בטיחות הסוללה והמטען

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C ו-25°C לקבלת ביצועים מיטביים. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום נזק לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של הנוזל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד במים את האזורים הנגועים או פנה לקבלת עזרה רפואית. אל תשנה את הסוללה, אל תנסה להכניס לתוכה חפצים ואל תטבול או תחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש שגוי או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים או שאינם מורשים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען אך ורק בתוך מבנים. אין להטעין את המכשיר במהלך סופת ברקים.

בנוסף, האמור להלן חל אם המכשיר כולל סוללה נשלפת:

  • לפני הוצאת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען. כדי לנתק מטען או אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.
  • קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה. דבר זה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ השני.
מכשירים בעלי כיסוי אחורי נשלף:

מאפיינים:

מזהה פריט: 11732 - סקירה אחרונה: 18 במאי 2016 - תיקון: 8

משוב