Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

RealTimeData-palvelimen luominen Excelissä

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Microsoft Excel sisältää uuden RTD-laskentataulukkofunktion, jonka avulla voit kutsua COM (Component Object Model) -automaatiopalvelinta tietojen reaaliaikaista noutamista varten. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Visual Basicin avulla luodaan RealTimeData-palvelin käytettäväksi Excelin RTD-funktion kanssa.
Enemmän tietoa
RTD-laskentataulukkofunktion syntaksi on seuraava:
=RTD(ProgID,Palvelin,Merkkijono1,[Merkkijono2],...)
Ensimmäinen argumentti, ProgID, edustaa RealTimeData-palvelimen ProgID (Programmatic Identifier) -tunnusta. Palvelin-argumentti ilmaisee sen tietokoneen nimeä, jossa RealTimeData-palvelin suoritetaan. Tämä argumentti voi olla null-merkkijono tai se voidaan jättää pois, jos RealTimeData-palvelin suoritetaan paikallisena. Jäljellä olevat argumentit yksinkertaisesti edustavat RealTimeData-palvelimelle lähetettäviä parametreja. Kukin näiden parametrien yksilöllinen yhdistelmä edustaa yhtä aihetta, jolle on määritetty aiheen tunnus. Parametreissa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi. Seuraava esimerkki esittelee RTD-palvelimelle tehtäviä kutsuja, jotka antavat tulokseksi kolme erillistä aiheen tunnusta:
=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", "10")

=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", "5")

=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"aaa", "5")
Jotta COM-automaatiopalvelin voisi olla RealTimeData-palvelin käytettäväksi Excelin RTF-funktion kanssa, sen on toteutettava IRTDServer-liittymä. Palvelimen on toteutettava kaikki IRTDServer-menetelmät:

ServerStart
Kutsutaan, kun Excel pyytää palvelimesta ensimmäistä RTD-aihetta. ServerStart palauttaa onnistuessaan arvon 1 ja epäonnistuessaan negatiivisen arvon tai arvon 0. ServerStart-menetelmän ensimmäinen parametri on takaisinkutsuobjekti, jonka avulla RealTimeData-palvelin ilmoittaa Excelille, kun sen pitäisi kerätä päivitykset RealTimeData-palvelimesta.
ServerTerminate
Kutsutaan, kun Excel ei enää tarvitse RTD-aiheita RealTimeData-palvelimesta.
ConnectData
Kutsutaan, kun Excel pyytää uuden RTF-aiheen RealTimeData-palvelimesta.
DisconnectData
Kutsutaan, kun Excel ei enää tarvitse jotakin tiettyä aihetta.
HeartBeat
Excel kutsuu tätä, jos määritetty aikaväli on kulunut siitä, kun Excelille viimeksi ilmoitettiin RealTimeData-palvelimen päivityksistä.
RefreshData
Kutsutaan, kun Excel pyytää aiheiden päivittämistä. RefreshData kutsutaan, kun palvelin on ilmoittanut Excelille päivitysten olemassaolosta. Se palauttaa päivitettävien aiheiden määrän sekä kunkin aiheen tunnuksen ja arvon.

