Microsoft Dynamics CRM 4.0 העדכונים 21

חל על: Dynamics CRM 4.0

מבוא


עדכונים 21 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין. מאמר זה מתאר את התיקונים החמים ואת העדכונים הכלולים באוסף עדכונים זה. אוסף עדכונים זה זמין עבור כל השפות הנתמכות על-ידי Microsoft Dynamics CRM 4.0.

מידע נוסף


לבנות מספר ושם קובץ עבור אוסף עדכונים זה

בנה מספר חבילות אוסף של עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook ונתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 הוא 4.00.7333.3822.

שמות הקובץ עבור גירסאות 32 סיביות של חבילות אוסף של עדכון הן כדלקמן:
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-DMClient-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-SRS-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-MUI-LangID.exe
שמות הקובץ עבור גירסאות 64 סיביות של חבילות אוסף עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server והן עבור נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 הם כדלהלן:
 • CRMv4.0- KB2621054-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-amd64-Router-LangID .exe
 • CRMv4.0- KB2621054-amd64-SRS-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-amd64-MUI-LangID.exe

מידע על אוסף העדכונים

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
Download הורד את החבילה 2621054 כעת.

תאריך שחרור:, 9 בפברואר, 2012

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על ההתקנה

החלת אוסף עדכונים זה במחשבים שבהם פועלים רכיבי Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server או Microsoft Dynamics CRM עבור רכיבי Microsoft Office Outlook. אם לא התקנת את Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5, דרוש חיבור לאינטרנט כדי להתקין עדכון 21 עדכונים עבור Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook. הסיבה לכך היא עליך להוריד MSI 4.5. עליך להפעיל מחדש את המחשבים שבהם פועל Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook לאחר התקנת עדכון סיכום 21.

הערות
 • אוסף העדכונים 21 יתקין את Microsoft דוח המציג 2008 להפצה חוזרת חבילה.
 • אוסף העדכונים 21 יתקין את Microsoft Visual C++ 2008 להפצה חוזרת חבילה.
עליך להתקין את ערכת השפה Microsoft Dynamics CRM 4.0 לפני שתתקין את עדכון סיכום 21 במחשבים שבהם פועל ממשק משתמש רב-לשונית (MUI). לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
 2. בתיבה הנפתחת שינוי שפה , בחר בשפה המתאימה.
 3. לחץ על שינוי כדי להוריד את ערכת השפה.
הערה אם התקנת ערכת שפה זו בעבר, עליך ביטול הקצאת משאבים של ערכת השפה, להתקין עדכון סיכום 21 במחשבים שבהם פועלות MUI ולאחר מכן reprovision את ערכת השפה. לאחר ביטול הקצאת משאבים של ערכת השפה, כל המשתמשים ב- Microsoft Dynamics CRM העושים שימוש בשפה זו תהיה בשפת הגדרות הוחזר לשפת הבסיס. כאשר reprovision את ערכת השפה, הגדרות השפה של המשתמשים אינם מעודכנים. עליך לאפס את הגדרות השפה באפשרויות האישיות.

לאחר שתתקין אוסף עדכונים זה, עליך למחוק את הקבצים הזמניים ב- Internet Explorer. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים , לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם לגירסת Internet Explorer שבו אתה משתמש:
  • ב- Internet Explorer 8 או ב- Internet Explorer 9, לחץ על מחק באזור היסטוריית גלישה , לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון קבצי אינטרנט זמניים ' בתיבת הדו-שיח ' מחיקת היסטוריית גלישה ', לחץ על מחקולאחר מכן לחץ על אישור.
  • ב- Internet Explorer 7, לחץ על מחק היסטוריית גלישה באזור, לחץ על מחק קבצים באזור Temporary Internet Files ולאחר מכן לחץ על כן.
  • ב- Internet Explorer 6, לחץ על מחק קבצים באזור Temporary Internet Files ולאחר מכן לחץ על אישור.
ניתן לשנות את מיקום ההתקנה של חלק Microsoft Dynamics CRM עבור קבצי Microsoft Office Outlook מהפרופיל הנודד בפרופיל המקומי.

כדי להקטין את הגודל של הפרופיל הנודד, או אם אתה נתקל ארוך להיכנס פעמים, להסיר את הקבצים הנותרים. לשם כך, בצע את הפעולות שבמאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2004583 רב להיכנס העת כאשר אתה פותח ב- Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook

דרישות מוקדמות

עליך להיות בעל Microsoft Dynamics CRM 4.0, החלת אוסף עדכונים זה. בנוסף, אוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 הוא תנאי מוקדם עבור Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook ועבור Microsoft Dynamics CRM מנהל העברת נתונים.

לקבלת מידע נוסף אודות אוסף עדכונים 7, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

971782 אוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

אף של אוספי עדכונים קודמים אינו המוקדמים עבור המקטע שרת של Microsoft Dynamics CRM.

בנוסף, יש לך את Microsoft .NET Framework 3.5 ה-Service Pack 1 מותקן כדי להחיל עדכון סיכום 20. כדי להשיג את .NET Framework 3.5, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

דרישת הפעלה מחדש

אם תתבקש לעשות זאת, הפעל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון סיכום 21.

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט
לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Business Solutions CRM החם ועדכון חבילת מינוח התוכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

887283 Microsoft Business Solutions CRM החם ועדכון חבילת התוכנה מתן שמות סטנדרטים

מידע בדבר הסרת ההתקנה

באפשרותך להסיר את ההתקנה של עדכון סיכום 21 מתוך שרת Microsoft Dynamics CRM. עם זאת, עליך לגבות את מסדי הנתונים שלך לפני הסרת ההתקנה של עדכון סיכום 21. לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft מפתח רשת (MSDN):

העדכונים האחרונים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 עזרה בנושא

בנוסף פונקציונלי השיפורים והתיקונים באוסף עדכונים זה, עדכון נפרד עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 עזרה בנושא זמין גם בכל השפות הנתמכות. אנו מעודדים אותך להתקין את העדכונים האחרונים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 עזרה בנושא.

הערות אודות אופן הייצוא של ייבוא התאמות אישיות

באפשרותך לייצא התאמות אישיות משרת בו פועל Microsoft Dynamics CRM 4.0 עם אוסף העדכונים 2 או אוסף עדכונים. לאחר מכן, באפשרותך לייבא התאמות אישיות אלה בשרת בעל 19 סיכום עדכון מותקן. באפשרותך גם לייצא התאמות אישיות משרת בו פועל Microsoft Dynamics CRM 4.0 עם עדכון 21 עדכונים מותקנים. לאחר מכן, באפשרותך לייבא התאמות אישיות אלה בשרת בעל אוסף העדכונים 2 או אוסף עדכונים מותקנים.

אם תייצא התאמות אישיות משרת בו פועל Microsoft Dynamics CRM 4.0, עליך לייבא את ההתאמות האישיות לא לשרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 בתרחישים הבאים:
 • שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 שבו אתה משתמש כדי לייצא את ההתאמות האישיות יש עדכונים מותקנים. לחלופין, יש לה רק אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0, מותקנים. עם זאת, השרת שבו באפשרותך להשתמש כדי לייבא את ההתאמות האישיות יש רק 21 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0, מותקנים.
 • שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 שבו אתה משתמש כדי לייצא את ההתאמות האישיות יש רק 21 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0, מותקנים. עם זאת, השרת שבו באפשרותך להשתמש כדי לייבא את ההתאמות האישיות יש עדכונים מותקנים. לחלופין, יש לה רק אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0, מותקנים.

בעיות הנפתרות ב- 21 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0

אוסף העדכונים 21 הוא אוסף עדכונים מצטבר הכולל את כל התיקונים לבעיות המתועדים לעדכן 1 אוספי עד 20.

לקבלת מידע נוסף אודות אוספי העדכונים הקודמים הם לפתור את הבעיות, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
952858 של אוסף עדכונים 1 זמין עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0
959419 אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.1 זמין
961768 עדכן אוסף עדכונים 3 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה
968176 4 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה
968141 עדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה
970148 עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה
971782 אוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

975995 העדכונים 8 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

977650 העדכונים 9 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

979347 10 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

981328 11 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

2028381 12 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

2267499 13 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

2389019 14 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

2449283 15 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

2477743 16 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

2477746 17 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה
2477777 18 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה
2550097 19 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה
2550098 20 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


תיקונים חמים ועדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני

העדכונים 21 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני.

במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 20 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 20, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 2655130 הודעת שגיאה כאשר תנסה לסנכרן ללקוח Outlook Dynamics CRM 4.0: "שגיאה לא ידועה אירעה בעת סינכרון נתונים לתוך Outlook"

אוספי העדכונים הבאים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 מכיל תיקונים חמים או עדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני לא:
 • אוסף העדכונים 19
 • אוסף העדכונים 18
 • אוסף העדכונים 17

במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 16 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 16, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • דף מיפוי ה 2514142 , מפסיק להגיב בעת ניסיון לייבא ארגון Microsoft Dynamics CRM 4.0
במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 15 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 15, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 2490574 המיקוד של איש קשר יופיע במיקום שגוי לאחר סינכרון אנשי קשר מתוך שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook
במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 14 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 14, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • מתרחש 2436115 זמן קצוב או אתה נתקל בביצועים איטיים בעת שמירת פעילות פגישה לאחר שתפעיל את Internet Information Services איפוס ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2459536 פגישה נמחקת באופן בלתי צפוי בלוח השנה של Outlook עבור המשתתף לאחר הפגישה הוא שאינה נמצאת במעקב ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2461448 זמן התזכורת של רשומת משימה ב- Outlook מוחלפת באופן בלתי צפוי על-ידי זמן פירעון של רשומת הפעילות בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook
במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 13 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 13, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 2403296 שגיאות זמן קצוב מתרחשות כאשר נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 מפעיל שאילתות שרת SQL של Microsoft
 • 2403311 רשומות פעילות את רשומות פעילות השירות אינם מוצגים בעת לחיצה על הוסף פעילות קיימת מתוך הרשימה פעילות של ישות אוטומציה של מערך מכירות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2385412 אתה מתבקש להיכנס באופן בלתי צפוי בעת ניסיון ליצור רשומה חדשה מתוך טופס בדיקת מידע ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2306918 אתה נתקל בביצועים איטיים בעת מעבר לתצוגות הכוללים תכונות מותאמות אישית ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 12 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 12, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 2277590 תיבת הסימון "רשומת היענות לקמפיין הסגורה" נבחרת כברירת מחדל באופן שגוי ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2249156 כפול אימיילים נשלחים באופן בלתי צפוי משרתים המכילים את השירות האסינכרונית עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0


עדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 כולל עדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני.

