Ekraanilugeri abil päringute koostamine Accessi töölauaandmebaasides

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Päringu Access klaviatuuri ja ekraanilugeriga. Oleme seda jutustaja, JAWS-i ja NVDA abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Päring hõlbustab teie töölauaandmebaasis andmete vaatamist, Access kustutamist või muutmist. Päringuid tasub kasutada ka siis, kui soovite kiiresti leida mingeid kindlaid andmeid, teha andmetega arvutusi või automatiseerida andmehaldustoiminguid (näiteks viimaste andmete pidev kontrollimine).

Märkused: 

Selle artikli teemad

Päringute tüübid

Vormides ja aruannetes esitamiseks vajaminevad andmed asuvad hästi kujundatud andmebaasis üldjuhul mitmetes tabelites. Päringuga koondatakse mitme tabeli teave vormis või aruandes esitamiseks. Päringute kaks põhitüüpi on valiku- ja toimingupäring. Mis tüüpi päringut luua, sõltub ülesandepüstitusest.

Päringute valimine

Valikupäring võimaldab tuua andmebaasist andmeid. Valikupäring aitab teil saada ainult neid andmeid, mida andmelehevaates vajate. Valikupäringu abil saate teha järgmist.

 • kui soovite näha ainult mingite konkreetsete tabeliväljade andmeid,

 • kui soovite näha mitme omavahel seotud tabeli andmeid korraga,

 • kui soovite näha mingile kindlale kriteeriumile vastavaid andmeid

 • kui soovite teha arvutusi,

 • Erinevatest tabelitest pärit andmete kombineerimine

Näiteks kui tootetabelis on mitu välja (veergu), saate luua valikupäringu, et saada laastatud vaade, mis keskendub ainult teile vajaminevale väljadele (veergudele). Samuti saate lisada kriteeriumid tagastatud ridade arvu filtreerimiseks, nii et tagastatakse näiteks ainult read, mis sisaldavad tooteid, mille maksumus on suurem kui 10,00 $.

Toimingupäringud

Toimingupäring võimaldab taotleda andmetega mingite toimingute tegemist. Toimingupäringuga saate andmeid lisada, muuta ja kustutada. Iga toimingu (näiteks andmete lisamise või kustutamise) jaoks on vastavat tüüpi toimingupäring.

Valikupäringu loomine

Lihtsa päringu avamiseks kasutage päringuviisardit. Päringule kriteeriumide lisamiseks kasutage päringukujundajat.

Päringuviisardi kasutamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C, Q, Z. Avaneb aken Uus päring, kus on valitud lihtpäringuviisard.

  Näpunäited: 

  • Kui tabel, mille põhjal te päringut koostada soovite, on veel salvestamata, palutakse teil seda enne päringuviisardi kuvamist teha.

  • Päringuviisardi abil saate luua ka muud tüüpi päringuid: Ristpäring, Duplikaatpäringu otsimine ühes tabelis duplikaatväljaväärtustega kirjete otsimiseks ja Vastenduspäringu otsimine ühes tabelis kirjete (ridade) otsimiseks, kus pole seotud kirjeid teises tabelis.

 2. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb aken Lihtpäring, kus fookus on loendiboksil Saadaolevad väljad.

 3. Liitboksi Tabelite/päringute redigeerimine liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+T või Shift+Tab.

 4. Ripploendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv. Valige ripploendis tabel, kus soovite päringu käivitada, üles- ja allanooleklahvide abil.

 5. Loendiboksi Saadaolevad väljad liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kui soovite valida välja, kuhu soovite päringu käivitada, kasutage allanooleklahvi.

 6. Välja lisamiseks päringusse vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S. Fookus liigub loendiboksile Valitud väljad.

 7. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Greater than button" (Suurem kui nupp), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kui soovite lisada kõik väljad, vajutage klahvikombinatsiooni Alt +S ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Greater than button" (Suurem kui nupp). Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Kõlab tekst „Button“ (Nupp). JAWS-i korral kuulete sõna "Double right arrow button" (Topelt paremnoolenupp). Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Päringule täiendavate tabelite lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+T. Fookus liigub väljale Tabelite/päringute redigeerimine. Korrake vastavalt vajadusele toiminguid 4–7.

 8. Kui olete tabelite ja väljade lisamisega lõpetanud, liikuge viisardi järgmisele lehele, vajutades klahvikombinatsiooni Alt+N.

  Näpunäide.: Viisardi järgmiste lehtede sisu sõltub teie valikutest. Näiteks võidakse teil paluda valida kas üksikasjalik või kokkuvõttev päring. Tehke oma valik ja liikuge viisardi järgmisele lehele, vajutades klahvikombinatsiooni Alt+N.

