Excelin funktiot (luokittain)

Laskentataulukkofunktiot on luokiteltu toiminnallisuuden mukaan. Voit selata funktioita luokan mukaan napsauttamalla luokkaa. Voit myös etsiä funktion näppäinyhdistelmällä Ctrl+F ja kirjoittamalla muutaman kirjaimen funktion nimen alusta tai kuvaavan sanan. Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

Näiden kymmenen funktion tietoja luetaan eniten.

Funktio

Kuvaus

SUMMA-funktio

Tämän funktion avulla voit laskea yhteen solujen arvoja.

JOS-funktio

Tämä funktio palauttaa yhden arvon, kun ehto on tosi, ja toisen arvon, kun ehto on epätosi. Katso video JOS-funktion käyttämisestä.

HAKU-funktio

Tämän funktion avulla voit etsiä tietyltä riviltä tai tietystä sarakkeesta arvoa, joka on samassa paikassa toisella rivillä tai toisessa sarakkeessa.

PHAKU-funktio

Tämän funktion avulla voit etsiä kohteita taulukosta tai alueelta riveittäin. Voit esimerkiksi etsiä työntekijän sukunimen työntekijänumeron perusteella tai työntekijän puhelinnumeron sukunimen perusteella (kuten puhelinluettelossa). Katso video PHAKU-funktion käytöstä.

VASTINE-funktio

Tämän funktion avulla voit etsiä kohdetta solualueesta ja palauttaa sitten kyseisen kohteen suhteellisen sijainnin alueessa. Esimerkiksi jos alueessa A1:A3 on arvot 5, 7 ja 38, kaava =VASTINE(7;A1:A3;0) palauttaa arvon 2, koska 7 on alueen toinen arvo.

VALITSE.INDEKSI-funktio

Tämän funktion avulla voit valita korkeintaan 254 arvoa indeksiluvun avulla. Jos esimerkiksi arvo1–arvo7 on määritetty viikonpäiviksi, VALITSE.INDEKSI-funktio palauttaa jonkin viikonpäivistä, kun lukua 1–7 käytetään indeksi_luku-argumenttina.

PÄIVÄYS-funktio

Tämän funktion avulla voit palauttaa annetun päivämäärän järjestysnumeron. Tästä funktiosta on eniten hyötyä tilanteissa, joissa kaavat tai soluviittaukset antavat vuoden, kuukauden ja päivän. Käytössäsi saattaa esimerkiksi olla laskentataulukko, joka sisältää päivämääriä muodoissa, joita Excel ei ehkä tunnista, kuten VVVVKKPP.

PVMERO-funktion avulla voi laskea kahden päivämäärän välisten päivien, kuukausien tai vuosien määrän.

PÄIVÄT-funktio

Tämän funktion avulla voi palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän.

ETSI- ja ETSIB-funktio

ETSI- ja ETSIB-funktiot etsivät merkkijonon toisen merkkijonon sisältä. Ne palauttavat luvun, joka ilmaisee etsittävän merkkijonon ensimmäisen merkin sijainnin toisen merkkijonon sisällä.

INDEKSI-funktio

Tämän funktion avulla voit palauttaa arvon tai viittauksen arvoon taulukosta tai alueelta.

Excel 2010-versiossa ja myöhemmissä nämä funktiot korvattiin uusilla funktioilla, jotka toimivat entistä tarkemmin ja joiden nimet ovat entistä kuvaavampia. Niitä käyttämällä voi varmistaa yhteensopivuuden aiempien Excel-versioiden kanssa, mutta jos yhteensopivuutta aiempien versioiden kanssa ei tarvita, kannattaa käyttää uusia funktioita. Lisätietoja uusista funktioista on artikkeleissa Tilastofunktiot (viittaus) ja Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (viittaus).

Jos käytät Excel 2007-versiota, nämä funktiot ovat Kaavat-välilehden luokassa Tilasto tai Matemaattiset ja trigonometriset.

Funktio

Kuvaus

BEETAJAKAUMA-funktio

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.

BINOMIJAKAUMA-funktio

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

CHIJAKAUMA-funktio

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.

CHITESTI-funktio

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

KETJUTA-funktio

Liittää kaksi tekstimerkkijonoa tai useampia yhdeksi merkkijonoksi.

LUOTTAMUSVÄLI-funktio

Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.

KOVARIANSSI-funktio

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

BINOMIJAKAUMA.KRIT-funktio

Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA-funktio

Palauttaa eksponentiaalijakauman.

FJAKAUMA-funktio

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

FJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS-funktio

Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).

ENNUSTE-funktio

Laskee tai ennustaa tulevan arvon nykyisten arvojen perusteella.

FTESTI-funktio

Palauttaa F-testin tuloksen.

GAMMAJAKAUMA-funktio

Palauttaa gammajakauman.

GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

HYPERGEOM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa hypergeometrisen jakauman.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.

LOGNORM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.

MOODI-funktio

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

BINOMIJAKAUMA.NEG-funktio

Palauttaa negatiivisen binomijakauman.

NORM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT-funktio

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT-funktio

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.

