קיצורי מקשים באפליקציות

Windows 10

קיצורי מקשים הם מקשים או צירופים של מקשים המספקים דרך חלופית לביצוע פעולה שבדרך כלל מבוצעת באמצעות עכבר.

באפליקציות רבות, כגון 'תמונות', Groove ו'מפות', קיצורי המקשים מופיעים בתיאור כלי אם מחזיקים את מצביע העכבר מעל לחצן כלשהו. באפליקציות אחרות, כגון 'צייר', WordPad ו- Office, בעת הקשה על מקש Alt או על מקש F10 יוצגו פקודות לצד קיצורי מקשים. אם אות מסוימת בפריט בתפריט מסומנת בקו תחתון, הקש בו-זמנית על מקש Alt ועל מקש האות המסומנת בקו תחתון, במקום ללחוץ על הפריט בתפריט. לדוגמה, כדי ליצור תמונה חדשה ב'צייר', הקש Ctrl + N.

לפניך קיצורי מקשים נפוצים באפליקציות מסוימות של Microsoft המוכללות ב- Windows 10. אפליקציות אלה כוללות את Microsoft Edge, 'מחשבון', 'סרגל המשחקים', Groove, 'מפות', 'צייר', 'תמונות', 'מוסיקה וטלוויזיה' ו'כתבן'.


קיצורי מקשים של Microsoft Edge


הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Ctrl + D
הוספת האתר הנוכחי למועדפים או לרשימת קריאה
Ctrl + I
פתיחת חלונית המועדפים
Ctrl + J
פתיחת חלונית ההורדות
Ctrl + H
פתיחת חלונית ההיסטוריה
Ctrl + P
הדפסת הדף הנוכחי
Ctrl + F
חיפוש בדף
Alt + C
פתח את Cortana
Ctrl + Shift + R
כניסה לתצוגת קריאה
Ctrl + Tפתיחת כרטיסיה חדשה
Ctrl + Shift + Tפתיחה מחדש של הכרטיסיה האחרונה שנסגרה
Ctrl + W או Ctrl + F4סגירת הכרטיסיה הפעילה
Ctrl + Kשכפול כרטיסיה
Ctrl + Nפתיחת חלון חדש
Ctrl + Shift + Pפתיחת חלון חדש של גלישת InPrivate
Ctrl + Tabמעבר אל הכרטיסיה הבאה
Ctrl + Shift + Tabמעבר אל הכרטיסיה הקודמת
Ctrl + 1, 2, 3 וכן הלאהמעבר אל מספר כרטיסיה ספציפי
Ctrl + 9מעבר אל הכרטיסיה האחרונה
Ctrl + סימן החיבור (+)הגדלת התצוגה (25%)
Ctrl + סימן החיסור (-)הקטנת התצוגה (25%)
Ctrl + 0איפוס גודל התצוגה
Backspace או Alt + חץ שמאלהחזור
Alt + חץ ימינהמעבר קדימה
F5 או Ctrl + Rרענון של הדף
Escהפסקת הטעינה של הדף
Ctrl + L או F4 או Alt + Dבחירה בשורת הכתובת
Ctrl + Shift + Lפתיחת שאילתה בשורת הכתובת בכרטיסיה חדשה
Ctrl + Eפתיחת שאילתת חיפוש בשורת הכתובת
Ctrl + Enterהוסף www. בתחילתו ו- ‎.com בסופו של טקסט המוקלד בשורת הכתובת
Ctrl + לחיצהפתיחת קישור בכרטיסיה חדשה
Ctrl + Shift + לחיצהפתיחת קישור בכרטיסיה חדשה ומעבר לכרטיסיה זו
Alt + Shift + לחיצהפתיחת קישור בחלון חדש 
Ctrl + Shift + M התחלת יצירה של הערות אינטרנט
Ctrl + Alt + M העתקת תוכן שנבחר להערת אינטרנט
F12פתיחת כלי הפיתוח של F12  
Ctrl + U הצגת המקור
F6 החלפת המוקד בין תוכן דף אינטרנט לבין שורת הכתובת
F7 הפעלת גלישה באמצעות סימן הכניסה עבור הכרטיסיה הפעילה
Ctrl + Shift + Delete הצגת פקדים לניקוי נתוני גלישה


קיצורי מקשים של 'מחשבון'


הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
‎Alt + 1‎
מעבר למצב רגיל
‎Alt + 2
מעבר למצב מדעי
Alt + 3
מעבר למצב מתכנת
Ctrl + M
אחסון בזיכרון
Ctrl + P
הוספה לזיכרון
Ctrl + Q
הסרה מהזיכרון
Ctrl + R
שחזור מהזיכרון
Ctrl + L
ניקוי הזיכרון
‏‏F9בחירת ±
Rבחירת 1/x
@חישוב שורש ריבועי
Deleteבחירת CE
Ctrl + Hהפעלה או ביטול של היסטוריית החישובים
חץ למעלההתקדם למעלה ברשימת ההיסטוריה
חץ למטההתקדם למטה ברשימת ההיסטוריה
Ctrl + Shift + Dניקוי ההיסטוריה
F3בחר DEG במצב מדעי
F4בחר RAD במצב מדעי
F5בחר GRAD במצב מדעי
Ctrl + Gבחר 10x במצב מדעי
Ctrl + Oבחר cosh במצב מדעי
Ctrl + Sבחר sinh במצב מדעי
Ctrl + Tבחר tanh במצב מדעי
Shift + Sבחר sin-1 במצב מדעי
Shift + Oבחר cos-1 במצב מדעי
Shift + Tבחר tan-1 במצב מדעי
Ctrl + Yבחר y√x במצב מדעי
Dבחר Mod במצב מדעי
Lבחר log במצב מדעי
Mבחר dms במצב מדעי
בחר ln במצב מדעי
Ctrl + Nבחר ex במצב מדעי
Oבחר cos במצב מדעי
Pבחר Pi במצב מדעי
Qבחר x2 במצב מדעי
Sבחר sin במצב מדעי
Tבחר tan במצב מדעי
Vבחר F-E במצב מדעי
בחר Exp במצב מדעי
Y, ^בחר xy במצב מדעי
#בחר x3 במצב מדעי
;בחר Int במצב מדעי
!בחר n! במצב מדעי
F2בחר DWORD במצב מתכנת
F3בחר WORD במצב מתכנת
F4בחר BYTE במצב מתכנת
F5בחר HEX במצב מתכנת
F6בחר DEC במצב מתכנת
F7בחר OCT במצב מתכנת
F8בחר BIN במצב מתכנת
F12בחר QWORD במצב מתכנת
A-Fבחר A-F במצב מתכנת
Jבחר RoL במצב מתכנת
Kבחר RoR במצב מתכנת
< בחר Lsh במצב מתכנת  
>בחר Rsh במצב מתכנת
%בחר Mod במצב מתכנת
|בחר Or במצב מתכנת
^בחר Xor במצב מתכנת
~בחר Not במצב מתכנת
&בחר And במצב מתכנת
מקש רווחהחלפת המצב של ערך הסיבית במצב מתכנת


קיצורי מקשים של סרגל המשחקים


הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
מקש סמל Windows + G
פתיחת סרגל המשחקים כאשר משחק פתוח
מקש סמל Windows  + Alt + G
הקלטת 30 השניות האחרונות
מקש סמל Windows  + Alt + R
הפעלה או עצירה של הקלטה
מקש סמל Windows  + Alt + Print Screen
יצירת צילום מסך של משחק
מקש סמל Windows  + Alt + T
הצגה/הסתרה של שעון עצר של הקלטה


קיצורי מקשים של Groove


 הקש על מקש זה לביצוע פעולה זו
 Ctrl + P הפעלה או השהיה
 Ctrl + F דילוג לשיר הבא
 Ctrl + B הפעלה מחדש של השיר הנוכחי או דילוג לשיר הקודם
 ‏‏F9 הגברת עוצמת הקול
 ‎F8 הנמכת עוצמת הקול
 F7 השתקת הקול
 Ctrl + Enter בחירת פריט וכניסה למצב בחירה
 Ctrl + A בחירת הכל
 Delete מחיקת הפריטים שנבחרו
 Ctrl + Shift + P הפעלת הפריטים שנבחרו
 Ctrl + T הפעלה או כיבוי של חזרה
 Ctrl + H הפעלה או כיבוי בסדר אקראי
 Ctrl + Q חיפוש


קיצורי מקשים של 'מפות'


 הקש על מקש זה לביצוע פעולה זו
מקשי חציםגלילה מקבילה של המפה בכיוון כלשהו
Ctrl + מקש סימן חיבור או סימן חיסור (+ או -)הגדלת או הקטנת התצוגה
Ctrl + מקשי החצים ימינה או שמאלהסיבוב
 Ctrl + מקשי החצים למעלה או למטההטיה
מקש סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)הגדלה או הקטנה של התצוגה בתצוגת ערים בתלת-ממד
Page Up או Page Downמעבר רחוק יותר או קרוב יותר בתצוגת ערים בתלת-ממד
Ctrl + Yהחלפת תצוגות מפה בין תצוגה אווירית לתצוגת כבישים
Ctrl + Homeהצגת המיקום הנוכחי במרכז המפה
Ctrl + Dקבלת הוראות הגעה
Ctrl + Fחיפוש
Ctrl + Mמיזעור הכרטיסיה הפעילה
Ctrl + Pהדפסה
Ctrl + Tהצגה או הסתרה של התנועה
Backspaceחזרה
Ctrl + H‏‏שיתוף
Ctrl + Lהעברת המוקד אל מפה
Ctrl + Wסגירת הכרטיסיה הפעילה
Ctrl + Tabמעבר אל הכרטיסיה הבאה
Ctrl + Shift + Tabמעבר אל הכרטיסיה הקודמת
Ctrl + Sהצגה או הסתרה של Streedside
Ctrl + Cהעתקה אל הלוח


קיצורי מקשים של 'סרטים וטלוויזיה'


 הקש על מקש זה לביצוע פעולה זו
 Alt + Enterהפעלה במסך מלא
 Escיציאה ממסך מלא
 Enterבחירת פריט שנמצא במוקד
מקש רווח
או
Ctrl + P
הפעלה או השהיה (כאשר וידאו נמצא במוקד)
Alt + מקש חץ שמאלה
או
מקש סמל Windows + Backspace 
חזרה
Ctrl + Tהפעלה או כיבוי של חזרה
F7השתקת הצליל
‎F8הנמכת עוצמת הקול
‏‏F9הגברת עוצמת הקול 


קיצורי מקשים של 'צייר'


הקש על מקש זהכדי לבצע פעולה זו
F11
הצגת תמונה במצב מסך מלא
F12
שמירת התמונה כקובץ חדש
Ctrl + A
בחירת התמונה כולה
Ctrl + B
הדגשת הטקסט שנבחר
Ctrl + C
העתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + E
פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים'
Ctrl + G
הצגה או הסתרה של קווי הרשת
Ctrl + I
הטיית הטקסט שנבחר
Ctrl + Nיצירת תמונה חדשה
Ctrl + Oפתיחת תמונה קיימת
Ctrl + Pהדפסת תמונה
Ctrl + Rהצגה או הסתרה של הסרגל
Ctrl + Sשמירת שינויים בתמונה
Ctrl + Uסימון הטקסט שנבחר בקו תחתון
Ctrl + Vהדבקת קטע שנבחר מהלוח
Ctrl + Wפתיחת תיבת הדו-שיח 'שינוי גודל והטיה'
Ctrl + Xגזירת קטע שנבחר
Ctrl + Yביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + Zביטול שינוי
Ctrl + סימן החיבור (+)הרחבת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד
Ctrl + סימן החיסור (-)הצרת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד
Ctrl + Page Upהגדלת התצוגה
Ctrl + Page Downהקטנת התצוגה
Alt + F4סגירת תמונה וחלון 'צייר' שלה
חץ ימינההזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד ימינה
חץ שמאלההזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד שמאלה
חץ למטההזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למטה
חץ למעלההזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למעלה
Shift + F10הצגת תפריט ההקשר


קיצורי מקשים ב'תמונות'


הקש על מקש זהלביצוע פעולה זו
מקש רווח (באוסף)
בחירת פריט וכניסה למצב בחירה
Enter (ממצב בחירה)
בחירת פריט במצב בחירה
מקש רווח (הצגת תמונה)
הצגה או הסתרה של פקודות
מקש רווח (הצגת וידאו)
הפעלה או השהיה של הווידאו
מקשי החצים (באוסף)
גלילה למעלה, למטה, ימינה או שמאלה
מקשי החצים שמאלה או ימינה (בפריט יחיד או בהצגת שקופיות)
הצגת הפריט הבא או הקודם
מקשי החצים (בתמונה מוגדלת)
מעבר בתוך התמונה
Ctrl + סימן חיבור או סימן חיסור (+ או -)הגדלה או הקטנה של תמונה שמוצגת
Ctrl + 0איפוס גודל התצוגה של תמונה
Escחזרה למסך הקודם
Ctrl + Sשמירה
Ctrl + Pהדפס
Ctrl + C העתקה
Ctrl+R (הצגה או עריכה)סיבוב תמונה
E (הצגת תמונה)שיפור תמונה
Ctrl + Z (עריכה)ביטול שינויים
Ctrl + Y (עריכה)ביצוע חוזר של שינויים
Ctrl + / (עריכה)הצגת המקור
Shift + מקשי חצים שינוי גודל של אזור מוקד שנחתך או נבחר
Ctrl + מקשי חצים הזזת אזור מוקד שנחתך או נבחר  
F5 (הצגת פריט)הפעלה של הצגת שקופיות
Alt + Enterהצגת פרטי קובץ
Ctrl + Lהגדרה כמסך נעילה
Ctrl + N (בתצוגת אלבומים) יצירת אלבום חדש
Ctrl + R (בתצוגת אלבומים) הסרת אלבום
Ctrl + D הוספת פריטים שנבחרו לאלבום
Ctrl + U הסרת פריטים שנבחרו מהאלבום


קיצורי מקשים של 'כתבן'


הקש על מקש זהכדי לבצע פעולה זו
F3
חיפוש המופע הבא של הטקסט בתיבת הדו-שיח חיפוש
F12
שמירת המסמך כקובץ חדש
Ctrl + 1
קביעת מרווח בודד בין שורות
Ctrl + 2
קביעת מרווח כפול בין שורות
Ctrl + 5
קביעת מרווח בין שורות של 1.5
Ctrl + A
בחירת הכל
Ctrl + B
הדגש את הטקסט שנבחר
Ctrl + Cהעתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + Dהוספת ציור של 'צייר' של Microsoft
Ctrl + Eיישור הטקסט למרכז
Ctrl + Fחיפוש טקסט במסמך
Ctrl + Hהחלפת טקסט במסמך
Ctrl + Iהטיית הטקסט שנבחר
Ctrl + Jיישור הטקסט לשני הצדדים
Ctrl + Lיישור הטקסט לשמאל
Ctrl + Nיצירת מסמך חדש
Ctrl + Oפתיחת מסמך קיים
Ctrl + Pהדפסת מסמך
Ctrl + Rיישור הטקסט לימין
Ctrl + Sשמירת שינויים במסמך
Ctrl + Uסימון הטקסט שנבחר בקו תחתון
Ctrl + Vהדבקת קטע שנבחר מהלוח
Ctrl + Xגזירת קטע שנבחר
Ctrl + Yביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + Zביטול שינוי
Ctrl + סימן שוויון (=)הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב תחתי
Ctrl + Shift + סימן שוויון (=)הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב עילי
Ctrl + Shift + גדול מ- (>)הגדלת הגופן
Ctrl + Shift + קטן מ- (>)הקטנת הגופן
Ctrl + Shift + Aשינוי כל התווים לאותיות רישיות
Ctrl + Shift + Lשינוי סגנון התבליטים
Ctrl + חץ שמאלההזזת הסמן מילה אחת שמאלה
Ctrl + חץ ימינההעברת הסמן מילה אחת ימינה
Ctrl + חץ למעלההעברת הסמן לשורה הקודמת
Ctrl + חץ למטההעברת הסמן לשורה הבאה
Ctrl + Homeמעבר לתחילת המסמך
Ctrl + Endמעבר לסוף המסמך
Ctrl + Page Upמעבר עמוד אחד למעלה
Ctrl + Page Downמעבר עמוד אחד למטה
Ctrl + Deleteמחיקת המילה הבאה
Alt + F4סגירת 'כתבן'
Shift + F10הצגת תפריט ההקשר

קיצורי מקשים נוספים

‏‏Windows 8.1


קיצורי המקשים הבאים זמינים ב- Windows 8.1.

