PowerPoint 2002- tai Office PowerPoint 2003 -esityksen luominen ja näyttäminen automaation avulla käytettäessä Visual Basic .NET 2002:ta tai Visual Basic .NET 2003:a

Tämän artikkelin Microsoft Visual C# .NET -versio on 303718 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Tämän artikkelin Microsoft Visual C++ .NET -versio on 308336 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten PowerPoint 2002- tai Office PowerPoint 2003 -esitys luodaan ja näytetään automaation avulla käytettäessä Microsoft Visual Basic .NET 2002:ta tai Visual Basic .NET 2003:a.

Enemmän tietoa

Microsoft PowerPoint 2002:n ja Microsoft Office PowerPoint 2003:n automaatioasiakkaan luominen

 1. Käynnistä Microsoft Visual Studio .NET 2002 tai Visual Studio .NET 2003. Valitse File-valikosta New ja valitse sitten Project. Valitse Visual Basic -projektilajeista Windows Application. Form1 luodaan oletusarvon mukaan.
 2. Lisää Microsoft PowerPoint Object Library- ja Microsoft Graph Object Library -viittaukset. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Valitse Project-valikosta Add Reference.
  2. Etsi COM-välilehdessä Microsoft PowerPoint Object Library ja valitse sitten Select. Etsi myös Microsoft Graph Object Library ja valitse sitten Select.

   Huomautus: Microsoft Office 2003 sisältää PIA (Primary Interop Assembly) -kokoonpanot. Microsoft Office XP ei sisällä PIA-kokoonpanoja, mutta ne voidaan ladata.Saat lisätietoja artikkelista Office XP:n PIA-kokoonpanoista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

   328912 Microsoft Office XP:n PIA-kokoonpanot ovat ladattavissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  3. Hyväksy tekemäsi valinnat valitsemalla Add References -valintaikkunassa OK.
 3. Tuo Toolbox näyttöön valitsemalla View-valikosta Toolbox ja lisää painike Form1-lomakkeeseen.
 4. Kaksoisnapsauta Button1. Lomakkeen koodi-ikkuna tulee näyttöön.
 5. Etsi koodi-ikkunassa seuraava koodi:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  End Sub
  Korvaa se seuraavalla koodilla:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  Const sTemplate = _
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"
  Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"

  Dim oApp As PowerPoint.Application
  Dim oPres As PowerPoint.Presentation
  Dim oSlide As PowerPoint.Slide
  Dim bAssistantOn As Boolean

  'Käynnistä Powerpoint ja tee sen ikkunasta näkyvä mutta pienennetty.
  oApp = New PowerPoint.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized

  'Luo uusi esitys määritetyn mallin pohjalta.
  oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)

  'Muodosta dia 1:
  'Lisää diaan tekstiä, muuta fonttia ja lisää/sijoita kuvana
  'ensimmäiseen diaan.
  oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
  With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
  .Text = "Oma malliesitys"
  .Font.Name = "Comic Sans MS"
  .Font.Size = 48
  End With
  oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)
  oSlide = Nothing

  'Muodosta dia 2:
  'Lisää dian otsikkoon tekstiä ja muotoile teksti. Lisää myös kaavio
  'diaan ja muuta kaavion lajiksi kolmiulotteinen ympyräkaavio.
  oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
  With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
  .Text = "Oma kaavio"
  .Font.Name = "Comic Sans MS"
  .Font.Size = 48
  End With
  Dim oChart As Graph.Chart
  oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _
  "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object
  oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie
  oChart = Nothing
  oSlide = Nothing

  'Muodosta dia 3:
  'Lisää diaan tekstitehoste ja käytä tekstitehosteeseen varjostuksia.
  oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)
  oSlide.FollowMasterBackground = False
  Dim oShape As PowerPoint.Shape
  oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _
  "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)
  oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground
  oShape.Shadow.Visible = True
  oShape.Shadow.OffsetX = 3
  oShape.Shadow.OffsetY = 3
  oShape = Nothing
  oSlide = Nothing

  'Muokkaa diaesityksen siirtymisasetuksia kaikille kolmelle
  'esityksen dialle.
  Dim SlideIdx(3) As Integer
  SlideIdx(0) = 1
  SlideIdx(1) = 2
  SlideIdx(2) = 3
  With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition
  .AdvanceOnTime = True
  .AdvanceTime = 3
  .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut
  End With
  Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings
  oSettings = oPres.SlideShowSettings
  oSettings.StartingSlide = 1
  oSettings.EndingSlide = 3

  'Estä Office-avustajaa näyttämästä varoitussanomia.
  bAssistantOn = oApp.Assistant.On
  oApp.Assistant.On = False

  'Suorita diaesitys ja odota sen päättymistä.
  oSettings.Run()
  Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1
  System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
  Loop
  oSettings = Nothing

  'Ota Office-avustaja jälleen käyttöön, jos se oli käytössä.
  If bAssistantOn Then
  oApp.Assistant.On = True
  oApp.Assistant.Visible = False
  End If

  'Sulje esitys tallentamatta muutoksia ja sulje sitten PowerPoint.
  oPres.Saved = True
  oPres.Close()
  oPres = Nothing
  oApp.Quit()
  oApp = Nothing
  GC.Collect()
  End Sub
  Huomautus Tässä koodissa sTemplate- ja sPic-vakiot edustavat PowerPointin mallin ja kuvan (tässä järjestyksessä) täydellistä polkua ja tiedostonimeä. Muokkaa näitä polkuja tarvittaessa, jotta voit käyttää järjestelmääsi asennettua mallia tai kuvaa.
 6. Lisää seuraava koodi Form1.vb:n yläosaan:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph
 7. Muodosta ja suorita ohjelma painamalla F5-näppäintä.
 8. Luo ja näytä PowerPoint-esitys napsauttamalla lomakkeen Button1-painiketta.

Suositukset

Saat lisätietoja seuraavasta Microsoft Developer Networkin (MSDN) Web-sivustosta: Saat lisätietoja PowerPoint-automaatiosta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

180616 PowerPoint-esityksen luominen ja näyttäminen MFC:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
222929 PowerPointin automatisoiminen Visual Basicin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 303717 – Viimeisin tarkistus: 13.5.2008 – Versio: 1

Palaute