PROSENTTIPISTE-funktio

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

PROSENTTIJÄRJESTYS-funktio

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.

POISSON-funktio

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

NELJÄNNES-funktio

Palauttaa tietoalueen neljänneksen.

ARVON.MUKAAN-funktio

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

KESKIHAJONTA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAP-funktio

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

TJAKAUMA-funktio

Palauttaa t-jakauman.

TJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen t-jakauman.

TTESTI-funktio

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

VAR-funktio

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

VARP-funktio

Laskee varianssin koko populaation perusteella.

WEIBULL-funktio

Palauttaa Weibullin jakauman.

ZTESTI-funktio

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Funktio

Kuvaus

KUUTIOKPIJÄSEN-funktio

Palauttaa suorituskykyilmaisimen (KPI) ominaisuuden sekä näyttää KPI-nimen solussa. KPI on mitattavissa oleva suure, kuten kuukauden bruttotuotto tai vuosineljänneksen työntekijäkohtainen liikevaihto, jonka avulla tarkkaillaan organisaation suorituskykyä.

KUUTIONJÄSEN-funktio

Palauttaa kuutiosta jäsenen tai monikon. Funktion avulla voit tarkistaa, että jäsen tai monikko on olemassa kuutiossa.

KUUTIONJÄSENENOMINAISUUS-funktio

Palauttaa kuutiosta jäsenominaisuuden arvon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että nimi on olemassa kuutiossa, ja palauttaa tämän jäsenen määritetyn ominaisuuden.

KUUTIONLUOKITELTUJÄSEN-funktio

Palauttaa joukon n:nnen jäsenen. Funktion avulla voit palauttaa joukosta elementtejä, kuten parhaan myyjän tai 10 parasta opiskelijaa.

KUUTIOJOUKKO-funktio

Määrittää lasketun jäsen- tai monikkojoukon lähettämällä joukon lausekkeita palvelimessa olevalle kuutiolle. Palvelin luo joukon ja palauttaa sen Microsoft Office Excelille.

KUUTIOJOUKKOJENMÄÄRÄ-funktio

Palauttaa joukon kohteiden määrän.

KUUTIONARVO-funktio

Palauttaa koostetun arvon kuutiosta.

Funktio

Kuvaus

TKESKIARVO-funktio

Palauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon.

TLASKE-funktio

Laskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän.

TLASKEA-funktio

Laskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän.

TNOUDA-funktio

Hakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta.

TMAKS-funktio

Palauttaa suurimman arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.

TMIN-funktio

Palauttaa pienimmän arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.

TTULO-funktio

Kertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot.

TKESKIHAJONTA-funktio

Laskee keskihajonnan tietokannasta valituista arvoista muodostuvan otoksen perusteella.

TKESKIHAJONTAP-funktio

Laskee keskihajonnan tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.

TSUMMA-funktio

Lisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden kenttäsarakkeeseen.

TVARIANSSI-funktio

Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen otoksen perusteella.

TVARIANSSIP-funktio

Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.

Funktio

Kuvaus

PÄIVÄYS-funktio

Palauttaa annetun päivämäärän järjestysluvun.

PVMERO-funktio

Laskee kahden päivämäärän välisten päivien, kuukausien tai vuosien määrän. Tästä funktiosta on hyötyä kaavoissa, joissa on tarpeen laskea jonkin tietyn ajanjakson kesto tai kohteen ikä.

PÄIVÄYSARVO-funktio

Muuntaa tekstimuodossa olevan päivämäärän järjestysluvuksi.

PÄIVÄ-funktio

Muuntaa järjestysluvun kuukauden päiväksi.

PÄIVÄT-funktio
Excel 2013

Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien päivien määrän.

PÄIVÄT360-funktio

Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttäen perustana 360-päiväistä vuotta.

PÄIVÄ.KUUKAUSI-funktio

Palauttaa järjestyslukuna päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivän päivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko eteen- tai taaksepäin.

KUUKAUSI.LOPPU-funktio

Palauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen päivämäärän, joka poikkeaa annetun kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin.

TUNNIT-funktio

Muuntaa järjestysluvun tunneiksi.

VIIKKO.ISO.NRO-funktio
Excel 2013

Palauttaa vuoden ISO-viikonnumeron tietyn päivämäärän luvun.

MINUUTIT-funktio

Muuntaa järjestysluvun minuuteiksi.

KUUKAUSI-funktio

Muuntaa järjestysluvun kuukausiksi.

TYÖPÄIVÄT-funktio

Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän.

TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL-funktio
TXT

Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.

NYT-funktio

Palauttaa kuluvan päivämäärän ja ajan järjestysnumeron.

SEKUNNIT-funktio

Muuntaa järjestysluvun sekunneiksi.

AIKA-funktio

Palauttaa annetun kellonajan järjestysluvun.

AIKA_ARVO-funktio

Muuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi.

TÄMÄ.PÄIVÄ-funktio

Palauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun.

VIIKONPÄIVÄ-funktio

Muuntaa järjestysluvun viikonpäiväksi.

VIIKKO.NRO-funktio

Muuntaa järjestysluvun luvuksi, joka ilmaisee viikon järjestysluvun vuoden alusta laskettuna.

TYÖPÄIVÄ-funktio

Palauttaa järjestysluvun päivämäärälle, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen tai taaksepäin.

TYÖPÄIVÄ.KANSVÄL-funktio
TXT

Palauttaa sen päivämäärän järjestysnumeron, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen- tai taaksepäin siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.

VUOSI-funktio

Muuntaa järjestysluvun vuosiksi.

VUOSI.OSA-funktio

Palauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja lopetuspäivä) välisen osan vuodesta.

Funktio

Kuvaus

BESSELI-funktio

Palauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x).

BESSELJ-funktio

Palauttaa Bessel-funktion Jn(x).

BESSELK-funktio

Palauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x).

BESSELY-funktio

Palauttaa Bessel-funktion Yn(x).

BINDES-funktio

Muuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi.

BINHEKSA-funktio

Muuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi.

BINOKT-funktio

Muuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi.

BITTI.JA-funktio
Excel 2013

Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon.

BITTI.SIIRTO.V-funktio
Excel 2013

Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun.

BITTI.TAI-funktio
Excel 2013

Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon.

BITTI.SIIRTO.O-funktio
Excel 2013

Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun.

BITTI.EHDOTON.TAI-funktio
Excel 2013

Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon.

KOMPLEKSI-funktio

Muuntaa reaali- ja imaginaariosien kertoimet kompleksiluvuksi.

MUUNNA-funktio

Muuntaa luvun toisen mittajärjestelmän mukaiseksi.

DESBIN-funktio

Muuntaa desimaaliluvun binaariluvuksi.

DESHEKSA-funktio

Muuntaa desimaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.

DESOKT-funktio

Muuntaa desimaaliluvun oktaaliluvuksi.

SAMA.ARVO-funktio

Tarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria.

VIRHEFUNKTIO-funktio

Palauttaa virhefunktion.

VIRHEFUNKTIO.TARKKA-funktio
TXT

Palauttaa virhefunktion.

VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI-funktio

Palauttaa komplementtivirhefunktion.

VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA-funktio
TXT

Palauttaa komplementti-VIRHEFUNKTIOn integroituna arvosta x arvoon ääretön.

RAJA-funktio

Testaa, onko luku suurempi kuin kynnysarvo.

HEKSABIN-funktio

Muuntaa heksadesimaaliluvun binaariluvuksi.

HEKSADES-funktio

Muuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliluvuksi.

HEKSAOKT-funktio

Muuntaa heksadesimaaliluvun oktaaliluvuksi.

KOMPLEKSI.ABS-funktio

Palauttaa kompleksiluvun itseisarvon (moduluksen).

KOMPLEKSI.IMAG-funktio

Palauttaa kompleksiluvun imaginaariosan kertoimen.

KOMPLEKSI.ARG-funktio

Palauttaa theeta-argumentin, joka on radiaaneina annettu kulma.

KOMPLEKSI.KONJ-funktio

Palauttaa kompleksiluvun konjugaattiluvun.

KOMPLEKSI.COS-funktio

Palauttaa kompleksiluvun kosinin.

KOMPLEKSI.COSH-funktio
Excel 2013

Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosinin.

KOMPLEKSI.COT-funktio
Excel 2013

Palauttaa kompleksiluvun kotangentin.

KOMPLEKSI.KOSEK-funktio
Excel 2013

Palauttaa kompleksiluvun kosekantin.

KOMPLEKSI.KOSEKH-funktio
Excel 2013

Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosekantin.

KOMPLEKSI.OSAM-funktio

Palauttaa kahden kompleksiluvun osamäärän.

KOMPLEKSI.EKSP-funktio

Palauttaa kompleksiluvun eksponentin.

KOMPLEKSI.LN-funktio

Palauttaa kompleksiluvun luonnollisen logaritmin.

KOMPLEKSI.LOG10-funktio

Palauttaa kompleksiluvun kymmenkantaisen logaritmin.

KOMPLEKSI.LOG2-funktio

Palauttaa kompleksiluvun kaksikantaisen logaritmin.

KOMPLEKSI.POT-funktio

Palauttaa kokonaislukupotenssiin korotetun kompleksiluvun.

KOMPLEKSI.TULO-funktio

Palauttaa 2–255 kompleksiluvun tulon.

KOMPLEKSI.REAALI-funktio

Palauttaa kompleksiluvun reaaliosan kertoimen.

KOMPLEKSI.SEK-funktio
Excel 2013

Palauttaa kompleksiluvun sekantin.

KOMPLEKSI.SEKH-funktio
Excel 2013

Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sekantin.

KOMPLEKSI.SIN-funktio

Palauttaa kompleksiluvun sinin.

KOMPLEKSI.SINH-funktio
Excel 2013

Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sinin.

KOMPLEKSI.NELIÖJ-funktio

Palauttaa kompleksiluvun neliöjuuren.

KOMPLEKSI.EROTUS-funktio

Palauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen.