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 10 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 10, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • כלל זרימת 981053 A מכילה שלב כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני גורמת קיפאון בעת הביצוע מופעים רבים של זרימת העבודה בו-זמנית ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981882 באופן שגוי מתקבלת הודעת שגיאה בעת יצירת פגישה עבור איש קשר ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981837 בדיקת המידע שדות אינם מתעדכנים בעת הפעלת Microsoft Dynamics CRM SDK ייבוא תהליך כדי לעדכן את Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981883 אין אפשרות להוסיף את החוזים קיים או הצעות המחיר הקיימים הנמצאים במצב 'פעיל' כדי ישות מותאמת אישית ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981840 מספר מאמר knowledge base (KB) משתמשת תבנית שגויה בעת יצירת במאמר KB ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף העדכונים 9.

הערה אם התקנת בעבר את העדכונים 9, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • ייתכן 948155 A תאריך או שעה לא יומרו לשגיאות זמן UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A תאריך או שעה לא יומר זמן UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958562 דיוק ברירת המחדל של שדה כסף מוגדר לשניים כאשר אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0 השפה הקוריאנית או בשפה היפנית

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף העדכונים 8.

הערה אם התקנת בעבר את העדכונים 8, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 974529 רשומות צאצא מסוימים ורשומות קשורות גלויים באופן בלתי צפוי לבעלי הרשומה הקודמת לאחר הקצאה מחדש של הרשומות לבעלים רשומה אחרת ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 977867 ייבוא בארגון אשף נמשכת זמן רב כדי לייבא ארגון ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978006 תצוגת בדיקת המידע מציג רק את הצעות המחיר או חוזים הנמצאים מצב "טיוטה" כאשר אתה מנסה לקשר ישות מותאמת אישית להצעת מחיר או חוזה ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978103 אין באפשרותך למחוק קשר גומלין של רבים-לרבים מותאם אישית לאחר הפעלת הכלי Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף העדכונים 7.

הערה אם התקנת בעבר את אוסף עדכונים 7, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 975770 HTML הכלול בשדה תבנית דואר אלקטרוני מוצג כטקסט רגיל ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 976188 אין באפשרותך להקצות תפקידי משתמש אף שיש לך הרשאת הקצאת תפקיד ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 976978 הודעת שגיאה בעת ניסיון לייבא התאמות אישיות של Microsoft Dynamics CRM Online ארגון Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא היתה אפשרות להעלות את הקובץ, או זה אינו קובץ התאמה אישית חוקי"

 • 979052 הודעת שגיאה בעת הפעלת הדוח אשר מכיל מספר פרמטרים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הפעולה יש פסק זמן"

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף עדכונים 6.

הערה אם התקנת בעבר את עדכונים 6, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 974584 אין אפשרות פריסת Microsoft Dynamics CRM באמצעות חשבון שאינו כולל הרשאות מנהל מקומיות ב- Microsoft SQL Server

 • 974597 קבצים מצורפים Htm/html המכילים קבצי script זדוניים שניתן לפתוח ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 974896 טבלאות הפעולה האסינכרונית לגדול גדול מאוד ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל את השלבים שבאפשרותך לעקוב אחריהן לפני התקנת עדכונים 5 אם ברצונך לשמור את הפונקציונליות של גירסת ההפצה של Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • ייתכן 948155 A תאריך או שעה לא יומרו לשגיאות זמן UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A תאריך או שעה לא יומר זמן UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 4 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 4, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 959758 אין באפשרותך להגדיר יישום סכימת התחום של Active Directory ושל Microsoft Dynamics CRM 4.0 כתובות ה-Url באופן עצמאי עבור משתמשים חיצוניים של Active Directory ועבור משתמשים Active Directory פנימית

 • 963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 יוצרת פעילויות עבור חברים לא פעילים ברשימת שיווק בעת יצירת פעילויות קמפיין, פעילויות קמפיין מהיר או פעילויות מיזוג דואר מרשימת שיווק

 • 969946 כלי זמין לחלץ נושא הדואר האלקטרוני אסימון המעקב ולעדכן את עמודה אסימון מעקב של הטבלה דואר אלקטרוני ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958084 תיקון חם זמין לבטל את התכונה התאמה חכמה ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955138 אתה נתקל בביצועים איטיים או פסקי זמן בעת ניסיון לגשת בתצוגות מסוימות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 951909 הודעת שגיאה בעת ניסיון לייבא התאמה אישית לשרת אחר של Microsoft Dynamics CRM 4.0: "קידומת שם לא חוקי"

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 3 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 3, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 958562 דיוק ברירת המחדל של שדה כסף מוגדר לשניים כאשר אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0 השפה הקוריאנית או בשפה היפנית
 • ניצול ה-CPU גבוהה וביצועים איטיים של 956330 מתרחשות כאשר אתה מייבא התאמות אישיות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515 תפקידי אבטחה מותאמת אישית קיימת לא מוענקות הרשאות מוסתרים לאחר החלת התיקון החם 950886 ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601 ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0, ההערות יאבדו אם רשומה כפולה מזוהה בעת ניסיון לשמור רשומה
 • 968672 הנמען רואה את סמל מסומנים הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM כאשר משתמש Microsoft Dynamics CRM שולח משתמש Microsoft Dynamics CRM אחר הודעת דואר אלקטרוני מסומנים ב- Microsoft Dynamics CRM
 • 968755 טבלאות ה AsyncOperationBase ו- WorkflowLogBase לגדול גדולים מאוד ולא בעיות ביצועים להתרחש בעת שימוש בזרימות עבודה רבות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968793 אין אפשרות לפרסם לאחר התקנה או הסרה של תיקון חם של Microsoft Dynamics CRM 4.0 או אוסף עדכונים של זרימות עבודה

במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף העדכונים 2.

הערה אם התקנת בעבר את אוסף העדכונים 2, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 954322 הודעת שגיאה כאשר אתה מייבא התאמות אישיות מסוימות להתקנה המשודרגת של Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא היתה אפשרות לטעון את הקובץ או שהייבוא נכשל"
 • 954940 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה למחוק רשומת ישות מותאמת אישית ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה, פנה למנהל המערכת"
 • 955452 הזנות שורה לא נעשה שימוש בעת שליחת הודעת דואר אלקטרוני המשתמשת בתבנית דואר אלקטרוני לעיבוד נתונים בעל קו הזנות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745 הודעת שגיאה בעת ניסיון לקבוע את התצורה של לקוח Outlook ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0: "יישום זה אינו חלק מ- Windows פלטפורמת FIPS לאמת אלגוריתמי ההצפנה"
 • 956527 לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook צורכת שלוש פעמים יותר זיכרון בגירסה 4.0 כמו גירסה 3.0
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 מאט לרמות קבילה כאשר לעבד הודעות דואר אלקטרוני באמצעות Microsoft Dynamics CRM נתב הדואר האלקטרוני
 • 957871 רשומות the Task הרחבה של זרימת עבודה לגרום בטבלה AsyncOperationBase במסד הנתונים של MSCRM לגדול גדול מדי ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959549 מנהלים יכולים באופן בלתי צפוי להציג למשתמשים Active Directory שאינם שייכים ליחידה הארגונית של המנהל ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף עדכונים 1.

הערה אם התקנת בעבר את אוסף עדכונים 1, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 21.
 • 948843 אתה עלול להיתקל ביצועים איטיים בעת הפעלה או עריכה של זרימות עבודה ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 אין באפשרותך להשתמש ב- Outlook כצפוי עד ייטענו כל התוספות Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950542 סינכרונית plug-in אינם מגיבים לאירועים שהפעילו ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340 הודעות דואר אלקטרוני של משתמש CRM לתור אינן מועברות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager נמשכת זמן רב כדי לפתוח בשרת Microsoft Dynamics CRM 4.0

תיקונים חמים ועדכונים שפורסמו כ תיקונים בודדים

עדכון 21 עדכונים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 מכיל את התיקונים החמים הבאים או עדכונים שפורסמו כ תיקונים בודדים:

 • 2667046 יישומים המשתמשים בשירות האינטרנט הפריסה של Microsoft CRM עלולים להיתקל בשגיאות זמן קצוב בפריסות בעלי מחשבים גדולים ותחומים משנה מרובים.


אוסף העדכונים 21 כולל את התיקונים הבאים נוספים. ללא תיקונים אלה מתועדים במאמר Knowledge Base נפרד.
 • בעת מיפוי משתמשים בתהליך הייבוא הארגון ולאחר מכן למחוק את המשתמשים מ- Active Directory, תהליך הייבוא הארגון נכשלת.
 • כאשר אתה מוסיף חברים ברשימת שיווק רבים באמצעות הפונקציה ' חיפוש מתקדם , ולאחר מכן השתמש באפשרות הוסף את כל החברים , אתה נתקל בביצועים איטיים ב- Microsoft Dynamics CRM. בנוסף, Microsoft SQL Server מפסיק להגיב.
 • נניח שיש לך שתי ישויות קשורות. כאשר יש רק אחת מהישויות ההרשאה יצירה, משתמשי Microsoft Dynamics CRM אין לראות לחצן הוסף קיים על רשתות משנה של ישות שאינה כוללת את ההרשאה יצירה.
 • כאשר תפעיל או תבטל משתמש, מערכת מוצג בשדה שונה לאחרונה על-ידי של הרשומה. עם זאת, המשתמש שביצע את הפעולה אמור להיות מוצג בשדה.
 • נניח שאתה מעלה נתונים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0 לקוח עבור Outlook במצב לא מקוון. לאחר מכן, לעבור למצב מקוון, בצע סינכרון לקוח. במצב זה, אתה נתקל בביצועים איטיים במהלך הסינכרון של הלקוח. עם זאת, הבעיה לא מתרחשת כאשר מפעילים את הכלי Fiddler.
 • בהנחה הקצאה של הגדרת כלל זרימת עבודה למשתמש אחר, המשתמש מפרסם את זרימת העבודה. הרשומות מופע זרימת עבודה משויכות סוג ישות שמולו להפעיל את זרימת העבודה. במצב זה, אין באפשרותך לפתוח מופע זרימת העבודה בתפריט משימות מערכת . בנוסף, מופע זרימת העבודה אינה מוצגת בישות קשרי גומלין עבור מופעי זרימת עבודה בתפריט משימות מערכת בטופס הגדרת זרימת העבודה.

שיקולים מיוחדים

Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינו תומך בגירסאות 64 סיביות של Microsoft Office 2010.

עם העדכונים 8 מותקן, שירות נתב דואר אלקטרוני של Microsoft CRM תומך Microsoft Exchange Server 2010.

עם 12 סיכום עדכון מותקן, אשף הפריסה כלל תומך Microsoft Exchange Server 2010.

Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook AutoUpdate חתימות וקישור מזהים

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בתכונה AutoUpdate, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
ערבית234564&clcid=0x40100F5A25C-0A06-4B2B-8D50-E0C7B9FA5330
סינית (מפושטת)234564&clcid=0x804B6993E9F-5134-4F60-B910-0933059EFF17
סינית (הונג קונג)234564&clcid=0xc04650E720C-BA15-4776-943B-5A078941FC5E
סינית (מסורתית)234564&clcid=0x404B660452B-938E-46BF-AD1F-4AF4CFDD4C17
צ'כית234564&clcid=0x4050BA34CDD-5E62-4F3D-9E10-741FF0FD4290
דנית234564&clcid=0x40605F2C1EB-EBDD-4E7C-B408-E04602B31E9A
הולנדית234564&clcid=0x4136CCAC6C0-5E8F-4512-AAF1-64B4EB66222C
אנגלית234564&clcid=0x4098C9D903C-6812-40B1-B85B-17021CACECB8
סיום234564&clcid=0x40b9CA253A7-822D-480D-A3FC-EE0CF4189B40
צרפתית234564&clcid=0x40c69B341A7-9657-4FD4-B7BF-084D94EACC38
גרמנית234564&clcid=0x4073B3CC587-6690-48FE-BCCF-4634426B3963
יוונית234564&clcid=0x408F1951DFB-59C2-492C-BD9A-2F8ADF88A59A
עברית234564&clcid=0x40d02A03FD1-EE53-46F2-AD69-EC5017EB9373
הונגרית234564&clcid=0x40e9553B328-9D9E-4BA3-B18B-A134748764D1
איטלקית234564&clcid=0x410F6CC99C9-7161-4402-9B27-71CD5AC3B7F0
יפנית234564&clcid=0x4111BDD8034-1380-4DF6-9A1F-4F6B7DAA5522
קוריאנית234564&clcid=0x4124B595E1E-88A2-4DAE-AF2D-26C88EE7DF31
נורווגית234564&clcid=0x414DEAD87CF-AC67-4814-A164-6D1BFA75A8FC
פולנית234564&clcid=0x41514A7A3B1-B369-48BE-8316-841B4241A5D3
פורטוגזית (ברזיל)234564&clcid=0x416FE3580E3-D224-4A43-8AA9-D2A21C3B74A3
פורטוגזית (פורטוגל)234564&clcid=0x816105BB201-4F6F-4208-96CA-0615F9E7647F
רוסית234564&clcid=0x419DA9E7758-7D0A-4C23-9E32-8A59A4290437
ספרדית234564&clcid=0x40aF490F5D6-5524-435E-A21B-1557D12EFCB7
שוודית234564&clcid=0x41d2637D821-9B94-4F10-AD53-73E770EA66F2
טורקית234564&clcid=0x41fA02787F2-D390-4E57-A374-0B61169A4CA2

