Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Microsoft-palvelusopimus

Asiakkaan tulisi lukea tämä kokonaan ja tulostaa arkistointia varten.

Microsoftin palvelusopimus

OSTAMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUJA ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN, WEB-SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJAILMOITUKSEN SEKÄ PALVELUJEN SIVUSTOSSA ILMOITETUT KÄYTÄNNÖT, JOTKA SISÄLTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA OVAT SEN OSA, SEKÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN NIITÄ.

ASIAKAS VAHVISTAA MYÖS, ETTÄ ASIAKAS ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS TÄMÄ SOPIMUS JA ASIAKKAAN (MAHDOLLINEN) NYKYINEN MICROSOFTIN KANSSA SOLMITTU PALVELUSOPIMUS OVAT RISTIRIIDASSA, ASIAKKAAN NYKYISEN MICROSOFTIN KANSSA SOLMITUN PALVELUSOPIMUKSEN EHTOJA SOVELLETAAN. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ASIAKKAAN TULEE OTTAA YHTEYTTÄ HYVITYSTÄ VARTEN 72 TUNNIN KULUESSA PALVELUN HANKKIMISESTA EIKÄ ASIAKKAAN TULE KÄYTTÄÄ PALVELUJA.

Tämä Microsoftin palvelusopimus (“sopimus”) on tehty palvelun tilaavan osapuolen (“asiakas”) ja Microsoftin lähimmän samassa maassa tai samalla alueella sijaitsevan konserniyhtiön (“Microsoft”) välillä, jos Microsoft ei toisin määrää jäljempänä kohdassa 9. "Konserniyhtiö" tarkoittaa mitä tahansa juridista yksikköä, jonka asiakas tai Microsoftin konserniyhtiö omistaa, joka omistaa asiakkaan tai Microsoftin konserniyhtiön tai joka on asiakkaan tai Microsoftin konserniyhtiön yhteisomistuksessa. "Omistus" tarkoittaa yli 50 prosentin omistusosuutta.

Ehdot

1. PALVELUT Microsoft sitoutuu toimittamaan kohtuullisten kustannusten rajoissa asiakkaan ostamat palvelut, jotka on kuvattu palvelujen WWW-sivustossa (jäljempänä “palveluopas”). Palveluoppaan WWW-osoite on http://support.microsoft.com. Jos WWW-osoite jostakin syystä muuttuu, Microsoft toimittaa uuden osoitteen asiakkaalle pyynnöstä.

Asiakkaan palvelujen käyttämiseen sovelletaan tätä sopimusta sekä palveluopasta, joka sisältyy tämän huomautuksen perusteella tähän sopimukseen. Jos tämän sopimuksen ja palveluoppaan ehdot ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja.

Microsoftin edellytykset tuottaa palveluja ovat riippuvaisia asiakkaan täydellisestä yhteistyöstä sekä asiakkaan toimittamien tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä.

