כללי שימוש למוצרים דיגיטליים (להלן, "הכללים")

חל על: Windows 10

אלא אם כן צוין אחרת, מונחים המודגשים בצורה כלשהי מוגדרים בהסכם השירותים של Microsoft ‏(להלן, "MSA") או בתנאי המכירה של Microsoft (יחד עם MSA, "התנאים"). כללים אלה כוללים את אלה המופיעים בסעיף הראשון להלן, החלים על מוצרים דיגיטליים מרובים (להלן, "הכללים הכלליים"), ואת אלה המופעים בטבלה שלהלן, שהם ספציפיים למוצר הדיגיטלי הרלוונטי (או לשירות הרלוונטי המספק את המוצר הדיגיטלי) (להלן, "כללים נוספים הספציפיים לשירות"). אם לא צוין אחרת במפורש בכללים הנוספים הספציפיים לשירות, הכללים הכלליים חלים על כל המוצרים הדיגיטליים. אנחנו עשויים לשנות כללים אלה בכל עת.

כללים כלליים

כל המוצרים הדיגיטליים ניתנים ברישיון ואינם נמכרים. הזכות שלך לגשת למוצר דיגיטלי כלשהו או להשתמש בו כפופה לציות שלך (א) לכל תנאי הרישיון, מגבלות הרישיון, קוד ההתנהגות ותנאי התשלום שבתנאים, (ב) לתשלום המלא תמורת המוצר הדיגיטלי הרלוונטי, (ג) לכללים אלה, וכן (ד) לכל תנאי נוסף שצוין בעת רכישת הרישיון. מותר להשתמש במוצרים דיגיטליים רק כפי שמצוין במפורש בתנאים או בכללים אלה; כל סוגי השימוש האחרים אסורים (אלא אם כן פנית לבעלים של זכויות היוצרים וקיבלת את הסכמתו בכתב ומראש לשימוש אחר). התנאים וכללים אלה חלים אפילו כאשר המחיר או התשלום תמורת המוצר הדיגיטלי הוא אפס. אם כללים אלה סותרים את התנאים (או תנאים אחרים), כללים אלה קובעים מה ניתן לעשות עם מוצרים דיגיטליים למעט יוצא מהכלל אחד – אם דף האינטרנט או דף אחר בחנות או בשירות רלוונטי עבור מוצר דיגיטלי ספציפי מציין מספר אחר של מכשירים או מציין זכויות או מגבלות מסוימות שהן שונות מכללים אלה, דף האינטרנט או הדף האחר ייקבע לגבי ההצהרות הסותרות, אך רק בנוגע לאותו מוצר דיגיטלי.

מוצרים דיגיטליים מורשים אך ורק לשימוש אישי, שאינו מסחרי (אשר אינו כולל שימוש למטרות של קידום מכירות), ברמה הרגילה לשימוש שכזה. Microsoft עשויה בכל עת להפסיק את ההפצה של כל מוצר דיגיטלי, או להוסיף או להפחית את היכולות של כל מוצר דיגיטלי. אתה עלול לאבד את הגישה למוצרים דיגיטליים או את היכולות שלהם, או שאופי הגישה שלך ישתנה (לדוגמה, אובדן גישה של המשפחה, אם יש כזו), אם (א) תפר את התנאים או את הכללים הללו, (ב) תשתמש או תנסה להשתמש במוצרים הדיגיטליים באופן שאינו תואם לתנאים, לכללים אלה או לרישיון המוגבל שהוענק לך, (ג) תעקוף, או תנסה לעקוף, אמצעים טכניים המיועדים להגביל גישה או לאכוף מגבלות רישיון, (ד) לא תשלם עמלת מינוי חוזרת, (ה) לא תספק אמצעי תשלום בתוקף עבור החשבון שלך, (ו) תשנה את המדינה או האזור שבהם אתה מתגורר, (ז) לא תספק כתובת דוא"ל בתוקף המשויכת לחשבון שלך, (ח) לא תיכנס לשירות נתון בתדירות מספקת כדי לרענן את הרישיונות האלקטרוניים של המוצרים הדיגיטליים, כמתואר בכללים הנוספים הספציפיים לשירות להלן, (ט) נבטל או נסיים את השירות הרלוונטי או נפסיק לתמוך במכשיר הרלוונטי, או (י) נאבד את הזכויות שלנו להמשיך להפיץ את המוצר הדיגיטלי לך, או להפיץ אותו לך באותו האופן. למעט ההיתרים להלן, אינך רשאי להעביר או למכור מחדש שום רישיון למוצר דיגיטלי כלשהו. אם תמכור מכשיר כלשהו המכיל מוצרים דיגיטליים, הרוכש לא יקנה שום זכות שימוש במוצרים הדיגיטליים. ייתכן שנשתמש בטכנולוגיות כדי לאמת את הציות שלך לכללים אלה.

שירותים מסוימים מחייבים אותך לרשום את המכשירים שבהם אתה ניגש למוצרים דיגיטליים, ולגשת לשירות ממכשיר זה כדי לשמר את הגישה. מכשירים רשומים עשויים לכלול מחשבים אישיים, מחשבים נישאים, טאבלטים, קונסולות Xbox ומכשירים ניידים מסוימים, כל עוד המכשיר תואם למוצר הדיגיטלי הנתון. רישיונות עבור מוצרים דיגיטליים מסוימים (למשל תוכן של מוסיקת Groove) יכולים להתחדש אם אתה מתחבר שוב לשירות, ואם באותו הזמן לא חרגת ממגבלות המכשיר. ייתכן שתצטרך להיות מחובר למחשב כדי לרענן רישיונות עבור מוצרים דיגיטליים אחרים. אובדן שכזה עשוי להיות זמני או לצמיתות, כפי שנקבע על-ידי Microsoft. אם תרשום מכשירים רבים מדי, Microsoft עשויה לבטל את הרישום של מכשיר כלשהו באופן אוטומטי כדי לפנות מקום למכשיר חדש. Microsoft עשויה להגביל את התדירות שבה ניתן לרשום ולבטל רישום של מכשיר מסוים באופן ידני כדי למנוע ניסיונות לחרוג ממגבלות המכשירים. בכפוף לאמור לעיל, תוכל לנהל את המכשירים הרשומים שלך בדף ההגדרות של חשבון Microsoft שלך או של שירות מסוים. לא כל המכשירים מציעים אותן יכולות, ולא כל מוצר דיגיטלי או שירות (או פונקציות ספציפיות בו) יהיה זמין בכל מכשיר נתון. השירות הבודד עשוי לכלול רשימה של כל סוגי המכשירים התואמים, אבל המכשירים האלקטרוניים לצרכן מתפתחים כל הזמן, ואתה אחראי לבדוק אם מכשיר נתון תואם למוצר הדיגיטלי שברצונך לרכוש לפני הרכישה. אם השירות כולל את היכולת להזרים מוצר דיגיטלי, עליך להיות מחובר לשירות ממכשיר רשום שבו ברצונך להזרים תוכן, ובנוסף למגבלות שבתנאים, היכולת שלך להוריד ולהזרים את המוצר דורשת גישה לאינטרנט עם רוחב פס מספיק, שעליך להשיג בעצמך ועל חשבונך. מוצרים דיגיטליים מסוימים עשויים להינתן ברישיון רק באזור המשויך לחשבון Microsoft שלך; ייתכן שלא תוכל להוריד או להזרים (בהתאם לנסיבות) מוצרים דיגיטליים שכאלה כאשר אתה נמצא מחוץ לאזור זה.

ניתן להוריד או להזרים מוצרים דיגיטליים מסוימים, בהתאם לנסיבות, רק למכשירים המשויכים לחשבון Microsoft שלך, בכפוף למגבלות המצוינות בטבלה הבאה. כל הכללים בטבלה זו חלים בנוסף לכללים הכלליים שלעיל.

כללים נוספים הספציפיים לשירות ותיאורים

 

מספר מקסימלי של מכשירים / משתמשים
(אלא אם כן הדף בחנות או דף אינטרנט אחר הקשור לרכישה, להשכרה או למינוי של המוצר הדיגיטלי מציין מספר אחר)
ביטול הרישום
(באיזו תדירות תוכל להירשם ולבטל את הרישום של המכשירים)
גישה נדרשת
(באיזו תדירות עליך לגשת לשירות הנתון מתוך מכשיר נתון כדי לשמר או לרענן את קבצי הרישיון במכשיר זה)
העברה/העתקה/אחר
Groove Music Pass 10 מכשירים רשומים לא יותר מפעם ב- 30 יום לכל מכשיר לפחות פעם אחת כל 30 יום מינוי לשירות Groove Music Pass מאפשר לך להזרים או להוריד כמה שירים שתרצה על בסיס מינוי בתשלום חודשי קבוע. ראה Microsoft.com/Groove לקבלת רשימה נוכחית של מכשירים התואמים ל- Groove. לא ניתן לצרוב תקליטורים משירים של Groove Music Pass. בנוסף לכללים לעיל, ייתכן גם שנסיים או נשעה את המינוי שלך אם נקבע שאתה: (א) מזרים מוסיקה ליותר ממכשיר אחד בכל פעם; (ב) צורב או מייצא מוסיקה (לתקליטור או לאמצעי אחר); או (ג) משתמש במוסיקה בתור רינגטון לטלפון נייד.
מוסיקה בתבנית MP3

 מספר סביר של מכשירים

לא ישים 

לא ישים לא ישים
משחקים דיגיטליים של Xbox One קונסולת "בית" אחת של Xbox One ומשתמש נודד אחד לא ישים לא ישים לכל משחק שאתה מוריד מהחנות יש רישיון המבוסס על מכשיר ורישיון המבוסס על משתמש. ניתן לייעד קונסולה אחת כקונסולת "הבית", ורישיון המכשיר יקושר אליה באופן אוטומטי, אפילו אם אתה רוכש מקונסולה אחרת. רישיון המשתמש משויך לחשבון Microsoft שלך. כל קונסולה יכולה להיות קונסולת "הבית" עבור כמה אנשים. ניתן לשנות את קונסולת הבית עד 5 פעמים בשנה; כאשר אתה עושה זאת, כל רשיונות המכשירים שלך עוברים באופן אוטומטי לקונסולת הבית החדשה ופועלים בה. כל אחד יכול להשתמש במשחק שלך (או בתוכן אחר המורשה למכשיר זה) בקונסולת הבית שלך במסגרת רישיון המכשיר שלך. בכל קונסולה אחרת, אתה רשאי להשתמש בכל המשחקים שעבורם יש לך רישיון משתמש על-ידי כניסה באמצעות חשבון Microsoft שלך, כל עוד אינך מחובר בו-זמנית לקונסולת הבית שלך. כללים אלה נקראים "כללי השימוש בקונסולת הבית". "הרחבות" מסוימות של משחקים ותכנים אחרים הזמינים להורדה עשויים להיות מוגבלים לשימושך האישי.

-משחקים ל- Xbox 360

קונסולת Xbox 360 אחת לא ישים לא ישים אתה (וכל אדם אחר) יכול להשתמש במשחק או בתוכן אחר בקונסולת Xbox 360 הראשונה שאליה הורדת את המשחק. אתה רשאי להעביר משחק זה או תוכן אחר לקונסולת Xbox 360 אחרת באמצעות יחידת זיכרון או אמצעי אחסון אחר, אך אתה רשאי להפעיל אותו בקונסולה זו רק כאשר קונסולה זו מחוברת לחשבון Microsoft שלך.
משחקים של Xbox Play Anywhere קונסולת "בית" אחת של Xbox One, מחשב Windows 10 ייעודי אחד ומספר בלתי מוגבל של מחשבי Windows 10 וקונסולות Xbox One בעת הכניסה לחשבון (ללא כניסה במקביל לקונסולת הבית או למחשב הייעודי) לא ישים לא ישים תוכנית Xbox Play Anywhere חלה רק על משחקים דיגיטליים משתתפים מסוימים, כולל משחקים עם סמל Xbox Play Anywhere ב- www.xbox.com או בחנות (ראה www.xboxplayanywhere.com לקבלת רשימה מלאה). ניתן לרכוש את משחקי Xbox Play Anywhere בחנות או באמצעות קוד דיגיטלי אצל משווקים משתתפים. לפני הורדת משחק של Xbox Play Anywhere במחשב, עיין בדרישות המערכת המינימליות של המוציא לאור של המשחק כדי לוודא שהמחשב שלך תואם. ללא קשר למספר המכשירים שבהם התקנת את המשחק, עליך להתחבר למשחק ממכשיר אחד בלבד בכל פעם. "כללי השימוש בקונסולת הבית" של Xbox One שצוינו לעיל חלים גם על משחקי Xbox Play Anywhere.
משחקים עם Gold קונסולת "בית" אחת של Xbox One ומשתמש נודד אחד לא ישים לא ישים מידע שימוש עבור משחקי משחקים עם Gold כחלק ממינוי Xbox Live Gold.
Xbox Game Pass קונסולת "בית" אחת של Xbox One ומשתמש נודד אחד לא ישים לא ישים כללי השימוש עבור משחקים כחלק ממינוי Xbox Game Pass
שירות וידאו לא ישים לא ישים לא ישים גם אם אתה רוכש וידאו באיכות הבחנה גבוהה, רזולוציית הווידאו המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, לחומרה ולרוחב הפס באינטרנט. אתה רשאי להיכנס לשירות הווידאו באמצעות קונסולת Xbox אחת בלבד בכל זמן נתון.
וידאו עם זכויות שמורות הורדה בלא יותר מ- 5 מחשבים, 2 קונסולות Xbox ו- 3 מכשירים ניידים רשומים ותואמים לא יותר מפעם ב- 30 יום לכל מכשיר לפחות פעם אחת כל 90 יום עליך להיכנס לשירות הווידאו כדי להזרים וידאו עם זכויות שמורות, ואתה רשאי להזרים במכשירים רשומים בלבד. אתה רשאי להזרים פריט וידאו עם זכויות שמורות רק למכשיר אחד שכזה בכל פעם, אם כי אתה רשאי להזרים בו-זמנית עד שלושה פריטי וידאו שונים עם זכויות שמורות. אתה רשאי להוריד וידאו עם זכויות שמורות לשתי קונסולות Xbox המאפשרות הורדה. אתה רשאי להציג אותו בקונסולה הראשונה מבלי להתחבר לשירות הווידאו, אך עליך להיות מחובר לשירות הווידאו בקונסולה השניה כדי להציג את הווידאו בקונסולה זו. אינך רשאי להעתיק או להעביר את התוכן מהקונסולה השניה. במדינות מסוימות, אנחנו עשויים להציע מינוי לעונה, הכולל פרקים נוכחיים ועתידיים של עונה של תוכנית טלוויזיה. אינך רשאי להעתיק או להעביר וידאו עם זכויות שמורות ממיקום האחסון המקורי שלו.
וידאו לפי דרישה הורדה למכשיר אחד בלבד לא ישים לא ישים עליך להתחיל לצפות בפריט הווידאו ב- VOD בתוך 14 יום מההזמנה שלך ולהשלים את הצפייה בתוך 24 השעות (אלא אם כן צוינה תקופה אחרת במועד הרכישה); לאחר תקופה זו, לא תוכל לצפות בווידאו ב- VOD מבלי לרכוש רישיון נוסף. ניתן לצפות בווידאו ב- VOD שהורדת למכשיר רק במכשיר זה, ולא ניתן להוריד או להזרים אותו למכשיר אחר. אם לא הורדת אותו, ניתן להזרים וידאו ב- VOD לכל מכשיר תואם, אך לא ליותר ממכשיר אחד שכזה בכל פעם. אינך רשאי להעתיק או להעביר וידאו ב- VOD ממיקום האחסון המקורי שלו.
ספרים הורדה ללא יותר מ- 6 מכשירים רשומים של Windows 10 לא יותר מפעמיים (פעמיים לכל מכשיר או פעם אחת בכל מכשיר במסגרת שני מכשירים) כל 30 יום לא ישים הזמינות של יכולות מסוימות של השירות (כגון העתקה והדבקה או הדפסה של קטעים, וכן אורך הקטעים) עשויה להשתנות לפי הספר, בהתבסס על הגדרות המוציא לאור. היכולות הזמינות מצוינות בחנות. במקרים מסוימים, ייתכן שלא תוכל להוריד מחדש ספרים שרכשת קודם לכן. לפי שיקול דעתנו, ייתכן שנציע תחליף או עדכון בנסיבות שכאלה. אין לצרוב שום ספר או חלק ממנו בדיסק.
אפליקציות 10 מכשירי Windows 10 לא ישים לא ישים למרות הכללים הכלליים שלעיל, ניתן להוריד אפליקציות הניתנות בחינם למכשירים שאינם רשומים באמצעות חשבון Microsoft שלך.