תנאי רשיון התוכנה של MICROSOFT

MICROSOFT MOVIE MOMENTS

תנאי רשיון אלה מהווים הסכם בין Microsoft (או אחת מהנציגויות שלה, בהתאם למקום מגוריך) לבינך. קרא אותם. הם חלים על התוכנה ששמה מופיע לעיל, שכוללת את המדיה שבה קיבלת אותה, אם בכלל. התנאים חלים גם על כל גירסה

 • עדכונים,
 • תוספות,
 • שירותים מבוססי-אינטרנט, וכן
 • שירותי תמיכה

עבור תוכנה זו, אלא אם כן מתלווים תנאים אחרים לפריטים אלה. אם זה המצב, תנאים אלה חלים.

על-ידי שימוש בתוכנה, אתה מקבל תנאים אלה. אם אינך מקבל אותם, אל תשתמש בתוכנה.

כפי שמתואר להלן, השימוש בתכונות מסוימות מהווה גם הסכמה מצדך להעברת מידע רגיל מסוים אודות המחשב עבור שירותים מבוססי-אינטרנט.

אם אתה עומד בדרישות של תנאי רשיון אלה, הזכויות הקבועות שלך מתוארות להלן.

 1. התקנה וזכויות שימוש.
  1. התקנה ושימוש. אתה רשאי להתקין מספר בלתי מוגבל של עותקים של התוכנה במכשירים שלך.
  2. תוכנות Microsoft כלולות. התוכנה מכילה תוכנות אחרות של Microsoft. תנאי רשיון אלה חלים על שימושך בתוכנות אלה.
 2. דרישות רישוי נוספות ו/או זכויות שימוש נוספות.

