Resursseja helppokäyttöisten sivustojen luomiseen SharePoint Onlinessa

Resursseja helppokäyttöisten sivustojen luomiseen SharePoint Onlinessa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

SharePoint Onlinessa voi luoda helposti sivustoja vakiomuotoisten valmiiden mallien avulla (esimerkiksi Blogi, Ryhmäsivusto ja Projektisivusto). Vakiomalleissa sisältö sijoitetaan sivuston sivuille helppokäyttötoiminnot huomioiden.

Tämä artikkeli on tarkoitettu käyttäjille, jotka miettivät sivuston mukauttamista sen luomisen jälkeen ja jotka haluavat, että mukautetun sivuston käyttö on helpompaa toimintarajoitteisille henkilöille. Artikkelissa käsitellään tärkeimmät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen sivuston mukauttamista, kuten yleisön tarpeet ja helppokäyttötoimintojen ohjeet. Artikkeli sisältää myös linkkejä resursseihin, joiden avulla sivuston perusmukautukset onnistuvat helposti sivuston helppokäyttöisyys säilyttäen.

Huomautukset: 

 • Lisätietoja SharePoint Onlinessa luotavista sivustotyypeistä ja niiden käytöstä on artikkelissa Mallien avulla voit luoda erilaisia SharePoint-sivustoja.

 • Tässä artikkelissa käydään läpi yleisiä perusmukautuksia, jotka kuka tahansa voi tehdä sivustoihin SharePoint Onlinen käyttöliittymän kautta selaimessa. Sivujen taustalla olevaa koodia ei tarvitse ymmärtää. Sivuston koodin, kuten HTML:n, CSS:n tai JavaScriptin, mukauttamista tai laajojen mukautusten tekemistä ei käsitellä tässä artikkelissa. Artikkelin helppokäyttöisyystiedot pätevät kuitenkin kaikkiin sivustomukautuksiin niiden laajuudesta riippumatta.

Tämän artikkelin sisältö

Helppokäyttöisten sivustojen tavoitteet

Monet tulevat ajatelleeksi SharePointin helppokäyttöisyyttä vasta jälkikäteen. Sitä pidetään asiana, jonka verkkosuunnittelija tekee koodille sivuston luonnin jälkeen (esimerkiksi säätämällä HTML-, CSS- tai JavaScript-koodia).

Helppokäyttöisyyden pitäisi kuitenkin olla osa suunnitteluprosessia, jotta se voidaan ottaa huomioon ennen kuin sivuston työstäminen alkaa. Näin ollen SharePoint Onlinessa luodun sivuston kohdalla mukautusten vaikutus helppokäyttöisyyteen on otettava huomioon ennen sivuston mukauttamista. Minkä tahansa sivuston muuttaminen helppokäyttöiseksi tarkoittaa ensisijaisesti

 • helppokäyttöisyyttä kaikille.

  Helppokäyttöisyys tarkoittaa sellaisen sivuston luomista, jota kuka tahansa voi käyttää. Tämä koskee aivan kaikkia eli myös henkilöitä, joilla on toimintarajoitteita. Käytettävyys on ensiarvoisen tärkeä asia. Jos et itse pysty liikkumaan sivustossa helposti halutun tiedon saamiseksi tai toiminnon suorittamiseksi, miten muut pystyvät siihen?

 • Helppokäyttöisyys toimintarajoitteisille henkilöille

  Helppokäyttöisyydessä on kyse sisällyttämisestä, eikä siitä, että osa yleisöstä jätetään huomiotta. Se sisältää sivustoa luotaessa toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeiden täyttämisen eli sivustosta tehdään helppokäyttöinen heille. Hekin ovat sivustosi käyttäjiä organisaation muiden käyttäjien tavoin.