KOMPLEKSI.SUM-funktio

Palauttaa kompleksilukujen summan.

KOMPLEKSI.TAN-funktio
Excel 2013

Palauttaa kompleksiluvun tangentin.

OKTBIN-funktio

Muuntaa oktaaliluvun binaariluvuksi.

OKTDES-funktio

Muuntaa oktaaliluvun desimaaliluvuksi.

OKTHEKSA-funktio

Muuntaa oktaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.

Funktio

Kuvaus

KERTYNYT.KORKO-funktio

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin.

KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA-funktio

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.

AMORDEGRC-funktio

Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.

AMORLINC-funktio

Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.

KORKOPÄIVÄT.ALUSTA-funktio

Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄT-funktio

Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu.

KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA-funktio

Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA-funktio

Palauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän.

KORKOPÄIVÄ.JAKSOT-funktio

Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN-funktio

Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.

MAKSETTU.KORKO-funktio

Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.

MAKSETTU.LYHENNYS-funktio

Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen.

DB-funktio

Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan.

DDB-funktio

Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan.

DISKONTTOKORKO-funktio

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.

VALUUTTA.DES-funktio

Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi.

VALUUTTA.MURTO-funktio

Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi.

KESTO-funktio

Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti.

KORKO.EFEKT-funktio

Palauttaa todellisen vuosikoron.

TULEVA.ARVO-funktio

Palauttaa sijoituksen tulevan arvon.

TULEVA.ARVO.ERIKORKO-funktio

Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti.

KORKO.ARVOPAPERI-funktio

Palauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille.

IPMT-funktio

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.

SISÄINEN.KORKO-funktio

Laskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle.

ONMAKSU-funktio

Laskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.

KESTO.MUUNN-funktio

Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.

MSISÄINEN-funktio

Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.

KORKO.VUOSI-funktio

Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron.

NJAKSO-funktio

Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän.

NNA-funktio

Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella.

PARITON.ENS.NIMELLISARVO-funktio

Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.ENS.TUOTTO-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.NIMELLISARVO-funktio

Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.TUOTTO-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

KESTO.JAKSO-funktio
Excel 2013

Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi.

MAKSU-funktio

Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.

PPMT-funktio

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen.

HINTA-funktio

Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

HINTA.DISK-funktio

Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

HINTA.LUNASTUS-funktio

Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.

NA-funktio

Palauttaa sijoituksen nykyarvon.

KORKO-funktio

Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.

SAATU.HINTA-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle.

TOT.ROI-funktio
Excel 2013

Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle.

STP-funktio

Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.

VUOSIPOISTO-funktio

Palauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year's Digits) avulla.

OBLIG.TUOTTOPROS-funktio

Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.

OBLIG.HINTA-funktio

Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

OBLIG.TUOTTO-funktio

Palauttaa obligaation tuoton.

VDB-funktio

Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan.

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-funktio

Palauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.

NNA.JAKSOTON-funktio

Palauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.

TUOTTO-funktio

Palauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

TUOTTO.DISK-funktio

Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton.

TUOTTO.ERÄP-funktio

Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton.

Funktio

Kuvaus

SOLU-funktio

Palauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.

VIRHEEN.LAJI-funktio

Palauttaa virhetyyppiä vastaavan luvun.

KUVAUS-funktio

Palauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä.

Huomautus: Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversiossa.

ONTYHJÄ-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä.

ONVIRH-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo paitsi arvo #PUUTTUU!.

ONVIRHE-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo.

ONPARILLINEN-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on parillinen.

ONKAAVA-funktio
Excel 2013

Palauttaa arvon TOSI, jos kyseessä on viittaus soluun, joka sisältää kaavan.

ONTOTUUS-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa totuusarvoarvo.

ONPUUTTUU-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos virhearvo on #PUUTTUU!.

ONEI_TEKSTI-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo ei ole teksti.

ONLUKU-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on luku.

ONPARITON-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on pariton.

ONVIITT-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on viittaus.

ONTEKSTI-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on teksti.

N-funktio

Palauttaa arvon luvuksi muunnettuna.

PUUTTUU-funktio

Palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

TAULUKKO-funktio
Excel 2013

Palauttaa viitatun taulukon taulukkonumeron.

TAULUKOT-funktio
Excel 2013

Palauttaa viittauksessa olevien taulukoiden määrän.

TYYPPI-funktio

Palauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietotyypin.

Funktio

Kuvaus

JA-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI.

EPÄTOSI-funktio

Palauttaa totuusarvon EPÄTOSI.

JOS-funktio

Määrittää suoritettavan loogisen testin.

JOSVIRHE-funktio

Palauttaa määrittämäsi arvon, jos kaavan tulos on virhe; muussa tapauksessa palauttaa kaavan tuloksen.

JOSPUUTTUU-funktio
Excel 2013

Palauttaa määritetyn arvon, jos lausekkeen tuloksena on #PUUTTUU. Palauttaa muussa tapauksessa lausekkeen tuloksen.

JOSS-funktio
2019

Tarkistaa, täyttyykö yksi tai useampi ehto, ja palauttaa ensimmäistä TOSI-arvoista ehtoa vastaavan arvon.

