הסכם לשירותי מיקרוסופט

עליך לקרוא ולהדפיס במלואו למטרות תיוק.

הסכם עבור Microsoft Services

על ידי רכישה או שימוש בשירותים, אתה מקבל ומסכים להיות מחויב להסכם זה, לתנאי השימוש באתר האינטרנט ולהצהרת השימוש ולמדיניות המסופקת באתר האינטרנט של השירותים, שכולם כלולים בהסכם זה ומהווים חלק ממנו.

אתה גם מסכים שקראת והבנת את כל התנאים בהסכם זה. במקרה של מחלוקת בין הסכם זה ובין הסכם השירותים הנוכחי שלך עם Microsoft (אם בכלל), התנאים וההגבלות בהסכם השירותים הנוכחי שלך עם Microsoft הוא הקובע. אם אינך מסכים להיות מחויב לתנאים אלה, פנה אלינו לקבלת החזר כספי תוך 72 שעות מהרכישה ואל תשתמש בשירותים.

הסכם זה בין Microsoft Services (להלן "ההסכם") נערך בין הישות המזמינה את השירותים (להלן "אתה" או "שלך") ונציגות Microsoft הקרובה ביותר בארצך או באזורך, אלא אם נציין אחרת בסעיף 9 בהמשך (להלן "אנחנו" או "שלנו"). "נציגות" היא כל ישות משפטית שבבעלותך או בבעלותנו, שהיא הבעלים של אחד מאיתנו או שהיא בבעלות משותפות עם אחד מאיתנו. "בעלות" היא בעלות של יותר מ-50%.

תנאים והגבלות

1. שירותים.  אנו מסכימים להשתמש במאמצים מסחריים סבירים לספק את השירותים שרכשת כמתואר בכתובת on the services Web site (ידוע גם בשם "מדריך השירותים"). כתובת אתר האינטרנט של מדריך השירותים היא: http://support.microsoft.com. אם כתובת האתר תשתנה מסיבה כלשהי, נספק כתובת חדשה לך כשתבקש אותה.

השימוש שלך בשירותים כפוף להסכם זה ולמדריך השירותים, שמוכלל בזאת בהפניה להסכם זה. במקרה של מחלוקת בין הסכם זה ובין מדריך השירותים, הסכם זה יחול.

היכולת שלנו לספק שירותים תלויה בשיתוף הפעולה המלא והמתוזמן שלך, וכן בדיוק ובשלמות של כל מידע שתספק.

2. בעלות ורשיון.

א. תיקונים. אנו מעניקים לך רשיון לא-בלעדי, תמידי ובתשלום מלא לשכפל את התיקונים שאנו או הנציג שלנו יספק לך לשימוש הפנימי בלבד. התיקונים אינם למכירה חוזרת או להפצה לצד שלישי שאינו מסונף. מלבד המצוין כאן, זכויות הרשיון שניתנות לתיקונים הן תחת הסכם הרשיון של המוצר המדובר או, אם התיקון אינו מסופק עבור מוצר מסוים, תחת תנאי שירות אחרים שנספק. השימוש שלך במוצר כפוף להסכם הרשיון עבור מוצר זה. אתה האחראי לתשלום דמי רישוי של כל מוצר. "מוצר (מוצרים)" הם כל קוד מחשב, שירותים או חומרים מבוססי אינטרנט המרכיבים מוצרי טרום-הפצה או בגירסאות ביתא (בין אם ברשיון בתשלום או ללא חיוב) וכל נגזרות של המוזכר לעיל שאנו או הנציג שלנו הפך לזמין לך עבור רשיון שמפורסם על ידינו, על ידי נציגות או על ידי צד שלישי שלנו. "תיקונים" הם תיקוני מוצר שהפצנו באופן כללי (כגון חבילות שירות מוצר מסחריות) או שהנציג שלנו סיפק לך בעת ביצוע שירותים (כגון מעקפים, תיקונים, תיקוני hot-fix, עדכונים, תיקוני באגים, תיקוני ביתא ומבני ביתא) וכל הנגזרות של המוזכר לעיל. לא תוכל לשנות, להנדס לאחור, להדר לאחור, לפרק, לשנות את שם הקובץ או לשלב עם קוד מחשב שאינו של Microsoft אף אחד מהתיקונים שיסופקו לך.

ב. עבודה קיימת מראש. כל הזכויות בכל קוד מחשב או מחשב בלי קוד המבוסס על חומר כתוב (להלן "חומרים") שפותחו או הושגו על ידינו או עבורנו או על ידי הנציגויות שלנו; או הזכויות שלך או של הנציגויות שלך שאינן תלויות בהסכם זה (להלן "עבודה קיימת מראש") יישארו הרכוש הבלעדי של הצד המספר את העבודה הקיימת מראש. בעת ביצוע השירותים, כל צד מעניק לצד השני (וקבלני המשנה שלנו לפי הצורך) רשיון זמני, לא-בלעדי לשימוש, שכפול או שינוי של העבודה הקיימת מראש שלו המסופקת עבור ביצוע השירותים בלבד. אנו מעניקים לך רשיון לא-בלעדי, תמידי ומשולם מראש במלואו להשתמש, לשכפל ולשנות (אם אפשר) את העבודה הקיימת מראש שלנו, לא כולל מוצרים, בצורה שסופקה לך ושאנו משאירים לך עם סיום ביצוע השירותים שלנו לשימוש עם התפתחויות כלשהן (אם מתאים). זכויות הרשיון המוענקות לעבודה הקיימת מראש שלנו מוגבלות לשימוש הפנימי שלך ואינן למכירה חוזרת או להפצה לצד שלישי שאינו מסונף.

ג. פיתוחים. אנו מעניקים לך זכות לא-בלעדית, תמידית, להשתמש, לשכפל ולשנות כל קוד מחשב או חומרים (מלבד עבור תיקונים או עבודה קיימת מראש) שנשאיר לך עם סיום ביצוע השירותים שלנו (להלן "הפיתוחים") לשימושך הפנימי בלבד. הפיתוחים אינם למכירה חוזרת או להפצה לצד שלישי שאינו מסונף.

ד. קוד לדוגמה. בנוסף לזכויות המוגדרות בסעיף 'פיתוחים' לעיל, אתה מקבל גם זכות לא-בלעדית, תמידית לשכפל ולהפיץ את צורת קוד האובייקט של כל קוד מחשב, שסופק על ידינו למטרות המחשה (להלן "קוד לדוגמה") בתנאים שתסכים לתנאים הבאים: (I) לא להשתמש בשם, בסמל או בסימנים המסחריים שלנו כדי לשווק את מוצר המחשב שלך שבו מוטבע הקוד לדוגמה; (II) לכלול הודעת זכויות יוצרים תקפה במוצר המחשב שלך שבו מוטבע הקוד לדוגמה; וכן (III) לזהות, לא להאשים ולהגן עלינו ועל הספקים שלנו מפני ונגד כל טענה או תביעה, כולל שכר טרחת עורך דין, שיעלו או שיהיו תוצאה של השימוש בהפצת הקוד לדוגמה.

ה. הגבלות רשיון מקור פתוח. כיוון שתנאי רשיון מסוימים לצד שלישי דורשים שקוד מחשב יהיו באופן כללי (I) כלול בצורת קוד המקור לצד שלישי, (II) ברשיון לצד שלישי למטרות יצירת עבודות נגזרות, או (III) ניתנים להפצה חוזרת על ידי צד שלישי ללא חיוב (להלן, יחד, "תנאי רשיון מקור פתוח"), זכויות הרשיון שכל צד העניק לכל קוד מחשב (או לקניין רוחני הקשור לו) לא כוללות כל רשיון, זכות, כוח או סמכות לכלול, לשנות, לשלב ו/או להפיץ קוד מחשב זה עם כל קוד מחשב באופן שיביא את קוד המחשב של הצד האחר להיות כפוף לתנאי רשיון מקור פתוח.

נוסף על כך, כל צד מאשר שהוא לא יספק או ייתן לצד האחר קוד מחשב שכפוף לתנאי רשיון מקור פתוח.

ו. זכויות נציגות. תוכל להעניק רשיון משני של הזכויות המוכלות בסעיף זה לנציגויות שלך, אך הנציגויות שלך לא יוכלו להעניק רשיון משני של זכויות אלה והשימוש של הנציגויות שלך חייב להיות תואם לתנאי רשיון אלה המוכלים בזאת.

ז. שמירה על זכויות. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בסעיף זה שמורות.