Kun helppokäyttöisyys huomioidaan sivustoja suunniteltaessa, sivustot ovat

 • helppokäyttöisiä käytettävästä laitteesta tai syöttötavasta riippumatta (esimerkiksi työpöytäselain, ääniselain, matkapuhelimen selain tai ajoneuvopohjainen tietokone)

 • helppokäyttöisiä henkilön käyttörajoituksista riippumatta (esimerkiksi meluisa ympäristö, vaihteleva valaistus sisätiloissa tai hands-free-ajaminen)

 • ennakoitavia. Sivustoinnovointi on tärkeää, mutta ennakoitavuus on erittäin tärkeää. Kun sivustossa liikkuminen on helposti ymmärrettävää ja ennakoitavaa, sivusto on helppokäyttöisempi kaikille.

Resurssit

Mitä verkon helppokäyttöisyys on?

Microsoftin helppokäyttötoimintojen koulutus: Johdanto helppokäyttöisyyteen

Opas yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille, joissa ollaan luomassa helppokäyttöistä sisältöä toimintarajoitteisille henkilöille

Opas opettajille, jotka ovat luomassa helppokäyttöistä sisältöä toimintarajoitteisille henkilöille

Microsoftin helppokäyttötoimintojen blogi

Tietojen hankkiminen yleisöstä (toimintarajoitteisista henkilöistä) ja yleisön tarpeista

Termi toimintarajoitteinen kattaa miljoonia ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita. Jokaisella käyttäjäryhmän osalla on kuitenkin omat erityistarpeensa. Seuraavassa taulukossa esitetään yleisimpiä toimintarajoitteita ja niitä vastaavia tarpeita. SharePoint Onlinessa luotua sivustoa mukautettaessa on erityisen tärkeää ymmärtää, miten mukautukset vaikuttavat kuhunkin kohderyhmän osaan.

Huomautus:  Käyttöä helpottavilla toiminnoilla tarkoitetaan tekniikoita, joilla täytetään toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeita. Seuraavassa taulukossa esitetään joitakin tällaisia tekniikoita, esimerkiksi näytönlukuohjelmia. Lisätietoja erilaisista käyttöä helpottavista toiminnoista on tämän artikkelin kohdassa Kohderyhmän käyttämien käyttöä helpottavien toimintojen kokeileminen.

Yleisimpiä toimintarajoitteita ja niitä vastaavat helppokäyttöisyystarpeet:

Toimintarajoite

Tyypilliset käyttöä helpottavat toimintotarpeet

Sokeus tai huono näkö

 • pikanäppäimet (ei hiiritoimintoja)

 • ennakoitava sarkainjärjestys ja verkkosivun maamerkit (mukaan lukien valintaikkunat), joiden avulla kohderyhmä voi luoda sivusta mielikuvan, jotta sivun käyttäminen on selkeää, eikä käyttäjä eksy sivulla

 • näytönlukuohjelmien äänipalaute, yksi käyttöä helpottavien toimintojen tyyppi

 • vaihtoehdot visuaalisille kohteille (kuvat, kuvakkeet jne.) ja kuvausteksti kaikille kuville (myös vain koristeena toimiville kuville), esimerkiksi vaihtoehtoinen teksti (vaihtoehtokuvaus)

 • äänitallenteet videoille ja videosoittimien asetukset, kuten mahdollisuus poistaa automaattinen toisto käytöstä, jotta videon ääni ja näytönlukuohjelman äänipalaute eivät kuulu päällekkäin;

 • selkeä ja sisällyttävä kieli ja sanamuodot, joissa ei aina viitata elementin näkemiseen; esimerkiksi ilmauksen Katso xyz sijaan voi käyttää sanamuotoa Xyz on mukana; voit esittää ilmauksen Katso video sijaan vaihtoehtoisen muodon Katso video tai kuuntele videon äänitallenne

 • suuret kirjasimet, jotka helpottavat tekstin lukemista, ja musta tai suuren kontrastin teksti.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten Microsoft palvelee tällaisen kohderyhmän osan tarpeita, siirry Microsoftin oppaaseen henkilöille, jotka ovat sokeita tai heikkonäköisiä.