EI-funktio

Kääntää argumentin totuusarvon.

TAI-funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI.

VAIHDA-funktio
Excel 2016

Tämä funktio vertaa lauseketta arvoluettelon arvoihin ja palauttaa sitten tuloksen, joka vastaa ensimmäistä vastaavaa arvoa. Jos vastaavuutta ei löydy, funktio saattaa palauttaa vaihtoehtoisen oletusarvon.

TOSI-funktio

Palauttaa totuusarvon TOSI.

EHDOTON.TAI-funktio
Excel 2013

Palauttaa kaikkien argumenttien Poissulkeva TAI -arvon.

Funktio

Kuvaus

OSOITE-funktio

Palauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viittauksen tekstinä.

ALUEET-funktio

Palauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän.

VALITSE.INDEKSI-funktio

Valitsee arvon arvoluettelosta.

SARAKE-funktio

Palauttaa viittauksen sarakenumeron.

SARAKKEET-funktio

Palauttaa viittauksessa olevien sarakkeiden määrän.

SUODATA-funktio

Office 365 -painike

Suodattaa tietojoukon määrittämiesi ehtojen perusteella

KAAVA.TEKSTI-funktio
Excel 2013

Palauttaa annetun viittauksen kaavan tekstinä.

NOUDA.PIVOT.TIEDOT-funktio

Palauttaa Pivot-taulukkoraporttiin tallennettuja tietoja.

VHAKU-funktio

Suorittaa haun matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn solun arvon.

HYPERLINKKI-funktio

Luo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimelle, intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston.

INDEKSI-funktio

Valitsee arvon viittauksesta tai matriisista indeksin mukaan.

EPÄSUORA-funktio

Palauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen.

HAKU-funktio

Etsii arvoja vektorista tai matriisista.

VASTINE-funktio

Etsii arvoja viittauksesta tai matriisista.

SIIRTYMÄ-funktio

Palauttaa annetun viittauksen siirtymän.

RIVI-funktio

Palauttaa viittauksen rivinumeron.

RIVIT-funktio

Palauttaa viittauksessa olevien rivien määrän.

RTD-funktio

Noutaa reaaliaikaisia tietoja COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta.

LAJITTELE-funktio

Office 365 -painike

Lajittelee alueen tai matriisin sisällön.

LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA-funktio

Office 365 -painike

Lajittelee alueen tai matriisin sisällön vastaavan alueen tai matriisin arvojen mukaan.

TRANSPONOI-funktio

Palauttaa matriisin käänteismatriisin.

AINUTKERTAISET.ARVOT-funktio

Office 365 -painike

Palauttaa luettelon tai alueen yksilöllisten arvojen luettelon

PHAKU-funktio

Suorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa jonkin rivillä olevan solun arvon.

XHAKU-funktio

Office 365 -painike

Hakee alueista tai matriiseista ja palauttaa kohteen, joka vastaa ensimmäistä löydettyä vastinetta. Jos vastinetta ei ole olemassa, XHAKU voi palauttaa lähimmän (summittaisen) vastineen. 

XVASTINE-funktio

Office 365 -painike

Palauttaa kohteen suhteellisen sijainnin matriisissa tai solualueissa. 

Funktio

Kuvaus

ITSEISARVO-funktio

Palauttaa luvun itseisarvon.

ACOS-funktio

Palauttaa luvun arkuskosinin.

ACOSH-funktio

Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin.

ACOT-funktio
Excel 2013

Palauttaa luvun arkuskotangentin.

ACOTH-funktio
Excel 2013

Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin.

KOOSTE-funktio

Palauttaa luettelon tai tietokannan koosteen.

ARABIA-funktio

Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi

ASIN-funktio

Palauttaa luvun arkussinin.

ASINH-funktio

Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin.

ATAN-funktio

Palauttaa luvun arkustangentin.

ATAN2-funktio

Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella.

ATANH-funktio

Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin.

PERUS-funktio
Excel 2013

Muuntaa luvun tekstimuotoon annetulla kantaluvulla (perus)

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS-funktio

Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN-funktio
Excel 2013

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA-funktio

Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.

KOMBINAATIO-funktio

Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.

KOMBINAATIOA-funktio
Excel 2013

Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän toistoilla annetulle kohteiden määrälle.

COS-funktio

Palauttaa luvun kosinin.

COSH-funktio

Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.

COT-funktio
Excel 2013

Palauttaa kulman kotangentin.

COTH-funktio
Excel 2013

Palauttaa luvun hyperbolisen kotangentin.

KOSEK-funktio
Excel 2013

Palauttaa kulman kosekantin.

KOSEKH-funktio
Excel 2013

Palauttaa kulman hyperbolisen kosekantin.

DESIMAALI-funktio
Excel 2013

Muuntaa luvun tekstimuodon annetussa peruskannassa desimaaliluvuksi

ASTEET-funktio

Muuntaa radiaanit asteiksi.

PARILLINEN-funktio

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun.

EKSPONENTTI-funktio

Palauttaa e:n korotettuna annetun luvun osoittamaan potenssiin.

