Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Microsoft Security Advisory -suojausneuvo: SQL Serverin heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen

ESITTELY
Microsoft on julkaissut Security Advisory -suojausneuvon Microsoft SQL Serverin heikkoudesta, joka saattaa sallia koodin etäsuorittamisen. Suojausneuvo sisältää tietoturvaan liittyviä lisätietoja. Voit tarkastella suojausneuvoa seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Tässä artikkelissa on VB-komentosarja, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön kiertotapa paikallisen tietokoneen kaikille SQL Server -esiintymille.
ESIMERKKI VB-KOMENTOSARJASTA, JONKA AVULLA KIERTOTAPA VOIDAAN OTTAA KÄYTTÖÖN
Tämän VB-komentosarjan avulla voit estää kaikkien paikallisessa tietokoneessa suoritettavien SQL Server -versioiden laajennetun tallennetun sp_replwritetovarbin-toimintosarjan Public-roolin Execute-käyttöoikeuden.

Microsoftin tarjoamat ohjelmointiesimerkit ovat vain ohjeellisia, eikä niihin liity mitään nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta, mukaan lukien oletettu takuu tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Tässä artikkelissa oletetaan, että olet perehtynyt käytettyyn ohjelmointikieleen sekä työkaluihin, joita käytetään toimintosarjojen luomisessa sekä virheiden jäljittämisessä ja korjaamisessa. Microsoftin tukipalvelun asiantuntijat voivat auttaa tietyn toiminnon toteuttamisessa, mutta he eivät muokkaa näitä esimerkkejä niiden kuvaamien toimintojen parantamiseksi eivätkä esitä ratkaisuja erityistarpeita varten.

Kopioi tämä koodi tekstitiedostoon, tallenna tiedosto käyttäen .vbs-tiedostotunnistetta ja suorita tulokseksi saatava komentosarjatiedosto sitten CScript.exe-ohjelman avulla. Komentosarja käy läpi paikallisen tietokoneen käynnissä olevat SQL Server -esiintymät ja ottaa kiertotavan käyttöön heikkouden sisältävissä versioissa. Kiertotavan käyttäminen edellyttää, että olet jokaisen SQL Server -esiintymän sysadmin-roolin jäsen. Jos sinulla ei ole Windows-tiliä, joka on sysadmin-roolin jäsen kaikissa SQL Serveriä suorittavissa heikkouden sisältävissä palvelimissa, saatat joutua suorittamaan tämän komentosarjan useilta tileiltä. Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 tai Windows Vista ja käytät Windows-järjestelmänvalvojatiliä, joka on sysadmin-roolin jäsen, sinun on suoritettava tämä komentosarja järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta.
'*************************************************************************************'Kuvaus: Tämä komentosarja käy läpi kaikki käynnissä olevat SQL Serverin esiintymät '      ja estää sp_replwritetovarbin-toimintosarjan Execute-käyttöoikeuden kaikissa'      heikkouden sisältävissä versioissa.'      TÄMÄ ON TARKOITETTU KIERTOTAVAKSI, EIKÄ SITÄ PIDÄ KÄYTTÄÄ SILLOIN, KUN KÄYTETTÄVISSÄ'      JA ASENNETTUNA ON TIETOTURVAPÄIVITYS.'*************************************************************************************OPTION EXPLICITON ERROR RESUME NEXT' VakioarvotCONST EXIT_SUCCESS    = 0CONST EXIT_FAILURE    = 1CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"CONST STDREGPROV     = "stdregprov"CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002CONST REG_MULTI_SZ    = 7CONST REG_SZ       = 1CONST adCmdText     = 1Call VBMain()Function VBMain()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount  VBMain = EXIT_SUCCESS  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then    WScript.Quit EXIT_FAILURE  End If  If IsEmptyNull(sInstances) Then     WScript.Echo "INFO: No instances are present."    VBMain = EXIT_NOINSTANCES    Exit Function  End If  For i = 0 To TotalCount-1    strInstance = sInstances(i,0)    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "ERROR: Could not apply the workaround on " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF      VBMain = EXIT_FAILURE    End If  Next	  WScript.Echo "INFO: Completed processing all the running SQL instances."End FunctionFunction GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances1, sInstances2, i  Dim instCount1, instCount2  GetInstances = FALSE  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then    WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."    Exit Function  End If  sInstances2 = NULL  If IsOs64Bit() = TRUE Then    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then      WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."      Exit Function    End If  End If  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then     WScript.Echo "INFO: No instances present."    WScript.Quit EXIT_SUCCESS  End If      instCount1 = 0  instCount2 = 0   TotalCount = 0  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1    TotalCount = instCount1  End If      If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1    TotalCount = TotalCount + instCount2  End If  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)  if instCount1 > 0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances1)      sInstances(i,0) = sInstances1(i)      sInstances(i,1) = True    Next  End If  If instCount2 >0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances2)      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE    Next  End If  GetInstances = TRUEEnd FunctionFunction ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1  Dim strCommand, strConn  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix  ' Alusta palautusarvo  ApplyFix = FALSE    strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"  ' Virheentarkistus on jätetty pois tarkoituksella, jotta koodi pysyy lyhyenä  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")    ' Avaa yhteys päätietokantaan  objConn.Open strConn   If ErrorOccurred("Error: Could not connect to " + strInstance) Then    Set objConn = Nothing    Exit Function  End If  ' Tarkista versio ennen korjauksen ottamista käyttöön  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"  objCmd.ActiveConnection = objConn  objCmd.CommandType = adCmdText  objCmd.CommandText = strCommand  	  Set objRS = objCmd.Execute()  If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = TRUE Then    objConn.Close()    Set objConn = Nothing    ApplyFix = FALSE    Exit Function    End If  strBuildVersion = objRS("version")  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))  bApplyFix = FALSE  ' Ota kiertotapa käyttöön vain SQL 2000:n ja SQL 2005:n (RTM, SP1 ja SP2) versioille  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then    bApplyFix = TRUE  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then    bApplyFix = TRUE  End If 	  If bApplyFix = TRUE Then    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"    objCmd1.ActiveConnection = objConn    objCmd1.CommandType = adCmdText    objCmd1.CommandText = strCommand    Set objRS1 = objCmd1.Execute()    If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "INFO: Successfully applied the workaround on " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF      ApplyFix = TRUE    End If  Else    WScript.Echo "INFO: Skipping collecting information for " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") as this instance is not vulnerable." + vbCRLF    ApplyFix = TRUE  End If  objConn.Close()  Set objConn = Nothing  Set objCmd = Nothing  Set objCmd1 = Nothing  Set objRS = Nothing  Set objRS1 = NothingEnd FunctionPrivate Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT	  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx  Dim sMultiStrings, lRc  GetRegValue = TRUE  'Yhdistä WMI:hin ja määritä objekti STDREGPROV-luokkaan.  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")  If b32bit = TRUE Then    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32  Else    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64  End If  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)  If ErrorOccurred ("ERROR: Could not connect to WMI namespace " + DEFAULTNAMESPACE) Then    GetRegValue = FALSE    Exit Function  End If   lRc = 0  Select Case iValueType    ' Vain avaimella REG_MULTI_SZ on merkitystä    Case REG_MULTI_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)      strValue = sMultiStrings    Case REG_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)    Case Else      GetRegValue = FALSE  End Select  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then    GetRegValue = TRUE    strValue = ""  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then    GetRegValue = FALSE  End If    Set objLocator = Nothing  Set objServices = Nothing  Set objRegistry = NothingEnd FunctionFunction IsEmptyNull(sCheck)  IsEmptyNull = FALSE  If IsObject(sCheck) Then Exit Function  If IsArray(sCheck) Then Exit Function  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUEEnd FunctionPrivate Function ErrorOccurred (ByVal strIn)  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo strIn    WScript.Echo "ERROR: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description    Err.Clear    ErrorOccurred = TRUE  Else    ErrorOccurred = FALSE  End IfEnd FunctionFunction IsOs64Bit()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT    Dim objProc  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")  If objProc.Architecture = 0 Then    IsOs64Bit = FALSE  Else    IsOs64Bit = TRUE  End IfEnd FunctionFunction GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT   Dim objServices, objClusters, objCluster  Dim strMacName, isEmpty  Dim strKey, strInstID    GetFullInstance = TRUE    If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"    Exit Function  End if  strMacName = ""  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")  ' Klusteripalvelun kysely  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")  isEmpty = TRUE  If Err.Number = 0 Then    For each objCluster in objClusters      isEmpty = FALSE    Next  End If  Set objServices = Nothing  Set objClusters = Nothing  If isEmpty = TRUE Then    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If    ' Jos päädytään tähän, tietokone on klusteroitu solmu.  ' Tämä antaa kyselyrekisterin selvittää, onko SQL-esiintymä klusteroitu vai ei.  ' SQL 2000 -kyselylle seuraava arvo:  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<esiintymän_nimi>\Cluster  ' ClusterName  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  ' Yritetään tehdä kysely rekisteriarvosta 2005- ja 2008-esiintymille.  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL  ' RegValue = InstanceName  strInstID = ""  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strInstID, "") = 0 Then    ' Jos tätä avainta ei ole, palataan paikallisena SQL 2000 -esiintymänä.    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strMacName, "") = 0 Then    strMacName = "."  End If  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)End FunctionFunction BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)  Dim strPrefix    strPrefix = ""  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then    strPrefix = "lpc:"  End If    If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName  Else    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName  End ifEnd Function
Lisätietoja CScript.exe-ohjelmasta on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Huomautus Microsoft suosittelee, että et käytä tätä komentosarjaa, jos saatavana on tietoturvapäivitys ja olet asentanut sen.
TUNNETTUJA ONGELMIA, JOITA VOI ILMETÄ TÄMÄN KOMENTOSARJAN SUORITTAMISEN YHTEYDESSÄ