 9. Uues viisardilehel kuulete sõna "What title do you want for your query" ("Millist pealkirja soovite päringu jaoks kasutada?". Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Fookus liigub redigeerimisväljale Pealkiri. Tippige päringu nimi.

 10. Kontrollige, muutke ja salvestage päring.

  • Päringu salvestamiseks ja teabe vaatamiseks selle avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O ja seejärel sisestusklahvi (Enter). Päringu sulgemiseks vajutage klahvi F6.

  • Päringu salvestamiseks ja viisardist väljumiseks ilma päringutulemeid kuvamata vajutage klahvikombinatsiooni Alt +F, S. Kui viisard sulgub, kuvatakse päring uuel vahekaardil, kus fookus on esimeses lahtris.

  • Päringu kujunduse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M ja seejärel sisestusklahvi (Enter). Päring avaneb kujundusvaates.

Päringukoosturi kasutamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C, Q, D. Avaneb dialoogiboks Tabeli kuvamine, kus on valitud vahekaart Tabelid ja kuulete teksti "Show table dialog" (Tabeli kuvamine).

 2. Valige dialoogiboksis Tabeli kuvamine tabel ja lisage see päringusse allanooleklahvi abil ja vajutage soovitud tabeli nime kuuldes klahvikombinatsiooni Alt+A. Tabel kleebitakse kujundusruudustiku kohal asuvasse tööruumi.

 3. Dialoogiboksi Tabeli kuvamine sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C.

 4. Fookus on kujundusruudustikul real Väli redigeerimisväljal. Kuulete sõna "Access, Row 1, Column 1" ("Access, rida 1, veerg 1". JAWS-i korral kuulete teksti "Design, Autonumber, type and text" (Kujundus, automaatnumber, tippimine ja tekst). Välja lisamiseks kujundusruudustikku vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv. Avaneb ripploendis saadaolevad väljad.

 5. JAWS-i abil ripploendisse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+ülesnooleklahv. Jutustaja abil liigub fookus automaatselt ripploendisse.

 6. Ripploendist välja valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud välja nime, ja seejärel vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter). Valitud väli kuvatakse veerus. Fookus liigub automaatselt järgmisele veerule.

 7. Päringule täiendavate väljade lisamiseks korrake toiminguid 4–6.

 8. Väljale kriteeriumi lisamiseks tehke järgmist:

  1. Vajutage selle välja veerus, millele soovite kriteeriumi lisada, allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Row 11, Column 1" (Rida 11, veerg 1). JAWS-i korral kuulete sõna "Criteria" (Kriteeriumid).

  2. Sisestage kriteerium. Näiteks tippige tabeli Tooted väljale Hind paremnurksulg, võrdusmärk ja arv 10 (>=10), et kuvada toodete loend, mille hind on suurem kui 10,00 $ või sellega võrdne.

 9. Päringutulemite kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt, J, Q, G.

 10. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S. Sisestage dialoogiboksis Nimega salvestamine päringu nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkus.: Päringukujundaja abil saate korraga läbi vaadata mitmest seotud tabelist pärit andmeid. Näiteks kui teil on andmebaas, kus on tabel Kliendid ja tellimused ning igal tabelil on kliendi ID väli, mis on aluseks kahe tabeli vahelisele seosele üks-mitmele, saate luua päringu, mis tagastab tellimused kindlas linnas asuvatele klientidele. Kui soovite luua päringu, mis korraga läbib mitme tabeli andmeid, kasutage siin loetletud toiminguid, kuid korrake päringule lisatabelite, -väljade ja -kriteeriumide lisamiseks toiminguid 2–8.

Parameeterpäringu loomine

Kui kasutate sageli mingi konkreetse päringu eri versioone, on soovitav koostada parameetripäring. Parameetripäringu tegemisel suunatakse teid väljaväärtuste valimisel ning seejärel kasutatakse valitud väärtusi päringukriteeriumi määramiseks.

 1. Valige paanilt Navigeerimine päring, mille põhjal soovite parameetripäringu koostada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Avaneb kontekstimenüü.

 3. Vajutage klahvi D. Avaneb päring vaates Kujundamine. Fookus on päringu kujundusruudustiku esimese välja esimesel real.

 4. Väljale, mida soovite muuta, liikumiseks vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete soovitud välja nime.

 5. Reale Kriteeriumid liikumiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Row 11, Column 1" (Rida 11, veerg 1). JAWS-i korral kuulete sõna "Criteria" (Kriteeriumid).