KERTOMA-funktio

Palauttaa luvun kertoman.

KERTOMA.OSA-funktio

Palauttaa luvun osakertoman.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS-funktio

Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN-funktio
Excel 2013

Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA-funktio

Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina alaspäin.

SUURIN.YHT.TEKIJÄ-funktio

Palauttaa suurimman yhteisen tekijän.

KOKONAISLUKU-funktio

Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS-funktio
Excel 2013

Palauttaa luvun, joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

PIENIN.YHT.JAETTAVA-funktio

Palauttaa pienimmän yhteisen tekijän.

LET-funktio
Office 365 -painike

Määrittää nimiä laskutoimitusten tuloksille, jotta välilaskelmien, arvojen tai nimien määrittäminen kaavaan voidaan tallentaa

LUONNLOG-funktio

Palauttaa luvun luonnollisen logaritmin.

LOG-funktio

Laskee luvun logaritmin käyttämällä annettua kantalukua.

LOG10-funktio

Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin.

MDETERM-funktio

Palauttaa matriisin matriisideterminantin.

MKÄÄNTEINEN-funktio

Palauttaa matriisin käänteismatriisin.

MKERRO-funktio

Palauttaa kahden matriisin tulon.

JAKOJ-funktio

Palauttaa jakolaskun jäännöksen.

PYÖRISTÄ.KERR-funktio

Palauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen.

MULTINOMI-funktio

Palauttaa lukujoukon multinomin.

YKSIKKÖM-funktio
Excel 2013

Palauttaa yksikkömatriisin tai määritetyn dimension.

PARITON-funktio

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun.

PII-funktio

Palauttaa piin arvon.

POTENSSI-funktio

Palauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin.

TULO-funktio

Kertoo annetut argumentit keskenään.

OSAMÄÄRÄ-funktio

Palauttaa osamäärän kokonaislukuosan.

RADIAANIT-funktio

Muuntaa asteet radiaaneiksi.

SATUNNAISLUKU-funktio

Palauttaa satunnaisluvun 0–1.

SATUNN.MATRIISI-funktio

Office 365 -painike

Palauttaa satunnaislukujen matriisin väliltä 0–1. Voit kuitenkin määrittää täytettävien rivien ja sarakkeiden määrän, vähimmäis- ja enimmäisarvot sekä palautetaanko kokonaislukuja vai desimaaliarvoja.

SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ-funktio

Palauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä.

ROMAN-funktio

Muuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi numeroksi.

PYÖRISTÄ-funktio

Pyöristää luvun annettuun määrään desimaaleja.

PYÖRISTÄ.DES.ALAS-funktio

Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).

PYÖRISTÄ.DES.YLÖS-funktio

Pyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta).

SEK-funktio
Excel 2013

Palauttaa kulman sekantin.

SEKH-funktio
Excel 2013

Palauttaa kulman hyperbolisen sekantin.

SARJA.SUMMA-funktio

Palauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon.

JONO-funktio

Office 365 -painike

Luo matriisiin peräkkäisten lukujen luettelon, kuten 1, 2, 3, 4

ETUMERKKI-funktio

Palauttaa luvun etumerkin.

SIN-funktio

Palauttaa annetun kulman sinin.

SINH-funktio

Palauttaa luvun hyperbolisen sinin.

NELIÖJUURI-funktio

Palauttaa positiivisen neliöjuuren.

NELIÖJUURI.PII-funktio

Palauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren.

VÄLISUMMA-funktio

Palauttaa luettelon tai tietokannan välisumman.

SUMMA-funktio

Laskee yhteen annetut argumentit.

SUMMA.JOS-funktio

Laskee ehdot täyttävien solujen summan.

SUMMA.JOS.JOUKKO-funktio
2019

Laskee yhteen solualueen useita ehtoja vastaavat solut.

TULOJEN.SUMMA-funktio

Palauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan.

NELIÖSUMMA-funktio

Palauttaa argumenttien neliöiden summan.

NELIÖSUMMIEN.EROTUS-funktio

Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen.

NELIÖSUMMIEN.SUMMA-funktio

Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen neliösummien summan.

EROTUSTEN.NELIÖSUMMA-funktio

Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman.

TAN-funktio

Palauttaa luvun tangentin.

TANH-funktio

Palauttaa luvun hyperbolisen tangentin.

KATKAISE-funktio

Katkaisee luvun kokonaisluvuksi.

Funktio

Kuvaus

KESKIPOIKKEAMA-funktio

Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.

KESKIARVO-funktio

Palauttaa argumenttien keskiarvon.

KESKIARVOA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon.

KESKIARVO.JOS-funktio

Palauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot.

KESKIARVO.JOS.JOUKKO-funktio
2019

Palauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja.

BEETA.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.

BINOMI.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

BINOMI.JAKAUMA.ALUE-funktio
Excel 2013

Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä.

BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.

CHINELIÖ.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH-funktio
TXT

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.

CHINELIÖ.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH-funktio
TXT

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.

CHINELIÖ.TESTI-funktio
TXT

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

LUOTTAMUSVÄLI.NORM-funktio
TXT

Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio
TXT

Palauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin.