פרטי קובץ

לחץ כאן כדי להציג או להסתיר מידע קובץ


הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

Microsoft Dynamics CRM Server
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Account_Distribution.rdlלא ישים6541317-Jan-201205:49
x86
Account_Distribution_Detail.rdlלא ישים11433517-Jan-201205:49
x86
Account_Overview.rdlלא ישים1238817-Jan-201205:49
x86
Account_Overview_SubReport.rdlלא ישים17527717-Jan-201205:49
x86
Account_Summary.rdlלא ישים4071817-Jan-201205:49
x86
Account_Summary_Subreport.rdlלא ישים8999817-Jan-201205:49
x86
action.jsלא ישים4466017-Jan-201205:49
x86
Activities.rdlלא ישים6024817-Jan-201205:49
x86
activitiesdetail.aspxלא ישים489117-Jan-201205:49
x86
ActivitiesDetail.rdlלא ישים16244717-Jan-201205:49
x86
ActivitiesWebService.asmxלא ישים17517-Jan-201205:49
x86
Activity.jsלא ישים1640117-Jan-201205:49
x86
addfields.aspxלא ישים1079817-Jan-201205:49
x86
AddUsers.css.aspxלא ישים362217-Jan-201205:49
x86
adpick.dll4.0.7333.382219184817-Jan-201205:49
x86
AdvancedFind.asmxלא ישים16917-Jan-201205:49
x86
advancedfind.htcלא ישים2819217-Jan-201205:49
x86
advfind.css.aspxלא ישים918617-Jan-201205:49
x86
af_cnd_common.jsלא ישים205517-Jan-201205:49
x86
Annotation.asmx1לא ישים17117-Jan-201205:49
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
AppGrid.htcלא ישים1266817-Jan-201205:49
x86
AppGridFilterContainer.htcלא ישים139317-Jan-201205:49
x86
AppGridFilterSelector.htcלא ישים134317-Jan-201205:49
x86
AppGridWebService.asmxלא ישים16617-Jan-201205:49
x86
AppGrid_DefaultData.htcלא ישים1909517-Jan-201205:49
x86
AppGrid_JumpBar.htcלא ישים179017-Jan-201205:49
x86
apptbook.jsלא ישים1851917-Jan-201205:49
x86
articlesEditContent.xslלא ישים550817-Jan-201205:49
x86
AssociateRecords.asmxלא ישים16517-Jan-201205:49
x86
attach.htcלא ישים47117-Jan-201205:49
x86
attachment_edit.aspxלא ישים379517-Jan-201205:49
x86
attributeList.aspxלא ישים186117-Jan-201205:49
x86
attributelist.htcלא ישים549317-Jan-201205:49
x86
attributemappings.aspxלא ישים3692317-Jan-201205:49
x86
autoshow.htcלא ישים1121317-Jan-201205:49
x86
autotooltip.htcלא ישים32717-Jan-201205:49
x86
bar_Find.aspxלא ישים216517-Jan-201205:49
x86
bar_Top.aspxלא ישים308417-Jan-201205:49
x86
bar_Top.aspx1לא ישים163317-Jan-201205:49
x86
BulkDelete.asmxלא ישים17117-Jan-201205:49
x86
CacheManager.jsלא ישים1670517-Jan-201205:49
x86
calendar.css.aspxלא ישים164017-Jan-201205:49
x86
Campaign_Activity_Status.rdlלא ישים1285217-Jan-201205:49
x86
Campaign_Activity_Status_Detail.rdlלא ישים2539817-Jan-201205:49
x86
Campaign_Activity_Status_SubReport.rdlלא ישים5693517-Jan-201205:49
x86
Campaign_Comparison.rdlלא ישים8131017-Jan-201205:49
x86
Campaign_Est_Revenue_Detail.rdlלא ישים2145517-Jan-201205:49
x86
Campaign_Performance.rdlלא ישים1288117-Jan-201205:49
x86
Campaign_Performance_Detail_Report.rdlלא ישים1148717-Jan-201205:49
x86
Campaign_Performance_SubReport.rdlלא ישים14630917-Jan-201205:49
x86
Campaign_Placed_Order_Detail.rdlלא ישים1882317-Jan-201205:49
x86
Campaign_Real_Revenue_Detail.rdlלא ישים2058517-Jan-201205:49
x86
Campaign_Response_Detail.rdlלא ישים2422717-Jan-201205:49
x86
Campaign_Task_Detail.rdlלא ישים2526117-Jan-201205:49
x86
Case_Summary_Table.rdlלא ישים9373717-Jan-201205:49
x86
Case_Summary_Table_Detail.rdlלא ישים5977217-Jan-201205:49
x86
Category.htcלא ישים195217-Jan-201205:49
x86
CategoryHeading.htcלא ישים83217-Jan-201205:49
x86
Category_FollowUp.htcלא ישים703117-Jan-201205:49
x86
Category_Lookup.htcלא ישים255717-Jan-201205:49
x86
Category_Resources.htcלא ישים221417-Jan-201205:49
x86
Category_Subject.htcלא ישים78617-Jan-201205:49
x86
CheckBoxList.htcלא ישים117017-Jan-201205:49
x86
clientcontrol.htcלא ישים590217-Jan-201205:49
x86
ClientInstaller.exe6.1.22.455229617-Jan-201205:49
x86
ColumnResize.htcלא ישים86817-Jan-201205:49
x86
Competitor_Win_Loss.rdlלא ישים4816917-Jan-201205:49
x86
Competitor_Win_Loss_Details.rdlלא ישים7815217-Jan-201205:49
x86
condition.htcלא ישים676017-Jan-201205:49
x86
conditioncontrol.htcלא ישים484417-Jan-201205:49
x86
conditionfield.htcלא ישים1222117-Jan-201205:49
x86
conditiongroup.htcלא ישים1120417-Jan-201205:49
x86
config.xmlלא ישים50717-Jan-201205:50
x86
ContextHelper.htcלא ישים157817-Jan-201205:49
x86
contractCal.css.aspxלא ישים151817-Jan-201205:49
x86
contractCal.htcלא ישים222717-Jan-201205:49
x86
controls.css.aspxלא ישים1061517-Jan-201205:49
x86
controls.css1לא ישים1061517-Jan-201205:49
x86
convert_activity.aspxלא ישים680417-Jan-201205:49
x86
conv_response.aspxלא ישים1047017-Jan-201205:49
x86
Copyright.htmלא ישים286017-Jan-201205:49
x86
CrmAsyncService.exe4.0.7333.382216164017-Jan-201205:49
x86
CRMCore.dll4.0.7333.38226999217-Jan-201205:49
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.38227511217-Jan-201205:49
x86
crmme_bkgnd.gifלא ישים15317-Jan-201205:49
x86
CrmOfflineSync.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
CRMTemplate.dotלא ישים5978217-Jan-201205:49
x86
CRMTemplate.dotmלא ישים2997117-Jan-201205:49
x86
crmToday.htcלא ישים51417-Jan-201205:49
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configלא ישים14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerServer.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:49
x86
CrmVerServer.dll14.0.7333.38222237617-Jan-201205:49
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.38223108017-Jan-201205:49
x86
CRM_Logo.gif2לא ישים230217-Jan-201205:49
x86
CRM_OnlineLogo.gif2לא ישים234117-Jan-201205:49
x86
customactivityform.aspxלא ישים368317-Jan-201205:49
x86
CustomerService.asmxלא ישים16417-Jan-201205:49
x86
customizations.xsdלא ישים8456417-Jan-201205:49
x86
dataslug.htcלא ישים306317-Jan-201205:49
x86
date.jsלא ישים2933017-Jan-201205:49
x86
datenavigationbar.htcלא ישים269017-Jan-201205:49
x86
default.aspxלא ישים385417-Jan-201205:49
x86
default1.aspxלא ישים70017-Jan-201205:49
x86
DefaultAddonFilter.dll4.0.7333.38222852017-Jan-201205:49
x86
Details.jsלא ישים470217-Jan-201205:49
x86
DialogList.asmxלא ישים16917-Jan-201205:49
x86
dialogs.htcלא ישים126717-Jan-201205:49
x86
dlg_assignqueue.aspxלא ישים520217-Jan-201205:49
x86
dlg_bulkemail.aspxלא ישים1118717-Jan-201205:49
x86
dlg_convertlead.aspxלא ישים268117-Jan-201205:49
x86
dlg_merge.aspxלא ישים1330117-Jan-201205:49
x86
dlg_products.aspxלא ישים143417-Jan-201205:49
x86
dlg_runreport.aspxלא ישים396517-Jan-201205:49
x86
DMSnapin.chmלא ישים3781817-Jan-201205:49
x86
DuplicateDetection.asmxלא ישים17917-Jan-201205:49
x86
DuplicatesList.aspxלא ישים349917-Jan-201205:49
x86
duration.htc1לא ישים1040117-Jan-201205:49
x86
Ed.aspxלא ישים86717-Jan-201205:49
x86
edit.aspx1לא ישים257517-Jan-201205:49
x86
edit.aspx18לא ישים732817-Jan-201205:49
x86
edit.aspx21לא ישים733317-Jan-201205:49
x86
edit.aspx53לא ישים234717-Jan-201205:49
x86
edit.aspx6לא ישים242517-Jan-201205:49
x86
edit.aspx9לא ישים10501817-Jan-201205:49
x86
edit.aspx99לא ישים4415017-Jan-201205:49
x86
edit_article.aspxלא ישים786317-Jan-201205:49
x86
EDWNative.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Ef.aspxלא ישים62317-Jan-201205:49
x86
Eh.aspxלא ישים56417-Jan-201205:49
x86
EmailTemplateService.asmxלא ישים16917-Jan-201205:49
x86
encodedecode.jsלא ישים1009117-Jan-201205:49
x86
encodedecode.js1לא ישים1009117-Jan-201205:49
x86
encodedecode.js2לא ישים176217-Jan-201205:49
x86
EntityConfig.aspxלא ישים361217-Jan-201205:49
x86
entityconfig.jsלא ישים1257017-Jan-201205:49
x86
entityform.aspxלא ישים1017217-Jan-201205:49
x86
entityform.css.aspxלא ישים304517-Jan-201205:49
x86
entityform.jsלא ישים422017-Jan-201205:49
x86
entityhome.css.aspxלא ישים170017-Jan-201205:49
x86
entitylist.htcלא ישים241717-Jan-201205:49
x86
entitylist.htc1לא ישים493217-Jan-201205:49
x86
EntitySelect.htcלא ישים269117-Jan-201205:49
x86
err.aspxלא ישים174317-Jan-201205:49
x86
err.cssלא ישים47917-Jan-201205:49
x86
errorHandler.aspx1לא ישים433717-Jan-201205:49
x86
eula.rtfלא ישים3707117-Jan-201202:57
x86
event.aspxלא ישים386017-Jan-201205:49
x86
export_dlg.aspxלא ישים1025917-Jan-201205:49
x86
FetchBuilder.jsלא ישים1092117-Jan-201205:49
x86
fieldlist.htcלא ישים383617-Jan-201205:49
x86
fieldprops.aspxלא ישים1049817-Jan-201205:49
x86
fields.jsלא ישים2776217-Jan-201205:49
x86
filtercontrol.htcלא ישים871517-Jan-201205:49
x86
filtereditor.htcלא ישים563017-Jan-201205:49
x86
filterentity.htcלא ישים1857317-Jan-201205:49
x86
filterfield.htcלא ישים2440517-Jan-201205:49
x86
filterfieldgroup.htcלא ישים1143917-Jan-201205:49
x86
fiscalsettings.aspxלא ישים825817-Jan-201205:49
x86
form.crm.htcלא ישים1687117-Jan-201205:49
x86
Form.css.aspx1לא ישים307617-Jan-201205:49
x86
FormAction.jsלא ישים867117-Jan-201205:49
x86
formProperties.aspxלא ישים548217-Jan-201205:49
x86
freeform.htcלא ישים324417-Jan-201205:49
x86
FrequencyControl.htcלא ישים1490417-Jan-201205:49
x86
fulltree.htcלא ישים2695017-Jan-201205:49
x86
gantt.jsלא ישים2554617-Jan-201205:49
x86
GanttControlWebService.asmxלא ישים17317-Jan-201205:49
x86
global.asax1לא ישים12417-Jan-201205:49
x86
global.cssלא ישים74717-Jan-201205:49
x86
global.css.aspxלא ישים603117-Jan-201205:49
x86
global.css1לא ישים99817-Jan-201205:49
x86
Global.jsלא ישים5274917-Jan-201205:49
x86
global.js1לא ישים5274917-Jan-201205:49
x86
global1.aspxלא ישים603117-Jan-201205:49
x86
global2.aspxלא ישים1324017-Jan-201205:49
x86
global3.aspxלא ישים7499017-Jan-201205:49
x86
global4.aspxלא ישים482417-Jan-201205:49
x86
global_dynamic_styles.cssלא ישים1324017-Jan-201205:49
x86
global_styles.cssלא ישים7499017-Jan-201205:49
x86
glowingImg.htcלא ישים68017-Jan-201205:49
x86
grid.htcלא ישים2009417-Jan-201205:49
x86
Help.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.382281700017-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.382223536817-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.38229610417-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.382226404017-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll4.0.7333.3822135357617-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll4.0.7333.382215754417-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
help_toc.xml.opלא ישים7372617-Jan-201205:49
x86
hidden.htcלא ישים193717-Jan-201205:49
x86
hintText.htcלא ישים134117-Jan-201205:49
x86
homePage.jsלא ישים1062517-Jan-201205:49
x86
htmlbar.htcלא ישים769317-Jan-201205:49
x86
ico_mobileEntityManagement.pngלא ישים792117-Jan-201205:49
x86
IFRAME.htcלא ישים189517-Jan-201205:49
x86
IMG.dtm.htcלא ישים117817-Jan-201205:49
x86
IMG.lu.htcלא ישים4599117-Jan-201205:49
x86
IMG.lu.party.htcלא ישים200817-Jan-201205:49
x86
img.lu.presence.htcלא ישים494317-Jan-201205:49
x86
IMG.lu.transcur.htcלא ישים350617-Jan-201205:49
x86
ImportJob.asmxלא ישים17017-Jan-201205:49
x86
ImportWebService.asmxלא ישים16717-Jan-201205:49
x86
INPUT.chk.htcלא ישים170417-Jan-201205:49
x86
INPUT.dtm.htcלא ישים493817-Jan-201205:49
x86
INPUT.hid.htcלא ישים138717-Jan-201205:49
x86
input.localradio.htcלא ישים53617-Jan-201205:49
x86
INPUT.mny.htcלא ישים354717-Jan-201205:49
x86
INPUT.num.htcלא ישים644117-Jan-201205:49
x86
INPUT.radio.htcלא ישים472717-Jan-201205:49
x86
input.relchk.htcלא ישים166817-Jan-201205:49
x86
INPUT.text.eml.htcלא ישים304017-Jan-201205:49
x86
INPUT.text.htcלא ישים300417-Jan-201205:49
x86
INPUT.text.ticker.htcלא ישים266917-Jan-201205:49
x86
INPUT.text.url.htcלא ישים471517-Jan-201205:49
x86
Invoice.rdlלא ישים1100617-Jan-201205:49
x86
Invoice_Status.rdlלא ישים3062317-Jan-201205:49
x86
Invoice_Status_Detail.rdlלא ישים7285317-Jan-201205:49
x86
Invoice_SubReport.rdlלא ישים10151017-Jan-201205:49
x86
LangTranslationsImport.aspxלא ישים572417-Jan-201205:49
x86
Lead_Source_Effectiveness.rdlלא ישים11211017-Jan-201205:49
x86
left.aspx.mainלא ישים546517-Jan-201205:49
x86
left.css.aspxלא ישים134617-Jan-201205:49
x86
list.htcלא ישים434717-Jan-201205:49
x86
listEdit.htcלא ישים1928917-Jan-201205:49
x86
Lookup.jsלא ישים808017-Jan-201205:49
x86
LookupDialogsAppGrid.jsלא ישים527417-Jan-201205:49
x86
MailMerge.asmxלא ישים17017-Jan-201205:49
x86
mailmergetemplatepersonal.xmlלא ישים85717-Jan-201205:49
x86
manageRelationship.jsלא ישים1643117-Jan-201205:49
x86
map_xml.aspx2לא ישים532117-Jan-201205:49
x86
MarketingAutomation.asmxלא ישים18017-Jan-201205:49
x86
menu.css.aspxלא ישים1010117-Jan-201205:49
x86
menu.htcלא ישים2689017-Jan-201205:49
x86
MENU1.ASPXלא ישים1010117-Jan-201205:49
x86
MergeRecords.asmxלא ישים16317-Jan-201205:49
x86
MessageBody.htcלא ישים1225817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.382213706417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll14.0.7333.382213706417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.382213706417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.382281700017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.382223536817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.38229610417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.382226404017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll4.0.7333.3822135357617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.Campaigns.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll4.0.7333.382224356017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll4.0.7333.382210429617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.382214116017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.3822115696817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.DeploymentService.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll14.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.382215344817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll14.0.7333.382215344817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.24.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.34.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.44.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll4.0.7333.382215754417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.dll4.0.7333.38222186417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll4.0.7333.38221776817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll4.0.7333.38221264817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll4.0.7333.38221572017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll4.0.7333.38221111217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll4.0.7333.38221316017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll4.0.7333.38221264817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll14.0.7333.3822146826417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Callout.Base.dll3.0.5300.11316017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll4.0.7333.38222288817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.382262448817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll14.0.7333.382262448817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll14.0.7333.382246474417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.38229200817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll14.0.7333.38229200817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.382235415217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll14.0.7333.382235415217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Scheduling.dll4.0.7333.382231319217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.382216983217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822319677617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822317220017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SE.CustomActions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll24.0.7333.38224285617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll14.0.7333.382257533617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll14.0.7333.382227991217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll14.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll34.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll14.0.7333.38227562417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll14.0.7333.38227152817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll14.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll34.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureOrg.exe4.0.7333.38221776817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe4.0.7333.3822105047217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe14.0.7333.3822105047217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll14.0.7333.382218621617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll14.0.7333.38221367217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.38228381617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Test.Pages.dll4.0.7333.38221111217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll.24.0.7333.382211658417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll4.0.7333.382252208817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll4.0.7333.382216164017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll4.0.7333.38222135217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll4.0.7333.38221469617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe4.0.7333.38221776817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.382230090417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.34.0.7333.382230090417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.38221725617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Registration.Service.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.exe4.0.7333.382271050417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll14.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
microsoft.managementconsole.dll6.0.6000.1638425175217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestלא ישים185717-Jan-201205:49
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
MiniCampaign.aspxלא ישים3072817-Jan-201205:49
x86
MMCFxCommon.dll6.0.6000.1638411658417-Jan-201205:49
x86
MonAntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
MonMSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:49
x86
Monmsidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:49
x86
monthcalendar.htcלא ישים534817-Jan-201205:49
x86
mouseover.htcלא ישים32817-Jan-201205:49
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:49
x86
MSCRMMonitoringService.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201205:49
x86
msignin.aspxלא ישים246717-Jan-201205:49
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:49
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:49
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:49
x86
multipicklist.htcלא ישים451717-Jan-201205:49
x86
nav.htcלא ישים893117-Jan-201205:49
x86
Neglected_Accounts.rdlלא ישים3592617-Jan-201205:49
x86
Neglected_Accounts_Detail.rdlלא ישים9189217-Jan-201205:49
x86
Neglected_Cases.rdlלא ישים9249017-Jan-201205:49
x86
Neglected_Cases_Detail.rdlלא ישים10536417-Jan-201205:49
x86
Neglected_Leads.rdlלא ישים4303717-Jan-201205:49
x86
Neglected_Leads_Detail.rdlלא ישים6875417-Jan-201205:49
x86
newimport.xmlלא ישים395722017-Jan-201205:49
x86
nextbutton.htcלא ישים98817-Jan-201205:49
x86
notectrl.htcלא ישים339917-Jan-201205:49
x86
notes.htcלא ישים1906917-Jan-201205:49
x86
NotificationList.htcלא ישים659617-Jan-201205:49
x86
offlinedata.aspxלא ישים328817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremglo_Glossary.htmלא ישים17115917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_act_CreateActivity.htmלא ישים6774417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_dd_findandmerge.htmלא ישים1593017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremHow_dmw_install.htmלא ישים927817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_mobile_install.htmלא ישים468117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_mobile_use.htmלא ישים549517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_oi_im.htmלא ישים1076217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_change_org.htmלא ישים535917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_createinoutlook.htmלא ישים5923917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_CreateRecord.htmלא ישים4421017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_install.htmלא ישים3106317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_saveasactivity.htmלא ישים4508317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_synchronize.htmלא ישים5135017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_update_client_install.htmלא ישים623917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_persopt_ViewProfile.htmלא ישים1079917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_add_related.htmלא ישים1071317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_apply_wrkflow.htmלא ישים842617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_commontasks.htmלא ישים508217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Delete.htmלא ישים3132917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_edit_multiple.htmלא ישים1811517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_email.htmלא ישים889217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_email_link.htmלא ישים1775117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Export.htmלא ישים4039817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Find.htmלא ישים7344717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_KeyboardShortcuts.htmלא ישים1307317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_mailmerge.htmלא ישים5629517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_merge.htmלא ישים635717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Notes.htmלא ישים1987017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Print.htmלא ישים4834317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_properties.htmלא ישים1514617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Share.htmלא ישים6644017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rpt_Create_Local_advanced.htmלא ישים6683817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rpt_Generate.htmלא ישים3123517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_commontasks.htmלא ישים4569817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_config.htmלא ישים4229817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_cust.htmלא ישים6170817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_email.htmלא ישים2621817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_mkt.htmלא ישים2837517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_rpt.htmלא ישים4901517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_sales.htmלא ישים3277317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_ss.htmלא ישים2373017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_svc.htmלא ישים2715117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_set_bulkmailstart.htmלא ישים91017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_set_org_mkt_options.htmלא ישים653417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sj_cancel_sysjob.htmלא ישים644417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremImggreen_presence_icon.gifלא ישים57817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_admin_UserSummary.htmלא ישים722517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_CaseSummary.htmלא ישים673017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_NeglectedCases.htmלא ישים686217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_TopKBArticles.htmלא ישים669317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmלא ישים678117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignComparison.htmלא ישים664517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignPerformance.htmלא ישים690517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountDistribution.htmלא ישים688917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountOverview.htmלא ישים714817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountProductView.htmלא ישים686817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountSummary.htmלא ישים778717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Activities.htmלא ישים700317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_CompetitorWinLoss.htmלא ישים693917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_ContactProductView.htmלא ישים681017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Invoices.htmלא ישים708917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_InvoiceStatus.htmלא ישים650817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmלא ישים664117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedAccounts.htmלא ישים715317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedLeads.htmלא ישים669117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Orders.htmלא ישים650317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Pipeline.htmלא ישים660017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Quotes.htmלא ישים706917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_SalesHistory.htmלא ישים649817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_ss_ServiceActivityVolume.htmלא ישים670217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_access.htmלא ישים2827917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_conf.htmלא ישים1023917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust.htmלא ישים390117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_activities.htmלא