Kujundus.

 2. Klõpsake menüü Analüüs jaotises Arvutused valikut Väljad, üksused ja komplektid ning seejärel valikut Lahendamisjärjekord.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake valemit ja seejärel valikut Nihuta üles või Nihuta alla.

 4. Jätkake, kuni valemid on selles järjestuses, kuidas soovite neid arvutada.

Kõigi PivotTable-liigendtabelis kasutatavate valemite kuvamine

Saate kuvada kõigi praeguses PivotTable-liigendtabelis kasutatavate valemite loendi.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Kuvatakse PivotTable-liigendtabeli tööriistade menüü ja lisatakse menüüd Analüüs ja Kujundus.

 2. Klõpsake menüü Analüüs jaotises Arvutused valikut Väljad, üksused ja komplektid ning seejärel valikut Loetle valemid.

  Exceli lindi pilt

PivotTable-liigendtabeli valemi redigeerimine

Enne valemi redigeerimist tehke kindlaks, kas see valem on arvutuslikul väljal või arvutuslikus üksuses. Kui valem on arvutuslikus üksuses, tehke kindlaks ka see, kas valem on selles arvutuslikus üksuses ainus.

Arvutuslikes üksustes saate redigeerida arvutusliku üksuse kindlate lahtrite üksikuid valemeid. Näiteks kui arvutuslikul üksusel nimega ApelsinArvuta on läbi kõigi kuude valem =Apelsinid * .25, saate valemi juuni, juuli ja augusti jaoks muuta kujule =Apelsinid * .5.

Kindlaks tegemine, kas valem on arvutuslikul väljal või arvutuslikus üksuses

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Kuvatakse PivotTable-liigendtabeli tööriistade menüü ja lisatakse menüüd Analüüs ja Kujundus.

 2. Klõpsake menüü Analüüs jaotises Arvutused valikut Väljad, üksused ja komplektid ning seejärel valikut Loetle valemid.

  Exceli lindi pilt

 3. Otsige valemite loendi jaotisest „Arvutuslik väli“ või „Arvutuslik üksus“ üles valem, mida soovite muuta.

  Kui arvutatud üksuse jaoks on mitu valemit, siis üksus loomisel sisestatud vaike-valem on veerus B arvutatud üksuse nimi. Arvutatud üksuse jaoks täiendavate valemite jaoks sisaldab veerg B nii arvutatud üksuse nime kui ka üksuste lõikumise nimesid.

  Näiteks võib teil arvutusliku üksuse jaoks olla vaikevalem nimega MinuÜksus ja teine valem nimega MinuÜksus Jaanuar Müük. PivotTable-liigendtabelis leiate selle valemi rea MinuÜksus ja veeru Jaanuar lahtrist Müük.

 4. Jätkamiseks tehke ühte järgmistest.

Arvutusliku välja valemi redigeerimine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Kuvatakse PivotTable-liigendtabeli tööriistade menüü ja lisatakse menüüd Analüüs ja Kujundus.

 2. Klõpsake menüü Analüüs jaotises Arvutused valikut Väljad, üksused ja komplektid ning seejärel valikut Arvutuslik väli.

  Exceli lindi pilt

 3. Valige väljal Nimi arvutuslik väli, mille valemit soovite muuta.

 4. Redigeerige valemit dialoogiboksis Valem.

 5. Klõpsake nuppu Muuda.

Arvutusliku üksuse ühe valemi muutmine

 1. Klõpsake välja, mis sisaldab arvutuslikku üksust.

 2. Klõpsake menüü Analüüs jaotises Arvutused valikut Väljad, üksused ja komplektid ning seejärel valikut Arvutuslik üksus.

  Exceli lindi pilt

 3. Valige väljal Nimi arvutuslik üksus.

 4. Redigeerige valemit dialoogiboksis Valem.

 5. Klõpsake nuppu Muuda.

Arvutusliku üksuse kindla lahtri eri valemi muutmine

 1. Klõpsake lahtrit, mille valemit soovite muuta.

  Mitme lahtri valemi muutmiseks hoidke klahvi CTRL allavajutatuna ja klõpsake lisalahtreid.