קיצורי מקשים של 'מחשבון'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם 'מחשבון'.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
F1
פתיחת העזרה של 'מחשבון'
F2
עריכת היסטוריית החישובים
‎Alt + 1‎
מעבר למצב רגיל
‎Alt + 2
מעבר למצב מדעי
Alt + 3
מעבר למצב מתכנת
Alt + 4
מעבר למצב סטטיסטיקה
Alt + C
פתיחת חישובי תאריכים
Ctrl + E
פתיחת חישובי תאריכים
Ctrl + H
הפעלה או ביטול של היסטוריית החישובים
Ctrl + L
לחיצה על לחצן MC
Ctrl + M
לחיצה על לחצן MS
Ctrl + P
לחיצה על לחצן M+
Ctrl + Q
לחיצה על לחצן M-
Ctrl + R
לחיצה על לחצן MR
Ctrl + U
פתיחה של המרת יחידות
Ctrl + Shift + D
ניקוי היסטוריית החישובים
‏‏F9
לחיצה על לחצן +/-‎
R
לחיצה על לחצן ‎1/×
@
לחיצה על לחצן שורש ריבועי
Del
לחיצה על לחצן CE
חץ למעלה
מעבר כלפי מעלה בהיסטוריית החישובים
חץ למטה
מעבר כלפי מטה בהיסטוריית החישובים
Esc
לחיצה על לחצן C או הפסקת העריכה של היסטוריית החישובים
הזן
חישוב מחדש של היסטוריית החישובים לאחר עריכה
F3
בחירה באפשרות מעלות במצב מדעי
F4
בחירה באפשרות רדיאנים במצב מדעי
F5
בחירה באפשרות שיפועים במצב מדעי
Ctrl + B
לחיצה על לחצן ‎3√x‎ במצב מדעי
Ctrl + G
לחיצה על לחצן 10x במצב מדעי
Ctrl + O
לחיצה על לחצן cosh במצב מדעי
Ctrl + S
לחיצה על לחצן sinh במצב מדעי
Ctrl + T
לחיצה על לחצן tanh במצב מדעי
Ctrl + Y
לחיצה על לחצן y√x במצב מדעי
D
לחיצה על לחצן Mod במצב מדעי
I
לחיצה על לחצן Inv במצב מדעי
L
לחיצה על לחצן log במצב מדעי
M
לחיצה על לחצן dms במצב מדעי
N
לחיצה על לחצן ln במצב מדעי
O
לחיצה על לחצן cos במצב מדעי
P
לחיצה על לחצן pi במצב מדעי
Q
לחיצה על לחצן x^2 במצב מדעי
S
לחיצה על לחצן sin במצב מדעי
T
לחיצה על לחצן tan במצב מדעי
V
לחיצה על לחצן F-E במצב מדעי
X
לחיצה על לחצן Exp במצב מדעי
Y
לחיצה על לחצן x^y במצב מדעי
#
לחיצה על לחצן x^3 במצב מדעי
;
לחיצה על לחצן Int במצב מדעי
!
לחיצה על לחצן n!‎ במצב מדעי
F2
בחירה באפשרות Dword במצב מתכנת
F3
בחירה באפשרות Word במצב מתכנת
F4
בחירה באפשרות Byte במצב מתכנת
F5
בחירה באפשרות Hex במצב מתכנת
F6
בחירה באפשרות Dec במצב מתכנת
F7
בחירה באפשרות Oct במצב מתכנת
F8
בחירה באפשרות Bin במצב מתכנת
F12
בחירה באפשרות Qword במצב מתכנת
A-F
לחיצה על הלחצנים A-F במצב מתכנת
J
לחיצה על לחצן RoL במצב מתכנת
K
לחיצה על לחצן RoR במצב מתכנת
<
לחיצה על לחצן Lsh במצב מתכנת
>
לחיצה על לחצן Rsh במצב מתכנת
%
לחיצה על לחצן Mod במצב מתכנת
|
לחיצה על לחצן Or במצב מתכנת
&
לחיצה על לחצן And במצב מתכנת
מקש רווח
החלפת המצב של ערך הסיבית במצב מתכנת
A
לחיצה על לחצן ממוצע במצב סטטיסטיקה
Ctrl + A
לחיצה על לחצן ממוצע ריבועים במצב סטטיסטיקה
S
לחיצה על לחצן סכום במצב סטטיסטיקה
Ctrl + S
לחיצה על לחצן סכום ריבועים במצב סטטיסטיקה
T
לחיצה על לחצן סטיית תקן במצב סטטיסטיקה
Ctrl + T
לחיצה על לחצן סטיית תקן הופכית במצב סטטיסטיקה
D
לחיצה על לחצן CAD במצב סטטיסטיקה