ישים1808917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_general.htmלא ישים3179817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_impexp.htmלא ישים2014717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_other.htmלא ישים1713017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_workarounds.htmלא ישים1273717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_dm.htmלא ישים1003517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_email.htmלא ישים2053117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_enterdata.htmלא ישים2969317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_find.htmלא ישים2229317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_import.htmלא ישים3576417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_misc.htmלא ישים646817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_outlook.htmלא ישים229117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client.htmלא ישים3594317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client_General.htmלא ישים3641517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_resources.htmלא ישים212817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt.htmלא ישים240417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_exporttoexcel.htmלא ישים952717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_generate.htmלא ישים1801617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_manage.htmלא ישים1531017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_more_info.htmלא ישים90317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_print.htmלא ישים887317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_sj_systemjobs.htmלא ישים90517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_wrk.htmלא ישים204017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_wrk_workflows.htmלא ישים1149017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_AdminGuide_overview.htmלא ישים1987117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_com_config.htmלא ישים90417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_com_Email.htmלא ישים1081117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_com_Overview.htmלא ישים451317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_contracts.htmלא ישים1057617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmלא ישים719917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_kba_Overview.htmלא ישים787117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_kba_viewing.htmלא ישים773417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_Overview.htmלא ישים1038217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_que_Create.htmלא ישים692717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_que_manage.htmלא ישים631717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_CustCapabilities.htmלא ישים2817417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_Entities.htmלא ישים2076517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_mapping.htmלא ישים1006217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_Relationships.htmלא ישים1163917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_translation.htmלא ישים664017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_events_overview.htmלא ישים777217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_HierarchicalRelationships.htmלא ישים2428717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_Overview.htmלא ישים1797217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_dd_findandmerge.htmלא ישים696917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_imp_importenrich.htmלא ישים1503617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_camp_activities.htmלא ישים747017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_camp_responses.htmלא ישים723017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_quick_campaign.htmלא ישים1089817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_mkt_camp_Plan.htmלא ישים1170917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_mkt_list_Overview.htmלא ישים846317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_mobile_cust.htmלא ישים471417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_mobile_use.htmלא ישים345517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Offline.htmלא ישים1018917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Overview.htmלא ישים1190817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_RecordsActivities.htmלא ישים1580417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_SendReceiveEmail.htmלא ישים1402517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Sync.htmלא ישים1092817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_org_ManagingUsers.htmלא ישים1439517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_persopt.htmלא ישים767117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rec_requestchanges.htmלא ישים632617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rel_RelationshipRoles.htmלא ישים944217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Customize.htmלא ישים1498017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Admin.htmלא ישים535417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_default_all.htmלא ישים1189917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Marketing.htmלא ישים556317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Sales.htmלא ישים933417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Service.htmלא ישים657717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Overview.htmלא ישים841117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_set_org_config_mkt.htmלא ישים598917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_set_org_regional_language_options.htmלא ישים771417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_set_SecurityAccessRights.htmלא ישים2408717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Accounts.htmלא ישים1289217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Competition.htmלא ישים546917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_DiscountList.htmלא ישים652617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Leads.htmלא ישים916317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Opportunities.htmלא ישים1515117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_PriceList.htmלא ישים770717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Product.htmלא ישים1035817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_ProductCatalog.htmלא ישים407417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_QOI.htmלא ישים779717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_UnitGroup.htmלא ישים752317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sj_monitor_systemjobs.htmלא ישים869117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_DefineServices.htmלא ישים1403517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_ManageWorkforce.htmלא ישים741917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_navigating_Service_Calendar.htmלא ישים1446717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_OverviewAB.htmלא ישים962517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_ServiceManagement.htmלא ישים663417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_troubleshoot_overview.htmלא ישים415517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_Accessibility.htmלא ישים353717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_DocOverview.htmלא ישים635317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_ProductOverview.htmלא ישים2600917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_ResourceCenter.htmלא ישים388617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_creating_using_workflows.htmלא ישים1123517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_monitor_manage.htmלא ישים743517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_lifecycle.htmלא ישים1047517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_structure.htmלא ישים1893817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Account_list.htmלא ישים10248617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Activities_list.htmלא ישים5386017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Appointment_form.htmלא ישים4832917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Email_form.htmלא ישים7432717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Fax_form.htmלא ישים4862917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Letter_form.htmלא ישים4893617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Notes_form.htmלא ישים2003217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Phone_form.htmלא ישים4887217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Task_form.htmלא ישים3532817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_bd_job_list.htmלא ישים1188217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_Case_list.htmלא ישים4952117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_ContractLines_form.htmלא ישים1736317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_Contract_list.htmלא ישים5890017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KBTemplate_list.htmלא ישים2036817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KB_list.htmלא ישים5568817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KB_search.htmלא ישים2937917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_resolved_case_activity.htmלא ישים807317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_1N_Relationship.htmלא ישים3355017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Attribute.htmלא ישים2621217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomForm.htmלא ישים422517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Customization.htmלא ישים7115417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomizeEntities.htmלא ישים4460517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomList.htmלא ישים421617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_DisplayStrings.htmלא ישים741517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_downloadWSDL.htmלא ישים502317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Entity.htmלא ישים19975817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_entity_preview_editor.htmלא ישים1085417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_EventDetails.htmלא ישים2651917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Export.htmלא ישים1145017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_ExportTranslation.htmלא ישים644717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Form.htmלא ישים8058017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_FormPreview.htmלא ישים775017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Import.htmלא ישים1168917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_ImportTranslation.htmלא ישים568317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Mapping.htmלא ישים1027217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_N1_Relationship.htmלא ישים3348417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_NN_Relationship.htmלא ישים2260317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_SelectIcons.htmלא ישים981217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_View.htmלא ישים4816217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_duprules_list.htmלא ישים2221917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_global.htmלא ישים880417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_systemwide.htmלא ישים2540917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_viewduplicates_form.htmלא ישים769317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dm_area.htmלא ישים12080017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_find_AdvancedFind_form.htmלא ישים4458817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_AssignRecord_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Attach_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_PrintGrid.htmלא ישים1388117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Properties_dlg.htmלא ישים562817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_ReadOnly.htmלא ישים3720917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Sharing_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_imp_imports_list.htmלא ישים6755517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_imp_maps.htmלא ישים2814217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_CampActivity_form.htmלא ישים3375017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Campaigns.htmלא ישים5242417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_CampResponse_form.htmלא ישים4201517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Lists.htmלא ישים8036517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Qualification_form.htmלא ישים3802317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_quick_campaign_list.htmלא ישים1971917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mobile_cust.htmלא ישים728817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ol_offlineconfiguration_form.htmלא ישים1319217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ol_sitemap.htmלא ישים417817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_org_User_form.htmלא ישים9971117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmלא ישים653017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_persopt_dlg.htmלא ישים8401017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rec_Assign.htmלא ישים922317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rec_merge.htmלא ישים651117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_ReportViewer.htmלא ישים89717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_Report_list.htmלא ישים16634617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_wizard.htmלא ישים3972617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_AnnctMgr.htmלא ישים1622717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Autonumbering_dlg.htmלא ישים667217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnits.htmלא ישים3214617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnitSettings.htmלא ישים7938617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ContractTemplates_list.htmלא ישים1578217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Currencies_list.htmלא ישים1799817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmלא ישים639117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_DiscountLists.htmלא ישים2391117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_EMailTemplates.htmלא ישים2792817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_FacilitiesEquipment.htmלא ישים4540617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_FiscalSettings_dlg.htmלא ישים782817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Home.htmלא ישים8128817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Language_Settings_dlg.htmלא ישים603317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_multiple_users.htmלא ישים971517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_PriceLists.htmלא ישים3333417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_privacy.htmלא ישים658117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ProdCat.htmלא ישים3840417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Queues.htmלא ישים1428417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_RelationshipRoles_list.htmלא ישים3444717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ResourceGroup_list.htmלא ישים1457217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SalesTerrMgr.htmלא ישים2011217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SecurityRoles_list.htmלא ישים2596717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Services_list.htmלא ישים2247917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Sites_list.htmלא ישים2028117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SPwQ.htmלא ישים6779117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SubjMgr.htmלא ישים1297217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg.htmלא ישים4282717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_customization.htmלא ישים1097817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_email.htmלא ישים631517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmלא ישים696917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmלא ישים627017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmלא ישים630217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Report.htmלא ישים605617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Teams_list.htmלא ישים2203417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_templates_mailmerge_list.htmלא ישים1471117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_TemplMgr.htmלא ישים3990317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_UnitGroups_list.htmלא ישים1920417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Users_list.htmלא ישים7289417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_WeeklySchedule.htmלא ישים3480517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Address_form.htmלא ישים530517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_CloseOrder_form.htmלא ישים661617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Comp_list.htmלא ישים4558717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Contact_list.htmלא ישים9910617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_ConvertLead_dlg.htmלא ישים2201317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmלא ישים1238217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_InvoiceProduct_form.htmלא ישים1187117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Invoice_list.htmלא ישים5948817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Lead_list.htmלא ישים9903617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OpportunityProduct_form.htmלא ישים939417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OppRelationship_dlg.htmלא ישים1223717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Oppt_list.htmלא ישים8368717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OrderProduct_form.htmלא ישים751817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Order_list.htmלא ישים7911917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Product_list.htmלא ישים6493417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_QuoteProduct_form.htmלא ישים752317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Quote_list.htmלא ישים10055317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_RelationshipRole_dlg.htmלא ישים682417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_SaleslitAttach_form.htmלא ישים1730517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Saleslit_list.htmלא ישים3573717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sj_systemjobs_list.htmלא ישים1948217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_Appointment_form.htmלא ישים3348617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_AptBook.htmלא ישים9540717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_Calendar.htmלא ישים8873117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_closures_list.htmלא ישים1340017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmלא ישים11135517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmלא ישים6523217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmלא ישים840417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_SelectionRule_form.htmלא ישים7365617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceAppt_form.htmלא ישים5787017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmלא ישים1026317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_WorkingHours_dlg.htmלא ישים3236117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_entity_props_form.htmלא ישים2005417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmלא ישים2096917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_workflows_list.htmלא ישים5718017-Jan-201205:49
x86
operatorlist.htcלא ישים301517-Jan-201205:49
x86
operatorlist.htc1לא ישים484117-Jan-201205:49
x86
Order.rdlלא ישים1101317-Jan-201205:49
x86
Order_SubReport.rdlלא ישים10438717-Jan-201205:49
x86
osafehtm.dll4.0.7333.382210327217-Jan-201205:49
x86
Paging.htcלא ישים321017-Jan-201205:49
x86
ParameterControl.htcלא ישים352817-Jan-201205:49
x86
PCW_CAB_Serv1033.cabלא ישים1454962308-Feb-201208:55
x86
personalsettings.aspxלא ישים6797217-Jan-201205:49
x86
picklistmappings.aspxלא ישים2815517-Jan-201205:49
x86
predefinedlist.htcלא ישים256317-Jan-201205:49
x86
presence.htcלא ישים647117-Jan-201205:49
x86
PresenceService.asmxלא ישים16417-Jan-201205:49
x86
print_dlg.aspxלא ישים298717-Jan-201205:49
x86
Products_By_Account.rdlלא ישים5387217-Jan-201205:49
x86
Products_By_Account_Detail.rdlלא ישים24150217-Jan-201205:49
x86
Products_By_Contact.rdlלא ישים5405917-Jan-201205:49
x86
Products_By_Contact_Detail.rdlלא ישים23904817-Jan-201205:49
x86
progressbar.htcלא ישים171317-Jan-201205:49
x86
properties.aspxלא ישים609617-Jan-201205:49
x86
PropertyPageDialog.aspxלא ישים829917-Jan-201205:49
x86
PublishReports.exe4.0.7333.38221316017-Jan-201205:49
x86
Qoi_Script.jsלא ישים217817-Jan-201205:49
x86
querylist.htcלא ישים345317-Jan-201205:49
x86
quickFindControl.htcלא ישים267217-Jan-201205:49
x86
Quote.rdlלא ישים1098717-Jan-201205:49
x86
Quote_SubReport.rdlלא ישים10808217-Jan-201205:49
x86
Re.aspxלא ישים56717-Jan-201205:49
x86
RegionalOptions.asmxלא ישים16417-Jan-201205:49
x86
RelatedInformation.asmxלא ישים16717-Jan-201205:49
x86
RelatedInformation.htcלא ישים1212317-Jan-201205:49
x86
RelationshipRolePicklist.asmxלא ישים17317-Jan-201205:49
x86
reportproperty.aspxלא ישים1751417-Jan-201205:49
x86
reports.asmxלא ישים15617-Jan-201205:49
x86
reportviewer.exe9.0.30729.1299418417-Jan-201202:48
x86
ResourceGroupUI.asmxלא ישים17217-Jan-201205:49
x86
ResourceSpecTree.asmxלא ישים17317-Jan-201205:49
x86
roleitem.htcלא ישים256517-Jan-201205:49
x86
RowsBeforeScrolling.htcלא ישים66217-Jan-201205:49
x86
RowsBeforeScrolling.htc1לא ישים70817-Jan-201205:49
x86
Sales_History.rdlלא ישים3092817-Jan-201205:49
x86
Sales_History_Detail.rdlלא ישים11774417-Jan-201205:49
x86
Sales_Pipeline.rdlלא ישים10836817-Jan-201205:49
x86
Sales_Pipeline_Detail.rdlלא ישים12767017-Jan-201205:49
x86
SchedulePlanning.asmxלא ישים17317-Jan-201205:49
x86
ScheduleService.asmxלא ישים17017-Jan-201205:49
x86
SchedulingDialog.aspxלא ישים971417-Jan-201205:49
x86
ScriptError.asmxלא ישים17017-Jan-201205:49
x86
scroll.htcלא ישים192717-Jan-201205:49
x86
select.css.aspxלא ישים175717-Jan-201205:49
x86
select.htcלא ישים1665617-Jan-201205:49
x86
SELECT.picklist.htcלא ישים719917-Jan-201205:49
x86
SELECT.relationshiprole.htcלא ישים231017-Jan-201205:49
x86
selectBox.htcלא ישים170217-Jan-201205:49
x86
sendemailstep.jsלא ישים349517-Jan-201205:49
x86
ServerSetup.dll4.0.7333.382235108017-Jan-201205:49
x86
server_i386_kb2621054_1033.mspלא ישים1485670417-Jan-201209:57
x86
Service.asmx1לא ישים16817-Jan-201205:49
x86
ServiceAppointment.jsלא ישים591717-Jan-201205:49
x86
Service_Activity_Volume.rdlלא ישים6397117-Jan-201205:49
x86
Service_Activity_Volume_Detail.rdlלא ישים10082917-Jan-201205:49
x86
SetOptionsSelect.htcלא ישים72717-Jan-201205:49
x86
Setup.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
setup.Microsoft.Crm.SdkProxy30.dll4.0.7333.382286615217-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.34.0.7333.382230090417-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
signin.cssלא ישים51817-Jan-201205:49
x86
slugsupport.htcלא ישים1553117-Jan-201205:49
x86
slugsupport.jsלא ישים5714617-Jan-201205:49
x86
SmokeTests.exe4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013617-Jan-201205:49
x86
StringResourceMetadata.xmlלא ישים20484717-Jan-201205:49
x86
SubjectManager.asmxלא ישים17517-Jan-201205:49
x86
sysCustUtil.jsלא ישים720217-Jan-201205:49
x86
SystemCustomization.asmxלא ישים20517-Jan-201205:49
x86
systemsettings.aspxלא ישים3844317-Jan-201205:49
x86
TABLE.dtm.htcלא ישים1911117-Jan-201205:49
x86
TABLE.lu.htcלא ישים125117-Jan-201205:49
x86
TABLE.mny.htcלא ישים133117-Jan-201205:49
x86
TableLayout.jsלא ישים2470117-Jan-201205:49
x86
tabs.htcלא ישים367217-Jan-201205:49
x86
taskbox.htcלא ישים106317-Jan-201205:49
x86
TEXTAREA.htcלא ישים241617-Jan-201205:49
x86
time.htcלא ישים535417-Jan-201205:49
x86
time.jsלא ישים577117-Jan-201205:49
x86
timeedit.htcלא ישים374317-Jan-201205:49
x86
timesheet.jsלא ישים3531617-Jan-201205:49
x86
Tool.Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
Tool.Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Tools.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:49
x86
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:49
x86
Top_Knowledge_Base_Articles.rdlלא ישים5867517-Jan-201205:49
x86
Top_Knowledge_Base_Articles_Detail.rdlלא ישים8784017-Jan-201205:49
x86
TransactionCurrencyWebService.asmxלא ישים17817-Jan-201205:49
x86
tree.htcלא ישים724217-Jan-201205:49
x86
treelist.htcלא ישים204617-Jan-201205:49
x86
treeSubject.xslלא ישים128517-Jan-201205:49
x86
UserManager.asmxלא ישים18417-Jan-201205:49
x86
UserQuery.asmxלא ישים17017-Jan-201205:49
x86
User_Summary.rdlלא ישים2899517-Jan-201205:49
x86
util.jsלא ישים2190817-Jan-201205:49
x86
util.js1לא ישים806517-Jan-201205:49
x86