 6. Kustutage lahtris olemasolev teave ja sisestage parameetristring. Näiteks kui soovite luua päringu jaoks parameetripäringu, et leida Kliente New Yorgis, kustutage "New York" ja sisestage väärtus Mis linna jaoks?. Perioodi (.) ei saa kasutada. või hüüumärk (!) parameetriviiba tekstina.

  String Millise linna jaoks? on teie parameetriviip. Nurksulgudes on näha, et soovite, et päring küsiks sisestamist, ja tekst (sel juhul, Millise linna jaoks?) on küsimus, mille parameetriviip kuvab.

 7. Päringu käivitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt, J, Q, G. Avaneb aken Sisestage parameetri väärtus, kus fookus on redigeerimisväljal. Sisestage väärtus ( nt New York).

 8. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni jõuate nupuni OK, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Meie näite puhul kuvatakse nüüd New Yorgi klientide tellimused.

Parameetri andmetüüpide määramine

Saate määrata ka seda, mis tüüpi andmeid peab parameeter aktsepteerima. Saate seada kõigi parameetrite andmetüübi, kuid eriti oluline on seada andmetüüp arv-, valuuta- ja kuupäeva-/kellaajaandmetele. Kui määrate andmetüübi, millega parameeter peaks nõustuma, kuvatakse kasutajatele kasulikum tõrketeade, kui nad sisestavad vale tüüpi andmeid (nt teksti, kui valuutat eeldatakse).

Märkus.: Kui parameeter on seatud aktsepteerima tekstandmeid, tõlgendatakse kõiki sisestatud andmeid tekstina ja tõrketeadet ei kuvata.

 1. Avage parameetripäring. Kujundusvaate aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, W, D. Avaneb kujundusruudustik.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt, J, Q, S, P. Avaneb dialoogiboks Päringu parameetrid, kus fookus on veerus Parameeter.

 3. Tippige viip parameetritele, mille andmetüüpi soovite määrata. Veenduge, et parameetrid on vastavuses viibaga, mida kasutate päringu kujundusruudustiku kriteeriumi real. Näiteks kui sisestasite väärtuse Mis linn?, sisestate sama viiba dialoogiboksis Päringuparameetrid.

 4. Veerule Andmetüüp liikumiseks vajutage tabeldusklahvi.

 5. Ripploendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv.

 6. Parameetri andmetüübi valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud andmetüüpi.

 7. Dialoogiboksi salvestamiseks ja selle sulgemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lisateavet parameetrite kasutamise kohta leiate parameetritest päringu käivitamisel sisendi küsimiseks.

Ristpäringu loomine

Kui soovite koondandmeid ümber korraldada, et need oleksid lihtsamini loetavad ja mõistetavad, kasutage ristpäringut. Ristpäring summeerib, arvutab välja keskmised ja muud koondnäitajad ning esitab tulemused kahes rühmas (paigutades ühed andmelehe külge mööda ülevalt alla ja teised mööda ülaserva vasakult paremale. Ristpäringu saate koostada kiiresti päringuviisardi abil.

Ristpäringuviisardiga saab ristpäringusse andmeid võtta ühestainsast tabelist või päringust. Kui teie ristpäringuks vajalikud andmed ei asu ainult ühes tabelis, alustage sammust Valikupäringu loomine ning teile vajalikud andmed tagastatakse.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C, Q, Z. Avaneb dialoogiboks Uus päring, kus on valitud lihtpäringuviisard.

  Näpunäide.: Kui tabel, mille põhjal te päringut koostada soovite, on veel salvestamata, palutakse teil seda enne päringuviisardi kuvamist teha.

 2. Vajutage allanooleklahvi. Kuulete sõna "Crosstab Query Wizard“ (Ristpäringuviisard).

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N. Avaneb ristpäringuviisard, kus on valitud raadionupp Tabelid ja fookus loendiboksis Tabelid.

 4. Valige objektid, mida soovite oma päringu loomisel kasutada:

  • Tabeli valimiseks kasutage allanooleklahvi.

  • Päringu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Q. Loendiboksile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Päringu valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud päringu nime.

  • Nii tabelite kui ka päringute valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O. Loendiboksile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Soovitud tabelite ja päringute valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud tabeleid.

 5. Järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusnuppu (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 6. Kuvatakse järgmine leht, kus on fookuses loendiboks Saadaolevad väljad. Reapäistes soovitud väärtusi sisaldava välja valimiseks vajutage allanooleklahvi.

 7. Välja lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi. Korrake sama iga täiendava välja lisamiseks.

  Näpunäited: 

  • Reapäiste allikana kasutamiseks saate valida kuni kolm välja, kuid mida vähem reapäisi kasutate, seda lihtsam on ristandmeleht lugeda.