קיצורי מקשים של 'לוח שנה'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם האפליקציה 'לוח שנה'.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Ctrl + 1 או Ctrl + D
הצגת תצוגת יום
Ctrl + 2 או Ctrl + O
הצגת תצוגת שבוע העבודה
Ctrl + 3 או Ctrl + W
הצגת תצוגת שבוע
Ctrl + 4 או Ctrl + M
הצגת תצוגת חודש
Ctrl + T או Homeלך להיום
Page Upמעבר לחודש הקודם בתצוגת חודש
 
מעבר לשבוע הקודם בתצוגת שבוע
 
מעבר ליומיים הקודמים בתצוגת יום
Ctrl + Hמעבר לחודש הקודם בתצוגת חודש
 
מעבר לשבוע הקודם בתצוגת שבוע
 
מעבר ליומיים הקודמים בתצוגת יום
Page Downמעבר לחודש הקודם בתצוגת חודש
 
מעבר לשבוע הקודם בתצוגת שבוע
 
מעבר ליומיים הקודמים בתצוגת יום
Ctrl + Jמעבר לחודש הקודם בתצוגת חודש
 
מעבר לשבוע הקודם בתצוגת שבוע
 
מעבר ליומיים הקודמים בתצוגת יום
חץ ימינהמעבר ליום הבא בתצוגה
חץ שמאלהמעבר ליום הקודם בתצוגה
חץ למטהמעבר לשעה הבאה בתצוגה
חץ למעלהמעבר לשעה הקודמת בתצוגה
Escחזור
Ctrl + Sשמור או שלח את האירוע
Ctrl+P, שימוש בחצים למעלה ולמטה לבחירהתגובה לאירוע
Ctrl + Dמחיקת אירוע


קיצורי מקשים של 'דואר'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם האפליקציה 'דואר'

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Ctrl + R
השב
Ctrl + Shift + R
השב לכולם
Ctrl + F
קדימה
Ctrl + M
העברת פריט לתיקיה אחרת
Ctrl + Jהחלפה בין סימון הודעה כדואר זבל או כהודעה שאינה דואר זבל
Ctrl + Shift + Uהצגת הודעות שלא נקראו בלבד
Ctrl + Shift + Aהצגת כל ההודעות
Ctrl + Shift + Eהצגת אפשרויות תיקיה
Ctrl + Uסימון כלא נקרא
Ctrl + Qסימון כנקרא
Ctrl + Aבחירת כל ההודעות
הוספההחלפה בין סימון הודעות בדגל והסרת דגלים מהודעות
Ctrl + Nהודעה חדשה
F5סנכרן
Alt + Bהעברת המוקד ללחצן 'עותק מוסתר'
Alt + Cהעברת המוקד ללחצן 'עותק'

קבל
Alt + D‏‏דחה
Alt + Tהעברת המוקד ללחצן 'אל'

לא סופי
Alt + Vפתיחת ההזמנה ב'לוח שנה'
Alt + Sשלח דואר
Alt + iהוספת קובץ מצורף
Ctrl + Shift + Fבחירת גופן
Ctrl + מקש רווחניקוי עיצוב
Ctrl + Yבצע שוב
F4בצע שוב
Ctrl + [הגדלת הגופן בנקודה אחת
Ctrl + ]הקטנת הגופן בנקודה אחת
Ctrl + Shift + ,הגדלת הגופן
Ctrl + Kהוספת קישור
Ctrl + Eמרכז
Ctrl + Lשמאלה
Ctrl + Rימינה
Ctrl + Shift + Lתבליטים
Ctrl + Mהסטה פנימה כאשר טקסט נבחר
Ctrl + Shift + Mהסטה החוצה
‏Tab או Shift+Tabהסטה פנימה/החוצה כאשר טקסט נבחר או כאשר המוקד הוא בתוך רשימה
Ctrl + 'הדגשת Acute
Ctrl + ,הדגשת Cedilla
Ctrl + Shift + 6הדגשת Circumflex
Ctrl + Shift + ;הדגשת Diaeresis
Ctrl + ` הדגשת Grave
Ctrl + Shift + 7הדגשת Ligature
Ctrl + Shift + 2הדגשת Ring 
Ctrl + /הדגשת קו נטוי קדימה
Ctrl + Shift + `הדגשת Tilde
Alt + Ctrl + Shift + 1סימן קריאה הפוך
Alt + Ctrl + Shift + /סימן שאלה הפוך


קיצורי מקשים של 'אנשים'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים עבור האפליקציה 'אנשים'.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Ctrl + N
הוספת איש קשר
Ctrl + S
שמור שינויים
מחיקה
מחיקת איש קשר
Ctrl + F
הפיכת איש קשר למועדף
Ctrl + Shift + 1הצמדת איש קשר ל'התחל'
Escחזור 
Homeמעבר לתחילת הרשימה של אנשי הקשר
Page Downמעבר קדימה ברשימת אנשי הקשר
Page Up מעבר אחורה ברשימת אנשי הקשר
End מעבר לסוף הרשימה של אנשי הקשר


קיצורי מקשים של 'העברת הודעות'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם האפליקציה 'העברת הודעות'.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Ctrl + N
התחלת שיחה חדשה
Ctrl + N
בחירת אנשים
Ctrl + E
בחירת סמל הבעה
Ctrl + >
השיחה הבאה
Ctrl + <שיחה קודמת


קיצורי מקשים של 'צייר'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'צייר'.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
F1
פתיחת העזרה של 'צייר'
F11
הצגת תמונה במצב מסך מלא
F12
שמירת התמונה כקובץ חדש
Ctrl + A
בחירת התמונה כולה
Ctrl + Bהדגשת הטקסט שנבחר
Ctrl + Cהעתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + Eפתיחת תיבת הדו-שיח מאפיינים
Ctrl + Gהצגה או הסתרה של קווי הרשת
Ctrl + Iהטיית הטקסט שנבחר
Ctrl + Nיצירת תמונה חדשה
Ctrl + Oפתיחת תמונה קיימת
Ctrl + Pהדפסת תמונה
Ctrl + Rהצגה או הסתרה של הסרגל
Ctrl + Sשמירת שינויים בתמונה
Ctrl + Uסימון הטקסט שנבחר בקו תחתון
Ctrl + Vהדבקת קטע שנבחר מהלוח
Ctrl + Wפתיחת תיבת הדו-שיח שינוי גודל והטיה
Ctrl + Xגזירת קטע שנבחר
Ctrl + Yביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + Zביטול שינוי
Ctrl + סימן החיבור (+)הרחבת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד
Ctrl + סימן החיסור (-)הצרת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד
Ctrl + Page Upהגדלת התצוגה
Ctrl + Page Downהקטנת התצוגה
Alt (או F10) הצגת תיאורי מקשים
Alt + F4סגירת תמונה וחלון 'צייר' שלה
חץ ימינההזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד ימינה
חץ שמאלההזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד שמאלה
חץ למטההזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למטה
חץ למעלההזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למעלה
Shift + F10 הצגת תפריט הקיצור הנוכחי


קיצורי מקשים של 'קורא'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם האפליקציה 'קורא'.

הקש על מקש זהכדי לבצע פעולה זו
‎F8
שימוש בפריסה של שני עמודים
Ctrl + R
סיבוב הקובץ ב- 90 מעלות בכיוון השעון
Ctrl + F
חיפוש טקסט בקובץ
F7
שימוש במצב בחירה של לוח המקשים
Ctrl + Pהדפסת קובץ
Ctrl + Oפתיחת קובץ
Ctrl + Wסגירת קובץ
Ctrl + Mדף הבית של האפליקציה 'קורא'


קיצורי מקשים של חיבור לשולחן עבודה מרוחק

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם חיבור לשולחן עבודה מרוחק.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Ctrl + Alt + Home
החלפת סרגלי האפליקציות בין המחשב המרוחק למחשב שמולו אתה יושב
Ctrl + Alt + חץ שמאלה
החזרת התצוגה להפעלה הקודמת (בעת הצגת הפעלה)
Ctrl + Alt + חץ ימינה
העברת התצוגה להפעלה הבאה (בעת הצגת הפעלה)
Ctrl + Alt + חץ למעלה
העברת התצוגה להפעלה הראשונה (בעת הצגת הפעלה)
Ctrl + Alt + חץ למטההעברת התצוגה להפעלה האחרונה (בעת הצגת הפעלה)


