MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS FOR WINDOWS PHONE

Nämä käyttöoikeusehdot muodostavat Microsoft Corporationin (tai joissakin maissa sen tytäryhtiön) ja asiakkaan välisen sopimuksen. Lue ehdot tarkkaan. Ne koskevat yllä mainittua ohjelmistoa. Ehdot koskevat myös kaikkia kyseiseen ohjelmistoon liittyviä Microsoftin

 • päivityksiä

 • täydennysosia

 • internetpohjaisia palveluita

 • tukipalveluita,

ellei niiden mukana toimiteta muita ehtoja. Jos muita ehtoja toimitetaan, kyseiset ehdot ovat ensisijaisia.

Lataamalla ohjelmiston ja käyttämällä sitä hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä ohjelmistoa.

Jos hyväksyt nämä käyttöoikeusehdot ja toimit niiden mukaisesti, saat seuraavassa kuvatut pysyvät oikeudet.

1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET

 1. Asennus ja käyttö. Asiakas saa asentaa ja käyttää ohjelmiston kopiota enintään viidessä (5) sellaisessa Windows Phone -käyttöjärjestelmää käyttävässä laitteessa, johon on yhdistetty Microsoft-tili, jolla asiakas käyttää Windows Phone -kauppaa/Marketplacea.

 2. Ohjelmisto vaatii yhteyden tietokonejärjestelmiin, joissa on käytössä voimassa olevalla käyttöoikeudella varustettu Microsoft Skype for Business tai Microsoft Skype for Business Online Internet-pohjaisen langattoman verkon välityksellä. Täydellinen toiminnallisuus voi vaatia Microsoft Skype for Business Serverin päivittämisen. Kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.

 3. Kolmansien osapuolten ohjelmat. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten ohjelmia, joihin Microsoft – ei kyseinen kolmas osapuoli – myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Mahdolliset kolmansien osapuolten ohjelmista annetut ilmoitukset on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.

2. KÄYTTÖÖN VOIDAAN TARVITA INTERNET-YHTEYS

Kun asiakas käyttää ohjelmistoa, Internetin käyttö, tiedonsiirto ja muut palvelut voivat aiheuttaa kuluja käytössä olevan palvelusopimuksen ja mahdollisten muiden verkkopalveluntarjoajan kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Asiakas on yksin vastuussa kaikista verkkopalveluntarjoajan perimistä kuluista.

3. INTERNET-POHJAISET PALVELUT

Microsoft tarjoaa ohjelmistolle Internet-pohjaisia palveluita. Niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa koska tahansa.

 1. Internet-pohjaisten tai langattomien palvelujen hyväksyminen. Ohjelmisto voidaan yhdistää Internet-pohjaisiin langattomiin palveluihin. Käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy peruslaitetietojen (mukaan lukien rajoituksetta laitetta, järjestelmää, sovellusohjelmistoa ja oheislaitteita koskevien teknisten tietojen) siirtämisen Internet-pohjaisten tai langattomien palvelujen käyttöä varten. Jos palvelujen käyttöön liittyy muita ehtoja, myös kyseiset ehdot ovat voimassa.

 2. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää mitään Internet-pohjaista palvelua niin, että käytöstä voisi aiheutua haittaa toiselle henkilölle tai että se voisi heikentää toisen henkilön mahdollisuuksia käyttää palvelua tai langatonta verkkoa. Asiakas ei myöskään saa palvelun avulla yrittää millään tavoin hankkia luvatonta pääsyä palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

4. KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS

Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus, mutta sitä ei myydä. Tämä käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain tietyt oikeudet käyttää ohjelmistoa. Microsoft pidättää kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen lainsäädäntö ei myönnä asiakkaalle muita oikeuksia. Asiakkaan on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa

 • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia

 • perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin

 • tehdä ohjelmistosta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa määritetään tai kuin sovellettavassa laissa määritetään tästä rajoituksesta huolimatta

 • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi

 • vuokrata tai lainata ohjelmistoa tai

 • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

5. OHJEET

Jos ohjelmiston mukana toimitetaan siihen liittyviä ohjeita, asiakkaalla on oikeus kopioida ja käyttää niitä omassa käytössään.

6. SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN

Asiakas voi poistaa ohjelmiston asennuksen ja asentaa ohjelmiston toiseen laitteeseen omaa käyttöään varten. Asiakas ei saa laajentaa tätä käyttöoikeutta laitteisiin, jotka eivät kuulu tämän käyttöoikeussopimuksen piiriin.