Värisokeus

Värisokeus on jaettu kahteen päätyyppiin: punaisen ja vihreän erotteluvaikeuteen ja sinisen ja keltaisen erotteluvaikeuteen. Ota seuraavat seikat huomioon sivuston mukauttamisessa:

 • Vaihtoehdot värille tärkeiden tietojen esittämisessä: Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa sivustossa. Varmista esimerkiksi, että värillä korostettu hyperlinkki on myös alleviivattu, jotta värisokea henkilö tietää, että kyseessä on linkki, vaikka hän ei erotakaan väriä.

 • Kirkkaat värit tai suuren kontrastin värimallit väriasteikon vastakkaisista päistä: Esimerkiksi mustavalkoiset värimallit helpottavat värien erottamista.

 • Käytä verkkosivuilla yksinkertaisia taustoja ilman tekstin taustalla olevaa kuviota.

Lisätietoja on artikkelissa Näkövammat: Värisokeus.

Liikuntarajoitteet tai motoriset toimintarajoitteet

 • pikanäppäimet (ei hiiritoimintoja tai rajallisesti hiiritoimintoja)

 • mahdollisuus peruuttaa päätoiminnot, kuten Peruuta-painikkeen esittäminen kanavan poistamisen yhteydessä videoportaalissa sen varmistamiseksi, että käyttäjä voi palauttaa syöttölaitteella mahdollisesti tehdyt virheet

 • mahdollisuus ohittaa pitkät luettelot (esimerkiksi linkit, joilla voi siirtyä sivustossa olevan sivun osan alkuun tai loppuun tai seuraavaan osaan)

 • vain pari sanaa sisältävien linkkien napsauttaminen on hankalaa. Käytä esimerkiksi ilmauksen Napsauta tätä sijaan linkin koko otsikkoa, joka on todennäköisesti pidempi.

Kuulovamma

 • kuvatekstit ja tekstitallenteet videoihin • tekstitallenteet äänelle

 • vaihtoehtoja äänivihjeille

 • selkeä ja sisällyttävä kieli ja sanamuodot, joissa ei aina viitata elementin kuulemiseen tai kuuntelemiseen; sano esimerkiksi ilmauksen Kuuntele ääni sijaan Kuuntele ääni tai lue sen tekstitallenne.

Kognitiiviset toimintarajoitteet, kuten lukihäiriö tai tarkkaavaisuushäiriöt

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kuvaavat usein, että sivulla oleva teksti sulautuu yhteen. Tekstirivi esimerkiksi yhdistyy alla olevaan riviin. Teksti saattaa myös vääristyä. Lukihäiriöstä kärsivien tarpeet ovat samankaltaisia kuin heikkonäköisillä. Erityisesti lukukuormitusta on syytä pienentää. Tutusta sans serif -fontista, kuten Arial tai Calibri, voi olla hyötyä. Vältä kursivointia, kokonaan isoilla kirjaimilla kirjoitettua tekstiä ja alleviivausta.

Tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivien henkilöiden on vaikea keskittyä lauseeseen, tehtävään jne. He tarvitsevat yksinkertaisia sivustomalleja, joihin on helppo keskittyä. Jos sivustossa on liikaa elementtejä, tietojen käsitteleminen on hankalaa. Hyödynnä sivuston asettelussa olevaa tyhjää valkoista tilaa ja käytä vasemmalle tasattua tekstiä. Älä käytä keskitystä tai molempien reunojen tasausta.

Resurssit

Verkon käyttäjien kertomuksia: miten toimintarajoitteiset henkilöt käyttävät verkkoa

Microsoftin oppaat erityyppisiä toimintarajoitteita varten sekä ideoita rajoitteiden kanssa toimimiseen

Yrityksen helppokäyttöisyyttä koskeviin käytäntöihin, vaatimuksiin ja ohjeisiin tutustuminen

Kun kuka tahansa luo sisältöä verkkoon tai yrityksen intranet-sivustoon ja hän on sitoutunut tekemään siitä helppokäyttöistä toimintarajoitteisille henkilöille, hänen on noudatettava tiettyjä helppokäyttöisyysohjeita. Kun poikkeat SharePoint Onlinen tarjoamista normaaleista vakiomalleista sivustojen luonnissa, pidä mielessä seuraavat seikat ja toimi vähintään niiden mukaisesti mukautusten laajuudesta riippuen:

 • Tunnista organisaation vakiintuneet helppokäyttöisyysohjeet ja -vaatimukset, joita on noudatettava sivustoja luotaessa. Tämä koskee myös sivustojen mukauttamista SharePoint Onlinessa.

