Kuidas tuua väärtused SQL serveri salvestatud protseduuridele ADO-ga

Selle artikli Microsoft Visual .NET-i versiooni kohta leiate teavet artiklist .

Kokkuvõte

On olulisi probleeme, mida tuleks kaaluda, kui proovite hankida RAISERROR/PRINT/Return väärtusi SQL serveri salvestatud protseduuride kaudu ActiveX-i andmete objektide (ADO) kaudu. Siin on kolm probleemi.

 • SQL serveri RAISERROR avaldused peavad olema 11-18 raskusastmed.

 • SQL serveri lausete printimine võib ka ADO vigade kogumist asustada. Kuid Prindi laused on raskusastme taseme null (0), nii et salvestatud protseduuri korral on vaja vähemalt ühte RAISERROR lauset, et laadida üle vigade kogumist ADO-lause.

 • Talletatud protseduuri TAGASTATAVAd väärtused peavad olema seostatud vähemalt ühe ResultSet.

Lisateave

Järgmine kood proovi näitab ADO vigade kogumi sirvimist, et pääseda juurde RAISERROR/PRINT/tagasi üksikasjadele, mis on talletatud mitme resultsets tagastamise korral.

 1. Kleepige ja käivitage aknas ISQL_W järgmine kood, et luua juhises 4 ADO proovi jaoks kasutatav salvestatud protseduur.

     use pubs   GO   if exists (select * from sysobjects where id =    object_id('dbo.ADOTestRPE') and sysstat & 0xf = 4)   drop procedure dbo.ADOTestRPE   GO   create procedure ADOTestRPE   (   @SetRtn INT=0 OUTPUT,   @R1Num  INT=1,   @P1Num  INT=1,   @E1Num  INT=1,   @R2Num  INT=2,   @P2Num  INT=2,   @E2Num  INT=2   )   AS   DECLARE @iLoop   INT   DECLARE @PrintText VARCHAR(255)   DECLARE @iErrNum  INT   /*  Check for no Resultsets - needed to get the RETURN value back */    IF @R1Num + @R2Num = 0 SELECT NULL   /*  Resultset 1 ******************************* */    IF @R1Num > 0   BEGIN     SET ROWCOUNT @R1Num     SELECT 'Resultset 1' RsNum, Title     FROM Pubs..Titles     SET ROWCOUNT 0   END     /* Must raise a default error context in which to return the PRINT */     /* statement */    /* (if none present) since PRINT statements are a severity level of */    /*0. */    IF (@P1Num > 0) AND (@E1Num = 0) RAISERROR ("RAISERROR.PError1",     11, 2)   IF @P1Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @P1Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @PrintText = 'PRINT.Resultset.1: Line ' +   CONVERT(char(2), @iLoop)     PRINT @PrintText    END   END   IF @E1Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @E1Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @iErrNum = @iLoop + 201000      RAISERROR ("RAISERROR.Resultset.1", 11, 2)     END   END   /*  Resultset 2 ******************************* */    IF @R2Num > 0   BEGIN     SET ROWCOUNT @R2Num     SELECT 'Resultset 2' RsNum, Title     FROM Pubs..Titles     SET ROWCOUNT 0   END   /* Must raise a default error context in which to return the PRINT */    /* statement */    /* (if none present) since PRINT statements are a severity level of */    /* 0. */    IF (@P2Num > 0) AND (@E2Num = 0) RAISERROR ("RAISERROR.PError2",   11, 2)   IF @P2Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @P2Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @PrintText = 'PRINT.Resultset.2: Line ' +    CONVERT(char(2), @iLoop)      PRINT @PrintText     END   END   IF @E2Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @E2Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @iErrNum = @iLoop + 202000      RAISERROR ("RAISERROR.Resultset.2", 11, 2)     END   END   /*  Return & Output ************************************ */       select @SetRtn = -1   RETURN @SetRtn   GO
 2. Saate luua standardi. EXE-projekt Visual algteadmised. Form1 on loodud vaikimisi.

 3. Valige menüüst projekt viited ja seejärel valige Microsoft ActiveX-i andmete objektide teek. Märkus: koodi õigeks töötamiseks peate kasutama ADO versiooni 2,0 või uuemat versiooni. Uusimad Microsoft Access Components (MDAC) komponendid saate hankida veebisaidil järgmisel URL-il:

 4. Paigutage vorm nupule ja kleepige seejärel vormi jaotisse Ülddeklaratsioonid järgmine kood: Märkus: võimalik, et peate muutma oma keskkonna jaoks andmebaasi ühendamise stringi.

     'This Code demonstrates RAISERROR/PRINT/RETURN values with ADO and   'multiple resultsets.   Sub CreateParms()   Dim ADOCmd As New ADODB.Command   Dim ADOPrm As New ADODB.Parameter   Dim ADOCon As ADODB.Connection   Dim ADORs As ADODB.Recordset   Dim sParmName As String   Dim strConnect As String   Dim rStr As String   On Error GoTo ErrHandler   strConnect = "driver={SQL    Server};server=(local);uid=sa;pwd=;database=pubs"   Set ADOCon = New ADODB.Connection   With ADOCon     .Provider = "MSDASQL"     .CursorLocation = adUseServer 'Must use Server side cursor.     .ConnectionString = strConnect     .Open   End With   Set ADOCmd.ActiveConnection = ADOCon   With ADOCmd     .CommandType = adCmdStoredProc     .CommandText = "ADOTestRPE"   End With   'Parameter 0 is the stored procedure Return code.   sParmName = "Return"   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamReturnValue, , 0)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = -1   'Parameter 1 is the setting for the stored procedure Output   ' parameter.   sParmName = "Output"   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamOutput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 999   'Parameter 2   sParmName = "R1Num"   'Number of rows to return in Resultset 1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 1   'Parameter 3   sParmName = "P1Num"   'Number of PRINT statements in Resultset 1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 4   sParmName = "E1Num"   'Number of RAISERROR statements in Resultset               '1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 5   sParmName = "R2Num"   'Number of rows to return in Resultset 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 2   'Parameter 6   sParmName = "P2Num"   'Number of PRINT statements in Resultset 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 7   sParmName = "E2Num"   'Number of RAISERROR statements in Resultset               ' 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   Set ADORs = ADOCmd.Execute   Do While (Not ADORs Is Nothing)     If ADORs.State = adStateClosed Then Exit Do     While Not ADORs.EOF       For i = 0 To ADORs.Fields.Count - 1         rStr = rStr & " : " & ADORs(i)       Next i       Debug.Print Mid(rStr, 3, Len(rStr))       ADORs.MoveNext       rStr = ""     Wend     Debug.Print "----------------------"     Set ADORs = ADORs.NextRecordset   Loop   Debug.Print "Return: " & ADOCmd.Parameters("Return").Value   Debug.Print "Output: " & ADOCmd.Parameters("Output").Value   GoTo Shutdown   ErrHandler:     Call ErrHandler(ADOCon)     Resume Next   Shutdown:     Set ADOCmd = Nothing     Set ADOPrm = Nothing     Set ADORs = Nothing     Set ADOCon = Nothing   End Sub   Private Sub Command1_Click()   Call CreateParms   End Sub   Sub ErrHandler(objCon As Object)   Dim ADOErr As ADODB.Error   Dim strError As String   For Each ADOErr In objCon.Errors    strError = "Error #" & ADOErr.Number & vbCrLf & ADOErr.Description _     & vbCr & _      "  (Source: " & ADOErr.Source & ")" & vbCr & _      "  (SQL State: " & ADOErr.SQLState & ")" & vbCr & _      "  (NativeError: " & ADOErr.NativeError & ")" & vbCr    If ADOErr.HelpFile = "" Then      strError = strError & "  No Help file available" & vbCr & vbCr    Else      strError = strError & "  (HelpFile: " & ADOErr.HelpFile & ")" _    & vbCr & _            "  (HelpContext: " & ADOErr.HelpContext & ")" & _    vbCr & vbCr    End If    Debug.Print strError   Next   objCon.Errors.Clear   End Sub
 5. Seadke parameetrite kaks kuni seitse väärtust, et muuta salvestatud protseduuriga loodud RAISERROR ja/või-lausete arvu ning ADO kaudu tagastatud avaldusi. Käivitage uuesti Visual põhikoodi näidis ja pange tähele, et RAISERROR ja Prindi avaldused tagastatakse ADO vigade kogumist. Erinevate resultsets eri kombinatsioonidega erinevate RAISERROR abil eksperimenteerimiseks saate väärtusi muuta. Lisateavet konkreetsete juhtumite kohta leiate SQL-i salvestatud protseduuridest. Märkus: TAGASTATAVA väärtuse toomiseks ADO-sse salvestatud protseduuri korral peab olema vähemalt üks ResultSet. Selle probleemi lahendamiseks, kui ühtegi resultsets pole määratud (ADO-proovi koodis), käivitab salvestatud protseduur väärtuse "null", et tagastada ResultSet väärtuseks ADO. Lisaks sellele on loodud RAISERROR avalduste ja Prindi väljavõtete kombinatsiooni määramise probleemi lahendamiseks vaikimisi RAISERROR avaldused, et luua kontekst, mille kaudu PRINDItakse avaldus ADO kaudu. RAISERROR avaldused peavad olema salvestatud protseduuris kuvatud vormingus, sest ainult raskusastmed 11-18 tagasi ADO vigade kogumist.

Viited

Transact-SQL-i spikker: Otsi: "PRINT/RAISERROR Statement" Lisateabe saamiseks lugege järgmist Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklit:

Kuidas avada ADO-kirjekomplektid asünkroonselt WithEvents abil?

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×