KORRELAATIO-funktio

Palauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen.

LASKE-funktio

Laskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän.

LASKE.A-funktio

Laskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän.

LASKE.TYHJÄT-funktio

Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän.

LASKE.JOS-funktio

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja.

LASKE.JOS.JOUKKO-funktio
2019

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja.

KOVARIANSSI.P-funktio
TXT

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

KOVARIANSSI.S-funktio
TXT

Palauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA-funktio

Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman.

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa eksponentiaalijakauman.

F.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

F.JAKAUMA.OH-funktio
TXT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

F.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

F.KÄÄNT.OH-funktio
TXT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

F.TESTI-funktio
TXT

Palauttaa F-testin tuloksen.

FISHER-funktio

Palauttaa Fisher-muunnoksen.

FISHER.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.

ENNUSTE-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin arvon.

Huomautus: Excel 2016:ssa tämän funktion korvaa uusiin ennustefunktioihin kuuluva ENNUSTE.LINEAARINEN, mutta funktio on edelleen käytettävissä aiempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi.

ENNUSTE.ETS-funktio
Excel 2016

Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien (historiallisten) arvojen perusteella käyttämällä eksponentiaalisen kolmoistasoituksen (ETS) algoritmin AAA-versiota.

ENNUSTE.ETS.CONFINT-funktio
Excel 2016

Palauttaa luottamusvälin ennustearvolle määritettynä tavoitepäivämääränä

ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELU-funktio
Excel 2016

Palauttaa toistuvuuskaavan pituuden, jonka Excel havaitsee määritetylle aikasarjalle

ENNUSTE.ETS.STAT-funktio
Excel 2016

Funktio palauttaa tilastoarvon aikasarjan ennusteen tuloksena

ENNUSTE.LINEAARINEN-funktio
Excel 2016

Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen perusteella.

TAAJUUS-funktio

Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.

GAMMA-funktio
Excel 2013

Palauttaa gammafunktion arvon.

GAMMA.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa gammajakauman.

GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

GAMMALN-funktio

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAMMALN.TARKKA-funktio
TXT

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAUSS-funktio
Excel 2013

Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän.

KESKIARVO.GEOM-funktio

Palauttaa geometrisen keskiarvon.

KASVU-funktio

Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.

KESKIARVO.HARM-funktio

Palauttaa harmonisen keskiarvon.

HYPERGEOM_JAKAUMA-funktio

Palauttaa hypergeometrisen jakauman.

LEIKKAUSPISTE-funktio

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.

KURT-funktio

Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.

SUURI-funktio

Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon.

LINREGR-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin parametrit.

LOGREGR-funktio

Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.

LOGNORM_JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.

LOGNORM.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.

MAKS-funktio

Palauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta.

MAKSA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon.

MAKS.JOS-funktio
2019

Palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen suurimman arvon.

MEDIAANI-funktio

Palauttaa annettujen lukujen mediaanin.

MIN-funktio

Palauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta.

MINA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon.

VÄH.JOSS-funktio
2019

Tämä funktio palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen pienimmän arvon.

MOODI.USEA-funktio
TXT

Palauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin.

MOODI.YKSI-funktio
TXT

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

BINOMI.JAKAUMA.NEG-funktio
TXT

Palauttaa negatiivisen binomijakauman.

NORMAALI.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM_JAKAUMA.NORMIT-funktio
TXT

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM_JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.

PEARSON-funktio

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.

PROSENTTIPISTE.ULK-funktio
TXT

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen k:n ollessa arvo väliltä 0–1 raja-arvot pois lukien.

PROSENTTIPISTE.SIS-funktio
TXT

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK-funktio
TXT

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien).

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS-funktio
TXT

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.

PERMUTAATIO-funktio

Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.

PERMUTAATIOA-funktio
Excel 2013

Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien).

FII-funktio
Excel 2013

Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon.

POISSON.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

TODENNÄKÖISYYS-funktio

Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.

NELJÄNNES.ULK-funktio
TXT

Palauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 raja-arvot pois lukien.

NELJÄNNES.SIS-funktio
TXT

Palauttaa tietoalueen neljänneksen.

ARVON.MUKAAN.KESKIARVO-funktio
TXT

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

ARVON.MUKAAN.TASAN-funktio
TXT

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

PEARSON.NELIÖ-funktio

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.

JAKAUMAN.VINOUS-funktio

Palauttaa jakauman vinouden.

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio
Excel 2013

Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille.

KULMAKERROIN-funktio

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.

PIENI-funktio

Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.

NORMITA-funktio

Palauttaa normitetun arvon.

KESKIHAJONTA.P-funktio
TXT

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTA.S-funktio
TXT

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIHAJONTAPA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIVIRHE-funktio

Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen.

T.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.JAKAUMA.2S-funktio
TXT

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.JAKAUMA.OH-funktio
TXT

Palauttaa t-jakauman.

T.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille.

T.KÄÄNT.2S-funktio
TXT

Palauttaa käänteisen t-jakauman.