  • Kui valite reapäiste jaoks mitu välja, siis määratleb nende väljade valimise järjekord teie tulemite sortimise vaikejärjestuse.

 8. Viisardi järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 9. Järgmisel lehel veerupäistes soovitud väärtusi sisaldava välja valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud välja.

  Näpunäide.: Üldiselt tuleks valida väli, mis sisaldab vähe väärtusi, et tulemeid oleks hõlpsam lugeda. Näiteks on soovitatav kasutada välja, millel on ainult mõni võimalik väärtus (nt sugu), mitte välja, mis võib sisaldada paljusid väärtusi (nt vanus).

 10. Kui veerupäise allikaks valitud väli sisaldab kuupäevi/kellaaegu, laseb viisard teil lisasammuna rühmitada kuupäevad intervallidesse. Saate valida järgmiste võimaluste vahel: Aasta, Kvartal, Kuu, Kuupäev ja Kuupäev/Kellaaeg. Kui kuupäevi/kellaaegu sisaldavaid välju veerupäiste allikana ei valita, jääb viisardi see lehekülg vahele.

 11. Järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusnuppu (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N. Lehe avanedes on loendiboksis Väljad valitud esimene väli ning fookuse on loendiboks Funktsioonid.

 12. Loendiboksi Väljad liikumiseks vajutage muu välja valimiseks klahvikombinatsiooni Shift +Tab. Kuulete teksti "Fields, Selected" (Väljad, valitud). JAWS-i korral kuulete teksti "Fields, Colon, List box" (Väljad, koolon, loend) ja esimese välja nime.

 13. Välja valimiseks kasutage allanooleklahvi.

 14. Loendiboksile Funktsioonid liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti "Functions, Selected" (Funktsioonid, valitud). JAWS-i korral kuulete teksti "Functions, Colon, List box" (Funktsioonid, koolon, loendiväli) ja esimese funktsiooni nime.

 15. Kokkuvõtteväärtuste arvutamiseks soovitud funktsiooni valimiseks kasutage allanooleklahvi. Funktsioonide valik sõltub sellest, mis tüüpi on valitud välja andmed.

 16. Kui olete valiku tegemise lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni jõuate märkeruuduni Jah, kaasake reasummad. Selle valimiseks või tühjendamiseks vajutage tühikuklahvi.

  Kui kaasate reasummad, siis on ristpäringul täiendav reapäis, mis kasutab sama välja ja funktsiooni nagu väljaväärtuski. Reasumma kaasamise korral lisatakse täiendav veerg, kus liidetakse ülejäänud veergude summad. Näiteks kui teie ristpäring arvutab keskmise eluea asukoha ja soo järgi (soo veerupäistega), arvutab lisaveerg mõlema soo keskmise eluea asukoha järgi.

  Näpunäide.: Reasummade loomiseks kasutatava funktsiooni muutmiseks redigeerige ristpäringut kujundusvaates.

 17. Viisardi järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 18. Järgmisel lehel vajutage päringule nime andmiseks klahvikombinatsiooni Shift +Tab ja sisestage nimi. Vaikenimi sisaldab allkriipsu, millele järgneb järelliide "crosstab".

 19. Päringu vaatamine, muutmine ja salvestamine.

  • Ristpäringu vaatamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Päringukujunduse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

  • Päringu salvestamiseks ja viisardi sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALt+F.

Kustutuspäringu loomine

Kustutuspäringut kasutage siis, kui soovite tabelist või seotud tabelitest eemaldada korraga hulga kirjeid (ridu). Kustuspäring võimaldab määrata tingimuse, mille alusel leitakse ja kustutatakse soovitud andmed kiiresti. Ajavõit tuleb ka sellest, et salvestatud päringut saab uuesti kasutada.

Märkused: 

 • Enne andmete kustutamist või kustutuspäringu kasutamist veenduge, et teil on Accessi töölauaandmebaasi varukoopia. Kustutuspäringut kasutades on teil võimalus kustutatavad read enne kustutamist üle vaadata.

 • Kui soovite kustutada vaid üksikuid kirjeid, pole päring vajalik. Avage lihtsalt tabel andmelehevaates, valige kustutatavad väljad (veerud) või kirjed (read) ning vajutage nuppu „Kustuta“. Teil palutakse kinnitada, et soovite andmed jäädavalt kustutada.

Kustutamispäringu loomine tabeli või välja kõigi tühjade ridade kustutamiseks

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C, Q, D. Avaneb dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 2. Tabeli valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud tabeli nime. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A. Tehke sama iga tabeli kohta, kust soovite kirjeid kustutada.

 3. Dialoogiboksi Tabeli kuvamine sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C. Päringu kujundusruudustiku ülemises vasakus osas kuvatakse aken tabeliga, mis sisaldab märgitud välju.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J, Q, X. Avaneb kujundusruudustik, kus fookus on esimesel väljal. Kujundusruudustikus pole read Sortimine ja Kuvamine enam saadaval, kuid rida Kustuta on nüüd saadaval.

 5. Ripploendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+ allanooleklahv.

 6. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud välja, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub järgmisele veerule.

 7. Eelmisele veerule liikumiseks vajutage vasaknooleklahvi.

 8. Reale Delete liikumiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Delete colon" (Kustuta koolon), ja vajutage ripploendi avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv.

 9. Nupu "Where" valimiseks vajutage ülesnooleklahvi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub järgmisele veerule.

 10. Eelmisele veerule liikumiseks vajutage vasaknooleklahvi.

 11. Reale Kriteeriumid liikumiseksvajutage allanooleklahvi.

 12. Kui kuulete teksti "Criteria" (Kriteeriumid) või "Row 11, Column 1" (Rida 11, veerg 1), sisestage IsNull(true).

 13. Veendumaks, et päring tagastab kirjed, mida soovite kustutada, vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H, W, H.

 14. Päringu käivitamiseks tehke järgmist:

  1. Kujundusvaate aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H, W, D.

  2. Vajutage kujundusvaates klahvikombinatsiooni Alt+J, Q, G. Avaneb kinnitusaken, mis palub teil kinnitada ridade kustutamist.

  3. Ridade kustutamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 15. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S. Tippige dialoogiboksis Nimega salvestamine nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Kindlate kriteeriumidega kustutuspäringu loomine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C, Q, D. Avaneb dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 2. Tabeli valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud tabeli nime. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A. Tehke sama iga tabeli kohta, kust soovite kirjeid kustutada.

 3. Dialoogiboksi Tabeli kuvamine sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C. Päringu kujundusruudustiku ülemises vasakus osas kuvatakse aken tabeliga, mis sisaldab märgitud välju.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J, Q, X. Avaneb kujundusruudustik, kus fookus on esimesel väljal. Kujundusruudustikus pole read Sortimine ja Kuvamine enam saadaval, kuid rida Kustuta on nüüd saadaval.

 5. Ripploendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+ allanooleklahv.

 6. Kustutamiskriteeriumidega välja valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud välja, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Reale Delete liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv ja seejärel valige "Where" (Koht), vajutage allanooleklahvi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub järgmisele veerule.

 8. Eelmisele veerule liikumiseks vajutage vasaknooleklahvi.

 9. Reale Kriteeriumid liikumiseks vajutage allanooleklahvi.

 10. Sisestage kriteerium. Päringukriteeriumide näidete vaatamiseks lugege artiklit Kustutuspäringu loomine ja kasutamine.

 11. Reale Kuva liikumiseks vajutage ülesnooleklahvi.

 12. Iga kriteeriumi märkeruudu Kuva tühjendamiseks vajutage tühikuklahvi.

 13. Veendumaks, et päring tagastab kirjed, mida soovite kustutada, vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H, W, H.

 14. Päringu käivitamiseks tehke järgmist:

  1. Kujundusvaate aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H, W, D.

  2. Vajutage kujundusvaates klahvikombinatsiooni Alt+J, Q, G. Avaneb kinnitusaken, mis palub teil kinnitada X-arvu ridade kustutamist.

  3. Ridade kustutamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 15. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S. Tippige dialoogiboksis Nimega salvestamine nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Tehke oma andmebaasist varukoopia.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F, A. Avaneb paan Salvesta nimega, kus on valitud suvand Salvesta andmebaas nimega.

 2. Andmebaasi varundamiseks vajutage klahvi B ja seejärel sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine, kus on valitud tekstiväli Faili nimi. Soovi korral tippige andmebaasi uus nimi ja vajutage sisestusklahvi.

Kui kasutate kirjutuskaitstud faili või andmebaasi, mis on loodud varasemas Access, võidakse kuvada teade selle kohta, et andmebaasist ei saa varukoopiat luua.

Varukoopiale tagasipöördumine

 1. Sulgege algne fail ja nimetage see ümber, et varukoopia saaks kasutada algse versiooni nime.

 2. Määrake varukoopiale algversiooni nimi.

 3. Avage ümbernimetatud varukoopia Access.

Lisateave

Ekraanilugeri abil Accessi käivitamine

Ekraanilugeri abil päringute koostamine Accessi töölauaandmebaasides

Kiirklahvid Accessis

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×