זכויות יוצרים והודעות אחרות עבור Lumia 650 עם SIM כפול

הזמינות של מוצרים, תכונות, אפליקציות ושירותים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל המשווק או אל ספק השירות שלך. המכשיר עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לתקנות וחוקים בנושא ייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.


תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת בנוגע לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.


במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, Microsoft Mobile או כל אחד ממעניקי הרשיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים, ללא קשר לאופן בו נגרמו.


שכפול, העברה או הפצה של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Microsoft Mobile אסורים. Microsoft Mobile פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה, ללא הודעה מוקדמת.


Microsoft Mobile אינה מספקת כל מצג או אחריות או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של אפליקציות צד-שלישי המגיעות עם המכשיר. השימוש שלך באפליקציה מהווה אישור מצדך לכך שהיא סופקה כמות שהיא.


הורדת מפות, משחקים, מוסיקה ווידאו והעלאה של תמונות ווידאו עשויות להיות כרוכות בהעברת כמויות גדולות של נתונים. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בגין העברת הנתונים. הזמינות של מוצרים, תכונות ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים נוספים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה, פנה למשווק המקומי.


הצהרת FCC/Mexico

מכשיר זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו- (2) מכשיר זה חייב לעמוד בכל הפרעה שתיקלט, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל transition.fcc.gov. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Microsoft Mobile עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.


לקבלת מידע על תוויות אלקטרוניות, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > תוספות > מידע מתקדם. תוויות כוללות מידע, כגון מזהה FCC, מספר IC ודגם המכשיר.


סימן המילה Bluetooth וסמלי הלוגו הם בבעלות של Bluetooth SIG, Inc.‎ וכל שימוש בסימנים אלה על-ידי Microsoft Mobile נעשה ברשיון.


מוצר זה ניתן על פי רשיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) שימוש אישי ולא מסחרי, הקשור למידע שקודד בהתאם ל- MPEG-4 Visual Standard על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו- (2) שימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 שסופקו על-ידי ספק וידאו מורשה. לא מוענק רשיון, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ- MPEG LA, LLC. ראה www.mpegla.com (באנגלית).


הסימן aptX®‎ והלוגו aptX הם סימנים מסחריים של CSR plc או של אחת מהחברות בקבוצה שלה והם עשויים להיות רשומים בתחום שיפוטי אחד או יותר.מאפיינים:

מזהה פריט: 10914 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב