Yleistä kaavoista

Jos olet uusi Excelin verkkoversio, huomaat pian, että se on enemmän kuin pelkkä ruudukko, jossa voit kirjoittaa lukuja sarakkeisiin tai riveille. Kyllä, voit käyttää Excelin verkkoversio, jos haluat etsiä sarakkeiden tai rivien summia, mutta voit myös laskea kiinne lainan maksu tavan, ratkaista matemaattisia tai teknisiä ongelmia tai etsiä parhaan vaihto ehdon, joka perustuu liittämääsi muuttuja numeroon.

Excelin verkkoversio tekee tämän kaavan avulla soluissa. Kaava suorittaa laskutoimituksia tai muita toimintoja laskentataulukon tietojen perusteella. Kaavan alussa on aina yhtäläisyysmerkki (=), jonka jälkeen voi olla lukuja, matemaattisia operaattoreita (kuten plus- tai miinusmerkki) ja funktioita, joilla voi tehostaa kaavan käyttöä.

Esimerkiksi seuraava kaava laskee lukujen 2 ja 3 tulon, lisää tuloon 5, niin että tulokseksi tulee 11.

=2*3+5

Seuraavassa kaavassa MAKSU-funktiota on käytetty 200 000 euron lainan lyhennyksen (1 073,64 €) laskemiseen. Lainassa on 5 prosentin korko (5 % jaettuna 12 kuukaudella on lainan kuukausikorko) ja 30 vuoden maksuaika (360 kuukautta):

=MAKSU(0,05/12;360;200000)

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kaavoista, joita laskentataulukkoon voidaan lisätä.

 • =A1+A2+A3    Laskee yhteen solujen A1, A2 ja A3 arvot.

 • =NELIÖJUURI(A1)    Palauttaa arvon A1 neliöjuuren käyttämällä NELIÖJUURI-funktiota.

 • =TÄMÄ.PÄIVÄ()    Palauttaa nykyisen päivämäärän.

 • =ISOT("hei")     Muuntaa tekstin "hei" tekstiksi "HEI" käyttämällä laskentataulukon ISOT-funktiota.

 • =JOS(A1>0)    Testaa, onko solussa A1 nollaa suurempi arvo.

Kaavan osat

Kaava voi sisältää myös funktioita, viittauksia, operaattoreita ja vakioita.

Kaavan osat

1. Funktiot: funktio PII() palauttaa piin arvon: 3,142...

2. Viittaukset: A2 palauttaa solun A2 arvon.

3. Vakiot: suoraan kaavaan kirjoitettuja lukuja tai tekstiarvoja, esimerkiksi luku 2.

4. Operaattorit: ^-operaattori (sirkumfleksi) korottaa luvun potenssiin, ja *-operaattori (tähti) kertoo luvun.

Vakioiden käyttäminen kaavoissa

Vakio on arvo, jota ei lasketa, se pysyy aina samana. Esimerkiksi päivämäärä 9.10.2008, luku 210 ja teksti "Osavuositulos" ovat vakioita. lauseke tai lausekkeen tuloksena saatava arvo ei ole vakio. Jos käytät kaavassa vakioita soluviittausten sijasta (esimerkiksi =30+70+110), tulos muuttuu vain, jos muutat kaavaa.

Laskentaoperaattoreiden käyttäminen kaavoissa

Operaattorit määrittävät kaavan osien välillä suoritettavat laskutoimitukset. Laskutoimitusten järjestyksen määrittää (matematiikan yleisten sääntöjen mukaisesti) oletusjärjestys, jota voi kuitenkin muuttaa sulkeilla.

Operaattoreiden lajit

Käytettävissä on neljänlaisia laskentaoperaattoreita: aritmeettisia operaattoreita, vertailu-, teksti- ja viittausoperaattoreita.

Aritmeettiset operaattorit

Seuraavia aritmeettisia operaattoreita käytetään peruslaskutoimituksissa, kuten yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuissa, lukujen yhdistämisessä sekä numeroarvojen laskemisessa.