2. OMISTUS JA KÄYTTÖOIKEUDET.

a. Korjaukset. Microsoft myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, pysyvän ja kokonaan maksetun käyttöoikeuden sen korjauksen käyttämiseen ja jäljentämiseen, jonka Microsoft tai Microsoftin nimeämä taho toimittaa vain asiakkaan käyttöä varten. Korjauksia ei saa myydä tai jakaa edelleen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole konserniyhtiöitä. Ellei tässä sopimuksessa toisin mainita, korjauksia varten myönnettyihin käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan asianomaisen tuotteen käyttöoikeussopimusta, tai jos korjaus ei koske tiettyä tuotetta, korjaukseen sovelletaan muita Microsoftin toimittamia käyttöehtoja. Asiakkaan tuotteen käyttämiseen sovelletaan tuotteen käyttöoikeussopimusta. Asiakas vastaa kaikkien tuotteen käyttöoikeussopimuksen maksujen maksamisesta. ”Tuotteilla” tarkoitetaan konekoodeja, Web-pohjaisia palveluja tai materiaaleja, jotka ovat markkinoilla, odottavat markkinoille pääsyä tai jotka ovat beetatuotteita (maksullinen tai maksuton käyttöoikeus), ja edellä mainittujen johdannaistuotteita, jotka Microsoft tai Microsoftin nimeämä taho toimittaa asiakkaan käyttöön Microsoftin, Microsoftin konserniyhtiöiden tai kolmannen osapuolen julkaisemaa käyttöoikeutta vastaan. ”Korjaukset” tarkoittavat tuotekorjauksia, joita Microsoft julkaisee joko yleiseen käyttöön (kuten kaupallisten tuotteiden service packit) tai joita Microsoft tai Microsoftin nimeämä taho toimittaa asiakkaalle, kun asiakas käyttää palveluja (kuten muut korjaukset, korjaustiedostot, hotfix-korjaukset, päivitykset, virheiden korjaukset, beetakorjaukset ja beetajärjestelmät) sekä näiden johdannaistuotteita. Asiakas sitoutuu siihen, että hänellä ei ole oikeutta muuttaa, perusteellisesti tutkia eikä purkaa saamiaan korjauksia tai muuttaa niiden tiedostonimiä tai yhdistää niitä muihin kuin Microsoftin konekoodeihin.
b. Aiemmin tehty työ. Kaikki tästä sopimuksesta riippumattomat oikeudet kirjallisiin materiaaleihin (“materiaalit”), jotka perustuvat konekoodiin tai muuhun kuin konekoodiin ja jotka Microsoft tai Microsoftin konserniyhtiö tai asiakas tai asiakkaan konserniyhtiö on kehittänyt tai muulla tavoin saanut, pysyvät sen osapuolen yksinomaisena omaisuutena, joka on toimittanut tämän aiemmin tehdyn työn (“aiemmin tehty työ”). Palvelujen suorittamisen aikana kumpikin osapuoli myöntää toiselle osapuolelle (ja tarvittaessa alihankkijoille) väliaikaisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden käyttää, jäljentää ja muokata omia aiemmin tehtyjä töitään, jotka on toimitettu vain palvelujen suorittamiseksi. Microsoft myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, pysyvän ja kokonaan maksetun käyttöoikeuden Microsoftin aiemmin tehdyn työn käyttämiseen tuotteita lukuun ottamatta, jäljentämiseen ja mahdollisesti tarvittavaan muokkaamiseen. Aiemmin tehty työ on siinä muodossa mahdollisine muutoksineen, johon se jää, kun Microsoftin palvelu päättyy. Microsoftin aiemmin tehtyyn työhön myönnetyt käyttöoikeudet rajoittuvat asiakkaan omaan käyttöön, eivätkä nämä käyttöoikeudet ole edelleenmyytävissä tai -jaettavissa kolmansille osapuolille, jotka eivät ole konserniyhtiöitä.
c. Kehitystyöt. Me myönnämme asiakkaalle ei-yksinomaisen ja pysyvän oikeuden käyttää, jäljentää ja muokata konekoodeja tai materiaaleja (lukuun ottamatta korjauksia tai aiemmin tehtyä työtä), jotka me jätämme asiakkaalle, kun meidän palvelumme ("kehitystyöt") on suoritettu vain asiakkaan omaa käyttöä varten. Kehitystöitä ei saa myydä tai jakaa edelleen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole konserniyhtiöitä.
d. Mallikoodi. Kehitystyöt-osassa mainittujen oikeuksien lisäksi asiakkaalla on ei-yksinomainen pysyvä oikeus jäljentää ja jaella kaiken konekoodin objektikoodimuotoa, jonka Microsoft on toimittanut esimerkkitarkoituksia varten ("mallikoodi"), jos asiakas sitoutuu (i) pidättäytymään Microsoftin nimen, logon tai tavaramerkkien käyttämisestä mallikoodin sisältävien tuotteidensa markkinoinnissa; (ii) sisällyttämään mallikoodin sisältävään tuotteeseensa asianmukaisen tekijänoikeusmerkinnän ja (iii) suojaamaan ja puolustamaan Microsoftia mallikoodin sisältävän tuotteensa käyttämisestä tai jakelemista johtuvia vaatimuksia tai kanteita vastaan sekä korvaamaan Microsoftille tällaisista vaatimuksista ja kanteista aiheutuvat kustannukset, asianajopalkkiot mukaan lukien.
e. Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuden rajoitukset. Koska jotkin kolmansien osapuolten käyttöoikeusehdot vaativat, että (i) konekoodi yleisesti paljastetaan lähdekoodin muodossa kolmansille osapuolille; (ii) konekoodin käyttöoikeus myönnetään kolmansille osapuolille sovellusten kehittämistä varten; tai (iii) konekoodin voi jaella edelleen kolmansille osapuolille veloituksetta (yhteisnimitys ”avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehdot”), eri osapuolten myöntämät konekoodien käyttöoikeudet (tai konekoodeihin liittyvät immateriaalioikeudet) eivät sisällä käyttöoikeutta tai valtuutusta sisällyttää, muokata, yhdistää ja/tai jakaa tätä konekoodia minkään muun konekoodin kanssa tavalla, josta olisi seurauksena se, että toinen konekoodi tulisi avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen alaiseksi.
Lisäksi kumpikin osapuoli vakuuttaa, ettei toimita muille osapuolille konekoodia, joka on avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen alainen.
f. Konserniyhtiöiden oikeudet. Asiakas voi uudelleenlisensoida tähän osaan sisältyvät oikeudet konserniyhtiöilleen, mutta konserniyhtiöt eivät voi uudelleenlisensoida näitä oikeuksia, ja konserniyhtiön käytön on noudatettava tähän sisältyviä käyttöoikeusehtoja.
g. Oikeuksien pidättäminen. Microsoft pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole tässä osassa nimenomaisesti myönnetty.

3. LUOTTAMUKSELLISUUS. Tämän sopimuksen ehdot ovat luottamuksellisia. Tiedon vastaanottava osapuoli ei saa paljastaa kumman tahansa osapuolen luottamukselliseksi ja/tai immateriaaliomaisuudeksi määrittämää tietoa tai sellaista tietoa, jota on pidettävä luottamuksellisena ja/tai immateriaaliomaisuutena ("luottamuksellinen tieto"), kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen nimenomaista suostumusta viiden vuoden ajan siitä, kun tieto on tullut julki. Tieto voidaan kuitenkin paljastaa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Nämä luottamusta koskevat velvoitteet eivät koske tietoja, (i) jotka tulivat vastaanottavan osapuolen tietoon lähteestä, joka oli muu kuin tiedon ilmoittava osapuoli, ja kyseessä ei ollut ilmoittavaan osapuoleen liittyvä luottamusvelvoitteen rikkominen, (ii) jotka ovat tai jotka tulevat julkiseen tietoon muuten kuin vastaanottavan osapuolen rikkomuksen kautta, (iii) jotka vastaanottava osapuoli kehittää itsenäisesti. Microsoft voi käyttää mitä tahansa teknisiä tietoja, jotka Microsoft hankkii ongelmanratkaisuun, vianmääritykseen, tuotteiden toimintaparannuksiin ja korjauksiin sekä knowledge Base -tietokantaan liittyvien palvelujen tarjoamisesta. Microsoft sitoutuu olemaan yksilöimättä asiakasta tai paljastamasta mitään asiakkaan luottamuksellista tietoa missään tietämyskantansa osassa.

4. TAKUIDEN POISSULKEMINEN.

a. EI TAKUUTA. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, MICROSOFT KIISTÄÄ JA JÄTTÄÄ HUOMIOTTA KAIKKI MICROSOFTIN TOIMITTAMIIN PALVELUIHIN TAI MUIHIN MATERIAALEIHIN TAI TIETOIHIN LIITTYVÄT VÄITTEET, TAKUUT JA VASTUUT, NIINNIMENOMAISET, OLETETUT KUIN ASETUSTEN TAI MUIDEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA MAHDOLLISET VÄITTEET, TAKUUT JA VASTUUT OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MOITTEETTOMASTA LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
b. Paikallisten lakien soveltaminen. Jos sovellettavaan lakiin sisältyy epäsuoria ehtoja huolimatta tämän sopimuksen poissulkemisista ja rajoituksista, asiakkaan palveluja koskevien korvausten oikeudet rajoittuvat, ellei sovellettavan lain säännöksistä muuta johdu, seuraaviin: (i) palvelujen toimittaminen uudelleen tai (ii) palvelujen uudelleentoimittamisesta aiheutuvien mahdollisten kustannusten maksaminen. Kun kyseessä ovat tavarat, korvaukset rajoitetaan seuraaviin: (i) vastaavan tavaran antaminen entisen tilalle tai (ii) tavarassa olevan vian korjaaminen. Microsoft päättää, missä järjestyksessä korvauksien oikeuksia rajoitetaan.

5. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN, POISSULKEMISET. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU: 1) MICROSOFTIN KOKONAISVASTUU RAJOITTUU SUMMAAN, JONKA ASIAKAS ON MAKSANUT PALVELUISTA, RIIPPUMATTA VAATIMUKSEN SYYSTÄ; 2) KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE VASTUUSSA TOISELLE OSAPUOLELLE VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, VOITTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ MINKÄÄN TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄN SEIKAN OSALTA, EIKÄ MYÖSKÄÄN MICROSOFTIN TOIMITTAMIEN PALVELUJEN, MUIDEN MATERIAALIEN TAI TIETOJEN OSALTA, VAIKKA MICROSOFTILLE OLISI ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI TÄLLAINEN MAHDOLLISUUS OLISI OLLUT ENNAKOITAVISSA, JA 3) VAIKKA ASIAKKAALLE TOIMITETTAISIIN PALVELUJA VELOITUKSETTA, MICROSOFTIN KOKONAISVASTUU ASIAKASTA KOHTAAN EI YLITÄ VIITTÄ YHDYSVALTAIN DOLLARIA (5,00 USD) TAI SEN ARVOA PAIKALLISENA VALUUTTANA. TÄMÄ VASTUUN POISSULKEMINEN EI KOSKE OSAPUOLTEN KESKINÄISTÄ VASTUUTA, KUN KYSE ON LUOTTAMUSVELVOITTEEN TAI TOISEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN RIKKOMISESTA, EIKÄ PÄDE, KUN KYSE ON PETOKSESTA, TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA TAI TAHALLISESTA RIKKOMUKSESTA TAI OSAPUOLEN HUOLIMATTOMUUDEN AIHEUTTAMASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA. KOSKA JOTKIN VALTIOT EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA.

6. VEROT. Microsoftille tämän sopimuksen perusteella maksettavat summat eivät sisällä ulkomaan tai Yhdysvaltain veroja (mukaan lukien ilman rajoitusta arvonlisäverot, myyntiverot tai käyttöverot), jotka kuuluvat asiakkaan maksettaviksi tämän sopimuksen perusteella. Microsoft ei ole vastuussa veroista, jotka lain mukaan kuuluvat asiakkaan maksettaviksi. Kaikki tällaiset verot (mukaan lukien muun muassa mahdolliset nettotulon tai kokonaistuottojen verot, konsessioverot ja/tai varallisuusverot) kuuluvat asiakkaan vastuulle.

7. PÄÄTTÄMINEN. Kumpikin osapuoli voi päättää tämän sopimuksen, jos toinen osapuoli (i) rikkoo sopimusta aineellisesti tai laiminlyö velvoitteitaan siten, että rikkomusta ei ole korjattu 30 päivän kuluessa siitä, kun rikkomuksesta tai laiminlyönnistä on ilmoitettu, tai (ii) ei maksa laskua, joka on erääntynyt maksettavaksi yli 60 päivää aikaisemmin. Asiakas suostuu maksamaan kaikki maksut suoritetuista palveluista ja aiheutuneista kuluista.

