.NET Framework 2.0 Service Pack 2:n, .NET Framework 3.0 Service Pack 2:n tai .NET Framework 3.5 Service Pack 1:n päivitykset eivät välttämättä päivitä tiedostoja oikein, vaikka päivityksen asennus onnistuu

Oire

Kun asennat tiettyjä .NET Framework 2.0 Service Pack 2:n, .NET Framework 3.0 Service Pack 2:n tai .NET Framework 3.5 Service Pack 1:n päivityksiä, päivitys saattaa asentua onnistuneesti. Tiedostoja ei kuitenkaan välttämättä ole päivitetty. Tämän vuoksi päivitys saatetaan tarjota uudelleen Windows Updatessa.

Syy

Tämä tilanne saattaa aiheutua useista syistä, joita ovat esimerkiksi tietyt kahden haaran ylläpitoon (Dual Branch Servicing) liittyvät asennusvirheongelmat. Vuoden 2009 tammikuun ja heinäkuun välillä julkaistiin useita virheen sisältäviä .NET Framework 2.0 Service Pack 2:n, .NET Framework 3.0 Service Pack 2:n ja .NET Framework 3.5 Service Pack 1:n hotfix-korjauksia. Kun tämän virheen sisältävät hotfix-korjaukset ovat asennettuina ja tietoturvapäivitys asennetaan, hotfix-korjauksen järjestelmässä olo estää tietoturvapäivityksen tiedot sisältävien tiedostojen oikean päivittämisen. Tietyissä tapauksissa tämä ongelma saattaa myös ilmetä virheenä, joka on kuvattu seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:
2262911 Poikkeusvirhe siitä, että tyyppiä System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy ei voitu ladata, päivityksen 982167 tai 982168 asentamisen jälkeen
Microsoft on poistanut kaikki tämän virheen sisältävät hotfix-korjaukset ja korvannut ne uusilla hotfix-korjauksilla, joissa tätä virhettä ei ole. Virheen sisältävien hotfix-korjausten Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelit päivitettiin, ja ne sisältävät korvaavat hotfix-korjaukset, joissa virhettä ei ole. Jos olet asentanut jonkin tässä luetelluista virheen sisältävistä hotfix-korjauksista, korjaa ongelma ottamalla käyttöön ongelman kiertotapa, joka on kuvattu tässä artikkelissa olevassa kiertotapaa käsittelevässä osassa. Jos et ota kiertotapaa käyttöön, tietoturvapäivityksen päivittämiä tiedostoja ei välttämättä päivitetä oikein, jolloin tietokone jää epäyhtenäiseen ja mahdollisesti haavoittuvaan tilaan.

Luettelo virheen sisältävistä hotfix-korjauksista

946411 Korjaus: XPS-tiedoston merkit tulostuvat virheellisinä, kun XPS-tiedosto tulostetaan Windows XP Service Pack 2- tai Service Pack 3 -tietokoneessa
952883 Korjaus: Sisäisen setter-menetelmän omaavan ominaisuuden sisältävän ASMX-palvelumenetemän out-argumentin palautustyyppiä ei välttämättä sarjoiteta tietokoneessa, jossa on .NET Framework asennettuna
958090 Korjaus: System.EnterpriseServices.TransactionProxyException-poikkeusta ei voi käsitellä muista sovellustoimialueista, kun se käynnistetään tapahtuman valmistumisen aikana
958252 Korjaus: Kun mukautettua Msdatasetgenerator-työkalua käytetään .NET Framework 2.0 Service Pack 1:ssä (SP1), kolmannen osapuolen .NET-tietopalvelun muodostetun koodin skaalausarvo ja tarkkuusarvo eroavat asetetuista arvoista
960442 Korjaus: Näyttöön tulee poikkeusvirhesanoma, kun kokoonpanon yleinen tyyppi sarjoitetaan ja sen sarjoitus poistetaan BinaryFormatter-objektin avulla .NET Framework 2.0 Service Pack 2:ssa tai .NET Framework 3.5 Service Pack 1:ssä
960754 Korjaus: ObjectDisposedException-poikkeus tulee näyttöön viitattaessa Transaction.Current.TransactionInformation-objektiin
961847 Korjaus: Virhesanoma tarkastellessa sivua suunnittelutilassa .NET Framework 3.5 Service Pack 1 -projektin uudelleenkääntämisen jälkeen: Ohjausobjektia luotaessa tapahtui virhe – Arvo ControlInstanceName [teksti] ei voitu määrittää ominaisuudelle PropertyName
961864 Korjaus: WWW-asiakkaat saattavat kohdata useita ongelmia, kun ASP.NET 2.0 AJAX -sivustoa käytetään
961870 Korjaus: Muistivuoto suoritettaessa sovellus, joka edellyttää CLR:n lataavan monitilakokoonpanon .NET Framework 2.0 Service Pack 2:ssa
961881 Korjaus: Käyttörikkomus käynnistettäessä CLR-sovellus
961884 Korjaus: Suorituskyky on erittäin hidas ASP.NET-sivustolle tehtävässä ensimmäisessä pyynnössä sen jälkeen, kun App_Code-kansio, binaarikansio tai Global.asax-tiedosto on muutettu
961885 Korjaus: Käyttörikkomus suoritettaessa CLR-sovellus, joka kutsuu XslCompiledTransform.Transform-menetelmää
961901 Korjaus: Edit-kentälle asetettu tietty IME-tila saattaa kadota, kun Edit-kenttään palataan .NET Framework 2.0 SP2 -pohjaisesta Windows-lomakkeesta
961902 Korjaus: Virhesanoma siitä, että tyyppiä System.ArgumentException oleva ensimmäisen tilaisuuden poikkeus ilmeni kohteessa mscorlib.dll, kun useita sovellusresurssitiedostoja sisältävä ASP.NET-projekti käännetään
962351 Korjaus: Ponnahdusvalikoita ei näytetä, kun dynaamisia valikkoja sisältävää ASP.NET-verkkosivua tarkastellaan Internet Explorer 8.0 -tilassa
962890 Korjaus: Aloitustunniste Permission rivillä 171 ei vastaa lopputunnistetta PermissionRead -virhesanoma, kun .NET Framework 2.0 -sovellus kutsuu XmlTextReader.Read-funktiota toistuvasti
963676 Korjaus: CLR kohtaa vakavan suoritusmoduulivirheen ja tapahtuu kaatuminen, kun sovellus suoritetaan .NET Framework 2.0 Service Pack 2:n avulla
967114 Korjaus: Aritmeettinen toiminto aiheutti ylivuodon -virhesanoma lisättäessä rivejä taulukkoon System.Data.DataTable.InsertRow-menetelmän tai jonkin muun ylikuormitusmenetelmän avulla .NET Framework 2.0 -sovelluksessa
967613 Korjaus: Tapahtumalokimerkintöjä valvova sovellus kaatuu kutsuessaan System.Diagnostics.EventLog-luokan Dispose-menetelmää
967615 Korjaus: .NET Framework 2.0 SP2- tai .NET Framework 3.5 SP1 -sovellus ei poista WindowsIdentity-objektin luomia turvallisia kahvaobjekteja oikein
967812 Saatavana on hotfix-korjaus, joka päivittää joitakin System.Globalization.RegionInfo-luokan ominaisuuksia Slovakian, Slovenian ja Turkin suhteen
968108 Korjaus: WWW-asiakkaat kaatuvat tai toiminta on odottamatonta käytettäessä AJAXia tukevaa ASP.NET 2.0 -sivustoa, joka on otettu käyttöön WWW-klusterissa
968249 Korjaus: Virheellinen esiintymän koko muodostetaan, kun tyyppikirjaston vientitoiminnon avulla luodaan CLR-kokoonpanosta tyyppikirjasto .NET Framework 2.0 Service Pack 2:ssa
968392 Objektin viittaukseksi ei voi määrittää objektiesiintymää -virhesanoma, eikä hyperlinkkiohjausobjektia hahmonneta, jos ImageUrl on asetettu Visual Studio 2005:ssä tai Visual Studio 2008:ssa .NET Framework 2.0 SP2:n tai 3.5 SP1:n asennuksen jälkeen
968432 Korjaus: System.InvalidOperationException-poikkeus suoritettaessa .NET Framework 2.0 SP2:een tai .NET Framework 3.5 SP1:een perustuva WWW-sovellus
968556 Korjaus: XslCompiledTransform.Transform-menetelmällä ei ole ylikuormitusmenetelmää, joka hyväksyy sekä XPathNavigator- että XmlResolver-objektin argumentteina .NET Framework 2.0:ssa
968760 Hallitulla sovelluksella on suuri määrä säiekahvoja ja tapahtumakahvoja Microsoft .NET Framework 2.0:ssa
969364 Korjaus: ASP.NET 2.0:n WWW-sivulle upotetut koodilohkot katoavat kun paikallinen resurssitiedosto luodaan Visual Web Developerin Generate Local Resource -työkalun avulla
969612 ASP.NET 2.0:n hotfix-korjaustiedostopaketin kuvaus, huhtikuu 2009
969722 Korjaus: ASP.NET Apps v2.0.50727(__Total__)\Aktiiviset istunnot -suorituskykylaskuri näyttää suhteettoman suuren arvon Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen
969836 Korjaus: .NET Framework 2.0 -pohjaisen Windows Forms -sovelluksen työsäie saatetaan estää, kun se kutsuu Control.Invoke-menetelmää, vaikka GUI-säie olisi toimeton
970350 Korjaus: Muisti on lopussa -poikkeusvirhesanoma tulee näyttöön, kun System.Drawing.FontConverter-objekti käynnistää FontFamily.Families-ominaisuuden .NET Framework 2.0 SP2:ssa tai .NET Framework 3.5 SP1:ssä
970510 Korjaus: TypeLoadException-poikkeus suoritettaessa .NET Framework 3.5 SP1 -sovellus
970924 Korjaus: CreateType-menetelmää käyttävien sovellusten suorituskyky heikkenee lisättäessä tyyppiobjekteja dynaamiseen kokoonpanomoduuliin .NET Framework 2.0 SP2:ssa
971030 Korjaus: Käyttörikkomus suoritettaessa .NET Framework 2.0 -sovellus, jolla on näennäiskutsu LCG-menetelmän IList<T>-, IEnumerable<T>- tai ICollection<T>-liittymään
971169 Korjaus: Näyttöön tulee virhesanoma suoritettaessa ASP.NET 2.0 -WWW-sovellus, jos yleisen resurssin tiedostonimi sisältää maa-asetuksen nimen zh-Hant
971601 Korjaus: Sovellusta valvovat suorituskykylaskurit lopettavat vastaamisen .NET Framework 2.0 -tietokoneessa, kun sovellus sulkeutuu ja käynnistyy uudelleen, ja näyttöön tulee System.InvalidOperationException-poikkeus
971988 Korjaus: Suoritintehon käyttö kasvaa huomattavasti, kun suoritetaan .NET Framework 2.0 -pohjainen Multi-AppDomain-sovellus, joka käyttää objekteja, joiden käyttämättömien resurssien käsittelijät käynnistävät ThreadPool-menetelmiä
971993 Kuvaus hotfix-korjauksesta, joka antaa ASP.NET-WWW-sovellusten tukea väitepohjaisia käyttäjätietoja käytettäessä jäsenpalveluita
972259 Korjaus: .NET Framework 2.0 SP2 -pohjaisen ohjelman säikeet keskeytyvät hyvin pitkäksi ajaksi, kun samanaikainen muistin tiivistäminen on käytössä
972848 Korjaus: Pienoisvedostiedoston luonti on hidasta ja tiedoston koko on odotettua suurempi, kun tiedoston keräämien tietojen tyyppi ei ole MiniDumpWithFullMemory .NET Framework 2.0:ssa
Lisätietoja kahden haaran ylläpidosta (Dual Branch Servicing) saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
960043 .NET Framework 2.0 Service Pack 2:n, .NET Framework 3.0 Service Pack 2:n ja .NET Framework 3.5 Service Pack 1:n Dual Branch Servicing -ylläpito

Workaround

Voit kiertää tämän ongelman seuraavasti.

Vaihe 1

Asenna hotfix-korjaus 975954. Jos haluat ladata MSI-päivityksiä, käy seuraavalla MSDN:n WWW-sivulla:

Vaihe 2

Suorita tuotteen korjaus. Tuote voidaan korjata puolestasi automaattisesti, tai voit korjata tuotteen itse.

Suorita korjaus puolestani

Jos suorittaa tuotteen korjauksen automaattisesti, napsauta Fix it -ratkaisun painiketta. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata sitten ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.


Huomautus Tämä ohjattu toiminto on vain englanninkielinen. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.

Huomautus Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, voit tallentaa automaattisen korjauksen muistitikkuun tai CD-levylle, jotta voit suorittaa sen tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Haluan korjata tuotteen itse

Jos haluat korjata tuotteen itse, suorita seuraavat tilanteen mukaiset komentorivit järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta:
 • Jos asennettuna on vain .NET Framework 2.0 Service Pack 2, suorita seuraava komento:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  Tämä komento korjaa .NET Framework 2.0 SP2 -tuotekerrokset.
 • Jos asennettuna on .NET Framework 3.0 Service Pack 2, suorita seuraavat komennot:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Nämä komennot korjaavat sekä .NET Framework 2.0 SP2- että .NET Framework 3.0 SP2 -tuotekerroksen.
 • Jos asennettuna on .NET Framework 3.5 Service Pack 1, suorita seuraavat komennot:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Nämä komennot korjaavat .NET Framework 2.0 SP2-, .NET Framework 3.0 SP2- ja .NET Framework 3.5 SP1 -tuotekerroksen.
Kun korjaat tuotekerrokset suorittamalla nämä komennot, kaikki kyseisen tuotekerroksen (.NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ja .NET Framework 3.0 SP1) ominaisuudet arvioivat asennustilansa uudelleen.

Tämä korjaa virheellisen peruskohteen aiheuttamat ongelmat ja antaa päivityksen ottaa tietonsa käyttöön onnistuneesti.

Lisätietoja komennon suorittamisesta järjestelmänvalvojan oikeuksin on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:Enemmän tietoa

Lisätietoja Windows Installerin tukemista komentorivivalitsimista on seuraavalla MSDN:n WWW-sivulla: Lisätietoja Windows Installerista on seuraavalla MSDN:n WWW-sivulla:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2431806 – Viimeisin tarkistus: 15.3.2011 – Versio: 1

Palaute