Aritmeettinen operaattori

Merkitys

Esimerkki

+ (plusmerkki)

Yhteenlasku

3+3

– (miinusmerkki)

Vähennys
lasku Negaatio

3 – 1
– 1

* (tähti)

Kertolasku

3*3

/ (vinoviiva)

Jakolasku

3/3

% (prosenttimerkki)

Prosentti

20 %

^ (sirkumfleksi)

Potenssiin korotus

3^2

Vertailuoperaattorit

Seuraavien operaattorien avulla voit verrata kahta arvoa toisiinsa. Kun kahta arvoa verrataan näitä operaattoreita käyttämällä, tuloksena on totuusarvo : TOSI tai EPÄTOSI.

Vertailuoperaattori

Merkitys

Esimerkki

= (yhtäläisyysmerkki)

Yhtä suuri kuin

A1=B1

> (suurempi kuin -merkki)

Suurempi kuin

A1>B1

< (pienempi kuin -merkki)

Pienempi kuin

A1<B1

>= (suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Suurempi tai yhtä suuri kuin

A1>=B1

<= (pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Pienempi tai yhtä suuri kuin

A1<=B1

<> (eri suuri kuin -merkki)

Eri suuri kuin

A1<>B1

Tekstien liittämisoperaattori

Et-merkin (&) avulla voit yhdistää yhden tai useamman tekstijonon yhtenäiseksi tekstiksi.

Tekstioperaattori

Merkitys

Esimerkki

& (et-merkki)

Liittää tai yhdistää kaksi arvoa yhdeksi jatkuvaksi tekstiarvoksi

"Etelä"&"tuuli" muodostaa tekstiarvon "Etelätuuli"

Viittausoperaattorit

Yhdistävät solualueita seuraavilla operaattoreilla tehtäviä laskelmia varten:

Viittausoperaattori

Merkitys

Esimerkki

: (kaksoispiste)

Alueoperaattori, joka tuottaa yhden viittauksen kaikkiin kahden viittauksen välisiin soluihin, mukaan lukien kaksi eri viittausta.

B5:B15

; (puolipiste)

Yhdistysoperaattori, joka yhdistää useita eri viittauksia yhdeksi viittaukseksi

SUM(B5:B15;D5:D15)

(väli)

Molempiin alueisiin kuuluvat solut viittaukseen sisällyttävä leikkausoperaattori

B7:D7 C6:C8

Järjestys, jossa Excelin verkkoversio suorittaa lasku toimituksia kaavoissa

Joissakin tapauksissa laskutoimitusten suoritusjärjestyksellä voi olla vaikutusta kaavan palauttamaan arvoon, joten on tärkeää ymmärtää, miten järjestys määräytyy ja kuinka saat haluamasi tulokset muuttamalla järjestystä.

Laskentajärjestys

Kaavat laskevat arvoja tietyssä järjestyksessä. Kaava alkaa aina yhtäläisyysmerkillä (=). Excelin verkkoversio tulkitsee yhtäläisyys merkkiä vastaavat merkit kaavan mukaan. Yhtäläisyysmerkkiä seuraavat laskettavat osat (operandit), kuten vakiot ja soluviittaukset. Ne erotetaan toisistaan laskentaoperaattoreilla. Excelin verkkoversio laskee kaavan vasemmalta oikealle kaavan kunkin operaattorin tietyn järjestyksen mukaan.

Operaattorien järjestys

Jos yhdistät useita operaattoreita yhteen kaavaan, Excelin verkkoversio suorittaa toiminnot seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla. Jos kaava sisältää operaattoreita, joilla on sama tärkeys järjestys, esimerkiksi jos kaava sisältää sekä kertolasku-että jako laskenta operaattorin, Excelin verkkoversio laskee operaattorit vasemmalta oikealle.

Operaattori

Kuvaus

: (kaksoispiste)

(yksi väli)

; (puolipiste)

Viittausoperaattorit

Vastaluku (esimerkiksi –1)

%

Prosentti

^

Potenssiin korotus

* ja /

Kerto- ja jakolasku

+ ja –

Yhteen- ja vähennyslasku

&

Kahden merkkijonon yhdistäminen

=
< >
<=
>=
<>

Vertailu

Sulkeiden käyttäminen

Voit muuttaa laskentajärjestystä lisäämällä kaarisulkeet ensimmäiseksi laskettavan osan ympärille. Esimerkiksi seuraava kaava tuottaa 11, koska Excelin verkkoversio suorittaa kertolaskun ennen lisäystä. Kaava kertoo luvun 2 luvulla 3 ja lisää sitten tulokseen luvun 5.

