Palvelusopimuksen hyväksyminen

Tämä palvelusopimus (”Palvelusopimus”) koskee ohjelmiston teknisiä Tukipalveluita, joita Microsoft Ireland Operations Limited tarjoaa kuluttajille. Tässä Palvelusopimuksessa viittaus ”Microsoft” tarkoittaa Microsoft Ireland Operations Limitediä (sekä Microsoftin työntekijöitä ja valtuutettuja edustajia) ja ”asiakas” tarkoittaa Tukipalveluiden käyttäjää. Kumpikin osapuoli on tämän Palvelusopimuksen ”Osapuoli”, ja osapuolten yhteisnimityksenä käytetään sanaa ”Osapuolet”. Lue tämä Palvelusopimus huolellisesti ennen tilaamista. Asiakkaan tulee lukea, tulostaa ja säilyttää tämän Palvelusopimuksen kopio omaksi tiedokseen, koska Microsoft ei tallenna sitä asiakkaan puolesta. Tämä palvelusopimus ei koske yritysasiakkaille tarjottavia palveluita (esim. tukea tai konsultointia, joita koskevat Microsoftin yritys- ja palvelusopimus, tai muut Microsoftin yrityksiä koskevat yritys- tai palvelusopimukset).

Kun asiakas ostaa tai käyttää Tukipalveluja, hän sitoutuu noudattamaan tätä Palvelusopimusta. Microsoftin verkkosivustolla tai sen yhteydessä tarjottujen Tukipalveluiden käyttöön sovelletaan kyseisen verkkosivuston ehtoja (esim. tietosuojalauseke yms. joihin viitataan yhdessä ”Käyttöehtoina”) ja muita mahdollisia kyseisen verkkosivuston käytäntöjä. Palvelusopimus, Tietosuojalauseke, Microsoft-tilin sopimus ja Käyttöehdot, jos ne ovat olemassa, muodostavat koko Tukipalveluihin liittyvän sopimuksen asiakkaan ja Microsoftin välillä. Asiakkaan tulee huolellisesti lukea Tietosuojalauseke, koska siinä esitetään, mitä tietoja asiakkaalta ja asiakkaan laitteista (”Tiedot”) kerätään, ja kuvataan, miten Tietoja käytetään. Nämä Palvelusopimuksen ehdot ovat voimassa ristiriitatilanteessa.

Microsoft ilmoittaa asiakkaalle, jos se aikoo muuttaa tätä Palvelusopimusta tai Tukipalveluita. Microsoft voi muuttaa niitä (i) sovellettavan lain tai lain muutoksen vuoksi; (ii) sovellettavaan lakiin perustuvan neuvon ja/tai määräyksen vuoksi; (iii) Tukipalveluiden kehittymisen vuoksi; (iv) teknisistä syistä; (v) toiminnallisten vaatimusten vuoksi tai (vi) käyttäjää hyödyttävien ehtojen muutoksen vuoksi. Jos muutokset nostavat hintaa tai heikentävät merkittävästi ostettuja tukipalveluita, kerrotaan muutoksesta sähköpostitse 30 päivää ennen sen voimaantuloa. Tukipalveluiden tilauksen voi peruuttaa vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tukipalveluiden käyttäminen sen jälkeen, kun muutos astuu voimaan, osoittaa, että asiakas hyväksyy uudet ehdot. Jos asiakas ei hyväksy uusia ehtoja, hänen on lopetettava Tukipalveluiden käyttäminen välittömästi. Microsoft viittaa tähän myös erikseen, kun se ilmoittaa tähän Palvelusopimukseen tai Tukipalveluihin tehtävästä muutoksesta.

KAIKKI TÄMÄN PALVELUSOPIMUKSEN TAKUITA, EHTOJA JA VASTUITA KOSKEVAT ILMOITUKSET OVAT KESKEINEN OSAPUOLTEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OSA.