RealTimeData-mallipalvelimen luominen

Seuraava esimerkki esittelee, miten RealTimeData-palvelin luodaan Microsoft Excel 2002:n avulla ja miten sitä käytetään. Tämä palvelin yksinkertaisesti tarjoaa laskurin, joka päivitetään laskentataulukossa 10 sekunnin välein. Palvelin hyväksyy enintään kaksi aihemerkkijonoa. Ensimmäinen aihemerkkijono voi olla AAA, BBB tai CCC. Mitä tahansa muuta aihemerkkijonoa pidetään virheellisenä, ja palvelin palauttaa RTD-funktiolle tuloksen #ARVO!. Toinen merkkijono on numeerinen arvo, joka ilmaisee, miten palautusarvoa tulee kasvattaa. Jos toinen merkkijono jätetään pois, lisäysarvon oletusarvo on 1. Jos toinen merkkijono ei ole numeerinen, palvelin palauttaa RTF-funktiolle tuloksen #LUKU!.
 1. Aloita Visual Basicissa uusi ActiveX DLL -projekti.
 2. Valitse Projekti-valikosta Viittaukset, valitse Excelin objektikirjasto ja valitse sitten OK.
  Microsoft Excel 2002: Microsoft Excel 10.0 -objektikirjasto
 3. Microsoft Office Excel 2003: Microsoft Excel 11.0 -objektikirjasto
 4. Valitse Projekti-valikosta Ominaisuudet: Projekti1. Muuta Projektin nimi muotoon ExcelRTD ja valitse sitten OK.
 5. Muuta Luokka1-luokkamoduulin Name-ominaisuudeksi RTDFunctions. Lisää RTDFunctions-moduuliin seuraava koodi:
  Option ExplicitImplements IRtdServer 'Liittymä antaa Excelin muodostaa yhteyden tähän RealTimeData-palvelimeenPrivate m_colTopics As Collection  Private Function IRtdServer_ConnectData(ByVal TopicID As Long, Strings() As Variant, GetNewValues As Boolean) As Variant  '** ConnectData kutsutaan, kun uutta RTD-aihetta pyydetään    'Luo uusi aihe käyttäen määritettyä TopicId-tunnusta ja merkkijonoa. Lisää se  'm_colTopics-kokoelmaan  Dim oTopic As New Topic  m_colTopics.Add oTopic, CStr(TopicID)  oTopic.TopicID = TopicID  oTopic.TopicString = Strings(0)  If UBound(Strings) >= 1 Then oTopic.SetIncrement Strings(1)    'Tässä esimerkissä uuden aiheen arvo on aluksi aina 0  IRtdServer_ConnectData = oTopic.TopicValue    Debug.Print "ConnectData", TopicIDEnd FunctionPrivate Sub IRtdServer_DisconnectData(ByVal TopicID As Long)  '** DisconnectData kutsutaan, kun määritettyä aihetta ei enää tarvita   'Poista aihe kokoelmasta  m_colTopics.Remove CStr(TopicID)   Debug.Print "DisconnectData", TopicIDEnd SubPrivate Function IRtdServer_Heartbeat() As Long  '** Excel kutsuu tätä, jos Heartbeat-aikaväli on kulunut edellisestä kerrasta,  '  kun Excelille tehtiin UpdateNotify-kutsu.  Debug.Print "HeartBeat"End FunctionPrivate Function IRtdServer_RefreshData(TopicCount As Long) As Variant()  '** Kutsutaan, kun Excel pyytää aiheiden päivittämistä. RefreshData kutsutaan, kun  '  palvelin on antanut UpdateNotify-kutsun. Tämän tapahtuman pitäisi tehdä seuraavaa:  '  - antaa TopicCount-arvo (päivitettävien aiheiden määrä)  '  - palauttaa kaksiulotteinen muuttujataulukko, joka sisältää aiheiden tunnukset  '   ja kunkin aiheen uuden arvon.    Dim oTopic As Topic, n As Integer  ReDim aUpdates(0 To 1, 0 To m_colTopics.Count - 1) As Variant  For Each oTopic In m_colTopics    oTopic.Update    aUpdates(0, n) = oTopic.TopicID    aUpdates(1, n) = oTopic.TopicValue    n = n + 1  Next  TopicCount = m_colTopics.Count  IRtdServer_RefreshData = aUpdates   Debug.Print "RefreshData", TopicCount & " aihetta päivitetty"End FunctionPrivate Function IRtdServer_ServerStart(ByVal CallbackObject As Excel.IRTDUpdateEvent) As Long  '** ServerStart kutsutaan, kun ensimmäistä RTD-aihetta pyydetään    Set oCallBack = CallbackObject  Set m_colTopics = New Collection  g_TimerID = SetTimer(0, 0, TIMER_INTERVAL, AddressOf TimerCallback)  If g_TimerID > 0 Then IRtdServer_ServerStart = 1    'Mikä tahansa arvo, joka on <1, ilmaisee epäonnistumista.    Debug.Print "ServerStart"End FunctionPrivate Sub IRtdServer_ServerTerminate()  '** ServerTerminate kutsutaan, kun Excel ei enää tarvitse lisää aiheita.    KillTimer 0, g_TimerID  '** Poista jäljellä olevat aiheet. Tämä tehdään tässä, koska   '  IRtdServer_DisconnectData kutsutaan vain, jos aiheen yhteys katkaistaan  '  kirjan ollessa avoinna. Kokoelmaan katkaisemisen aikana jääneet kohteet  '  ovat käynnissä olevat kohteet työkirjan sulkemisen yhteydessä.  Dim oTopic As Topic  For Each oTopic In m_colTopics    m_colTopics.Remove CStr(oTopic.TopicID)    Set oTopic = Nothing  Next  Debug.Print "ServerTerminate" End Sub					
 6. Valitse Projekti-valikosta Lisää luokkamoduuli. Muuta luokkamoduulin Name-ominaisuudeksi Topic ja muuta Instancing-ominaisuudeksi Private. Lisää Topic-luokkamoduuliin seuraava koodi:
  Option ExplicitPrivate m_TopicID As LongPrivate m_TopicString As StringPrivate m_Value As VariantPrivate m_IncrementVal As LongPrivate Sub Class_Initialize()  m_Value = 0  m_IncrementVal = 1End SubFriend Property Let TopicID(ID As Long)  m_TopicID = IDEnd PropertyFriend Property Get TopicID() As Long  TopicID = m_TopicIDEnd PropertyFriend Property Let TopicString(s As String)  s = UCase(s)  If s = "AAA" Or s = "BBB" Or s = "CCC" Then    m_TopicString = s  Else    m_Value = CVErr(xlErrValue) 'Palauta #ARVO!, jos ei jokin luetelluista aiheista  End IfEnd PropertyFriend Sub Update()  On Error Resume Next 'Seuraava toimi epäonnistuu, jos m_Value on virhe (kuten #LUKU! tai #ARVO!)  m_Value = m_Value + m_IncrementValEnd SubFriend Sub SetIncrement(v As Variant)  On Error Resume Next  m_IncrementVal = CLng(v)  If Err <> 0 Then    m_Value = CVErr(xlErrNum) 'Palauta #LUKU!, jos Increment-arvo ei ole numeerinen  End IfEnd SubFriend Property Get TopicValue() As Variant  If Not (IsError(m_Value)) Then    TopicValue = m_TopicString & ": " & m_Value  Else    TopicValue = m_Value  End IfEnd Property					
 7. Valitse Projekti-valikosta Lisää moduuli. Lisää uuteen moduuliin seuraava koodi:
  Public Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, _ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As LongPublic Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As LongPublic Const TIMER_INTERVAL = 5000Public oCallBack As Excel.IRTDUpdateEventPublic g_TimerID As LongPublic Sub TimerCallback(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal dwTime As Long)  oCallBack.UpdateNotifyEnd Sub					
 8. Muodosta komponentti valitsemalla Tiedosto-valikosta Luo ExcelRTD.dll.

RTD-palvelimen käyttäminen Excelissä

 1. Aloita uusi työkirja Microsoft Excelissä.
 2. Kirjoita seuraava kaava soluun A1 ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 5)
  Ensimmäinen palautusarvo on "AAA: 0". Viiden sekunnin kuluttua arvoksi päivitetään "AAA: 10", kymmenen sekunnin kuluttua "AAA:15" ja niin edelleen.

 3. Kirjoita seuraava kaava soluun A2 ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"BBB", 3)
  Ensimmäinen palautusarvo on "BBB: 0". Solun arvo kasvaa kolmella viiden sekunnin välein.

 4. Kirjoita seuraava kaava soluun A3 ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 5)
  Ensimmäinen palautusarvo vastaa solun A1 sisältöä, koska tämä on sama aihe, jota käytettiin solussa A1.

 5. Kirjoita seuraava kaava soluun A4 ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 10)
  Ensimmäinen palautusarvo on "AAA: 0". Tämän solun arvo ja muiden solujen arvot kasvavat viiden sekunnin välein. Huomaa, että palautusarvo ei vastaa solun A1 tai A3 sisältöä, koska palvelimelle välitettyjen parametrien yhdistelmä ei ole sama.
Tässä RTF-palvelin käännettiin ja Excel käytti komponentin suorituksenaikaista versiota. RTD-palvelimet voidaan virheenkorjausta varten suorittaa Visual Basic IDE:stä.

Virheenkorjaustilan käyttäminen:
 1. Sulje Microsoft Excel ja siirry projektiin Visual Basicissa.
 2. Käynnistä komponentti painamalla F5-näppäintä. Jos Projektin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näyttöön, valitse oletusasetus (komponenttien luomisen odottaminen) valitsemalla OK.
 3. Varmista, että Visual Basicin välitön suoritusruutu on näytössä. Kun kirjoitat kaavoja soluihin ja solut päivitetään, tarkastele Visual Basicin välittömän suoritusruudun sisältöä nähdäksesi, mitkä toimet käynnistävät eri tapahtumat.
DisconnectData-tapahtuman huomautus

Kun Excel on RTD-palvelimen käyttäjä, se käynnistää DisconnectData-tapahtuman, kun se ei enää tarvitse aihetta (esimerkiksi kun poistat tai tyhjennät solun RTD-kaavan). Excel ei kuitenkaan tee DisconnectData-kutsua kullekin RTD-palvelimen aiheelle, kun työkirja suljetaan tai kun Excel suljetaan. Sen sijaan Excel tekee vain ServerTerminate-kutsun. Kun luot RTD-palvelinta, sinun tulee koodata tarvittavat aiheiden tai muiden objektien tyhjennykset tehtäväksi, kun ServerTerminate-tapahtuma käynnistyy.

(c) Microsoft Corporation 2001. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön tuottanut Lori B. Turner, Microsoft Corporation.

Suositukset
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
284883 RTD-palvelin ei lähetä päivitysilmoituksia useille Excel-esiintymille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 285339 – Viimeisin tarkistus: 02/02/2006 16:33:00 – Versio: 4.1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

 • kbhowto kbautomation KB285339
Palaute