  רכיבי מדיה ותבניות. אתה רשאי להעתיק תמונות, פריטי אוסף תמונות, הנפשות, צלילים, קטעי מוסיקה, צורות, סרטוני וידאו ותבניות המסופקים עם התוכנה ומזוהים למטרה זו, וכן להשתמש בפריטים אלה במסמכים ובפרויקטים שתיצור. אתה רשאי להפיץ מסמכים ופרויקטים אלה למטרות שאינן מסחריות. אם ברצונך להשתמש בפריטי מדיה או בתבניות אלה למטרה כלשהי אחרת, עבור אל www.microsoft.com/permission כדי לבדוק אם שימוש מעין זה מותר.
 3. שירותים מבוססי אינטרנט. Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. היא עשויה לשנות או לבטל אותם בכל עת.
  1. הסכמה עבור שירותים מבוססי-אינטרנט. תכונות התוכנה המתוארות להלן מתחברות אל Microsoft או אל מערכות מחשבים של ספק שירות באמצעות האינטרנט. במקרים מסוימים, לא תקבל הודעה נפרדת כאשר הן מתחברות. במקרים מסוימים, באפשרותך לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. לקבלת מידע נוסף אודות תכונה זו, בקר באתר התמיכה של Microsoft. על-ידי שימוש בתוכנה, אתה מסכים לשידור מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או ליצור אתך קשר.
   1. פרטי מחשב. התכונה הבאה משתמשת בפרוטוקולי אינטרנט, השולחים למערכות המתאימות את פרטי המחשב שלך, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן, השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של המכשיר שבו התקנת את התוכנה. Microsoft משתמשת במידע זה כדי לתת לך אפשרות גישה לשירות מבוסס האינטרנט.
    1. תכונות תוכן אינטרנט. באמצעות תכונות הכלולות בתוכנה, ניתן לאחזר תוכן קשור מ- Microsoft ולהציגו לך. דוגמאות לתכונות אלה הן אוסף התמונות, תבניות, הדרכה מקוונת, סיוע מקוון, עזרה ועזרה לאפליקציות. באפשרותך לבחור לא להשתמש בתכונות אלה של תוכן אינטרנט.
   2. שימוש במידע. אנו רשאים להשתמש בנתוני המחשב כדי לשפר את התוכנות ואת השירותים שלנו. אנו גם עשויים לשתף אותם עם אחרים, כגון ספקי חומרה וספקי תוכנה. גורמים אלה עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את האופן שבו המוצרים שלהם פועלים עם תוכנות של Microsoft.
  2. שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט. אינך רשאי להשתמש בשירות זה בכל דרך שעשויה לפגוע בו או לשבש את השימוש בשירות זה על-ידי אנשים אחרים. אינך רשאי להשתמש בשירות זה כדי לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, נתונים, חשבונות או רשתות כלשהם באמצעים כלשהם.
 4. היקף הרשיון. התוכנה מותקנת ברשיון ואינה נמכרת. הסכם זה מעניק לך רק זכויות מסוימות לשימוש בתוכנה. Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות. אלא אם כן החוק החל מעניק לך זכויות נוספות למרות הגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. כדי לעשות זאת, עליך לציית לכל ההגבלות הטכניות בתוכנה שמאפשרות לך להשתמש בה רק בדרכים מסוימות. אינך רשאי
  1. לגלות את התוצאות של מבחן ביצועים כלשהו של התוכנה לכל גורם צד שלישי ללא אישור מוקדם בכתב של Microsoft;
  2. לעקוף הגבלות טכניות בתוכנה;
  3. לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור או לפרק את התכונה, למעט במידה שמתיר החוק החל במפורש, למרות הגבלה זו;
  4. ליצור מספר רב יותר של עותקים מכפי שצוין בהסכם או מותר על-פי החוק החל, למרות הגבלה זו;
  5. לפרסם את התוכנה כדי לאפשר העתקתה על-ידי אחרים;
  6. להשכיר, להחכיר או להשאיל את התוכנה;
  7. להעביר את התוכנה או הסכם זה לצד שלישי כלשהו; או
  8. להשתמש בתוכנה עבור שירותי אירוח תוכנות מסחריות.
 5. עותק גיבוי. אתה רשאי ליצור עותק גיבוי אחד של התוכנה. באפשרותך להשתמש בו כדי להתקין מחדש את התוכנה.
 6. תיעוד. כל אדם בעל גישה חוקית למחשב או לרשת פנימית עשוי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות עיון פנימי.
 7. הגבלות ייצוא. התוכנה כפופה לחוקים ולתקנות הייצוא של ארה"ב. עליך לציית לכל החוקים ותקנות הייצוא הפנימיים והבינלאומיים שחלים על התוכנה. חוקים אלה כוללים הגבלות בנוגע ליעדים, למשתמשי קצה ולשימוש קצה. לקבלת מידע נוסף, ראה www.microsoft.com/exporting.
 8. שירותי תמיכה. משום שתוכנה זו מסופקת "כפי שהיא", ייתכן שלא נספק שירותי תמיכה עבורה.
 9. ההסכם בשלמותו. הסכם זה, ותנאי התוספות, העדכונים, השירותים מבוססי האינטרנט ושירותי התמיכה שאתה משתמש בהם, הם ההסכם בשלמותו עבור התוכנה ושירותי התמיכה.
 10. החוק החל.
  1. ארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא תלות בהתנגשויות בין חוקים. כל הטענות האחרות, כולל טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, לחוקי תחרות לא הוגנת ולעוולות, כפופות לחוקי המדינה שבה אתה גר.
  2. מחוץ לארצות הברית. אם רכשת את התוכנה במדינה אחרת, החוקים של מדינה זו חלים.
 11. תוקף משפטי. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר. ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לגורם שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה שבה אתה גר, אם חוקים אלה אינם מתירים זאת.
 12. הגבלת אחריות וחיובים. התוכנה מסופקת "כפי שהיא". הסיכון בשימוש בה מוטל עליך. Microsoft לא תספק כל אחריות, חיובים או תנאים מפורשים. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן או זכויות סטטוטוריות נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה. עד למידה המותרת על-פי החוק החל, Microsoft מסירה מעצמה כל אחריות להתאמה מסחרית או למטרה מסוימת ולאי-הפרה. עבור אוסטרליה: יש לך ערבויות מעוגנות בחוק במסגרת חוק הצרכן האוסטרלי, ואין בתנאים אלה כדי לפגוע בזכויות אלה.
 13. הגבלה והחרגה של סעדים ופיצויי נזיקין. תוכל לקבל פיצוי מ- Microsoft ומספקיה בגין נזקים ישירים בלבד עד לסכום של $5.00 של ארה“ב . לא תוכל לקבל החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.

  מגבלה זו חלה על

  • כל נושא בהקשר לתוכנות, לשירותים, לתוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי או לתוכניות של צד שלישי; וכן

  • טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל.

  הגבלה זו חלה גם אם Microsoft ידעה, או היתה אמורה לדעת, על האפשרות להתרחשות נזקים כאלה. ייתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל אינה חלה עליך מאחר שהמדינה שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

מאפיינים:

מזהה פריט: 11574 - סקירה אחרונה: 22 ביוני 2016 - תיקון: 1

משוב
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)