 2. Tippige valemiribale valemi muudatused.

  Näpunäide.: Kui teil on mitu arvutuslikku üksust või valemit, saate arvutamise järjestust täpsustada. Lisateavet leiate jaotisest Mitme arvutusliku üksuse või valemi arvutamise järjestuse täpsustamine.

PivotTable-liigendtabeli valemi kustutamine

Märkus.: PivotTable-​​liigendtabeli valemi kustutamine eemaldab selle lõplikult. Kui te ei soovi valemit lõplikult eemaldada, saate selle asemel välja või üksuse peitmiseks PivotTable-liigendtabelist välja lohistada.

 1. Tehke kindlaks, kas valem on arvutuslikul väljal või arvutuslikus üksuses.

  Arvutuslikud väljad kuvatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis. Arvutuslikud üksused kuvatakse teiste väljade sees olevate üksustena.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Arvutusliku välja kustutamiseks klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  • Arvutusliku üksuse kustutamiseks klõpsake PivotTable-​​liigendtabelis välja, mis sisaldab üksust, mille soovite kustutada.

   Kuvatakse PivotTable-liigendtabeli tööriistade menüü ja lisatakse menüüd Analüüs ja Kujundus.

 3. Klõpsake menüü Analüüs jaotises Arvutused valikut Väljad, üksused ja komplektid ning seejärel valikut Arvutuslik väli või Arvutuslik üksus.

  Exceli lindi pilt

 4. Valige väljal Nimi väli või üksus, mille soovite kustutada.

 5. Klõpsake käsku Kustuta.

Kõigi PivotTable-liigendtabelis kasutatavate valemite kuvamine

Kõigi praeguses PivotTable-liigendtabelis kasutatavate valemite loendi kuvamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad valikut Valemid ja seejärel valikut Loetle valemid.

PivotTable-liigendtabeli valemi redigeerimine

 1. Tehke kindlaks, kas valem on arvutuslikul väljal või arvutuslikus üksuses. Kui valem on arvutuslikus üksuses, tehke kindlaks, kas valem on selles arvutuslikus üksuses ainus. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad valikut Valemid ja seejärel valikut Loetle valemid.

  3. Otsige valemite loendist pealkirja „Arvutuslik väli“ või „Arvutuslik üksus“ alt üles valem, mida soovite muuta.

   Kui arvutuslikul üksusel on mitu valemit, on vaikevalemil, mis sisestati üksuse loomisel, veerus B arvutusliku üksuse nimi. Arvutusliku üksuse lisavalemite veerg B sisaldab lisaks arvutusliku üksuse nimele ka ühisosaga üksuste nimesid.

   Näiteks võib teil arvutusliku üksuse jaoks olla vaikevalem nimega MinuÜksus ja teine valem nimega MinuÜksus Jaanuar Müük. PivotTable-liigendtabelis leiate selle valemi rea MinuÜksus ja veeru Jaanuar lahtrist Müük.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Arvutusliku välja valemi redigeerimine    

  1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad valikut Valemid ja seejärel valikut Arvutuslik väli.

  3. Valige väljal Nimi arvutuslik väli, mille valemit soovite muuta.

  4. Redigeerige valemit dialoogiboksis Valem.

  5. Klõpsake nuppu Muuda.

   Arvutusliku üksuse ühe valemi muutmine    

  6. Klõpsake välja, mis sisaldab arvutuslikku üksust.

  7. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad valikut Valemid ja seejärel valikut Arvutuslik üksus.

  8. Valige väljal Nimi arvutuslik üksus.

  9. Redigeerige valemit dialoogiboksis Valem.

  10. Klõpsake nuppu Muuda.

   Arvutusliku üksuse kindlate lahtrite üksikute valemite redigeerimine    

   Näiteks kui arvutuslikul üksusel nimega ApelsinArvuta on läbi kõigi kuude valem =Apelsinid * .25, saate valemi juuni, juuli ja augusti jaoks muuta kujule =Apelsinid * .5.