קיצורי מקשים ב-OneDrive

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם OneDrive.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Ctrl + A
בחר הכל
Ctrl + Alt + 1
שינוי תצוגה (פרטים/תמונות ממוזערות)
Ctrl + U
טעינה
Ctrl + Shift + N
תיקיה חדשה
Esc‏‏נקה בחירה
Ctrl + Oפתיחה באמצעות
Ctrl + Alt + Oהצגת תיקיה
Ctrl + Shift + Vהעתקה
Ctrl + Shift + Yהעבר
Ctrl + Sהורד
Alt + חץ למעלהעבור למעלה
F2שינוי שם
F5רענן


קיצורי מקשים עבור היומן של Windows

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם היומן של Windows.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
F1
פתיחת העזרה של היומן
F5
רענון רשימת הפתקים
F6
מעבר בין רשימת פתקים לפתק
F11
הצגת פתק במצב מסך מלא
Ctrl + Aבחירת כל הפריטים בעמוד
Ctrl + Cהעתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + Fחיפוש טקסט בקובץ
Ctrl + Gמעבר אל עמוד
Ctrl + Nיצירת פתק חדש
Ctrl + Oפתיחת פתק שהיה בשימוש לאחרונה
Ctrl + Pהדפסת פתק
Ctrl + Sשמירת שינויים בפתק
Ctrl + Vהדבקת קטע שנבחר מהלוח
Ctrl + Xגזירת קטע שנבחר
Ctrl + Yביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + Zביטול שינוי
Alt + F4סגירת פתק וחלון היומן שלו
Ctrl + Shift + Cהצגת תפריט קיצור עבור כותרות עמודות ברשימת פתקים
Ctrl + Shift + Vהעברת פתק לתיקיה ספציפית


קיצורי מקשים של 'כתבן'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'כתבן'.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
F1
פתיחת העזרה של 'כתבן'
F3
חיפוש המופע הבא של הטקסט בתיבת הדו-שיח חיפוש
F10
הצגת תיאורי מקשים
F12
שמירת המסמך כקובץ חדש
Ctrl + 1קביעת מרווח בודד בין שורות
Ctrl + 2קביעת מרווח כפול בין שורות
Ctrl + 5קביעת מרווח בין שורות של 1.5
Ctrl + Aבחירת המסמך כולו
Ctrl + Bהדגש את הטקסט שנבחר
Ctrl + Cהעתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + Dהוספת ציור של 'צייר' של Microsoft
Ctrl + Eיישור הטקסט למרכז
Ctrl + Fחיפוש טקסט במסמך
Ctrl + Hהחלפת טקסט במסמך
Ctrl + Iהטיית הטקסט שנבחר
Ctrl + Jיישור הטקסט לשני הצדדים
Ctrl + Lיישור הטקסט לשמאל
Ctrl + Nיצירת מסמך חדש
Ctrl + Oפתיחת מסמך קיים
Ctrl + Pהדפסת מסמך
Ctrl + Rיישור הטקסט לימין
Ctrl + Sשמירת שינויים במסמך
Ctrl + Uשמירת שינויים במסמך
Ctrl + Vהדבקת קטע שנבחר מהלוח
Ctrl + Xגזירת קטע שנבחר
Ctrl + Yביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + Zביטול שינוי
Ctrl + =הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב תחתי
Ctrl + Shift + =הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב עילי
Ctrl + Shift + >הגדלת הגופן
Ctrl + Shift + <הקטנת הגופן
Ctrl + Shift + Aשינוי כל התווים לאותיות רישיות
Ctrl + Shift + Lשינוי סגנון התבליטים
Ctrl + חץ שמאלההזזת הסמן מילה אחת שמאלה
Ctrl + חץ ימינההעברת הסמן מילה אחת ימינה
Ctrl + חץ למעלההעברת הסמן לשורה הקודמת
Ctrl + חץ למטההעברת הסמן לשורה הבאה
Ctrl + Homeמעבר לתחילת המסמך
Ctrl + Endמעבר לסוף המסמך
Ctrl + Page Upמעבר עמוד אחד למעלה
Ctrl + Page Downמעבר עמוד אחד למטה
Ctrl + Deleteמחיקת המילה הבאה
Alt + F4סגירת 'כתבן'
Shift + F10הצגת תפריט הקיצור הנוכחי

קיצורי מקשים נוספים

מאפיינים:

מזהה פריט: 13805 - סקירה אחרונה: 11 באוק׳ 2016 - תיקון: 4

משוב