עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: אוסף עדכונים עבור ActiveX Kill Bits


מבוא


Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מידע נוסף


חבילות הורדה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

Windows 7, גירסאות 32 סיביות

הורדה הורד את החבילה Windows6.1-KB2562937-x86.msu כעת.

Windows 7, גירסאות 64 סיביות

הורדה הורד את החבילה Windows6.1-KB2562937-x64.msu כעת.

Windows Server 2008 R2, גירסאות מבוססות x64

הורדה הורד את החבילה Windows6.1-KB2562937-x64.msu כעת.

Windows Server 2008 R2, מערכות מבוססות Itanium

הורדה הורד את החבילה Windows6.1-KB2562937-ia64.msu כעת.

Windows Vista, גרסאות 32 סיביות

הורדה הורד את החבילה Windows6.0-KB2562937-x86.msu כעת.

Windows Vista, גירסאות x64

הורדה הורד את החבילה Windows6.0-KB2562937-x64.msu כעת.

Windows Server 2008, גירסאות 32 סיביות

הורדה הורד את החבילה Windows6.0-KB2562937-x86.msu כעת.

Windows Server 2008, גירסאות מבוססות x64

הורדה הורד את החבילה Windows6.0-KB2562937-x64.msu כעת.

Windows Server 2008, מערכות מבוססות Itanium

הורדה הורד את החבילה Windows6.0-KB2562937-ia64.msu כעת.

Windows XP, גירסאות מבוססות x86

הורדה הורד את החבילה WindowsXP-KB2562937-x86-ENU.exe כעת.

Windows XP Professional x64 Edition

הורדות הורד את החבילה WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-ENU.exe כעת.

Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64

הורדות הורד את החבילה WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-ENU.exe כעת.

Windows Server 2003, גרסאות מבוססות x86

הורדות הורד את החבילה WindowsServer2003-KB980195-x86-ENU.exe כעת.

Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium

הורדות הורד את החבילה WindowsServer2003-KB980195-ia64-ENU.exe כעת.

תאריך פרסום: 9 באוגוסט 2011

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

Windows XP

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשWindows XP:
Windowsxp-KB2562937-x86-enu/quiet
Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשWindows XP:
Windowsxp-KB2562937-x86-enu/norestart
Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/norestart
עדכן את קובץ יומן הרישוםכל הגירסאות הנתמכות של Windows XP ושל Windows XP Professional:
KB2562937.log
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרהכל הגירסאות הנתמכות של Windows XP ושל Windows XP Professional:
השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה, או השתמש בכלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקיה %Windir%\$NTUninstallKB2562937$\Spuninst.
אימות מפתח משנה של הרישוםWindows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2562937\Filelist
Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2562937\Filelist
הערה עדכון האבטחה עבור גירסאות נתמכות של Windows XP Professional x64 Edition זהה לעדכון האבטחה עבור גירסאות נתמכות של Windows Server 2003 x64 Edition.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.בוררתיאור
/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה.
מצבי התקנה
/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם דרושה הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, תיבת דו-שיח מוצגת למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. אזהרה זו מציינת שהפעלה מחדש של המחשב תתבצע בתוך 30 שניות.
/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה.
/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
/warnrestart[:x]הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר /quiet או עם הבורר /passive.
/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש.
אפשרויות מיוחדות
/overwriteoemהחלפת קבצי OEM מבלי להציג הודעה.
/nobackupלא מתבצע גיבוי של קבצים הדרושים להסרת התקנה.
/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה.
/integrate:pathשילוב העדכון בקבצי המקור של Windows. ניתן לאתר קבצים אלה באמצעות הנתיב שצוין בבורר.
/extract[:path]חילוץ קבצים, ותוכנית ההתקנה לא מופעלים.
/ERמאפשר דיווח שגיאות מורחב.
/verboseהפעלת רישום verbose. במהלך ההתקנה, יצירת %Windir%\CabBuild.log. יומן רישום זה מפרט את הקבצים המועתקים. בעת שימוש בבורר התקנה זה, ההתקנה עשויה להיות איטית יותר.
הערה ניתן לשלב בוררים אלה בתוך פקודה אחת. לצורך תאימות לאחור, עדכון האבטחה תומך גם ברבים מבוררי ההתקנה שבהן משתמשת גירסה מוקדמת יותר של תוכנית ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות בוררי ההתקנה הנתמכים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כדי להסיר את העדכון
הערה איננו ממליצים להסיר אף פעם התקנה של עדכון אבטחה.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.בוררתיאור
/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה.
מצבי התקנה
/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם דרושה הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, תיבת דו-שיח מוצגת למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. אזהרה זו מציינת שהפעלה מחדש של המחשב תתבצע בתוך 30 שניות.
/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה.
/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
/warnrestart[:x]הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר /quiet או עם הבורר /passive.
/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש.
אפשרויות מיוחדות
/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה.
כדי לאמת שהעדכון הוחל
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
 • אימות מפתח משנה של הרישום

  תוכל גם לאמת את הקבצים שעדכון אבטחה זה התקין על-ידי סקירת מפתחות המשנה של הרישום המפורטים בטבלת ההפניות בסעיף זה. ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום אינם מכילים רשימה מלאה של הקבצים המותקנים. כמו כן, ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום לא ייווצרו כראוי תקין כאשר מנהל מערכת או יצרן ציוד מקורי (OEM) משלב עדכון אבטחה זה או מבצע עבורו slipstream בקבצי המקור של התקנת Windows.

Windows Server 2003

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה עם התערבות המשתמשWindows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2562937-x86-enu /quiet
Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/quiet
Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium:
Windowsserver2003-KB2562937-ia64-enu /quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשWindows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2562937-x86-enu /norestart
Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/norestart
Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium:
Windowsserver2003-KB2562937-ia64-enu /norestart
עדכן את קובץ יומן הרישוםכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Windows Server 2003 x86, על x64 ועל Itanium של Windows Server 2003:
KB2562937.log
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingעדכון אבטחה זה אינו תומך בהחלת תיקונים חמים. לקבלת מידע נוסף אודות החלת תיקונים חמים, ראה מאמר Microsoft Knowledge Base מס' 897341.
מידע על הסרהכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86, על x64 ועל Itanium של Windows Server 2003:
השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה, או השתמש בכלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקיה %Windir%\$NTUninstallKB2562937$\Spuninst
אימות מפתח משנה של הרישוםכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2562937\Filelist

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.בוררתיאור
/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה.
מצבי התקנה
/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם דרושה הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, תיבת דו-שיח מוצגת למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. אזהרה זו מציינת שהפעלה מחדש של המחשב תתבצע בתוך 30 שניות.
/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה.
/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
/warnrestart[:x]הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר /quiet או עם הבורר /passive.
/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש.
אפשרויות מיוחדות
/overwriteoemהחלפת קבצי OEM מבלי להציג הודעה.
/nobackupלא מתבצע גיבוי של קבצים הדרושים להסרת התקנה.
/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה.
/integrate:pathשילוב העדכון בקבצי המקור של Windows. ניתן לאתר קבצים אלה באמצעות הנתיב שצוין בבורר.
/extract[:path]חילוץ קבצים, ותוכנית ההתקנה לא מופעלים.
/ERמאפשר דיווח שגיאות מורחב.
/verboseהפעלת רישום verbose. במהלך ההתקנה, יצירת %Windir%\CabBuild.log. יומן רישום זה מפרט את הקבצים המועתקים. בעת שימוש בבורר התקנה זה, ההתקנה עשויה להיות איטית יותר.
הערה ניתן לשלב בוררים אלה בתוך פקודה אחת. לצורך תאימות לאחור, עדכון האבטחה תומך גם ברבים מבוררי ההתקנה שבהן משתמשת גירסה מוקדמת יותר של תוכנית ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות בוררי ההתקנה הנתמכים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כדי להסיר את העדכון
הערה איננו ממליצים להסיר אף פעם התקנה של עדכון אבטחה.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.בוררתיאור
/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה.
מצבי התקנה
/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם דרושה הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, תיבת דו-שיח מוצגת למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. אזהרה זו מציינת שהפעלה מחדש של המחשב תתבצע בתוך 30 שניות.
/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה.
/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
/warnrestart[:x]הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר /quiet או עם הבורר /passive.
/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש.
אפשרויות מיוחדות
/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה.
כדי לאמת שהעדכון הוחל.
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
 • אימות מפתח משנה של הרישום

  תוכל גם לאמת את הקבצים שעדכון אבטחה זה התקין על-ידי סקירת מפתחות המשנה של הרישום המפורטים בטבלת ההפניות בסעיף זה. ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום אינם מכילים רשימה מלאה של הקבצים המותקנים. כמו כן, ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום לא ייווצרו כראוי תקין כאשר מנהל מערכת או יצרן ציוד מקורי (OEM) משלב עדכון אבטחה זה או מבצע עבורו slipstream בקבצי המקור של התקנת Windows.

Windows Vista

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet/norestart
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet/norestart
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרת ההתקנהWUSA.exe אינו תומך בהסרת העדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה
בוררתיאור
/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
/norestartכאשר בורר זה משולב יחד עם הבורר /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2
כדי לאמת שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

Windows Server 2008

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-ia64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet/norestart
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet/norestart
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-ia64/quiet/norestart
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרת ההתקנהWUSA.exe אינו תומך בהסרת העדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים:בוררתיאור
/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
/norestartכאשר תשלב בורר זה עם הבורר /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2
כדי לאמת שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

Windows 7

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2562937-x86/quiet
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2562937-x64/quiet
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2562937-x86/quiet /norestart
כל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2562937-x64/quiet/norestart
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet /norestart
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרהWUSA.exe אינו תומך בהסרת העדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה
בוררתיאור
/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
/norestartכאשר בורר זה משולב יחד עם הבורר /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2
כדי לאמת שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

Windows Server 2008 R2

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2562937-x86/quiet
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2562937-x64/quiet
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2562937-x86/quiet /norestart
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2562937-x64/quiet/norestart
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet /norestart
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרהWUSA.exe אינו תומך בהסרת העדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.בוררתיאור
/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
/norestartכאשר תשלב בורר זה עם הבורר /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2
כדי לאמת שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

כלים והדרכה לזיהוי ופריסה

סעיף זה מתאר כיצד לנהל את עדכוני התוכנה והאבטחה שפרסת בשרתים, במחשבים שולחניים ובמחשבים ניידים בארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet Update Management Center בכתובת: לקבלת מידע אודות האבטחה במוצרי Microsoft, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet Security: עדכוני אבטחה זמינים מאתר Microsoft Update, Windows Update ו- Office Update. עדכוני אבטחה זמינים גם במרכז ההורדות של Microsoft. באפשרותך לאתר אותם בקלות רבה על-ידי חיפוש מילת המפתח "עדכון אבטחה".

לבסוף, ניתן להוריד עדכוני אבטחה מ- Microsoft Update Catalog. לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft: Microsoft Update Catalog מספק קטלוג של תוכן בר-חיפוש, הזמין באמצעות Windows Update ו- Microsoft Update. תוכן זה מכיל עדכוני אבטחה, מנהלי התקנים וערכות Service Pack. באמצעות מספר עלון אבטחה כגון "MS08-010" עבור החיפוש, באפשרותך להוסיף את כל העדכונים הרלוונטיים לסל שלך. באפשרותך גם להוסיף שפות שונות של עדכון לסל שלך, ולהוריד את התוכן לכל תיקיה שתרצה. לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Update Catalog, בקר בדף האינטרנט הבא של השאלות הנפוצות של Microsoft Update Catalog:

הדרכה לזיהוי ופריסה

Microsoft מספקת הדרכה לזיהוי ופריסה עבור עדכוני אבטחה של חודש זה. הדרכה זו תסייע גם למומחי IT להבין כיצד באפשרותך להשתמש בכלים שונים לפריסת עדכון האבטחה. כלים אלה כוללים את Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), ו- Extended Security Update Inventory Tool.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
910723 רשימה מסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) מאפשר למנהלי מערכת לסרוק מערכות מקומיות ומרוחקות לאיתור עדכוני אבטחה חסרים. Microsoft Baseline Security Analyzer יכול אף לזהות תצורות אבטחה שגויות נפוצות. לפרטים נוספים, בקר בדף האינטרנט של Microsoft Baseline Security Analyzer בכתובת: הטבלה הבאה מספקת את סיכום הזיהוי של MBSA עבור עדכון אבטחה זה:תוכנהMBSA 2.1
Windows XPכן
Windows XP Professional x64 Editionכן
Windows Server 2003, גרסאות מבוססות x86כן
Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64כן
Windows Server 2003, מערכות מבוססות Itaniumכן
Windows Vistaכן
Windows Vista, גרסאות 64 סיביות כן
Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביותכן
Windows Server 2008 עבור מערכות 64 סיביותכן
Windows Server 2008 למערכות מבוססות Itaniumכן
Windows 7כן
Windows 7, גירסאות 64 סיביות כן
Windows Server 2008 R2 עבור מערכות 64 סיביותכן
Windows Server 2008 R2 למערכות מבוססות Itaniumכן
לקבלת מידע נוסף אודות MBSA 2.1, בקר בדף האינטרנט הבא של השאלות הנפוצות של Microsoft MBSA 2.1:

Windows Server Update Services

על-ידי שימוש ב-Windows Server Update Services (WSUS), מנהלי מערכת יכולים לפרוס את העדכונים הקריטיים ואת עדכוני האבטחה האחרונים עבור גירסאות נתמכות של Windows, Office, Exchange Server ו- SQL Server. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הפריסה של עדכון אבטחה זה באמצעות Windows Server Update Services, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft Windows Server Update Services Product Overview:

Systems Management Server

הטבלה הבאה מספקת את סיכום הזיהוי והפריסה של SMS עבור עדכון אבטחה זה.תוכנהSMS 2003 עם ITMUConfiguration Manager 2007
Windows XP Service Pack 3כןכן
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2כןכן
Windows Server 2003 Service Pack 2כןכן
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2כןכן
Windows Server 2003 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itaniumכןכן
Windows Vista Service Pack 1 ו-Windows Vista Service Pack 2כןכן
Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 ו-Windows Vista x64 Edition Service Pack 2כןכן
Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביות ו- Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביות עם Service Pack 2כןכן
Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 ו- Windows Server 2008 עם SP2 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 2כןכן
Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2008 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itanium עם Service Pack 2כןכן
Windows 7 עבור מערכות 32 סיביות ו- Windows 7 עבור מערכות 32 סיביות עם Service Pack 1כןכן
Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 ו- Windows 7 עם SP2 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 1כןכן
Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 ו- Windows Server 2008 R2 עם SP2 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 1כןכן
Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2008 R2 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itanium עם Service Pack 1כןכן
עבור SMS 2.0 ועבור SMS 2003, SMS יכול להשתמש ב- SMS SUS Feature Pack (SUSFP) הכולל את Security Update Inventory Tool (SUIT) כדי לזהות עדכוני אבטחה. לקבלת מידע נוסף, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft להורדות עבור Systems Management Server 2.0: עבור SMS 2003, SMS יכול להשתמש ב- SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) כדי לזהות עדכוני אבטחה המוצעים על-ידי Microsoft Update ונתמכים על-ידי Windows Server Update Services. לקבלת מידע נוסף אודות SMS 2003 ITMU, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft עבור SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates: SMS 2003 יכול גם להשתמש ב- Microsoft Office Inventory Tool כדי לזהות עדכונים דרושים עבור יישומי Microsoft Office. לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 משתמש ב- WSUS 3.0 לזיהוי עדכונים. לקבלת מידע נוסף אודות ניהול עדכוני תוכנה של SCCM 2007, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft: הערה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 עם Service Pack 3 כולל תמיכה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008. לקבלת מידע נוסף אודות SMS, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft SMS: לקבלת מידע נוסף אודות מאמרי הדרכה בנושאי זיהוי ופריסה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
910723 רשימה מסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). שים לב, התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ הנוכחי שלך. התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File namePackage_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,372
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,100
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,229
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,953
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,013
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,733
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,789
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_a3c1b13c097fd853a1588d822416eb97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_7414cbcf160371e0.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_bbc322c57896de70fbe83471651f3f7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_54b48b6a2d63087d.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest
File versionNot Applicable
File size97,913
Date (UTC)27-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest
File versionNot Applicable
File size97,913
Date (UTC)30-Jun-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameAmd64_237dde0414f71e4de313152824610176_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_2409f60e12d77611.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_59a045f0e03a199bdd969520dcc2ec96_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_04176a2e8c9f6df8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_54003c52b94be79f.manifest
File versionNot Applicable
File size97,915
Date (UTC)27-Jun-2011
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_549f7adbd2594cae.manifest
File versionNot Applicable
File size97,915
Date (UTC)30-Jun-2011
Time (UTC)15:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,603
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,560
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,411
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,240
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,189
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,811
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest
File versionNot Applicable
File size97,913
Date (UTC)27-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest
File versionNot Applicable
File size97,913
Date (UTC)30-Jun-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameIa64_3d1199fb7f047d99a9e2ebfdbf4277e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_72ebef4c0e552a68.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ffd213d4162dcceba963fe08a45b9529_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_a57dfc65e202ef7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e344c500ec7f65.manifest
File versionNot Applicable
File size97,914
Date (UTC)27-Jun-2011
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f882834e19f9e474.manifest
File versionNot Applicable
File size97,914
Date (UTC)30-Jun-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,288
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,235
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,071
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,014
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)01-Jul-2011
Time (UTC)19:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest
File versionNot Applicable
File size97,913
Date (UTC)27-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest
File versionNot Applicable
File size97,913
Date (UTC)30-Jun-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File namePackage_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,772
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,676
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,648
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,936
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,872
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,872
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,908
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,243
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_3046671d7b7a87dbb7caae60491740c7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_3b0bde10d5639789.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_4d9776d73da49b65958c3b1a3783b02b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_8868308e248190ae.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_8dfa8152ef43ee48787cb6965d289d11_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_39b8b36cbaa9737f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_c89fbc8dbef8e87caf6342bd1675633a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_7e8f2f435136cc16.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_45d9fb78deae2d68d60db65e2484dcef_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_8ada04bbf4e25d67.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9c076e57253e6e2a45152e8b316bfeb7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_880aab4c1e04de45.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9dbf429b17aaebb3e7afc28a25581ea4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_547914214ec5afda.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a8e4a61aa12f6fb12eb32b315eb8cc89_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_78ad0b0d8c46898c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_6d2ef0a59418f026.manifest
File versionNot Applicable
File size85,148
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_6d857eb2ad5c67aa.manifest
File versionNot Applicable
File size85,148
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_6f144d61914042bb.manifest
File versionNot Applicable
File size85,148
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_6f981bb2aa617d29.manifest
File versionNot Applicable
File size85,148
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)07:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,130
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,102
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,189
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,161
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,918
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,884
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,884
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,920
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,259
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameIa64_015aaf78b60784466a2b7c90b78b2bd9_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_551f06dd71753738.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4fd24ec25e47d3e766ddfbfaadbfed1d_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_89883ceb5909a098.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d2c4aed311ec0a9aec1dc9bde9a889d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_23efb786b8a18298.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_baefaec087f7120b3ca4b01eb02cbca1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_222b6c79f923fa68.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_1111f917dbb987ec.manifest
File versionNot Applicable
File size85,147
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_11688724f4fcff70.manifest
File versionNot Applicable
File size85,147
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f755d3d8e0da81.manifest
File versionNot Applicable
File size85,147
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_137b2424f20214ef.manifest
File versionNot Applicable
File size85,147
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,990
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,122
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,892
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest
File versionNot Applicable
File size85,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable