MS11-067: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Report Viewer Service Pack 1 Redistributable Package: 9 באוגוסט, 2011


מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-067. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות או בכלי תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
File nameFile sizeVersion
Microsoft.ReportViewer.Common.dll3,624,9608.0.50727.5677
Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll49,1528.0.50727.5677
Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll540,6728.0.50727.5677
Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll339,9688.0.50727.5677
Install.ini3,986Not Applicable
Eula.2052.txt5,434Not Applicable
Eula.1028.txt5,498Not Applicable
Eula.1031.txt19,840Not Applicable
Eula.1033.txt13,374Not Applicable
Eula.3082.txt17,272Not Applicable
Eula.1036.txt16,664Not Applicable
Eula.1040.txt18,082Not Applicable
Eula.1041.txt7,684Not Applicable
Eula.1042.txt8,110Not Applicable
Globdata.ini1,106Not Applicable
Install.exe618,3208.0.50727.5677
Install.res.1025.dll78,3368.0.50727.5677
Install.res.3076.dll67,5848.0.50727.5677
Install.res.2052.dll65,5368.0.50727.5677
Install.res.1028.dll66,0488.0.50727.5677
Install.res.1029.dll83,9688.0.50727.5677
Install.res.1030.dll82,9448.0.50727.5677
Install.res.1031.dll86,5288.0.50727.5677
Install.res.1032.dll88,5768.0.50727.5677
Install.res.1033.dll81,4088.0.50727.5677
Install.res.3082.dll86,5288.0.50727.5677
Install.res.1035.dll82,4328.0.50727.5677
Install.res.1036.dll87,0408.0.50727.5677
Install.res.1037.dll76,8008.0.50727.5677
Install.res.1038.dll84,9928.0.50727.5677
Install.res.1040.dll85,5048.0.50727.5677
Install.res.1041.dll71,6808.0.50727.5677
Install.res.1042.dll70,1448.0.50727.5677
Install.res.1043.dll84,9928.0.50727.5677
Install.res.1044.dll82,9448.0.50727.5677
Install.res.1045.dll84,4808.0.50727.5677
Install.res.1046.dll83,4568.0.50727.5677
Install.res.2070.dll84,9928.0.50727.5677
Install.res.1049.dll83,4568.0.50727.5677
Install.res.1053.dll82,4328.0.50727.5677
Install.res.1055.dll81,4088.0.50727.5677
ReportViewer.bmp5,686Not Applicable
Unicows.dll245,4081.0.4018.0
ReportViewer.msi165,376Not Applicable