=5+2*3

Jos sen sijaan käytät sulkeita syntaksin muuttamiseen, Excelin verkkoversio laskee yhteen 5 ja 2 yhdessä ja kertoo sitten tuloksen luvulla 3, jolloin tulokseksi saadaan 21.

=(5+2)*3

Seuraavassa esimerkissä kaavat, jotka sisältävät kaavan Force Excelin verkkoversio ensimmäisen osan, laskevat ensin B4 + 25 ja sitten tuloksen laskemalla yhteen solujen D5, E5 ja F5 arvot.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Funktioiden ja sisäkkäisten funktioiden käyttäminen kaavoissa

Funktiot ovat ennalta määritettyjä kaavoja, jotka suorittavat laskutoimituksia käyttämällä erityisiä arvoja eli argumentteja tietyssä järjestyksessä tai tietyssä rakenteessa. Funktioilla voi suorittaa sekä yksinkertaisia että monimutkaisia laskutoimituksia.

Funktion syntaksi

Seuraava esimerkki solussa A10 olevan luvun pyöristämisestä PYÖRISTÄ-funktiolla kuvaa funktion syntaksia.

Funktion rakenne

1. rakenne. Funktiossa on ensimmäisenä yhtäläisyysmerkki (=), ja sen jälkeen tulevat funktion nimi, vasen kaarisulje, funktion argumentit puolipistein erotettuina ja oikea kaarisulje.

2. Funktion nimi. Saat luettelon käytettävissä olevista funktioista napsauttamalla solua ja painamalla näppäinyhdistelmää VAIHTO+F3.

3. Argumentit. Argumentit voivat olla lukuja, tekstiä, totuusarvoja (TOSI tai EPÄTOSI), matriiseja, virhearvoja, kuten #PUUTTUU!, tai soluviittauksia. Määrittämäsi argumentin on tuotettava kelvollinen arvo kyseiselle argumentille. Argumentit voivat olla myös vakioita, kaavoja tai muita funktioita.

4. Argumenttityökaluvihje. Kun kirjoitat funktiota, esiin tulee funktion syntaksin ja argumentit näyttävä työkaluvihje. Saat työkaluvihjeen näkyviin kirjoittamalla esimerkiksi =PYÖRISTÄ(. Vain ohjelman omiin funktioihin liittyy työkaluvihje.

Funktioiden lisääminen

Kun luot funktion sisältävän kaavan, Funktion lisääminen -valintaikkuna auttaa laskentataulukon funktioiden kirjoittamisessa. Kun kirjoitat funktiota kaavaan, funktion nimi, sen kaikki argumentit, funktion ja jokaisen argumentin kuvaus, funktion nykyinen tulos ja koko kaavan nykyinen tulos näkyvät Funktion lisääminen -valintaikkunassa.

Voit helpottaa kaavojen luomista ja muokkaamista sekä vähentää kirjoitus- ja syntaksivirheitä käyttämällä kaavojen automaattista täydennystä. Kun kirjoitat = (yhtäläisyys merkki) ja alku kirjaimia tai näytön käynnistimen, Excelin verkkoversio näyttää solun alapuolella luettelon, joka sisältää kirjaimia tai käynnistintä vastaavat kelvolliset Funktiot, argumentit ja nimet. Voit sitten lisätä kaavaan luettelossa olevan kohteen.

Funktioiden käyttäminen toisissa funktioissa

Funktioita voi tarvittaessa käyttää toisten funktioiden argumentteina. Esimerkiksi seuraavassa kaavassa käytetään sisennettyä KESKIARVO-funktiota, ja tuloksia verrataan arvoon 50.

Sisäkkäiset funktiot

1. KESKIARVO- ja SUMMA-funktiot ovat sisäkkäin JOS-funktiossa.

Kelvolliset palautetut arvot    Kun sisennettyä funktiota käytetään argumenttina, sen on palautettava arvo, joka on tyypiltään samanlainen kuin argumentin käyttämä arvo. Jos argumentti palauttaa esimerkiksi arvon TOSI tai EPÄTOSI, sisäkkäisen funktion on palautettava arvo TOSI tai EPÄTOSI. Jos-funktio ei ole, Excelin verkkoversio näyttää #VALUE! ‑virhearvon.

