MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFTIN ELOKUVAKONE

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) sekä asiakkaan välinen sopimus. Lue ehdot huolellisesti. Ehdot koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja mahdollista tietovälinettä, jolla ohjelmisto on toimitettu. Ehdot koskevat myös ohjelmistoon liittyviä Microsoftin

 • päivityksiä,
 • täydennyksiä,
 • Internet-pohjaisia palveluja ja
 • tukipalveluja,

jos niillä ei ole erillisiä omia käyttöoikeussopimuksiaan. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, noudatetaan niiden osalta tällaisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta.

Käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, ei ohjelmistoa saa käyttää.

Kuten jäljempänä todetaan, joidenkin toimintojen käyttäminen muodostaa asiakkaan suostumuksen tiettyjen tietokonetta koskevien tietojen siirrolle internet-pohjaisia palveluita varten.

Jos asiakas noudattaa näitä käyttöoikeusehtoja, asiakkaalla on alla luetellut pysyvät oikeudet.

 1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.
  1. Asentaminen ja käyttäminen. Asiakas saa asentaa haluamansa määrän ohjelmiston kopioita laitteisiinsa ja testata niitä.
  2. Sisältyvät Microsoft-ohjelmat. Ohjelmisto sisältää muita Microsoftin ohjelmia. Ohjelmien käyttöön sovelletaan näitä käyttöoikeussopimuksen ehtoja.
 2. KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄVAATIMUKSET JA/TAI LISÄOIKEUDET.