Ongelma 1

Kun suoritat komentosarjan, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <esiintymän_nimi>
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission.
ERROR: Could not apply the workaround on <esiintymän_nimi>.

Syy 1

Tämä virhesanoma tulee näyttöön, jos sinulla ei ole muutoksen käyttöönoton edellyttämiä käyttöoikeuksia. Tämä virhesanoma ilmaisee, että pystyit kirjautumaan esiintymään <esiintymän_nimi> onnistuneesti.

Tämä virhesanoma tulee yleensä näyttöön SQL Server Expressissä, jossa Built-In\Users-ryhmällä on oletusarvon mukaan kirjautumistunnus tietokantaan. Tämä ryhmä ei kuitenkaan ole sysadmin-roolin jäsen.

Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön myös, jos hylkäsit sp_replwritetovarbin-toimintosarjan. Tämä oli kolmannen osapuolen raportissa ollut suositus. Microsoft ei suosittele tallennetun toimintosarjan hylkäämistä. Sen sijaan Microsoft suosittelee tämän ratkaisutavan käyttämistä.

Ratkaisutapa 1

Varmista, että tili, jonka avulla muodostat yhteyden, on tietokannan kyseisen esiintymän sysadmin-roolin jäsen Jos tili ei ole jäsen, lisää sysadmin-rooliin käyttäjä, jona muodostat yhteyttä, tai käytä toista käyttäjätiliä. Jos kyseessä on SQL Server 2005 tai aiempi versio, Built-in\Administrators-ryhmä on sysadmin-roolin jäsen oletusarvon mukaan. Kun suoritat tämän komentosarjan Windows Vistassa tai Windows Server 2008:ssa, varmista, että suoritat sen järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta.

Ongelma 2

Jos suoritat tämän komentosarjan SQL Server 2005:ssä, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Error: Could not connect to <esiintymän_nimi>
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<käyttäjä>'.
ERROR: Could not apply the workaround on <esiintymän_nimi>.

Syy 2

Tämä virhesanoma tulee näyttöön, jos et pystynyt muodostamaan yhteyttä esiintymään <esiintymän_nimi>, vaikka kyseinen esiintymä on olemassa.

Tämä virhesanoma tulee yleensä näyttöön, kun muodostat yhteyden Windowsin sisäiseen tietokantaan tai Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) -esiintymiin. Yleensä millään käyttäjätilillä ei ole kirjautumistunnuksia näihin tietokantoihin.