 • Ota yhteyttä organisaation helppokäyttötoiminnoista vastaavaan henkilöön ja keskustele hänen kanssaan sivuston mukauttamisen vaikutuksista. Pyydä häneltä myös suosituksia työkaluista, joilla sivuston helppokäyttöisyyden tiettyjä osa-alueita voi testata.

 • Jaa sisältösuunnitelmat helppokäyttöisyyden yhteyshenkilön kanssa. Pyydä häntä arvioimaan suunnitelmat ja sivuston mukauttamisen edistyminen säännöllisesti, jotta voit välttää mahdolliset helppokäyttöisyysongelmat.

 • Keskustele organisaatiossa toimintarajoitteisten henkilöiden kanssa. Kysy heidän mielipidettään suunnitelmista mukauttaa sivustoa SharePoint Onlinessa. Voit saada heiltä arvokasta tietoa päivittäisistä haasteista, joita he kohtaavat yleisesti sivustoja käyttäessään. Saat lisäksi tietoa ongelmista, joita he kohtaavat käyttäessään intranet-sivustoja. Tietojen avulla voit pohtia uudelleen mukauttamissuunnitelmia tai ainakin asettaa realistisia tavoitteita.

Resurssit

Microsoft Developer Network (MSDN) -helppokäyttöisyyssivusto

Nykyisiin, laajalti hyväksyttyihin kaikentyyppisiä sivustoja koskeviin helppokäyttöisyysohjeisiin tutustuminen

SharePoint Onlinessa luodut sivustot ovat verkkosivustoja muiden sivustojen tavoin. Näin ollen yleiset ohjeet, joita soveltaen luot helppokäyttöistä sisältöä mihin tahansa sivustoon, pätevät myös sivustojen luomiseen tai mukauttamiseen SharePoint Onlinessa. Seuraavat oppaat ovat kattavia ja yksityiskohtaisia.

Resurssit

World Wide Web Consortiumin (W3C) verkkosisällön helppokäyttöisyysohjeet (WCAG) W3C on kansainvälinen yhteisö, joka kehittää verkkostandardeja, kuten verkon helppokäyttöisyyden ohjeita. WCAG on yksi kattavimmista oppaista, joka on saatavissa sivuston helppokäyttöisyyttä varten. Se on helppokäyttöisyyssäädösten perustana useissa maissa. WCAG on käytännön standardi, jonka noudattamiseen on pyrittävä modernissa verkko- ja intranet-sivustojen kehittämisessä.

WebAIM tarjoaa viittausoppaita ja suunnitteluoppaita. WebAIM on verkon helppokäyttöisyyden johtava taho, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia verkon helppokäyttöisyyspalveluja. WebAIM:n tehtävänä on antaa organisaatioille työkaluja ja taitoja, joilla verkkosisältö voidaan saattaa toimintarajoitteisten henkilöiden käytettäväksi.

Lisäksi Yhdysvaltojen virastoissa tai toimistoissa työskentelevien henkilöiden on noudatettava liittovaltion hankinta-asetuksia. Lisätietoja on artikkelissa Section 508: verkkopohjaisten intranet- ja Internet-tietojen ja -sovellusten standardit.

Kaiken kokoaminen yhteen: Tavanomaisten mukautusten muuttaminen helppokäyttöisiksi SharePoint Onlinessa luoduissa sivustoissa

Nyt kun olet tutustunut helppokäyttötoimintoihin suunnittelun osana sekä SharePoint Onlineen sisältyvistä vakiomalleista poikkeamisen aiheuttamiin helppokäyttöisyysvaikutuksiin, olet valmis mukauttamaan sivustoa ja pitämään sen silti helppokäyttöisenä.