  Mediaelementit ja mallit. Asiakas saa kopioida ja käyttää luomissaan asiakirjoissa ja projekteissa ohjelmiston mukana toimitettuja kuvia, ClipArt-kuvia, animaatiota, ääniä, musiikkia, muotoja, videotiedostoja ja malleja, jotka on tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Asiakas saa levittää tällaisia asiakirjoja ja projekteja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön. Jos asiakas haluaa käyttää mediaelementtejä tai malleja joihinkin muihin tarkoituksiin, sallitut käyttötarkoitukset voi tarkistaa osoitteessa www.microsoft.com/permission.
 3. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Näitä palveluita voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa koska tahansa.
  1. Suostumus Internetin-pohjaisia palveluita varten. Ohjelmiston jäljempänä kuvatut ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään Internetin välityksellä. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Asiakas voi poistaa nämä ominaisuudet käytöstä tai olla käyttämättä niitä. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on Microsoftin tukisivustossa. Käyttämällä näitä ominaisuuksia asiakas suostuu automaattiseen tietojen lähettämiseen. Microsoft ei käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai yhteydenottoihin.
   1. Tietokoneen perustiedot. Seuraavat ominaisuudet käyttävät Internet-protokollia, jotka lähettävät kyseessä oleville järjestelmille tietokonetta koskevia tietoja, esimerkiksi asiakkaan Internet-protokollan (IP) osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, asiakkaan käyttämän selainohjelmiston nimen ja version sekä ohjelmistoa käyttävän laitteen kielikoodin. Microsoft käyttää näitä tietoja voidakseen tarjota Internet-pohjaisia palveluja asiakkaalle.
    1. Verkkosisältöön liittyvät ominaisuudet. Ohjelmiston sisältämät ominaisuudet voivat noutaa Microsoftilta asiaan liittyvää sisältöä asiakkaan käyttöön. Tässä tarkoitettua verkkosisältöä ovat esimerkiksi ClipArt-kuvat, tiedostopohjat, verkkokoulutus, verkkotuki, ohjeet ja sovellusten ohjeet. Näitä ominaisuuksia ei ole pakko käyttää.
   2. Tietojen käyttäminen. Microsoft saattaa käyttää tietokoneen tietoja ohjelmistojensa ja palvelujensa parantamiseen. Microsoft voi myös antaa tietoja muille, kuten laitteiden ja ohjelmistojen toimittajille. Ne saattavat tietojen avulla kehittää tuotteidensa toimivuutta Microsoftin ohjelmistojen kanssa.
  2. Internet-pohjaisien palvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää tätä palvelua tavalla, josta voi aiheutua haittaa palveluille tai sen käytölle. Asiakas ei saa käyttää tätä palvelua minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.
 4. KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä sopimus antaa asiakkaalle oikeuden käyttää ohjelmistoa tietyin rajoituksin. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen lainsäädäntö ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia. Käyttäjän on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa
  1. paljastaa ohjelmiston vertailutestien tuloksia kolmannelle osapuolelle ilman Microsoftilta etukäteen hankittua kirjallista lupaa;
  2. kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia;
  3. perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin;
  4. tehdä ohjelmistosta enempiä kopioita kuin mitä tässä sopimuksessa määritetään tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrittää;
  5. julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi;
  6. vuokrata tai lainata ohjelmistoa;
  7. siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle tai
  8. käyttää ohjelmistoa kaupallisten käyttöpalveluiden tuottamiseen kolmansille osapuolille.
 5. VARMUUSKOPIO. Asiakas saa tehdä yhden varmuuskopion ohjelmistosta. Sitä saa käyttää ainoastaan ohjelmiston uudelleenasentamiseksi.
 6. DOKUMENTAATIO. Jokainen henkilö, jolla on voimassa oleva oikeus käyttää asiakkaan tietokonetta tai sisäistä verkkoa, saa kopioida ja käyttää ohjeita asiakkaan sisäisissä tarkoituksissa.
 7. VIENTIRAJOITUKSET. Ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltain vientiä koskevia lakeja ja säännöksiä. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.microsoft.com/exporting.
 8. TUKIPALVELUT. Tämä ohjelmisto tarjotaan ”sellaisenaan”, joten sille ei välttämättä ole tukipalveluja.
 9. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus sekä asiakkaan käyttämiä täydennyksiä, päivityksiä, Internet-pohjaisia palveluita ja tukipalveluita koskevat ehdot muodostavat ohjelmistoa ja tukipalveluja koskevan koko sopimuksen.
 10. SOVELLETTAVA LAKI.
  1. Yhdysvallat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tämän sopimuksen tulkintaa ja sopimusrikkomuksiin liittyviä vaateita koskevat Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lait lainvalintaperiaatteisiin katsomatta. Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.
  2. Yhdysvaltain ulkopuolella. Jos ohjelmisto on hankittu jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja.
 11. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa on kuvattu tiettyjä laillisia oikeuksia. Sinulla saattaa olla muitakin oikeuksia oman maasi lakien perusteella. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niinikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.
 12. TAKUUN POISSULKEMINEN. Ohjelmiston käyttöoikeus annetaan ”sellaisenaan”. Asiakas käyttää ohjelmistoa omalla riskillään. Microsoft ei myönnä mitään nimenomaisia takuita, vakuutuksia tai ehtoja. Asiakkaalla saattaa olla asuinmaansa kuluttajasuojalainsäädännön nojalla muitakin oikeuksia tai lakisääteisiä takuita, joita tämän käyttöoikeuden ehdot eivät voi rajoittaa. Microsoft torjuu paikallisten lakien sallimassa määrin oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. AUSTRALIA: Asiakkaalla on Australian kuluttajansuojalaista johtuvia takuita, joihin näiden ehtojen ei ole tarkoitus vaikuttaa.
 13. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Asiakas voi vaatia Microsoftilta ja sen toimittajilta korvauksia vain suorista vahingoista ja enintään 5,00 USD:n arvosta. Asiakas ei voi vaatia mitään muita vahingonkorvauksia välillisistä vahingoista, menetetyistä tuotoista tai erityisistä, epäsuorista tai seuraamuksellisista vahingoista.

  Tämä rajoitus koskee

  • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (koodi mukaan lukien) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä

  • vaateita, jotka perustuvat sopimus- tai takuurikkomuksiin, sitoumuksiin tai ehtoihin, ankaraan vastuuseen, laiminlyöntiin tai muuhun oikeudenloukkaukseen, sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

  Se on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä maissa.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 11574 – Viimeisin tarkistus: 22.6.2016 – Versio: 1

Palaute