8. MUUT EHDOT. Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä osapuolten välillä on sovittu sopimuksen aiheesta ja syrjäyttää kaikki aiemmat tai tämänhetkiset yhteydenotot. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset, valtuutukset ja pyynnöt on lähetettävä postitse, kuriiripostina tai faksitse molempien osapuolten antamiin osoitteisiin ja numeroihin. Ilmoitusten katsotaan olevan perillä päivämääränä, joka näkyy postikuitissa tai kuriirin tai faksin toimitusvahvistuksessa. Asiakas ei saa luovuttaa tätä sopimusta ilman Microsoftin kirjallista suostumusta, jota ei evätä tarpeettomasti. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat noudattamaan kaikkia sopimukseen liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia lakeja. Tähän sopimukseen sovelletaan Washingtonin osavaltion lakeja, jos palvelut on ostettu Yhdysvalloissa, tai Irlannin lakeja, jos palvelut on ostettu Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa (“EMEA”). Jos palvelut on ostettu Yhdysvaltain tai EMEA-alueen ulkopuolella, sopimukseen sovelletaan sen lainkäyttöalueen lakeja, jossa palvelut toimittava konserniyhtiö sijaitsee. Tämän sopimuksen perusteella nostettu kanne on tuotava liittovaltion tai osavaltion oikeusistuimeen Washingtonin osavaltiossa, jos palvelut on ostettu Yhdysvalloissa, tai Irlannin oikeusistuimeen, jos palvelut on ostettu EMEA-alueella. Jos palvelut on ostettu Yhdysvaltain tai EMEA-alueen ulkopuolella, kanne on tuotava sen lainkäyttöalueen oikeusistuimeen, jossa palvelut toimittava konserniyhtiö sijaitsee. Riippumatta edellä mainitusta, tämä ei estä kumpaakaan osapuolta hakemasta missä tahansa lainkäyttöalueessa kieltomääräyksen lievennystä, joka liittyy immateriaalioikeuksien tai luottamusvelvoitteen rikkomukseen. Tämän sopimuksen osat, jotka koskevat käyttörajoituksia, maksuja, luottamuksellisuutta, omistusta, käyttöoikeutta, takuun kiistämistä, vahingonkorvausvastuun rajoitusta, sopimuksen päättämistä ja muita huomioon otettavia seikkoja, pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättymisestä tai vanhenemisesta huolimatta. Jos jokin oikeusistuin pitää jotakin tämän sopimuksen kohtaa laittomana tai pätemättömänä, kaikki muut sopimuksen ehdot pysyvät voimassa ja osapuolet muuttavat sopimusta siten, että kyseinen ehto saadaan voimaan mahdollisimman täysimääräisenä. Oikeudesta luopuminen sopimusrikkomuksen yhteydessä ei ole mihinkään muuhun rikkomukseen liittyvä oikeudesta luopuminen, ja oikeudesta voidaan luopua vain kirjallisella, osapuolen valtuutetun edustajan allekirjoittamalla asiakirjalla. Lukuun ottamatta erääntyneiden summien maksamista, kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa suoritusten viivästyksistä tai suorittamatta jättämisistä, joista osapuolen ei voida kohtuuden rajoissa katsoa olevan vastuussa. Tämä sopimus on laadittu ainoastaan englannin kielellä molempien osapuolten nimenomaisesta toiveesta.

9. MICROSOFTIN SOPIMUSOSAPUOLI Tämän sopimuksen Microsoft-hankintataho on Microsoft Regional Sales Corporation, jos olet seuraavissa maissa tai alueilla: Australia, Bangladesh, Hongkong, Intia, Indonesia, Korea, Malesia, Uusi-Seelanti, Filippiinit, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thaimaa ja Vietnam. Tämän sopimuksen Microsoft-hankintataho on Microsoft Ireland Operations, Limited, jos olet jossakin Euroopan, Lähi-idän tai Afrikan maassa.

 

Päivitetty viimeksi Kesäkuu 2007

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 13946 – Viimeisin tarkistus: 14.4.2016 – Versio: 5

Palaute