3. סודיות. התנאים וההגבלות בהסכם זה הם סודיים, וכל מידע המזוהה עם כל אחד מהצדדים כ"סודי" ו/או כ"קנייני", או מידע, שתחת כל הנסיבות, יש להתייחס אליו מבחינה הגיונית כסודי ו/או כקנייני (להלן "מידע סודי"), לא יועבר על ידי הצד המקבל לכל צד שלישי ללא הסכמה מפורשת של הצד האחר מלבד תחת תנאי הסכם זה במשך חמש (5) שנים לאחר תאריך העברתו. מחויבויות סודיות אלה לא יחולו על מידע אשר (I) נודע לצד המקבל ממקור אחר מלבד הצד המגלה שאינו הפרת מחויבות הסודיות שבה חייב הצד המגלה, (II) הפך או הופך לזמין לציבור שלא דרך הפרה של הצד המקבל, או (III) מפותח דרך מאמצים לא תלויים של הצד המקבל. ייתכן שנשתמש במידע טכני שנקבל מאספקת השירותים הקשורים למוצרים שלנו לפתרון בעיות, לשיפור פונקציונליות מוצר ולתיקונים עבור מאגר המידע שלנו. אנו מסכימים שלא לזהות אותך או למסור מידע סודי שלך בכל פריט במאגר המידע.

4. אחריות, הגבלת אחריות.  

א. אין אחריות. במידה המרבית המותרת בחוק החל, אנו מסירים כל אחריות, ייצוג והתניות בין אם מפורשות, מרומזות או משתמעות, כולל אך ללא הגבלה לייצוג, אחריות או התניות של תיאור, אי-הפרה, תנאי משביע רצון או איכות, סחירות והתאמה למטרה מסוימת, ביחס לכל השירותים, או חומרים אחרים או מידע שסופק על ידינו.

ב. החלת חוקים מקומיים.  אם החוק החל נותן לך תנאים מרומזים, למרות אי ההכללות והגבלות בהסכם זה, אזי במידה המרבית המותרת בחוק החל, התרופות שלך מוגבלות, במקרה של שירותים ל-(I) אספקה מחדש של השירותים או (II) עלות האספקה מחדש של שירותים (אם בכלל), ובמקרה של סחורה ל-(I) החלפת סחורה או (II) תיקון פגמים בסחורה. הסדר שבו תרופות מוגבלות אלו מסופקות ייקבע על ידינו.

5. הגבלת חבות, החרגות.  במידה המרבית המותרת על פי החוק החל: 1) החבות הכללית שלנו מוגבלת לסכום ששילמת עבור השירותים ללא תלות בסיבה לדרישתך, 2) אף צד לא יהיה אחראי לצד האחר על נזקי אובדן רווח תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים או מקריים או אובדן עסקים, בכל עניין הקשור להסכם זה, לכל שירות או לכל חומר או מידע אחר המסופק, גם אם ידע מראש על האפשרות לנזקים כאלה או אם אפשרות כזו היתה צפויה מבחינה הגיונית וכן 3) במקרה של שירותים או כל שירות אחר מסופקים לך ללא תשלום, האחריות הכללית שלנו לא תעבור סך של 5. 00$ ארה"ב או שווה ערך במטבע המקומי. החרגה זו של אחריות אינה חלה על האחריות של כל צד לשני עבור הפרת מחויבות הסודיות שלו, זכויות הקניין הרוחני של הצד האחר או במקרה של הונאה, רשלנות חמורה או התנהגות פסולה מכוונת או בגלל מוות או פציעה אישית שנגרמו מרשלנות של אותו צד. מאחר שחלק מהמדינות ואזורי השיפוט אינם מאפשרים החרגה או הגבלה של האחריות על נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שההגבלות המפורטות לעיל אינן חלות עליך.

6. מיסים. הסכומים שיש לשלם לנו תחת הסכם זה אינם כוללים מסי חוץ, מיסים אמריקאים, פדרליים, מדיניים, מחוזיים, מקומיים, מוניציפליים או מסים ממשלתיים אחרים (כולל ללא הגבלה על מס ערך מוסף, מס מכירה או מסי שימוש) שהם חובתך בלבד כתוצאה מכניסה להסכם זה. איננו אחראים למסים כלשהם שאתה מחויב לשלם תחת החוק. כל המסים האלה (כולל אך ללא הגבלה למסים על הכנסה נטו או על הכנסה ברוטו, מיסי זיכיון ו/או מיסי רכוש) יהיו האחראיות הפיננסית שלך.

7. סיום ההסכם.  כל צד יוכל להפסיק את ההסכם אם הצד האחר (I) היה בהפרה משמעותית או השתמט ממחויבות מבלי לתקנה תוך 30 ימים מהודעה על הפרה כזו או (II) לא שילם כל חשבונית לאחר יותר מ-60 יום חוב. אתה מסכים לשלם את כל העלויות עבור השירותים המבוצעים וההוצאות הנצברות.

8. שונות. הסכם זה מורכב מההסכמה המלאה של הצדדים בנוגע לנושא המתואר בזאת, ומחליף כל תקשורת קודמת ובו-זמנית. כל ההודעות, ההרשאות והבקשות שניתנו או נעשו בקשר להסכם זה ישלחו בדואר רגיל, באמצעות שליח או בפקס לכתובות שצוינו על ידי שני הצדדים. הודעות ייחשבו כאילו נשלחו בתאריך המופיע באישור קבלת הדואר או באישור המסירה של השליח או הפקס. אתה אינך רשאי להקצות חוזה זה ללא הסכמה כתובה שלנו, והסכמה זו לא תסורב ללא סיבה. אתה ואנחנו מסכימים לציית לחוקים הבינלאומיים והלאומיים החלים על הסכם זה. הסכם זה כפוף לחוק מדינת וושינגטון אם השירותים נרכשו בארצות הברית, לחוקי אירלנד אם הם נרכשו בכל מדינה או אזור באירופה, במזרח התיכון או באפריקה, או לחוקי הסמכות שבה הנציגות שסיפקה את השירותים נמצאת אם השירותים נרכשו מחוץ לארצות הברית או אירופה, המזרח התיכון או אפריקה. כל פעולה תחת הסכם זה תובא לבית משפט פדרלי או מדיני במדינת וושינגטון אם השירותים נרכשו בארצות הברית, לבתי המשפט של אירלנד אם השירותים נרכשו בכל מדינה או אזור באירופה, במזרח התיכון או באפריקה, או בבתי המשפט של הסמכות שבו הנציגות שסיפקה את השירותים ממוקמת אם השירותים נרכשו מחוץ לארצות הברית או לאירופה, למזרח התיכון או לאפריקה. על אף האמור, אין מניעה שכל צד יבקש פיצוי משפטי ביחס להפרה של זכויות קניין רוחני או מחויבויות סודיות בסמכות המתאימה. סעיפים אלה המתייחסים להגבלות על שימוש, עלויות, סודיות, בעלות ורשיון, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, סיום ההסכם ושונות בהסכם זה יישארו בתוקף גם עם סיום או תפוגה של הסכם זה. אם בית המשפט יקבע שתנאי כלשהו בהסכם זה אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, שאר התנאים יישארו במלוא תוקפם והצדדים ישנו את ההסכם כדי לתת ביטוי, ככל האפשר, לסעיף הפסול. אף ויתור על הפרת זכויות זה לא יהיה ויתור על הפרה אחרת, ואף ויתור לא ייכנס לתוקף אלא אם צוין בכתב ונחתם על ידי נציג מוסמך של הצד המוותר. מלבד תשלום כל סכום בחוב, אף צד לא יהיה אחראי לעיכובים בביצוע או על אי-ביצוע עקב סיבות שהן מעבר לשליטתו הסבירה. רצונם המפורש של שני הצדדים הוא שהסכם זה ייערך באנגלית. C’est la volontי exprטsse des parties que la prיsente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rיdigיs en anglais.

9. ישות עריכת ההסכמים של Microsoft. הישות המתקשרת של מיקרוסופט להסכם זה היא Microsoft Regional Sales Corporation‏, אם אתה נמצא במדיניות/אזורים הבאים: אוסטרליה, בנגלדש, הונג קונג, הודו, אינדונזיה, קוריאה, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, סרי-לנקה, טיוואן, תאילנד ווייטנאם. הישות המתקשרת של מיקרוסופט להסכם זה היא Microsoft Ireland Operations, Limited‎‏, אם אתה נמצא במדינה כלשהי באירופה, המזרח התיכון או אפריקה.

 

תאריך עדכון אחרון:יוני 2007

מאפיינים:

מזהה פריט: 13946 - סקירה אחרונה: 18 באפר׳ 2016 - תיקון: 5

משוב