7. VIENTIRAJOITUKSET

Ohjelmistoja koskevat Yhdysvaltain vientilait ja -säädökset. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia sekä kansainvälisiä vientilakeja ja -säädöksiä. Näihin lakeihin sisältyy kohdemaata, käyttäjiä ja käyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

8. TUKIPALVELUT

Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan", joten Microsoft ei voi välttämättä tarjota tukipalveluita. Puhelimen valmistaja tai langattoman palvelun tarjoaja ei ole velvollinen toimittamaan ohjelmistoon liittyviä tukipalveluja.

9. KOKO SOPIMUS

Tämä sopimus yhdessä ohjelmiston täydennysosien, päivitysten, Internet-pohjaisten palvelujen ja asiakkaan käyttämien tukipalvelujen ehtojen kanssa muodostavat ohjelmiston ja tukipalvelujen käyttöoikeussopimuksen kokonaisuudessaan.

10. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

 1. Yhdysvallat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja väitteitä siihen liittyvistä rikkomuksista tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Asiakkaan asuinpaikan lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien kuluttajansuojalakiin, epäoikeudenmukaista kilpailua koskeviin lakeihin ja vahingonkorvausta koskeviin lakeihin liittyvät vaateet.

 2. Kanada. Jos asiakas hankkii ohjelmiston Kanadassa, tätä sopimusta, väitteitä siihen liittyvistä rikkomuksista sekä kaikkia muita vaateita (mukaan lukien kuluttajansuojalakiin, epäoikeudenmukaiseen kilpailuun ja vahingonkorvauksiin liittyviä vaateita) tulkitaan hänen asuinprovinssinsa lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista.

 3. Yhdysvaltain ulkopuoliset alueet. Jos asiakas hankkii ohjelmiston missä tahansa muussa maassa, sovelletaan kyseessä olevan maan lakeja.

11. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS

Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niinikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen osapuoleen. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.

12. TAKUUN POISSULKEMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN "SELLAISENAAN", "KAIKKINE VIKOINEEN" JA "SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA". OHJELMISTON KÄYTTÖ ON ASIAKKAAN VASTUULLA. MICROSOFT JA KAIKKI LANGATTOMIEN VERKKOYHTEYKSIEN TARJOAJAT, JOIDEN VERKON VÄLITYKSELLÄ OHJELMISTOA SIIRRETÄÄN, SEKÄ MICROSOFTIN VASTAAVAT TYTÄRYHTIÖT JA ALIHANKKIJAT ("ASIANMUKAISET OSAPUOLET") EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISIA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA OHJELMISTOON LIITTYEN. OHJELMISTON LAATUUN JA SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄ VASTUU ON KOKONAISUUDESSAAN ASIAKKAALLA. JOS OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, ASIAKAS VASTAA ITSE KAIKISTA OHJELMISTON KORJAAMISEEN TAI HUOLTAMISEEN LIITTYVISTÄ KUSTANNUKSISTA. ASIAKKAALLA VOI OLLA MUITA PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TAKAAMIA KULUTTAJANSUOJAAN LIITTYVIÄ OIKEUKSIA, JOITA TÄMÄ SOPIMUS EI VOI MUUTTAA. PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA ASIANMUKAISET OSAPUOLET SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA EPÄSUORISTA TAKUISTA TAI EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT JA EHDOT, JOTKA KOSKEVAT OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA SEKÄ TAVARAN SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SEN SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

AUSTRALIA – ASIAKKAALLA ON AUSTRALIAN KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISET OIKEUDET TAKUUSEEN, JOIHIN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT EIVÄT VAIKUTA.

13. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. SIKÄLI KUIN LAKI EI SITÄ KIELLÄ, ASIAKKAAN MICROSOFTILTA SAAMA VAHINGONKORVAUSSUMMA VOI OLLA ENINTÄÄN YKSI YHDYSVALTAIN DOLLARI (1,00 $). ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ HÄNELLÄ EI OLE OIKEUTTA VAATIA ASIANMUKAISILTA OSAPUOLILTA MUITA VAHINGONKORVAUKSIA HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.

Tämä rajoitus koskee

 • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten internetsivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmiin sekä

 • sopimusrikkomusta, takuu-, sitoumus- tai ehtorikkomusta, kuluttajansuojaa, petosta, epäoikeudenmukaista kilpailua, seurausvastuuta, huolimattomuutta, väärintulkintaa, laiminlyöntiä, oikeudenloukkausta tai muuta oikeudenvastaista tekoa sekä säädös- tai säännösrikkomuksia tai perusteettomia etuja koskevia vaateita sovellettavan lain sallimassa määrin.

Rajoitus on voimassa myös siitä huolimatta, että

 • ohjelmiston korjaaminen tai korvaaminen tai ohjelmiston hinnan hyvittäminen ei vastaa aiheutuneita menetyksiä tai että

 • asianmukaiset osapuolet ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta.

Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen kyseisissä maissa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×