  11. Klõpsake lahtrit, mille valemit soovite muuta.

   Mitme lahtri valemi muutmiseks hoidke klahvi CTRL allavajutatuna ja klõpsake lisalahtreid.

  12. Tippige valemiribale valemi muudatused.

 3. Kui teil on mitu arvutuslikku üksust või valemit, saate arvutamise järjestust täpsustada. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad valikut Valemid ja seejärel valikut Lahendamisjärjekord.

  3. Klõpsake valemit ja seejärel valikut Nihuta üles või Nihuta alla.

  4. Jätkake, kuni valemid on selles järjestuses, kuidas soovite neid arvutada.

PivotTable-liigendtabeli valemi kustutamine

Näpunäide.: Kui te ei soovi valemit jäädavalt kustutada, saate välja või üksuse peita. Välja peitmiseks lohistage see aruandest välja.

 1. Tehke kindlaks, kas valem on arvutuslikul väljal või arvutuslikus üksuses.

  Arvutuslikud väljad kuvatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis. Arvutuslikud üksused kuvatakse teiste väljade sees olevate üksustena.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Arvutusliku välja kustutamine    

  1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad valikut Valemid ja seejärel valikut Arvutuslik väli.

  3. Valige väljal Nimi väli, mille soovite kustutada.

  4. Klõpsake käsku Kustuta.

   Arvutusliku üksuse kustutamine    

  5. Klõpsake välja, mis sisaldab üksust, mille soovite kustutada.

  6. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad valikut Valemid ja seejärel valikut Arvutuslik üksus.

  7. Valige väljal Nimi üksus, mille soovite kustutada.

  8. Klõpsake käsku Kustuta.

PivotTable-liigendtabelis olevate väärtuste koondamiseks Exceli veebirakendusis saate kasutada kokkuvõttefunktsioone (nt Sum, Count ja Average). Funktsiooni Sum kasutatakse vaikimisi väärtuseväljade arvväärtuste jaoks, ent kui soovite kasutada mõnda muud kokkuvõttefunktsiooni, tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta ja klõpsake käsku Kuva väljaloend.

 2. Klõpsake akna PivotTable-liigendtabeli väljad jaotises Väärtused väärtusevälja kõrval asuvat noolenuppu.

 3. Klõpsake käsku Väärtusevälja sätted.

 4. Klõpsake soovitud kokkuvõttefunktsiooni ja siis nuppu OK.

Märkus.: Kokkuvõttefunktsioonid pole saadaval PivotTable-liigendtabelites, mis põhinevad OLAP-lähteandmetel.

Kasutatav kokkuvõttefunktsioon

Arvutatav väärtus

Sum (Summa)

Väärtuste summa. Seda kasutatakse arvväärtustega väärtuseväljade jaoks vaikimisi.

Count (Loenda)

Mittetühjade väärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count toimib sarnaselt funktsiooniga COUNTA. Funktsiooni Count kasutatakse vaikimisi selliste väärtuseväljade korral, mis sisaldavad mittearvulisi väärtusi või tühje lahtreid.

Average (Keskmine)

Väärtuste keskmine.

Max (Maksimum)

Suurim väärtus.

Min (Miinimum)

Väikseim väärtus.

Product (Korrutis)

Väärtuste korrutis.

Count Numbers (Arvude loendamine)

Arve sisaldavate väärtuste arv (pole sama, mis Count, mis kaasab loendusse kõik mittetühjad väärtused).

StDev (Standardhälve)

Populatsiooni hinnanguline standardhälve, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

StDevp (Populatsiooni standardhälve)

Populatsiooni standardhälve, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad andmed.

Var (Dispersioon)

Populatsiooni hinnanguline dispersioon, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

Varp (Populatsiooni dispersioon)

Populatsiooni dispersioon, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad andmed.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×