אחריות מוגבלת של יצרן

שימו לב! אחריות מוגבלת זו חלה על מוצרים הנמכרים תחת המותג "Nokia",‏ "Lumia" ו-"Asha", ועל אביזרי ההעשרה הקשורים למוצרים אלה. במקרה של סתירה כלשהי בין התנאים וההגבלות המוצגים כאן לבין תיעוד כלשהו באריזת המכירות של המוצר, יגברו התנאים וההגבלות שבאריזת המכירות.

אחריות מוגבלת זו היא בנוסף, ואינה משפיעה על הזכויות החוקיות המוקנות לך בחוק המקומי החל, הנוגע למכירת מוצרי צריכה.

1. כללי

מוצר זה ("מוצר") המיוצר על-ידי Microsoft Mobile Oy (להלן, ה“יצרן") מכוסה באחריות מוגבלת (להלן "האחריות") הניתנת להחלה על מדינת המכירה במועד הרכישה.

אחריות זו נבדלת מהזכויות הקבועות בחוק במסגרת חוקי החובה להגנה על הצרכן שקיימים במדינה שלך וחלים עליך.‏‫היא מיועדת להעניק לך זכויות ספציפיות, ולפי המקרה, זכויות נוספות, במסגרת מה שמתיר חוק זה, ולא להגביל זכויות שעשויות להיות לך על-פי הוראות אחריות המוצר החוקית שחלה עליך.‬ ייתכן שתהיה זכאי לזכויות נוספות בהתאם לחוקים המקומיים, במהלך תקופת האחריות או אחריה. אחריות זו אינה שוללת זכויות אלה.

2. אחריות

מהתאריך שבו המוצר נמכר למשתמש קצה בפעם הראשונה, כפי שהוכח על-ידי הקבלה המקורית על הרכישה, היצרן מתחייב לכך שהמוצר נטול פגמים בחומרים ובייצור (להלן "פגם") באופן הבא:

 1. שנים-עשר (12) חודשים עבור ההתקן הראשי;

 2. שישה (6) חודשים עבור הסוללה והמטען.

אלא אם כן צוין אחרת במדריך למשתמש של המוצר.

במהלך תקופת האחריות, כל פגם תקף במוצר יתוקן תוך פרק זמן סביר, ללא תשלום, על-ידי החלפת המוצר הפגום או החלק הפגום באמצעות המשווק או נקודת המכירה של המשווק שבה נרכש המוצר. בעת החלפה של המוצר שלך, היצרן עשוי להשתמש בחלקים או במוצרים חדשים או כאלה שהוכשרו מחדש.

לקבלת מידע נוסף הקשור במוצר, בקר בכתובת http://www.microsoft.com/mobile/support.

בעת הגשת תביעה למימוש האחריות המוגבלת, עליך להציג את הפרטים הבאים:

(א) המוצר (או החלק המושפע מהפגם)

(ב) הקבלה המקורית על הרכישה, כשהיא ניתנת לקריאה וללא שינויים, אשר מציינת בבירור את השם והכתובת של המשווק, את המקום והתאריך של הרכישה, את סוג המוצר ואת המספר הסידורי שלו.

במידה המרבית המותרת על-ידי החוק החל, אף תיקון או החלפה לא יחדשו או יאריכו את תקופת האחריות. חלקים מקוריים או חלקי חילוף או מוצרים חלופיים שיינתנו במסגרת אחריות זו ייכללו באחריות זו למשך שאר תקופת האחריות המקורית או למשך שישים (60) יום מתאריך התיקון או ההחלפה, הארוך מבין השניים.

המוצר או כל חלקי המוצר שהוחלפו יהפכו לקניין של המשווק.

היצרן אינו אחראי על כך שתוכנה שהותקנה מראש על-ידו או מטעמו במוצר (או עדכונים ושדרוגים עוקבים) (המכונים להלן "תוכנת היצרן") תענה על דרישותיך, תפעל בשילוב עם כל יישום חומרה או תוכנה שלא סופקו על-ידי היצרן, שהפעולה של תוכנת היצרן תהיה נקייה מהפרעות או משגיאות או שכל השגיאות יהיו ניתנות לתיקון או יתוקנו. עבור שגיאות הקשורות לתוכנת היצרן, היצרן יהפוך את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת היצרן לזמינה להתקנה מחדש במוצר שברשותך, או, אם הדבר לא אפשרי, יסייע בצורה אחרת, אשר לשיקול דעתו ההגיוני, מטפלת בשגיאה בצורה משביעת רצון. תוכנות מסוימות של היצרן עשויות להיות כפופות לתנאי רישיון נפרדים הזמינים עם התוכנה או בסעיף המקומי של http://www.microsoft.com/mobile.

עליך לגבות תמיד את כל הנתונים והתוכן המאוחסנים במוצר שלך לפני החלפת המוצר, משום שכל הנתונים במוצר יאבדו.