ASIAKAS VAKUUTTAA, ETTÄ HÄN ON TÄYSI-IKÄINEN ASUINPAIKKANSA OIKEUSTOIMIALUEELLA. ASIAKAS VAKUUTTAA MYÖS LUKENEENSA JA YMMÄRTÄNEENSÄ KAIKKI TÄMÄN PALVELUSOPIMUKSEN EHDOT. TUKIPALVELUIHIN SOVELLETAAN VAIN TÄTÄ PALVELUSOPIMUSTA JA MAHDOLLISIA SOVELTUVIA KÄYTTÖEHTOJA EIKÄ MITÄÄN MUITA MICROSOFTIN KANSSA SOLMITTUJA PALVELUSOPIMUKSIA.

Tukipalvelut

Microsoftin asiakaspalvelu yhdistää asiakkaan tukiedustajaan, joka auttaa asiakasta puhelimitse tai online-keskustelun kautta Microsoft-ohjelmistotukeen liittyvissä asioissa (”Tukipalvelut”). Tukipalvelut saattavat sisältyä asiakkaan lisensioituun Microsoft-tuotteeseen tai ne voi ostaa erikseen (esim. tapauskohtaisesti tai tilausperusteisesti), mutta ne eivät sisällä mitään palveluita ammattikäyttöön (esim. tuki- tai konsultointipalvelut), joita tarjotaan yritysasiakkaille (joita koskevat Microsoftin yritys- ja palvelusopimus, tai muut Microsoftin yrityksiä koskevat yritys- tai palvelusopimukset). Asiakkaan mahdollisuus käyttää Tukipalveluita alkaa ostopäivänä. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Microsoft ei pysty aloittamaan Tukipalveluita 30 päivän kuluessa päivästä, jona asiakas osti Tukipalveluita, Microsoft antaa asiakkaalle mahdollisuuden jatkaa Tukipalveluiden asiakkaana tai peruuttaa asiakkuus ja saada täysi rahallinen hyvitys maksamistaan Tukipalveluista.

 1. Suostumus etäkäyttö- tai tietopalveluja varten. Tukipalveluiden yhteydessä käytetty ohjelmisto saattaa muodostaa yhteyden Microsoftin ja/tai muiden palveluntarjoajien järjestelmien välillä tietoliikenneyhteyttä käyttäen. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Käyttämällä Tukipalveluita asiakas suostuu tietojen lähettämiseen Tukipalveluiden kautta.

 2. Etäkäyttö- tai tietopalvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää Tukipalveluita tavalla, josta olisi haittaa Microsoftille, muulle palveluntarjoajalle, tietokoneverkolle tai järjestelmälle tai joka heikentäisi muiden käyttäjien mahdollisuuksia käyttää niitä. Asiakas ei saa käyttää Tukipalveluita minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluun, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

 3. Yhteistyö ja tuettavuus. Microsoftin edellytykset tuottaa Tukipalveluja ovat riippuvaisia asiakkaan täydellisestä yhteistyöstä sekä asiakkaan toimittamien tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Asiakkaalla on oltava myös palveluun oikeuttava laite, jolla on voimassa oleva Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeus ja joka täyttää ennen Tukipalveluiden käyttöä Microsoftin asiakkaalle toimittamat mahdolliset järjestelmän vähimmäisvaatimukset. Microsoft pidättää oikeuden peruuttaa Tukipalvelut ja/tai antaa hyvitys, jos asiakkaan laitteessa, järjestelmävaatimusten täyttämisessä tai kokoonpanossa ilmenee ongelmia tai jos ilmenee muita ongelmia, jotka eivät ole Microsoftin hallinnassa ja tekevät Tukipalveluiden tuottamisesta mahdotonta tai epämielekästä.

