MS11-082: פגיעויות ב-Host Integration Server עלולות לאפשר מניעת שירות: 11 באוקטובר, 2011

חל על: Microsoft Host Integration Server 2010Host Integration Server 2009

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-082. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג (866) PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף


בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה


המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה לאחר כל קישור למאמר.

  • 2579599 MS11-082: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Host Integration Server 2010: 11 באוקטובר, 2011
  • 2579598 MS11-082: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Host Integration Server 2009: 11 באוקטובר, 2011
  • 2579597 MS11-082: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Host Integration Server 2006 Service Pack 1: 11 באוקטובר, 2011
  • 2578757 MS11-082: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Host Integration Server 2004 Service Pack 1: 11 באוקטובר, 2011