Ratkaisutapa 2

Varmista, että komentosarjan suorittamiseen käyttämälläsi tilillä on tietokantaan kirjautumistunnus, joka on sysadmin-roolin jäsen.

Microsoft ei suosittele yksittäisten käyttäjien lisäämistä Windowsin sisäiseen tietokantaan ja Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) -tietokantoihin. Jos teet tämän lisäämisen, lisäämäsi käyttäjät saattavat häiritä kyseisten tietokantojen tavallista toimintaa. Varmista tässä tapauksessa, että muodostat yhteyden tilistä, joka on sysadmin-roolin jäsen. Windowsin Built-in\Administrators-ryhmä on yleensä oletusarvon mukaan sysadmin-roolin jäsen SQL Server 2005:ssä ja aiemmissa versioissa. Kun suoritat tämän komentosarjan Windows Vistassa tai Windows Server 2008:ssa, varmista, että suoritat sen järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta.

Ongelma 3

Saatat huomata esiintymän tietokannasta nimeltä MICROSOFT##SSEE. Et kuitenkaan asentanut tätä tietokantaa.

Syy 3

Tämä tietokanta on Windowsin sisäinen tietokanta, josta käytetään myös nimiä SQL Server Embedded Edition, Windows Internal Database tai Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Se asennetaan joidenkin Microsoft-tuotteiden (kuten SharePoint Servicesin) yhteydessä.

Ratkaisutapa 3

Kiertotapakomentosarja on suunniteltu toimimaan Windowsin sisäisen tietokannan kanssa. Sinulta ei edellytetä mitään toimia.

Jotkin sovellukset eivät poista Windowsin sisäistä tietokantaa, kun niiden asennukset poistetaan. Lisätietoja Windowsin sisäisen tietokannan poistamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
920277 Windowsin sisäistä tietokantaa ei ole Lisää tai poista sovellus -työkalun luettelossa, eikä sitä poisteta, kun Windows SharePoint Services 3.0 poistetaan tietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ongelma 4

Kun suoritat komentosarjan, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Error: Could not connect to .\<esiintymän_nimi>
ERROR: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied

Syy 4

Tämä virhesanoma tulee näyttöön, jos seuraavat ehdot toteutuvat:
 • 32-bittinen SQL Server 2000 -versio on asennettuna käyttöjärjestelmän x64-versioon.
 • Tietokoneessa on asennettuna 64-bittinen SQL Server 2005- tai SQL Server 2008 -versio.
Tämä virhesanoma tulee näyttöön, kun komentosarja käyttää Dbmslpcn.dll-tiedoston 64-bittistä versiota. Tämä versio ei pysty vaihtamaan tietoja SQL Server 2000:n WoW-esiintymien kanssa.

Ratkaisutapa 4

Käynnistä komentosarja käyttämällä %WINDOWS%\SysWOW64-kansiossa olevaa Cscript.exe-tiedoston 32-bittistä versiota. Tämän tekeminen lataa Dbmslpcn.dll-tiedoston 32-bittisen version, joka pystyy tunnistamaan WoW-esiintymät.
Suositukset
Lisätietoja SQL Serverin version selvittämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
321185SQL Serverin version selvittäminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Enemmän tietoa
Seuraavassa taulukossa on lueteltu tämän artikkelin merkittävät tekniset muutokset. Tämän artikkelin versionumero ja viimeisimmän muutoksen päivämäärä saattavat ilmaista pieniä tekstuaalisia tai rakenteellisia muutoksia artikkelin sisältöön. Nämä muutokset eivät sisälly tähän taulukkoon.
PäivämääräMuutokset
Keskiviikko, 31.12.2008Sisältää päivitetyn komentosarjan, joka tunnistaa SQL Server -vikasietoklusterointiesiintymät.
Keskiviikko, 30.12.2008Sisältää päivitetyn komentosarjan, joka tunnistaa Windowsin 64-bittisissä versioissa suoritettavat SQL Serverin 32-bittiset versiot.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 961040 – Viimeisin tarkistus: 01/06/2009 15:41:05 – Versio: 3.0

Windows Internal Database, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

 • kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040
Palaute