3. מה לא נכלל באחריות זו

היצרן אינו מספק כל אחריות כלשהי עבור הפריטים הבאים:

 1. מדריכים למשתמש;

 2. כל (i) תוכנת צד שלישי, הגדרות, תוכן, נתונים או קישורים המותקנים או הורדו למוצר שלך בכל עת, או (ii)‏ אחריות כלשהי עבור הפריטים הבאים: ושירותי צד שלישי או לקוחות מאפשרים, גם אם הותקנו מראש על-ידי אחריות כלשהי עבור הפריטים הבאים: (קרא את התנאים וההתניות שעשויים להתלוות לשירותים, אשר מגדירים את הזכויות וההתחייבויות שלך);

 3. כל (i) בלאי רגיל, (ii) קיבולת טעינה מופחתת של הסוללה, שהיא תוצאה של תהליך סיום החיים הטבעי של סוללות, (iii) או פגמי פיקסלים בתצוגת המוצר שלך הם במסגרת הטווח של תקני התעשייה;

 4. כרטיס SIM ו/או רשתות או מערכות סלולריות או אחרות שבהן פועל המוצר שלך; או

 5. שגיאות או ‏‫פגמים שנגרמו על-ידי: (א) שימוש לרעה במוצר או שימוש במוצר שלא בהתאם למדריך למשתמש, כגון חשיפת המוצר ללחות, ללחות, טחב או לתנאי חום או לתנאים סביבתיים קיצוניים או לשינויים מהירים בתנאים כאלה, לקורוזיה, חמצון, לשפיכה של מזון או משקאות או להשפעה של חומרים כימיים, (ב) שימוש במוצר ביחד עם מוצר, אביזר, תוכנה או שירות אחרים שלא יוצרו או סופקו על-ידי היצרן, או חיבור המוצר אליהם; (ג) כל מוצר ששולב עם המוצר שלך על-ידי צד שלישי; (ד) נזק או שגיאות שנגרמו כתוצאה מפריצה, שבירה, וירוסים או תוכנה זדונית אחרת, או על-ידי גישה לא מורשית לשירותים, חשבונות, מערכות מחשב או רשתות‬; או (ה) פעולות אחרות שאינן בשליטתו הסבירה של היצרן.

אחריות זו אינה תקפה:

 1. מחוץ למדינה שבה התרחשה המכירה;

 2. אם המוצר שלך, או התוכנה שהוא מפעיל (א) נפתחו, שונו או תוקנו ללא אישור היצרן, או (ב) תוקנו באמצעות חלקי חילוף לא מורשים;

 3. אם המספר הסידורי של המוצר, קוד תאריך האביזר הנייד או מספר ה-IMEI הוסרו, נמחקו, טושטשו, שונו או אם אינם חוקיים בכל צורה שהיא; או

 4. אם אתה מסרב להעביר את המוצר לחזקת היצרן לצורך תיקון ובדיקה.

אם אחריות זו אינה מכסה את המוצר שלך או את הבעיה שדורשת שירות במסגרת האחריות, היצרן שומר לעצמו את הזכות לחייב אותך בגין ההחלפה של המוצר שלך, וכן לחייב אותך בגין הטיפול בו.

4. הגבלה על האחריות של היצרן

בהתאם למידה המרבית המותרת לפי החוקים החלים, היצרן לא יישא בשום מקרה באחריות, במפורש או שלא במפורש, לכל

 1. נזק או אובדן מכל סוג שהוא הנובעים מאובדן או נזק לתוכן או נתונים או ליצירה מחדש או העברה הנובעים מכך, גם אם אובדן או נזק כאלה היו כתוצאה מפגם במוצר שלך; ו/או

 2. אובדן רווחים, מוצרים או פונקציונליות, עסקים, חוזים, הכנסות או חסכונות צפויים, עלויות גדולות יותר או הוצאות, או באחריות לכל אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים.

בהתאם למידה המרבית המותרת לפי החוקים החלים, האחריות של היצרן תהיה מוגבלת לערך הרכישה של המוצר שלך.

ההגבלות בסעיף 4 לא יחולו במקרה של רשלנות או במקרה של התנהגות בלתי הולמת מכוונת מצד היצרן, או במקרה של מוות או פציעה אישית שנבעו מרשלנות מוכחת של היצרן.

5.הערות חשובות אחרות

המוצר שברשותך עשוי לכלול רכיבים הספציפיים למדינה, לרבות תוכנה. שירותי האחריות הזמינים במדינה מסוימת עשויים להיות מוגבלים לרכיבים הספציפיים למוצרים ולמדינה הזמינים במדינה זו. כמו כן, אם המוצר שלך יוצא מחדש ממדינת היעד המקורית שלו אל מדינה אחרת, המוצר שלך עשוי לכלול רכיבים הספציפיים למדינה שאינם נחשבים לפגם לפי אחריות זו, גם אם אינם ניתנים לשימוש.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

מאפיינים:

מזהה פריט: 13394 - סקירה אחרונה: 30 ביוני 2016 - תיקון: 3

מכשירים ניידים

משוב