Suositeltuja artikkeleita:

SharePointissa voi helposti luoda sivustoja vakiomuotoisten valmiiden mallien avulla (esimerkiksi Blogi, Ryhmäsivusto ja Projektisivusto). Vakiomalleissa sisältö sijoitetaan sivuille helppokäyttötoiminnot huomioiden.

Tämä artikkeli on tarkoitettu käyttäjille, jotka miettivät sivuston mukauttamista sen luomisen jälkeen ja jotka haluavat, että mukautetun sivuston käyttö on helpompaa toimintarajoitteisille henkilöille. Artikkelissa käsitellään tärkeimmät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen sivuston mukauttamista, kuten yleisön tarpeet ja helppokäyttötoimintojen ohjeet. Artikkeli sisältää myös linkkejä resursseihin, joiden avulla sivuston perusmukautukset onnistuvat helposti sivuston helppokäyttöisyys säilyttäen.

Huomautukset: 

 • Lisätietoja SharePointissa luotavista sivustotyypeistä ja niiden käytöstä on artikkelissa Mallien avulla voit luoda erilaisia SharePoint-sivustoja.

 • Tässä artikkelissa käydään läpi yleisiä perusmukautuksia, jotka kuka tahansa voi tehdä sivustoihin SharePointin käyttöliittymän kautta selaimessa. Taustalla olevaa koodia ei tarvitse ymmärtää. Sivuston koodin, kuten HTML:n, CSS:n tai JavaScriptin, mukauttamista tai laajojen mukautusten tekemistä ei käsitellä tässä artikkelissa. Artikkelin helppokäyttöisyystiedot pätevät kuitenkin kaikkiin sivustomukautuksiin niiden laajuudesta riippumatta.

Sisältö

Helppokäyttöisten sivustojen tavoitteet

Monet tulevat ajatelleeksi SharePointin helppokäyttöisyyttä vasta jälkikäteen. Sitä pidetään asiana, jonka verkkosuunnittelija tekee koodille sivuston luonnin jälkeen (esimerkiksi säätämällä HTML-, CSS- tai JavaScript-koodia).

Helppokäyttöisyyden pitäisi kuitenkin olla osa suunnitteluprosessia, jotta se voidaan ottaa huomioon ennen kuin sivuston työstäminen alkaa. Näin ollen SharePointissa luodun sivuston kohdalla mukautusten vaikutus helppokäyttöisyyteen on otettava huomioon ennen sivuston mukauttamista. Minkä tahansa sivuston muuttaminen helppokäyttöiseksi tarkoittaa ensisijaisesti:

 • helppokäyttöisyyttä kaikille.

  Helppokäyttöisyys tarkoittaa sellaisen sivuston luomista, jota kuka tahansa voi käyttää. Tämä koskee aivan kaikkia eli myös henkilöitä, joilla on toimintarajoitteita. Käytettävyys on ensiarvoisen tärkeä asia. Jos et itse pysty liikkumaan sivustossa helposti halutun tiedon saamiseksi tai toiminnon suorittamiseksi, miten muut pystyvät siihen?

 • Helppokäyttöisyys toimintarajoitteisille henkilöille

  Helppokäyttöisyydessä on kyse sisällyttämisestä, eikä siitä, että osa yleisöstä jätetään huomiotta. Se sisältää sivustoa luotaessa toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeiden täyttämisen eli sivustosta tehdään helppokäyttöinen heille. Hekin ovat sivustosi käyttäjiä organisaation muiden käyttäjien tavoin.

Kun helppokäyttöisyys huomioidaan sivustoja suunniteltaessa, sivustot ovat

 • helppokäyttöisiä käytettävästä laitteesta tai syöttötavasta riippumatta (esimerkiksi työpöytäselain, ääniselain, matkapuhelimen selain tai ajoneuvopohjainen tietokone)

 • helppokäyttöisiä henkilön käyttörajoituksista riippumatta (esimerkiksi meluisa ympäristö, vaihteleva valaistus sisätiloissa tai hands-free-ajaminen)

 • ennakoitavia. Sivustoinnovointi on tärkeää, mutta ennakoitavuus on erittäin tärkeää. Kun sivustossa liikkuminen on helposti ymmärrettävää ja ennakoitavaa, sivusto on helppokäyttöisempi kaikille.

Resurssit

Mitä verkon helppokäyttöisyys on?

Microsoftin helppokäyttötoimintojen koulutus: Johdanto helppokäyttöisyyteen

Opas yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille, joissa ollaan luomassa helppokäyttöistä sisältöä toimintarajoitteisille henkilöille

Opas opettajille, jotka ovat luomassa helppokäyttöistä sisältöä toimintarajoitteisille henkilöille

Microsoftin helppokäyttötoimintojen blogi

Tietojen hankkiminen yleisöstä (toimintarajoitteisista henkilöistä) ja yleisön tarpeista

Termi toimintarajoitteinen kattaa miljoonia ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita. Jokaisella käyttäjäryhmän osalla on kuitenkin omat erityistarpeensa. Seuraavassa taulukossa esitetään yleisimpiä toimintarajoitteita ja niitä vastaavia tarpeita. SharePointissa luotua sivustoa mukautettaessa on erityisen tärkeää ymmärtää, miten mukautukset vaikuttavat kuhunkin kohderyhmän osaan.

Huomautus:  Käyttöä helpottavilla toiminnoilla tarkoitetaan tekniikoita, joilla täytetään toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeita. Seuraavassa taulukossa esitetään joitakin tällaisia tekniikoita, esimerkiksi näytönlukuohjelmia. Lisätietoja erilaisista käyttöä helpottavista toiminnoista on tämän artikkelin kohdassa Kohderyhmän käyttämien käyttöä helpottavien toimintojen kokeileminen.

Yleisimpiä toimintarajoitteita ja niitä vastaavat helppokäyttöisyystarpeet:

Toimintarajoite

Tyypilliset käyttöä helpottavat toimintotarpeet

Sokeus tai huono näkö

 • pikanäppäimet (ei hiiritoimintoja).

 • ennakoitava sarkainjärjestys ja verkkosivun maamerkit (mukaan lukien valintaikkunat), joiden avulla kohderyhmä voi luoda sivusta mielikuvan, jotta sivun käyttäminen on selkeää, eikä käyttäjä eksy sivulla

 • näytönlukuohjelmien äänipalaute, yksi käyttöä helpottavien toimintojen tyyppi

 • vaihtoehdot visuaalisille kohteille (kuvat, kuvakkeet jne.) ja kuvausteksti kaikille kuville (myös vain koristeena toimiville kuville), esimerkiksi vaihtoehtoinen teksti (vaihtoehtokuvaus)

 • äänitallenteet videoille ja videosoittimien asetukset, kuten mahdollisuus poistaa automaattinen toisto käytöstä, jotta videon ääni ja näytönlukuohjelman äänipalaute eivät kuulu päällekkäin

 • selkeä ja sisällyttävä kieli ja sanamuodot, joissa ei aina viitata elementin näkemiseen; esimerkiksi ilmauksen Katso xyz sijaan voi käyttää sanamuotoa Xyz on mukana; voit esittää ilmauksen Katso video sijaan vaihtoehtoisen muodon Katso video tai kuuntele videon äänitallenne

 • suuret kirjasimet, jotka helpottavat tekstin lukemista, ja musta tai suuren kontrastin teksti.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten Microsoft palvelee tällaisen kohderyhmän osan tarpeita, siirry Microsoftin oppaaseen henkilöille, jotka ovat sokeita tai heikkonäköisiä.

Värisokeus

Värisokeus on jaettu kahteen päätyyppiin: punaisen ja vihreän erotteluvaikeuteen ja sinisen ja keltaisen erotteluvaikeuteen. Ota seuraavat seikat huomioon sivuston mukauttamisessa:

 • Vaihtoehdot värille tärkeiden tietojen esittämisessä: Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa sivustossa. Varmista esimerkiksi, että värillä korostettu hyperlinkki on myös alleviivattu, jotta värisokea henkilö tietää, että kyseessä on linkki, vaikka hän ei erotakaan väriä.

 • Kirkkaat värit tai suuren kontrastin värimallit väriasteikon vastakkaisista päistä: Esimerkiksi mustavalkoiset värimallit helpottavat värien erottamista.

 • Käytä verkkosivuilla yksinkertaisia taustoja ilman tekstin taustalla olevaa kuviota.

Lisätietoja on artikkelissa Näkövammat: Värisokeus.

Liikuntarajoitteet tai motoriset toimintarajoitteet

 • pikanäppäimet (ei hiiritoimintoja tai rajallisesti hiiritoimintoja)

 • mahdollisuus peruuttaa päätoiminnot, kuten Peruuta-painikkeen esittäminen kanavan poistamisen yhteydessä videoportaalissa sen varmistamiseksi, että käyttäjä voi palauttaa syöttölaitteella mahdollisesti tehdyt virheet

 • mahdollisuus ohittaa pitkät luettelot (esimerkiksi linkit, joilla voi siirtyä sivustossa olevan sivun osan alkuun tai loppuun tai seuraavaan osaan)

 • vain pari sanaa sisältävien linkkien napsauttaminen on hankalaa. Käytä esimerkiksi ilmauksen Napsauta tätä sijaan linkin koko otsikkoa, joka on todennäköisesti pidempi.

Kuulovamma

 • kuvatekstit ja tekstitallenteet videoihin

 • tekstitallenteet äänelle

 • vaihtoehtoja äänivihjeille

 • selkeä ja sisällyttävä kieli ja sanamuodot, joissa ei aina viitata elementin kuulemiseen tai kuuntelemiseen; sano esimerkiksi ilmauksen Kuuntele ääni sijaan Kuuntele ääni tai lue sen tekstitallenne.

Kognitiiviset toimintarajoitteet, kuten lukihäiriö tai tarkkaavaisuushäiriöt

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kuvaavat usein, että sivulla oleva teksti sulautuu yhteen. Tekstirivi esimerkiksi yhdistyy alla olevaan riviin. Teksti saattaa myös vääristyä. Lukihäiriöstä kärsivien tarpeet ovat samankaltaisia kuin heikkonäköisillä. Erityisesti lukukuormitusta on syytä pienentää. Tutusta sans serif -fontista, kuten Arial tai Calibri, voi olla hyötyä. Vältä kursivointia, kokonaan isoilla kirjaimilla kirjoitettua tekstiä ja alleviivausta.

Tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivien henkilöiden on vaikea keskittyä lauseeseen, tehtävään jne. He tarvitsevat yksinkertaisia sivustomalleja, joihin on helppo keskittyä. Jos sivustossa on liikaa elementtejä, tietojen käsitteleminen on hankalaa. Hyödynnä sivuston asettelussa olevaa tyhjää valkoista tilaa ja käytä vasemmalle tasattua tekstiä. Älä käytä keskitystä tai molempien reunojen tasausta.

Resurssit

Verkon käyttäjien kertomuksia: miten toimintarajoitteiset henkilöt käyttävät verkkoa

Microsoftin oppaat erityyppisiä toimintarajoitteita varten sekä ideoita rajoitteiden kanssa toimimiseen

Yrityksen helppokäyttöisyyttä koskeviin käytäntöihin, vaatimuksiin ja ohjeisiin tutustuminen

Kun kuka tahansa luo sisältöä verkkoon tai yrityksen intranet-sivustoon ja hän on sitoutunut tekemään siitä helppokäyttöistä toimintarajoitteisille henkilöille, hänen on noudatettava tiettyjä helppokäyttöisyysohjeita. Kun poikkeat SharePointin tarjoamista normaaleista vakiomalleista sivustojen luonnissa, pidä mielessä seuraavat seikat ja toimi vähintään niiden mukaisesti mukautusten laajuudesta riippuen:

 • Tunnista organisaation vakiintuneet helppokäyttöisyysohjeet ja -vaatimukset, joita on noudatettava sivustoja luotaessa. Tämä koskee myös sivustojen mukauttamista SharePointissa.

 • Ota yhteyttä organisaation helppokäyttötoiminnoista vastaavaan henkilöön ja keskustele hänen kanssaan sivuston mukauttamisen vaikutuksista. Pyydä häneltä myös suosituksia työkaluista, joilla sivuston helppokäyttöisyyden tiettyjä osa-alueita voi testata.

 • Jaa sisältösuunnitelmat helppokäyttöisyyden yhteyshenkilön kanssa. Pyydä häntä arvioimaan suunnitelmat ja sivuston mukauttamisen edistyminen säännöllisesti, jotta voit välttää mahdolliset helppokäyttöisyysongelmat.

 • Keskustele organisaatiossa toimintarajoitteisten henkilöiden kanssa. Kysy heidän mielipidettään suunnitelmista mukauttaa sivustoa SharePointissa. Voit saada heiltä arvokasta tietoa päivittäisistä haasteista, joita he kohtaavat yleisesti sivustoja käyttäessään. Saat lisäksi tietoa ongelmista, joita he kohtaavat käyttäessään intranet-sivustoja. Tietojen avulla voit pohtia uudelleen mukauttamissuunnitelmia tai ainakin asettaa realistisia tavoitteita.

Resurssit

Microsoft Developer Network (MSDN) -helppokäyttöisyyssivusto

Nykyisiin, laajalti hyväksyttyihin kaikentyyppisiä sivustoja koskeviin helppokäyttöisyysohjeisiin tutustuminen

SharePointissa luodut sivustot ovat verkkosivustoja muiden sivustojen tavoin. Näin ollen yleiset ohjeet, joita soveltaen luot helppokäyttöistä sisältöä mihin tahansa sivustoon, pätevät myös sivustojen luomiseen tai mukauttamiseen SharePointissa. Seuraavat oppaat ovat kattavia ja yksityiskohtaisia.

World Wide Web Consortiumin (W3C) verkkosisällön helppokäyttöisyysohjeet (WCAG) W3C on kansainvälinen yhteisö, joka kehittää verkkostandardeja, kuten verkon helppokäyttöisyyden ohjeita. WCAG on yksi kattavimmista oppaista, joka on saatavissa sivuston helppokäyttöisyyttä varten. Se on helppokäyttöisyyssäädösten perustana useissa maissa. WCAG on käytännön standardi, jonka noudattamiseen on pyrittävä modernissa verkko- ja intranet-sivustojen kehittämisessä.

WebAIM tarjoaa viittausoppaita ja suunnitteluoppaita. WebAIM on verkon helppokäyttöisyyden johtava taho, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia verkon helppokäyttöisyyspalveluja. WebAIM:n tehtävänä on antaa organisaatioille työkaluja ja taitoja, joilla verkkosisältö voidaan saattaa toimintarajoitteisten henkilöiden käytettäväksi.

Lisäksi Yhdysvaltojen virastoissa tai toimistoissa työskentelevien henkilöiden on noudatettava liittovaltion hankinta-asetuksia. Lisätietoja on artikkelissa Section 508: verkkopohjaisten intranet- ja Internet-tietojen ja -sovellusten standardit.

Kaiken kokoaminen yhteen: Tavanomaisten mukautusten muuttaminen helppokäyttöisiksi SharePointissa luoduissa sivustoissa

Nyt kun olet tutustunut helppokäyttötoimintoihin suunnittelun osana sekä SharePointiin sisältyvistä vakiomalleista poikkeamisen aiheuttamiin helppokäyttöisyysvaikutuksiin, olet valmis mukauttamaan sivustoa ja pitämään sen silti helppokäyttöisenä.

Suositeltuja artikkeleita:

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×