Sisennystasojen enimmäismäärä    Kaavassa voi olla sisäkkäisiä funktioita enintään seitsemässä tasossa. Kun funktiota B käytetään funktion A argumenttina, funktio B on toisen tason funktio. Esimerkiksi KESKIARVO- ja SUMMA-funktiot ovat toisen tason funktioita, jos niitä käytetään JOS-funktion argumentteina. Jos KESKIARVO-funktiolla olisi sisäkkäisiä funktioita, ne olisivat kolmannen tason funktioita, ja niin edelleen.

Viittausten käyttäminen kaavoissa

Viittaus määrittää laskenta taulukon solun tai solu välin ja kertoo Excelin verkkoversio, mistä haluat etsiä kaavassa käytettävät arvot tai tiedot. Viittausten avulla voit käyttää laskentataulukon eri osissa olevia tietoja yhdessä kaavassa tai yhden solun arvoa useissa kaavoissa. Voit myös viitata saman työkirjan ja muiden taulukoiden soluihin ja muihin työkirjoihin. Viittauksia muissa työkirjoissa oleviin soluihin kutsutaan linkeiksi tai ulkoisiksi viittauksiksi.

A1-viittaustyyli

Oletusviittaustyyli    Oletus arvon mukaan Excelin verkkoversio käyttää a1-viittaus tyyliään, joka viittaa sarakkeisiin, joilla on kirjaimia (A – XFD, yhteensä 16 384 saraketta), ja viittaa riveihin, joilla on lukuja (1 – 1 048 576). Näitä kirjaimia ja numeroita kutsutaan rivi- ja saraketunnuksiksi. Voit luoda viittauksen soluun kirjoittamalla sarakkeen kirjaimen ja rivin numeron peräkkäin. Esimerkiksi B2 viittaa sarakkeen B ja rivin 2 leikkauskohtaan.

Solut:

Käytä

Solu sarakkeessa A ja rivillä 10

A10

Solualue sarakkeessa A ja riveillä 10–20

A10:A20

Solualue rivillä 15 ja sarakkeissa B–E

B15:E15

Kaikki solut rivillä 5

5:5

Kaikki solut riveillä 5–10

5:10

Kaikki solut sarakkeessa H

H:H

Kaikki solut sarakkeissa H–J

H:J

Solualue sarakkeissa A–E ja riveillä 10–20

A10:E20

Viittaaminen toiseen laskentataulukkoon    Seuraavassa esimerkissä KESKIARVO-laskentataulukkofunktio laskee samassa työkirjassa olevan Markkinointi-nimisen laskentataulukon alueen B1:B10 keskiarvon.

Taulukkoviittauksen esimerkki

1. Viittaa Markkinointi-laskentataulukkoon

2. Viittaa solujen B1 ja B10 väliseen solualueeseen

3. Erottaa laskentataulukon viittauksen solualueen viittauksesta

Suorien, suhteellisten ja sekaviittausten ero

Suhteelliset viittaukset    Kaavan suhteellinen soluviittaus (esimerkiksi A1) perustuu kaavan sisältävän solun ja viitattavan solun suhteelliseen sijaintiin. Jos kaavan sisältävän solun sijainti muuttuu, viittaus muutetaan. Jos kopioit kaavan tai täytät sen rivin muihin soluihin tai sarakkeessa alempana oleviin soluihin, viittaus muuttuu automaattisesti. Uudet kaavat käyttävät oletusarvoisesti suhteellisia viittauksia. Jos esimerkiksi kopioit tai täytät suhteellisen viittauksen solusta B2 soluun B3, se muuttuu automaattisesti viittauksesta =A1 viittaukseksi =A2.

Suhteellisen viittauksen sisältävä kopioitu kaava

Suorat viittaukset    Kaavan suora soluviittaus, kuten $A$1, viittaa aina tietyssä sijainnissa olevaan soluun. Vaikka kaavan sisältävän solun sijainti muuttuisi, suora viittaus pysyy ennallaan. Jos kopioit kaavan rivin muihin soluihin tai sarakkeessa alempana oleviin soluihin, suora viittaus ei muutu. Oletusarvon mukaan uudet kaavat käyttävät suhteellisia viittauksia, joten ne on ehkä muutettava suoriksi viittauksiksi. Jos esimerkiksi kopioit tai täytät solun B2 suoran viittauksen soluun B3, molemmissa soluissa on sama viittaus =$A$1.

Suoran viittauksen sisältävä kopioitu kaava

Sekaviittaukset    Sekaviittauksessa on joko suora sarakeviittaus ja suhteellinen riviviittaus tai suora riviviittaus ja suhteellinen sarakeviittaus. Suoran sarakeviittauksen muoto on $A1, $B1 ja niin edelleen. Suoran riviviittauksen muoto on A$1, B$1 ja niin edelleen. Jos kaavan sisältävän solun sijainti muuttuu, suhteellinen viittaus muuttuu, mutta suora viittaus ei muutu. Jos kopioit tai täytät kaavan rivin muihin soluihin tai sarakkeessa alempana oleviin soluihin, suhteellinen viittaus muuttuu automaattisesti uuden sijainnin mukaan, mutta suora viittaus ei muutu. Jos esimerkiksi kopioit tai täytät sekaviittauksen solusta A2 soluun B3, viittaus =A$1 muuttuu viittaukseksi =B$1.

Sekaviittauksen sisältävä kopioitu kaava

Kolmiulotteinen viittaustapa

Kätevä tapa viitata useisiin laskentataulukoihin    Käytä kolmiulotteista viittausta, kun haluat analysoida työkirjan eri laskentataulukoissa olevia saman solun tai saman solualueen tietoja. Kolmiulotteinen viittaus sisältää solu- tai alueviittauksen, ja viittausta edeltää laskentataulukoiden nimien alue. Excelin verkkoversio käyttää viitta uksen aloitus-ja lopetus nimien välillä tallennettuja työkirjoja. Esimerkiksi =SUMMA(Taula:Taul13!B5) laskee yhteen taulukoiden Taula–Taul13 solun B5 arvot.

 • Kolmiulotteisilla viittauksilla voit viitata muiden taulukoiden soluihin, määrittää nimiä ja luoda seuraavia funktioita sisältäviä kaavoja: SUMMA, KESKIARVO, KESKIARVOA, LASKE, LASKE.A, MAKS, MAKSA, MIN, MINA, TULO, KESKIHAJONTA.P, KESKIHAJONTA.S, KESKIHAJONTAA, KESKIHAJONTAPA, VAR.P, VAR.S, VARA ja VARPA.

 • Kolmiulotteisia viittauksia ei voi käyttää matriisikaavoissa.

 • Kolmiulotteisia viittauksia ei voi käyttää yhdessä leikkausoperaattori (yksi välilyönti) kanssa eikä implisiittinen leikkauskohta sisältävissä kaavoissa.

Mitä tapahtuu, kun siirrät, kopioit, lisäät tai poistat laskentataulukoita?    Seuraavissa esimerkeissä kerrotaan, mitä kolmiulotteiselle viittaukselle tapahtuu, kun viittaukseen sisältyviä taulukoita siirretään, kopioidaan, lisätään tai poistetaan. Esimerkeissä lasketaan yhteen taulukoiden 2–6 solut A2–A5 käyttämällä kaavaa =SUMMA(Taul2:Taul6!A2:A5) .

 • Lisääminen tai kopioiminen    Jos lisäät tai kopioit taulu koita Taul2 ja – 6 välistä välillä (tämän esimerkin pääte Pisteet), Excelin verkkoversio sisällyttää kaikki arvot soluihin a2 – A5 laskenta taulukoiden lisätyistä taulu koista.

 • Delete     Jos poistat taulu koita Taul2 ja – 6 välistä väliltä, Excelin verkkoversio poistaa niiden arvot lasku toimituksesta.

 • Siirtää    Jos siirrät taulu koita Taul2 ja – 6 välistä välillä viitatun taulukko alueen ulkopuolella, Excelin verkkoversio poistaa niiden arvot lasku toimituksesta.

 • Päätepisteen siirtäminen    Jos siirrät Taul2 tai – 6 välistä toiseen paikkaan samassa työkirjassa, Excelin verkkoversio säätää lasku toimituksen niin, että se mahtuu uuteen laskenta taulukkoon.

 • Päätepisteen poistaminen    Jos poistat Taul2 tai – 6 välistä, Excelin verkkoversio säätää lasku toimituksen siten, että se mukautuu niiden väliseen laskenta valikoimaan.

R1C1-viittaustapa

Voit myös käyttää viittaustapaa, jossa sekä laskentataulukon rivit että sarakkeet numeroidaan. R1C1-viittaustavasta on hyötyä laskettaessa rivien ja sarakkeiden sijainteja makroissa. R1C1-tyylinen Excelin verkkoversio ilmaisee solun sijainnin, jonka perässä on rivi numero ja C, jonka perässä on sarake numero.

Viittaus

Merkitys

R[-2]C

suhteellinen viittaus samassa sarakkeessa kaksi riviä ylempänä olevaan soluun

R[2]C[2]

Suhteellinen viittaus kaksi riviä alempana ja kaksi saraketta oikealla olevaan soluun.

R2C2

Suora viittaus toisen rivin ja toisen sarakkeen soluun

R[-1]

Suhteellinen viittaus aktiivisen solun yläpuoliseen riviin.

R

Suora viittaus samaan riviin

Kun tallennat makron, Excelin verkkoversio tallentaa joitakin komentoja käyttämällä R1C1-viittaus-tyylistä. Jos esimerkiksi tallennat komennon, esimerkiksi napsautat summa -painiketta, jos haluat lisätä kaavan, joka lisää solu välin, Excelin verkkoversio tallentaa KAAVAN käyttämällä R1C1-tyylistä, ei a1-tyylistä viitta uksia.

Nimien käyttäminen kaavoissa

Voit luoda määritettyjä nimiä, jotka edustavat soluja, solu alueita, kaavoja, vakioita tai Excelin verkkoversio tauluja. Nimi on merkityksellinen lyhenne, jonka avulla on helpompi ymmärtää soluviittauksen, vakion, kaavan tai taulun merkitys, joka voi olla vaikea hahmottaa heti. Seuraavassa on esimerkkejä nimistä, jotka selkeyttävät taulukkoa ja helpottavat merkitysten ymmärtämistä.

Esimerkkilaji

Esimerkki, jossa käytetään alueita nimien asemesta

Esimerkki, jossa käytetään nimiä

Viittaus

=SUMMA(A16:A20)

=SUMMA(Myynti)

Vakio

=TULO(A12;9,5%)

=TULO(Hinta;KCTaxRate)

Kaava

=TEKSTI(VLOOKUP(MAX(A16,A20);A16:B20;2;EPÄTOSI);"m/dd/yyyy")

=TEKSTI(PHAKU(MAKS(Myynti);Myyntitiedot;2;EPÄTOSI);"m/dd/yyyy")

Taulukko

A22:B25

=TULO(hinta;Taul1[@Tax Rate])

Nimilajit

Voit luoda ja käyttää monenlaisia nimiä.

Määritetty nimi    Nimi, joka edustaa solua, solualuetta, kaavaa tai vakiota. Voit luoda oman määritetyn nimen. Excelin verkkoversio luo myös joskus määritetyn nimen, esimerkiksi kun määrität tulostus alueen.

Taulukon nimi    Excelin verkkoversio-taulukon nimi, joka on kokoelma tietoja tietystä aiheesta, joka on tallennettu tietue isiin (riveihin) ja kenttiin (sarakkeet). Excelin verkkoversio luo oletusarvoisen Excelin verkkoversio-taulukon nimen "Taulukko1", "taulukko2", ja niin edelleen aina, kun lisäät Excelin verkkoversio taulukon, mutta voit muuttaa näitä nimiä, jotta ne olisivat mielekkäitä.

Nimien luominen ja kirjoittaminen

Voit luoda nimen käyttämällä nimeä valinnasta. Voit luoda nimiä kätevästi olemassa olevista rivi- ja sarakeotsikoista käyttämällä soluvalintaa laskentataulukossa.

Huomautus:  Nimissä käytetään oletusarvon mukaan suoria soluviittauksia.

Voit antaa nimen seuraavasti:

 • Kirjoittamalla    Voit kirjoittaa nimen esimerkiksi kaavan argumenttina.

 • Käyttämällä kaavan automaattista täydennystä    Voit käyttää avattavaa automaattisen täydennyksen luetteloa, johon kelvolliset nimet tulevat automaattisesti näkyviin.

Matriisikaavojen ja matriisivakioiden käyttäminen

Excelin verkkoversio ei tue matriisi kaavojen luomista. Voit tarkastella Excelin työpöytäsovelluksessa luotujen matriisikaavojen tuloksia, mutta et voi muokata tai laskea niitä uudelleen. Jos sinulla on Excelin työpöytäsovellus, valitse Avaa Excelissä, kun haluat käsitellä matriisikaavoja.

Esimerkiksi seuraava matriisikaava laskee pörssihintojen ja osakkeiden matriisin kokonaissumman ilman, että se käyttää soluriviä laskemiseen ja kunkin pörssin yksittäisten arvojen näyttämiseen:

Matriisikaava, joka tuottaa yhden tuloksen

Kun kirjoitat kaavan ={SUMMA(B2:D2*B3:D3)} matriisikaavana, kaava kertoo jokaisen osakkeen määrän ja hinnan ja laskee sitten laskutoimitusten tulokset yhteen.

Useiden tulosten laskeminen    Jotkin taulukkofunktiot palauttavat arvomatriisin tai vaativat, että arvomatriisia käytetään argumenttina. Jos haluat laskea matriisikaavalla useita tuloksia, kirjoita matriisi solualueeseen, jossa on sama määrä rivejä ja sarakkeita kuin matriisiargumenteilla.

Jos kyseessä on esimerkiksi kolmen kuukauden sarja (sarakkeessa A) ja kolmen myyntiluvun sarja (sarakkeessa B), SUUNTAUS-funktio määrittää myyntilukujen arvot suoralle viivalle sovitettuina. Jotta kaavan kaikki tulokset näkyisivät, kirjoita kaava sarakkeen C kolmeen soluun (C1:C3).

Matriisikaava, joka tuottaa useita tuloksia

Kun kirjoitat kaavan =SUUNTAUS(B1:B3;A1:A3) matriisikaavana, se tuottaa kolme erillistä tulosta (22196, 17079 ja 11962) kolmen myyntiluvun ja kolmen kuukauden perusteella.

Matriisivakioiden käyttäminen

Tavalliseen kaavaan voidaan kirjoittaa viittaus arvon sisältävään soluun tai itse arvoon, jota kutsutaan myös vakioksi. Myös matriisikaavaan voidaan kirjoittaa viittaus matriisiin tai solujen sisältämien arvojen matriisi, jota kutsutaan myös matriisivakioksi. Matriisikaavat hyväksyvät vakioita samoin kuin muutkin kaavat, mutta matriisivakiot on kirjoitettava tietyssä muodossa.

Matriisivakiot voivat sisältää numeroita, tekstiä, loogisia arvoja (kuten TOSI ja EPÄTOSI) sekä virhearvoja (kuten #PUUTTUU). Samassa matriisivakiossa voi olla erityyppisiä arvoja, esimerkiksi — esimerkiksi {1;3;4;TOSI;EPÄTOSI;TOSI}. Matriisivakioiden luvut voidaan esittää kokonaislukuina, desimaalilukuina tai tieteellisessä muodossa. Tekstin on oltava lainausmerkkien sisällä — esimerkiksi "Tiistai".

Matriisivakiot voivat sisältää soluviittauksia, sarakkeita tai eripituisia rivejä, kaavoja, dollarin merkkejä ($), sulkeita tai prosenttimerkkejä (%).

Kun muotoilet matriisivakioita, huomioi seuraavat asiat:

 • Kirjoita vakiot aaltosulkeisiin ( { } ).

 • Erota eri sarakkeissa olevat arvot puolipisteellä (;). Jos haluat esimerkiksi esittää arvot 10, 20, 30 ja 40, kirjoita ne muodossa {10;20;30;40}. Tämä matriisivakio tunnetaan 1 x 4 -matriisina, ja se vastaa viittausta yhden rivin neljään sarakkeeseen.

 • Erota eri riveillä olevat arvot kenoviivalla (\). Jos haluat esittää arvot 10, 20, 30 ja 40 yhdellä rivillä ja arvot 50, 60, 70 ja 80 seuraavalla alemmalla rivillä, kirjoita 2 x 4 -matriisivakio muodossa {10;20;30;40\50;60;70;80}.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×