 4. Tilaus. Tukipalvelut voivat olla saatavilla tilausohjelmalla asiakkaan alueella. Jos asiakas tilaa Tukipalveluiden tilausohjelman, tilaus on voimassa vain asiakkaan henkilökohtaisessa Microsoft-tilissä, joka on liitetty asiakkaan laitteiden Microsoft-ohjelmiston tilaukseen. Jotta asiakas voi tilata Tukipalvelut-tilauksen ja käyttää sitä, häntä pyydetään vahvistamaan Microsoft-tilinsä tunnus. Asiakas ei saa jakaa tai myydä tilaustaan. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, joita tehdään hänen tilauksessaan. Tukipalveluita voi olla saatavilla tapauskohtaisesti ja kertaluontoisesti laskutettavana palveluna.

 5. Answer-tukihenkilöt. Microsoft antaa asiakkaalle mahdollisuuden ottaa yhteyttä Answer-tukihenkilöihin. Answer-tukihenkilöt eivät ole Microsoftin työntekijöitä tai edustajia, joten heidän näkökantansa eivät välttämättä vastaa Microsoftin näkökantoja. Asiakkaan on oltava varovainen antaessaan henkilökohtaisia tietoja itsestään tai perheenjäsenistään Answer-tukihenkilöille. Asiakas on täysimääräisesti vastuussa kaikesta vuorovaikutuksestaan Answer-tukihenkilöiden kanssa, vaikka asiakas olisi heihin yhteydessä Tukipalveluiden kautta.

 6. Tilauskäyttöoikeuspalvelu. Tilauskäyttöoikeuspalvelu on kertakäyttöinen ohjelmisto- tai laitteistotukeen liittyvä palvelu yksittäisessä laitteessa kiinteään hintaan.

 7. Tietojen varmuuskopiointi. Tiedot voivat tahattomasti kadota, vahingoittua tai joutua väärinkäytön kohteeksi, joten asiakas ymmärtää ja hyväksyy olevansa täysimääräisesti vastuussa tietojen, ohjelmiston tai muiden laitteeseen, levyille, asemiin tai muihin asianmukaisiin laitteisiin (yhteisesti ”Asiakkaan tiedot”) tallennettujen tietojen varmuuskopioinnista ennen Tukipalveluiden vastaanottamista. Lisäksi asiakas hyväksyy sen, että Microsoftin on ehkä siirrettävä Asiakkaan tiedot, laitteeseen tallennetut luottamukselliset, omistusoikeudelliset ja henkilökohtaiset tiedot mukaan lukien, kolmannen osapuolen palveluntarjoajille toimittaakseen Tukipalveluita. Tällaiset siirrot tehdään Microsoftin tietosuojalausekkeen mukaisesti. Siinä määrin kuin laki sen sallii, Microsoft ei ole vastuussa Asiakkaan tietojen julkaisemisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta.

 8. Etäkäyttö. Useimpien Tukipalveluiden tuottaminen edellyttää sitä, että Microsoft muodostaa etäyhteyden asiakkaan laitteeseen voidakseen käyttää ja hallita asiakkaan laitetta, tarkastellakseen laitteen näyttöä, asentaakseen ohjelmistoa ja muuttaakseen laitteen asetuksia. Muodostettaessa etäyhteyttä pyydämme asiakasta lataamaan Microsoftin tai kolmannen osapuolen ohjelmiston etäyhteyden muodostamiseksi. Asiakas on vastuussa mahdollisista latausmaksuista sekä tietoliikenneyhteyteen (internet-, Wi-Fi-, tai matkapuhelinyhteys) liittyvien maksujen maksamisesta. Nämä palkkiota eivät sisälly asiakkaan Microsoftille Tukipalveluista maksamiin maksuihin, eikä Microsoft tarjoa niistä hyvityksiä. Käyttäjän on tarkistettava palveluntarjoajalta, koskevatko tällaiset maksut käyttäjää.

  Asiakkaan on hyväksyttävä nämä vaiheet, jotta voimme voi tuottaa tällaisia Tukipalveluita asiakkaalle. Jos emme voi muodostaa etäyhteyttä asiakkaan laitteeseen, Tukipalveluita ei ehkä voi toimittaa. Microsoft voi myös suorittaa asiakkaan laitteeseen tai suorittaa edellä mainittuja vaiheita, emme voi tuottaa Tukipalveluita asiakkaalle.

 9. Ohjelmistoasennukset/käyttöoikeussopimukset/oikeudet. Jos asiakkaan Tukipalvelu edellyttää Microsoftin tai kolmannen osapuolen toimittaman ohjelmiston asennuksia, asiakkaalla on oltava ohjelmisto ja siihen liittyvät tuoteavaimet ennen asennusta. Antamalla Microsoftille tietoja, ohjelmistoja tai sovelluksia asennettavaksi tai siirrettäväksi puolestaan asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeus valtuuttaa Microsoft suorittamaan nämä toimet. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Microsoftin on mahdollisesti hyväksyttävä asiakkaan puolesta käyttöoikeussopimuksia voidakseen asentaa Tukipalveluihin liittyvät ohjelmistot ja asiakas sitoutuu noudattamaan näiden muiden mahdollisten käyttöoikeussopimusten ehtoja. Jos asiakas pyytää kolmannen osapuolen ohjelmistotoimittajan ohjelmiston asentamista Tukipalveluihin liittyen, asiakkaalle annetaan mahdollisuus tutustua sitä koskevaan käyttöoikeussopimukseen. Luopuminen tällaisesta mahdollisuudesta on asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy myös, että Microsoft ei valvo kolmansien osapuolten käyttöoikeussopimuksia eikä perehdy niihin ennen niiden hyväksymistä asiakkaan puolesta.

 10. Tukipalvelut-tilauksen peruuttaminen. Asiakas voi peruuttaa Tukipalvelut-tilauksen ottamalla yhteyttä Microsoftin tukiedustajaan tai meihin osoitteessa https://account.microsoft.com. Jos asiakkaan tilaus lähestyy tilausjakson loppua, hänen on peruttava tilaus ainakin kolme päivää ennen laskutuspäivää, jotta häneltä ei peritä seuraavan jakson maksua. Laskutuspäivä on alkuperäisen tilauspäivämäärän vuosipäivä. Asiakas voi tarkastella Tukipalveluiden laskutuspäivää ja alkuperäistä tilauspäivää osoitteessa https://account.microsoft.com. Microsoft pidättää itsellään oikeuden omasta päätöksestään irtisanoa asiakkaan Tukipalvelut-tilauksen ilman ennakkoilmoitusta, jos maksua ei suoriteta ajoissa, jos asiakas rikkoo tätä Palvelusopimusta tai jos Microsoft päättelee, että tilausta käyttää joku muu kuin asiakas tai sitä käytetään muihin kuin asiakkaan henkilökohtaisiin laitteisiin. Microsoft voi myös irtisanoa Tukipalvelut tai asiakkaan tilauksen, jos Microsoft havaitsee, ettei asiakas ole oikeutettu saamaan Tukipalveluita.

Maksu, laskutus, hyvitys

 1. Maksu ja tilitiedot. Ostaakseen maksullisen Tukipalvelun tai Tukipalvelutilauksen, asiakkaan on annettava ostamiseen tarvittava maksutapa ja tiedot (esim. luottokortin numero). Microsoft ei ole vastuussa mistään asiakkaan oston mukaisista luottokortti- tai pankkiveloituksista. Jos asiakas hankkii Tukipalvelut-tilauksen, asiakas voi laskuttaa sen luotto- tai pankkikortiltaan kuukausittain (jos se on saatavilla asiakkaan alueella) tai vuosittain, kunnes tilaus peruutetaan.

  Asiakas voi hallita tiliään verkossa osoitteessa https://account.microsoft.com. Asiakas antaa Microsoftille luvan käyttää maksutapaan liittyviä päivitettyjä kortti- tai tilitietoja, jotka pankki tai maksupalvelu on toimittanut. Asiakas suostuu pitämään laskutustilin tiedot ja yhteystiedot aina ajan tasalla. Asiakkaan laskutustiliin tehdyt muutokset eivät vaikuta niihin maksuihin, jotka Microsoft on perinyt asiakkaan laskutustililtä, ennen kuin näihin muutoksiin on kohtuullisessa ajassa voitu reagoida.

 2. Laskutustiedot. Antamalla Microsoftille maksutiedot asiakas (i) vakuuttaa, että hänellä on valtuudet käyttää antamaansa maksutapaa, (ii) vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa maksutiedot ovat oikeat, ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan asiakkaalta Tukipalvelut asiakkaan maksutavalla. Microsoft voi laskuttaa asiakasta (a) etukäteen, (b) ostohetkellä, (c) ostotapahtuman jälkeen tai (d) toistuvana veloituksena, jos kyseessä on Tukipalvelut-tilaus. Microsoft voi laskuttaa asiakkaalta kerrallaan aiemmin käsittelemättömän summan useammalta kuin yhdeltä edeltävältä laskutuskaudelta.

 3. Toistuva laskutus. Jos automaattinen uusiminen on saatavilla asiakkaan alueella, se sisältyy asiakkaan tukipalvelut-tilaukseen. Jos asiakkaalla on Tukipalvelut-tilaus, se päivitetään sisältämään toistuvan laskutuksen, kun se tulee saataville asiakkaan alueella. Asiakas voi poistaa toistuvan laskutuksen käytöstä koska tahansa menemällä osoitteeseen https://account.microsoft.com.

  Jos asiakkaan Tukipalvelut-tilaus sisältää vuosittain toistuvan laskutuksen, asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse ennen laskutuspäivää. Kun Microsoft on ilmoittanut Asiakkaalle, että seuraava tilausjakso laskutetaan, Microsoftilla on oikeus uusia tilaus automaattisesti ja veloittaa uusimisjaksolta voimassa oleva maksu. Lisäksi Microsoft ilmoittaa asiakkaalle, että maksu tehdään asiakkaan valitseman maksutavan mukaan, olipa kyseinen maksutapa sitten tallennettu asiakkaan tietoihin laskutuspäivänä tai vasta sen jälkeen.

 4. Maksuhistoria ja virheet. Microsoft toimittaa asiakkaan maksuhistorian verkossa maksu ja laskutus -sivustossa (https://account.microsoft.com). Asiakkaan vastuulla on tarkistaa maksuhistoriansa ja ilmoittaa Microsoftille mahdollisista virheistä. Asiakkaan on ilmoitettava Microsoftille 120 päivän kuluessa siitä, kun virheellinen tai luvaton maksu ilmenee ensimmäisen kerran. Microsoft tarkistaa tällöin laskun viipymättä. Jos asiakas ei ilmoita asiasta tässä ajassa, asiakas vapauttaa Microsoftin kaikista kyseisestä virheestä johtuvista vastuista ja vaatimuksista, eikä Microsoft ole velvollinen korjaamaan virhettä tai antamaan hyvitystä. Jos Microsoft havaitsee laskutusvirheen, se korjaa virheen 90 päivän kuluessa.

 5. Maksujen palauttaminen. Asiakas voi peruuttaa kertaluontoiset Tukipalvelut (ei tilaus) tai Tukipalvelut-tilauksen ilman syytä 14 kalenteripäivän kuluessa Tukipalveluiden tai Tukipalvelut-tilauksen ostosta tai uusimisesta (kumpi onkaan kyseessä). Microsoft palauttaa asiakkaalle koko maksetun summan mukaisen summan 14 kalenteripäivän kuluessa peruutuspäivästä.

  Asiakas voi peruuttaa Tukipalvelut-tilauksen 30 päivän kuluessa alkuperäisestä tilauksen hankinnasta ja pyytää hyvitystä, jos Microsoft ei pysty ratkaisemaan asiakkaan tukiongelmaa. Jos asiakas tai Microsoft peruuttaa asiakkaan Tukipalvelut-tilauksen ensimmäisen 30 päivän jakson jälkeen, emme hyvitä tilauksesta maksettua summaa. Jos asiakas on maksanut kertaluontoisista Tukipalveluista (ei tilauksesta), asiakas voi pyytää hyvitystä 30 päivän kuluessa ostosta, jos Microsoft ei pysty ratkaisemaan asiakkaan tukiongelmaa.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

Jos asiakkaalle esitetään Tukipalveluiden yhteydessä linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle (riippumatta siitä, tarjosiko linkin Microsoft vai sisältyykö linkki verkkosivustoon, jonka kautta asiakas saa Tukipalveluita), asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että nämä linkit tarjotaan vain viitteeksi ja avuksi, että linkitetyt sivustot eivät ole Microsoftin hallinnassa ja että Microsoft ei ole vastuussa linkkien tai linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai linkitettyihin sivustoihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä, eikä näiden linkkien tarjoaminen tarkoita sitä, että Microsoft hyväksyisi näillä sivustoilla olevan sisällön tai olisi tekemissä näiden sivustojen ylläpitäjien kanssa. Microsoft ei ole vastuussa linkitetyistä sivustoista peräisin olevista verkko- tai muista lähetyksistä.

Ilmoitukset

Kun asiakas aloittaa tukipalveluiden käytön ja antaa Microsoftille sähköpostiosoitteensa, hän hyväksyy sen, että Microsoft toimittaa hänelle sähköpostitse ilmoituksia Tukipalveluista tai tietoja, jotka laki velvoittaa lähettämään. Käyttäjälle sähköpostitse lähetetyt ilmoitukset katsotaan lähetetyiksi ja vastaanotetuiksi sähköpostin lähetyspäivänä.

Takuut, poissulkeminen

 1. EI TAKUUTA. ELLEI LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, MICROSOFT KIISTÄÄ JA JÄTTÄÄ HUOMIOTTA KAIKKI MICROSOFTIN TOIMITTAMIIN TUKIPALVELUIHIN, OHJELMISTOIHIN TAI MUIHIN MATERIAALEIHIN TAI TIETOIHIN LIITTYVÄT VÄITTEET, TAKUUT JA VASTUUT, NIIN NIMENOMAISET, OLETETUT KUIN ASETUSTEN TAI MUIDEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA MAHDOLLISET VÄITTEET, TAKUUT JA VASTUUT OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MOITTEETTOMASTA LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

 2. Paikallisten lakien soveltaminen. Jos laki antaa asiakkaalle oletettuja takuita Palvelusopimuksen poissulkemisista ja rajoituksista huolimatta, Microsoft rajoittaa asiakkaan Tukipalveluja koskevat oikeudet korvauksiin jompaankumpaan seuraavista:

  • Tukipalvelujen uudelleen suorittaminen.

  • Tukipalvelujen toimittamisen kustannukset.

   Ellei lain pakottavista säädöksistä muita johdu, Microsoft määrittää järjestyksen, jossa näitä rajoitettuja oikeuksia korvauksiin sovelletaan.

Microsoftin lailliset velvoitteet ja vastuun rajoitukset

Microsoft hyväksyy vastuunsa kuolemantapauksista ja henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Microsoftin tai sen työntekijöiden ja edustajien laiminlyönnistä. Microsoft ei pyri sulkemaan pois vastuutaan Microsoftin tai sen työntekijöiden tai edustajien suorittamasta vilpillisestä harhaanjohtamisesta. Kuluttajana asiakkaalla on tiettyjä lain suomia oikeuksia. Näihin oikeuksiin kuuluu Microsoftin velvollisuus toimittaa Tukipalvelut kohtuullisen huolellisesti ja taitavasti. Mikään tässä Palvelusopimuksessa ei ole tarkoitettu rajoittamaan tai poissulkemaan Microsoftin korvausvelvollisuutta tämän ehdon rikkomisestaan.

Paikallisen lain soveltaminen

Verkkosivuston kaikki sisältö ja Tukipalvelut tarjotaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Microsoft ei anna mitään (nimenomaisia tai oletettuja) vakuutuksia tai takuita Verkkosivustosta tai sen sisällöstä, mukaan lukien rajoituksetta annetut (henkilökohtaiset tai yleisen tason) ohjeet ja mainostajien Verkkosivustolla tekemistä ilmauksista. Asiakas tekee Verkkosivustolla annettujen tietojen pohjalta tekemänsä päätökset oman harkintansa mukaan ja omalla riskillään, ja asiakkaan on tarvittaessa hankittava henkilökohtaista ammattilaisapua.

Laki suo asiakkaalle tiettyjä oikeuksia. Näihin sisältyy se, että Microsoftin on tuotettava Tukipalvelut kohtuullisen tasoisina ja kohtuullisessa ajassa.

Tämä Palvelusopimus ei kumoa näitä lakisääteisiä oikeuksia.

Jos Microsoft rikkoo näitä ehtoja, Microsoft on vastuussa vain suorista vahingoista, jotka ovat rikkomuksen perusteella kohtuuden rajoissa ennakoitavissa. Vahingonkorvausten enimmäismäärä on niistä Tukipalveluista maksettu hinta, joita asiakkaan vaatimus koskee, tai ilmaisten Tukipalveluiden tapauksessa enintään 5 Yhdysvaltain dollaria tai vastaava summa paikallisena valuuttana. Menetykset ovat ennakoitavia, jos ne olivat asiakkaan ja Microsoftin mielestä mahdollisia tämän Palvelusopimuksen solmimisen hetkellä.

Asiakas ei ole vastuussa

 • menetyksistä, jotka eivät johdu Microsoftin rikkomuksesta

 • epäsuorista menetyksistä, jotka syntyvät pääasiallisen menetyksen tai vahingon sivuvaikutuksena ja jotka eivät olleet asiakkaan ja Microsoftin mielestä kohtuuden rajoissa ennakoitavissa tämän Palvelusopimuksen voimaantulohetkellä, kuten voittojen tai mahdollisuuksien menetykset

 • Verkkosivuston tarjoamatta jättämisestä tai tämän Palvelusopimuksen mukaisten Microsoftin velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, jos nämä johtuvat Tapahtumista, jotka eivät ole Microsoftin hallinnassa.

Tapahtumat, jotka eivät ole Microsoftin hallinnassa” tarkoittavat syitä, joista Microsoftin ei kohtuuden rajoissa voi katsoa olevan ja jotka estävät Microsoftia tarjoamasta Verkkosivustoa tai täyttämästä muita tämän Palvelusopimuksen mukaisia velvoitteitaan, mukaan lukien rajoituksetta tulipalo, tulva, myrsky, mellakka, kansalaislevottomuus, sota, ydinonnettomuus, terrorismi tai luonnonmullistukset.

Muut

 1. Sopimuksen solmiva oikeustoimiyksilö. Jos asiakas asuu Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa, asiakkaan sopimusosapuoli on Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (rekisteröity Irlannin Companies Registration Office -virastossa numerolla 256796, ALV-numero: IE 8256796 U, ja jonka osoite on 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland), ja kaikkiin vaatimuksiin – mukaan lukien kuluttajansuojalain ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien lakien rikkomiseen tai muihin oikeudenvastaisiin tekoihin liittyvät vaatimukset – sovelletaan asiakkaan asuinpaikan lainkäyttöalueen lakeja, ja kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä tai siitä johtuvissa kiistoissa yksinomainen tuomiovalta kuuluu tämän lainkäyttöalueen tuomioistuimelle.

 1. Verkkovälitteinen riidanratkaisu. Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen riidanratkaisuympäristön, jota voi käyttää tässä osoitteessa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Lisätietoja siitä on saatavilla täällä: https://www.microsoft.com/legal/arbitration/EU-ODR.aspx.

 

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×