T.TESTI-funktio
TXT

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

SUUNTAUS-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin arvoja.

KESKIARVO.TASATTU-funktio

Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.

VAR.P-funktio
TXT

Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VAR.S-funktio
TXT

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

VARA-funktio

Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

VARPA-funktio

Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

WEIBULL.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa Weibullin jakauman.

Z.TESTI-funktio
TXT

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Funktio

Kuvaus

ASC-funktio

Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi.

MATRIISI.TEKSTIKSI-funktio
Office 365 -painike

Palauttaa tekstiarvojen matriisin mistä tahansa määritetystä alueesta.

BAHTTEKSTI-funktio

Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.

MERKKI-funktio

Palauttaa koodilukua vastaavan merkin.

SIIVOA-funktio

Poistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit.

KOODI-funktio

Palauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin.

YHDISTÄ-funktio
2019

Tämä funktio yhdistää tekstiä useista alueista ja/tai merkkijonoista, mutta siinä ei ole erotinta tai IgnoreEmpty-argumentteja.

KETJUTA-funktio

Yhdistää useat merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi.

DBCS-funktio
Excel 2013

Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi.

VALUUTTA-funktio

Muuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) ‑valuuttamuotoa käyttämällä.

VERTAA-funktio

Tarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset.

ETSI- ja ETSIB-funktiot

Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet kirjaimet).

KIINTEÄ-funktio

Muotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja.

VASEN- ja VASENB-funktiot

Palauttaa tekstiarvon vasemmanpuoliset merkit.

PITUUS- ja PITUUSB-funktiot

Palauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän.

PIENET-funktio

Muuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi.

POIMI.TEKSTI- ja POIMI.TEKSTIB-funktiot

Palauttaa määritetyn määrän merkkejä merkkijonosta alkaen annetusta kohdasta.

NROARVO-funktio
Excel 2013

Muuntaa tekstin luvuksi alueasetuksista riippumattomalla tavalla.

FONEETTINEN-funktio

Hakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta.

ERISNIMI-funktio

Muuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi.

KORVAA- ja KORVAAB-funktiot

Korvaa tekstissä olevat merkit.

TOISTA-funktio

Toistaa tekstin annetun määrän kertoja.

OIKEA- ja OIKEAB-funktiot

Palauttaa tekstiarvon oikeanpuoliset merkit.

KÄY.LÄPI- ja KÄY.LÄPIB-funktiot

Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä. (Isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi.)

VAIHDA-funktio

Korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella.

T-funktio

Muuntaa argumentit tekstiksi.

TEKSTI-funktio

Muotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi

TEKSTI.YHDISTÄ-funktio
2019

Tämä funktio yhdistää useiden alueiden ja/tai merkkijonojen tekstin. Funktio sisältää erottimen, joka määritetään kunkin yhdistettävän tekstiarvon väliin. Jos erotin on tyhjä tekstimerkkijono, funktio käytännöstä yhdistää tekstialueet.

POISTA.VÄLIT-funktio

Poistaa välilyönnit tekstistä.

UNICODEMERKKI-funktio
Excel 2013

Palauttaa annetun lukuarvon viittaaman Unicode-merkin.

UNICODE-funktio
Excel 2013

Palauttaa luvun (merkkikoodin), joka vastaa tekstin ensimmäistä merkkiä.

ISOT-funktio

Muuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi.

ARVO-funktio

Muuntaa tekstiargumentin luvuksi

ArvO.TEKSTIKSI-funktio
Office 365 -painike

Palauttaa minkä tahansa määritetyn arvon tekstin.

Jos asennettavissa apuohjelmissa on funktioita, nämä apuohjelma- tai automaatiofunktiot ovat käytettävissä Funktion lisääminen ‑valintaikkunan Käyttäjän määrittämä ‑luokassa.

Käyttäjän määrittämät funktiot eivät ole käytettävissä Excelin verkkoversiossa.

Funktio

Kuvaus

KUTSU-funktio

Kutsuu dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa (DLL) tai koodiresurssissa olevaa toimintosarjaa.

EUROCONVERT-funktio

Muuntaa luvun euroiksi, euroista euroalueen jäsenmaan valuutaksi tai yhden jäsenmaan valuutasta toisen jäsenmaan valuutaksi käyttämällä euroa välittäjänä.

REKISTERI.TUNNUS-funktio

Palauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen.

Verkkofunktiot eivät ole käytettävissä Excelin verkkoversiossa.

Funktio

Kuvaus

URLKOODAUS-funktio
Excel 2013

Palauttaa URL-koodatun merkkijonon

SUODATA.XML-funktio
Excel 2013

Palauttaa tietyt XML-sisällön tiedot määritettyä XPath-polkua käyttämällä.

VERKKOPALVELU-funktio
Excel 2013

Palauttaa verkkopalvelun tiedot

Versiomerkinnät osoittavat Excel-version, jossa funktio otettiin käyttöön. Nämä funktiot eivät ole käytettävissä aiemmissa versioissa.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea yhteisön vastauksista.

Katso myös

Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavoissa esiintyvien virheiden etsiminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×