MS11-079: פגיעויות ב-Microsoft Forefront Unified Access Gateway עלולות לגרום לביצוע קוד מרחוק: 11 באוקטובר, 2011

חל על: Forefront Unified Access Gateway 2010Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 1

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-079. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

כיצד לקבל עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור לקוחות שהם חברות, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים לתמיכה.

מידע נוסף


בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • כאשר אתה מסיר את התקנת עדכון אבטחה זה, תתבקש להכניס את התקליטור של Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG). לאחר מכן תוכנית ההתקנה נסגרת, ומתקבלת הודעת שגיאה 2920. כדי להסיר עדכון אבטחה זה, היכנס למערכת כמנהל, ואז הסר את התקנת העדכון באמצעות הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה. לחץ על הצג עדכונים מותקנים לגישה לעדכון.  הערה לא מומלץ להסיר את ההתקנה של עדכוני אבטחה כלשהם.
 • לא ניתן להשתמש במתגים /quiet ו- /forcerestart במשולב בעת התקנת עדכון זה.
 • לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, השירות שער שולחן עבודה מרוחק עשוי שלא להיות מופעל מחדש באופן אוטומטי. כאשר אתה מנסה להשתמש בלקוח שולחן העבודה המרוחק ליצירת התקשרות של שולחן עבודה מרוחק, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:
  המחשב לא הצליח להתחבר למחשב המרוחק מכיוון ששרת שער שולחן העבודה המרוחק אינו זמין זמנית. נסה להתחבר מחדש מאוחר יותר או פנה למנהל הרשת לקבלת עזרה.

  אם ברשותך יישומי שירותי שולחן עבודה מרוחקים המפורסמים באמצעות אפיק UAG, עליך להפעיל מחדש ידנית את השירות באמצעות המסוף שירותים.
 • אם תתקין עדכון אבטחה זה בגירסת RTM המקורית של Forefront Unified Access Gateway, ואז תחיל את עדכון 1 של Forefront Unified Access Gateway או את עדכון 2 של Forefront Unified Access Gateway, יהיה עליך להתקין מחדש עדכון אבטחה זה.

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.
 • 2522482 MS11-079: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010: 11 באוקטובר, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2522482:

  • עדכון אבטחה זה רשום בפריט תוכניות ותכונות תחת עדכונים מותקנים בשם "Hotfix for Microsoft Forefront UAG 8." אין כל אזכור לכך שזהו עדכון אבטחה. עדכוני אבטחה בדרך כלל רשומים כ-"Security Update for xxxxx." לדוגמה, עדכון אבטחה זה צריך להיות רשום כ"עדכון אבטחה עבור UAG 2010."
 • 2522483 MS11-079: תיאור עדכון האבטחה עבור עדכון 1 של Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010: 11 באוקטובר, 2011
 • 2522484 MS11-079: תיאור עדכון האבטחה עבור עדכון 2 של Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010: 11 באוקטובר, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2522484:
  • עדכון זה משנה את יישומון MicrosoftClient.JAR Java. בנוסף לעדכון זה, עדכון האבטחה הבא של Java המפורסם ב- 18 באוקטובר, משבית את הגירסה הישנה יותר של קובץ MicrosoftClient.JAR. אם לא תתקין עדכון זה, הגירסה הישנה של קובץ MicrosoftClient.JAR חסומה באמצעות עדכון סביבת זמן הריצה של Java ותפסיק לפעול. למידע נוסף אודות עדכון האבטחה של SUN/Oracle, בקר בדף האינטרנט הבא של Oracle: Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
 • 2522485 MS11-079: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 1: 11 באוקטובר, 2011

מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.