util.js2לא ישים827917-Jan-201205:49
x86
util.js7לא ישים827917-Jan-201205:49
x86
value.htcלא ישים1174617-Jan-201205:49
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
View.asmxלא ישים16717-Jan-201205:49
x86
ViewDuplicates.aspxלא ישים1352317-Jan-201205:49
x86
viewer.aspxלא ישים686817-Jan-201205:49
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201205:49
x86
Workflow.asmxלא ישים17117-Jan-201205:49
x86
workflowstep.aspלא ישים354717-Jan-201205:49
x86
workflowstep.jsלא ישים2778417-Jan-201205:49
x86
workflowTemplatePage.aspxלא ישים1007117-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll4.0.7333.382216164017-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Common.dll14.0.7333.382257533617-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll14.0.7333.382227991217-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Server.exe4.0.7333.3822105047217-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201205:49
x86
x16_Outlook.pngלא ישים78217-Jan-201205:49
x86
zoom.htcלא ישים523017-Jan-201205:49
x86
dbhotfix_install.xmlלא ישים418917-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_install.xmlלא ישים418917-Jan-201202:47
x86
crmse12057script.sqlלא ישים350217-Jan-201202:55
x86
crmse12057script.sqlלא ישים350217-Jan-201202:55
x86
crmse9914script.sqlלא ישים178317-Jan-201202:55
x86
crmse9914script.sqlלא ישים178317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14305_1.sqlלא ישים714017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14305_2.sqlלא ישים343817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים116217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_14294.sqlלא ישים5486017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_14294.sqlלא ישים1770217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14305_1.sqlלא ישים714017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14305_2.sqlלא ישים343817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים116217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_14294.sqlלא ישים5486017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_14294.sqlלא ישים1770217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14230.sqlלא ישים108617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14787.sqlלא ישים330017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14906.sqlלא ישים428717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים81417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14230.sqlלא ישים108617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14787.sqlלא ישים330017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14906.sqlלא ישים428717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים81417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14230.sqlלא ישים107117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14787.sqlלא ישים304417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14906.sqlלא ישים411417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים84217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14230.sqlלא ישים107117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14787.sqlלא ישים304417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14906.sqlלא ישים411417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים84217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_11104.sqlלא ישים4389117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_11104.sqlלא ישים4389117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_11104.sqlלא ישים4368717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים46217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_11104.sqlלא ישים4368717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים46217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14780.sqlלא ישים292717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14780.sqlלא ישים292717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14780.sqlלא ישים304517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים46617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14780.sqlלא ישים304517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים46617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14650.sqlלא ישים153017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14650.sqlלא ישים153017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_10563.sqlלא ישים24565617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14150.sqlלא ישים378917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_15468_1.sqlלא ישים475717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_15468_2.sqlלא ישים229917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים115717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_10563.sqlלא ישים24565617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14150.sqlלא ישים378917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_15468_1.sqlלא ישים475717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_15468_2.sqlלא ישים229917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים115717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_10563.sqlלא ישים24545217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14150.sqlלא ישים361117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים64517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_10563.sqlלא ישים24545217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14150.sqlלא ישים361117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים64517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_16384.sqlלא ישים1202417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים156617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_16060.sqlלא ישים4207217-Jan-201202:55
x86
timezonerules_16060.sqlלא ישים230017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_16384.sqlלא ישים1202417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים156617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_16060.sqlלא ישים4207217-Jan-201202:55
x86
timezonerules_16060.sqlלא ישים230017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_16384.sqlלא ישים1126417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים116517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_16384.sqlלא ישים1126417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים116517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים65817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_20653.sqlלא ישים14297817-Jan-201202:55
x86
timezonerules_20653.sqlלא ישים945417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים65817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_20653.sqlלא ישים14297817-Jan-201202:55
x86
timezonerules_20653.sqlלא ישים945417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים63517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים63517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים64017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים64017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים238217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים46817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים238217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים46817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים26217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים7217-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים26217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים7217-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים56817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים49417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים56817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים49417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים336817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים43217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים336817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים43217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים25317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים25317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים52717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים52717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים52717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים47217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים52717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים47217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים59217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים49017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים59217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים49017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים59217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים48917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים59217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים48917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים435017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים48717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים435017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים48717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים114417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים44617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים114417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים44617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים65117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
hotfixtimezonedisplaynames.sqlלא ישים16437617-Jan-201202:55
x86
hotfixtimezonerules.sqlלא ישים1502217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים65117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
hotfixtimezonedisplaynames.sqlלא ישים16437617-Jan-201202:55
x86
hotfixtimezonerules.sqlלא ישים1502217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים26217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים26217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים27017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים48917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים27017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים48917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים26917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים48817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים26917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים48817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים41017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים50617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים41017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים50617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים40617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים50317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים40617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים50317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים413817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים413817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים99717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים49017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים99717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים49017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים2544217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים53617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים2544217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים53617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים2410017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים51617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים2410017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים51617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים69417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים40517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים69417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים40517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים69417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים43317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים69417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים43317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים24001417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים44717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים24001417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים44717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים23834017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים44317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים23834017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים44317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4961.sqlלא ישים25517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlלא ישים3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5382.sqlלא ישים236317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5800.sqlלא ישים4861617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6089.sqlלא ישים175017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6201.sqlלא ישים1832617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים153817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4961.sqlלא ישים25517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlלא ישים3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5382.sqlלא ישים236317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5800.sqlלא ישים4861617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6089.sqlלא ישים175017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6201.sqlלא ישים1832617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים153817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4961.sqlלא ישים25517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlלא ישים3379217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5382.sqlלא ישים210817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5800.sqlלא ישים4512817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים106917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4961.sqlלא ישים25517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlלא ישים3379217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5382.sqlלא ישים210817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5800.sqlלא ישים4512817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים106917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים61217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים41217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlלא ישים61217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים41217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_5647.sqlלא ישים1074217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5791.sqlלא ישים227617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים148117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlלא ישים751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים2828017-Jan-201202:55
x86
timezonedisplaynames_6749.sqlלא ישים2742817-Jan-201202:55
x86
timezonerules_6749.sqlלא ישים485617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5647.sqlלא ישים1074217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5791.sqlלא ישים227617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים148117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlלא ישים751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים2828017-Jan-201202:55
x86
timezonedisplaynames_6749.sqlלא ישים2742817-Jan-201202:55
x86
timezonerules_6749.sqlלא ישים485617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5791.sqlלא ישים39717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים83517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlלא ישים315017-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים1653617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5791.sqlלא ישים39717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים83517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlלא ישים315017-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים1653617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4572.sqlלא ישים64017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4736.sqlלא ישים830417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים64517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4572.sqlלא ישים64017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4736.sqlלא ישים830417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים64517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4572.sqlלא ישים63417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4736.sqlלא ישים820017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים63817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4572.sqlלא ישים63417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4736.sqlלא ישים820017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים63817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
addindextolocalizedlabel.sqlלא ישים72817-Jan-201202:55
x86
alterexchangeentryid.sqlלא ישים29817-Jan-201202:55
x86
db7346_install.sqlלא ישים329217-Jan-201202:55
x86
db8084_install.sqlלא ישים107017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים122817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlלא ישים175517-Jan-201202:55
x86
addindextolocalizedlabel.sqlלא ישים72817-Jan-201202:55
x86
alterexchangeentryid.sqlלא ישים29817-Jan-201202:55
x86
db7346_install.sqlלא ישים329217-Jan-201202:55
x86
db8084_install.sqlלא ישים107017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים122817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlלא ישים175517-Jan-201202:55
x86
db7346_uninstall.sqlלא ישים328817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים87917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dropindexfromlocalizedlabel.sqlלא ישים57717-Jan-201202:55
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlלא ישים118617-Jan-201202:55
x86
db7346_uninstall.sqlלא ישים328817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים87917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dropindexfromlocalizedlabel.sqlלא ישים57717-Jan-201202:55
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlלא ישים118617-Jan-201202:55
x86
addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sqlלא ישים130717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים89117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_8302.sqlלא ישים14000017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_8302.sqlלא ישים4699417-Jan-201202:55
x86
addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sqlלא ישים130717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים89117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_8302.sqlלא ישים14000017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_8302.sqlלא ישים4699417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים50617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sqlלא ישים102617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים50617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sqlלא ישים102617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6007.sqlלא ישים165717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים193517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים1397417-Jan-201202:55
x86
subscmanuallytrackedobjectindexes.sqlלא ישים813617-Jan-201202:55
x86
timezonerules_9591.sqlלא ישים708217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6007.sqlלא ישים165717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים193517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים1397417-Jan-201202:55
x86
subscmanuallytrackedobjectindexes.sqlלא ישים813617-Jan-201202:55
x86
timezonerules_9591.sqlלא ישים708217-Jan-201202:55
x86
contact.xmlלא ישים190517-Jan-201202:55
x86
subscription.xmlלא ישים74817-Jan-201202:55
x86
subscriptionmanuallytrackedobject.xmlלא ישים475817-Jan-201202:55
x86
task.xmlלא ישים157117-Jan-201202:55
x86
contact.xmlלא ישים190517-Jan-201202:55
x86
subscription.xmlלא ישים74817-Jan-201202:55
x86
subscriptionmanuallytrackedobject.xmlלא ישים475817-Jan-201202:55
x86
task.xmlלא ישים157117-Jan-201202:55
x86
relationships.xmlלא ישים961117-Jan-201202:55
x86
relationships.xmlלא ישים961117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6007.sqlלא ישים82017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים41617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_6007.sqlלא ישים82017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים41617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_7808.sqlלא ישים322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8150.sqlלא ישים56517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8583.sqlלא ישים99217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8773.sqlלא ישים24517417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8931.sqlלא ישים21617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9007.sqlלא ישים176117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9294.sqlלא ישים714017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9415.sqlלא ישים343817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים273817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_10223.sqlלא ישים6926417-Jan-201202:55
x86
timezonerules_10223.sqlלא ישים4307417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlלא ישים322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8150.sqlלא ישים56517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8583.sqlלא ישים99217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8773.sqlלא ישים24517417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8931.sqlלא ישים21617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9007.sqlלא ישים176117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9294.sqlלא ישים714017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9415.sqlלא ישים343817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים273817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_10223.sqlלא ישים6926417-Jan-201202:55
x86
timezonerules_10223.sqlלא ישים4307417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlלא ישים76617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8150.sqlלא ישים56417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8583.sqlלא ישים87817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8773.sqlלא ישים24312817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8931.sqlלא ישים22317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים168517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_7808.sqlלא ישים76617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8150.sqlלא ישים56417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8583.sqlלא ישים87817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8773.sqlלא ישים24312817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8931.sqlלא ישים22317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים168517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_9446.sqlלא ישים358717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_9446.sqlלא ישים358717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_9446.sqlלא ישים431117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים44917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_9446.sqlלא ישים431117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים44917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12336.sqlלא ישים305217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12336.sqlלא ישים305217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12336.sqlלא ישים329317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12336.sqlלא ישים329317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים45017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12054.sqlלא ישים151117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12683.sqlלא ישים340317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים105317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_12681.sqlלא ישים20519017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_12681.sqlלא ישים1876017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12054.sqlלא ישים151117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12683.sqlלא ישים340317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים105317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_12681.sqlלא ישים20519017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_12681.sqlלא ישים1876017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12054.sqlלא ישים153017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12683.sqlלא ישים38417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים657 פתיחת קובץ17-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12054.sqlלא ישים153017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12683.sqlלא ישים38417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים657 פתיחת קובץ17-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8017-Jan-201205:50
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים317217-Jan-201205:50
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים317217-Jan-201205:50
x86

Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
activitiesdetail.aspxלא ישים489117-Jan-201205:53
x86
advfind.css.aspxלא ישים918617-Jan-201205:53
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:53
x86
AppGrid.htcלא ישים1266817-Jan-201205:53
x86
apptbook.jsלא ישים1851917-Jan-201205:53
x86
articlesEditContent.xslלא ישים550817-Jan-201205:53
x86
AsyncOperation.xmlלא ישים5889417-Jan-201205:53
x86
autoshow.htcלא ישים1121317-Jan-201205:53
x86
CacheManager.jsלא ישים1670517-Jan-201205:53
x86
catalog.xml.2לא ישים6131517-Jan-201205:53
x86
Client.msiלא ישים572057617-Jan-201205:53
x86
clientcontrol.htcלא ישים590217-Jan-201205:53
x86
ClientSetup.dll4.0.7333.382239101617-Jan-201205:53
x86
client_i386_kb2621054_1033.mspלא ישים2597222417-Jan-201209:57
x86
config.xmlלא ישים51517-Jan-201205:54
x86
convert_activity.aspxלא ישים680417-Jan-201205:53
x86
CRMABP32.dll4.0.7333.382226967217-Jan-201205:53
x86
crmaddin.dll4.0.7333.3822146775217-Jan-201205:53
x86
CRMCore.dll4.0.7333.38226999217-Jan-201205:53
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.38227511217-Jan-201205:53
x86
crmexceladdin.dll4.0.7333.382210890417-Jan-201205:53
x86
CrmForOutlookInstaller.exe4.0.7333.38225821617-Jan-201205:53
x86
CrmInteropBootstrap.dll4.0.7333.38226794417-Jan-201205:53
x86
CRMMSG32.dll4.0.7333.382210532017-Jan-201205:53
x86
CRMPRV32.2.dll4.0.7333.38222084017-Jan-201205:53
x86
CRMPRV32.3.dll4.0.7333.38222084017-Jan-201205:53
x86
CRMPRV32.dll4.0.7333.38222084017-Jan-201205:53
x86
CrmSqlStartupSvc.exe4.0.7333.38222391217-Jan-201205:53
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configלא ישים14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerClient.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:53
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.38223108017-Jan-201205:53
x86
date.jsלא ישים2933017-Jan-201205:53
x86
Details.jsלא ישים470217-Jan-201205:53
x86
dlg_products.aspxלא ישים143417-Jan-201205:53
x86
dlg_runreport.aspxלא ישים396517-Jan-201205:53
x86
DuplicatesList.aspxלא ישים349917-Jan-201205:53
x86
duration.htc1לא ישים1040117-Jan-201205:53
x86
edit.aspx54לא ישים234717-Jan-201205:53
x86
edit_article.aspxלא ישים786317-Jan-201205:53
x86
EmailHash.xmlלא ישים736217-Jan-201205:53
x86
eula.rtfלא ישים3707117-Jan-201202:57
x86
export_dlg.aspxלא ישים1025917-Jan-201205:53
x86
fieldlist.htcלא ישים383617-Jan-201205:53
x86
filtereditor.htcלא ישים563017-Jan-201205:53
x86
filterfield.htcלא ישים2440517-Jan-201205:53
x86
fn_CollectForCascadeAssign.sql4לא ישים103817-Jan-201205:53
x86
form.crm.htcלא ישים1687117-Jan-201205:53
x86
Global.jsלא ישים5253617-Jan-201205:53
x86
global.js1לא ישים5253617-Jan-201205:53
x86
grid.htcלא ישים2009417-Jan-201205:53
x86
IMG.lu.htcלא ישים4599117-Jan-201205:53
x86
INPUT.radio.htcלא ישים472717-Jan-201205:53
x86
INPUT.text.eml.htcלא ישים304017-Jan-201205:53
x86
INPUT.text.htcלא ישים300417-Jan-201205:53
x86
INPUT.text.url.htcלא ישים471517-Jan-201205:53
x86
install.xmlלא ישים49917-Jan-201205:53
x86
Lookup.jsלא ישים808017-Jan-201205:53
x86
LookupDialogsAppGrid.jsלא ישים527417-Jan-201205:53
x86
menu.css.aspxלא ישים1010117-Jan-201205:53
x86
menu.htcלא ישים2689017-Jan-201205:53
x86
MENU1.ASPXלא ישים1010117-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.382213706417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.382281700017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.382223536817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.38229610417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.382226404017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe4.0.7333.38225514417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll4.0.7333.38221162417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll4.0.7333.382219031217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.24.0.7333.382219031217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.24.0.7333.38227972017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.382234186417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll.24.0.7333.382234186417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll4.0.7333.382236234417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll4.0.7333.382214935217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.382295626417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe4.0.7333.313529271217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Client.Config.exe4.0.7333.382216573617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Config.Common.dll4.0.7333.382221898417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.3822115696817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.382215344817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe4.0.7333.382278013617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.24.0.7333.38223056817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.382262448817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Plugins.dll4.0.7333.38221469617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.38229200817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.382235415217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll4.0.7333.38221111217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.382216983217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822319677617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822317220017-Jan-201205:53
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll24.0.7333.38227562417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll24.0.7333.38227152817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll24.0.7333.38227972017-Jan-201205:53
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.38228381617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.382230090417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.38221725617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestלא ישים185717-Jan-201205:53
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
MiniCampaign.aspxלא ישים3072817-Jan-201205:53
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:53
x86
MSCRMRes.dll14.0.7333.38227357617-Jan-201205:53
x86
MSDE_MSCRM.mdf.2לא ישים3656908817-Jan-201205:53
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:53
x86
msidcrl40.dll.25.0.737.6108580017-Jan-201205:53
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:53
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:53
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:53
x86
operatorlist.htcלא ישים301517-Jan-201205:53
x86
Organization.xmlלא ישים12787417-Jan-201205:53
x86
osafehtm.dll4.0.7333.382210327217-Jan-201205:53
x86
OutlookPstInstaller.dll4.0.7333.382215600817-Jan-201205:53
x86
PCW_CAB_Clie1033.cabלא ישים2085246808-Feb-201208:54
x86
print_dlg.aspxלא ישים298717-Jan-201205:53
x86
p_CascadePrivilegeChanges.sql4לא ישים373717-Jan-201205:53
x86
p_genSpecificViewAndTriggers.sql4לא ישים4389217-Jan-201205:53
x86
p_GetFullName.sql4לא ישים391417-Jan-201205:53
x86
p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4לא ישים449617-Jan-201205:53
x86
Qoi_Script.jsלא ישים217817-Jan-201205:53
x86
quickFindControl.htcלא ישים267217-Jan-201205:53
x86
Relationships.xmlלא ישים328058917-Jan-201205:53
x86
reportproperty.aspxלא ישים1751417-Jan-201205:53
x86
reportviewer.exe9.0.30729.1299418417-Jan-201202:48
x86
ServiceAppointment.jsלא ישים591717-Jan-201205:53
x86
SetupClient.exe4.0.7333.382231780017-Jan-201205:53
x86
sqlceca35.dll3.5.5692.033981617-Jan-201205:53
x86
sqlcecompact35.dll3.5.5692.08125617-Jan-201205:53
x86
sqlceer35EN.dll3.5.5692.014474417-Jan-201205:53
x86
sqlceme35.dll3.5.5692.06180017-Jan-201205:53
x86
sqlceqp35.dll3.5.5692.064087217-Jan-201205:53
x86
sqlcese35.dll3.5.5692.034493617-Jan-201205:53
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013617-Jan-201205:53
x86
TABLE.dtm.htcלא ישים1911117-Jan-201205:53
x86
time.jsלא ישים577117-Jan-201205:53
x86
util.jsלא ישים806517-Jan-201205:53
x86
util.js1לא ישים827917-Jan-201205:53
x86
util.js7לא ישים827917-Jan-201205:53
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
VersionStamp.sql.2לא ישים166417-Jan-201205:53
x86
ViewDuplicates.aspxלא ישים1352317-Jan-201205:53
x86
viewer.aspxלא ישים687617-Jan-201205:53
x86
web.configלא ישים357717-Jan-201205:53
x86
dbhotfix_client_install.xmlלא ישים46417-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_client_install.xmlלא ישים46417-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9617-Jan-201205:54
x86
fn_getguidsfromstring.sqlלא ישים120817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9617-Jan-201205:54
x86
fn_getguidsfromstring.sqlלא ישים120817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
fn_getguidsfromstring.sqlלא ישים26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
fn_getguidsfromstring.sqlלא ישים26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים93917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlלא ישים23517-Jan-201202:55
x86
offlineschemaadd.sqlלא ישים128417-Jan-201202:55
x86
p_cleanupmsde.sqlלא ישים147417-Jan-201202:55
x86
p_collectforcleanup.sqlלא ישים398817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים93917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlלא ישים23517-Jan-201202:55
x86
offlineschemaadd.sqlלא ישים128417-Jan-201202:55
x86
p_cleanupmsde.sqlלא ישים147417-Jan-201202:55
x86
p_collectforcleanup.sqlלא ישים398817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8417-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8417-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_5352.sqlלא ישים3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlלא ישים322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים161417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlלא ישים31317-Jan-201202:55
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlלא ישים751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים2828017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlלא ישים3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlלא ישים322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים161417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlלא ישים31317-Jan-201202:55
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlלא ישים751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים2828017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_12070.sqlלא ישים130017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_12070.sqlלא ישים130017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים317217-Jan-201205:54
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים317217-Jan-201205:54
x86

מנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:56
x86
AsyncOperation.xmlלא ישים5889417-Jan-201205:56
x86
catalog.xml.2לא ישים6131517-Jan-201205:56
x86
config.xmlלא ישים52117-Jan-201205:57
x86
CRMABP32.dll4.0.7333.382226967217-Jan-201205:56
x86
CrmAsyncService.exe4.0.7333.382216164017-Jan-201205:56
x86
CRMCore.dll4.0.7333.38226999217-Jan-201205:56
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.38227511217-Jan-201205:56
x86
CRMMSG32.dll4.0.7333.382210532017-Jan-201205:56
x86
CRMPRV32.dll4.0.7333.38222084017-Jan-201205:56
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configלא ישים14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerClient.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:56
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.38223108017-Jan-201205:56
x86
dmclient_i386_kb2621054_1033.mspלא ישים2122035217-Jan-201209:57
x86
DMTool4.0.7333.3822227927217-Jan-201205:56
x86
EmailHash.xmlלא ישים736217-Jan-201205:56
x86
eula.rtfלא ישים3707117-Jan-201202:57
x86
fn_CollectForCascadeAssign.sql4לא ישים103817-Jan-201205:56
x86
install.xmlלא ישים49917-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.382213706417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.382281700017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.382223536817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll.24.0.7333.382223536817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform1.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.38229610417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings1.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.382226404017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe4.0.7333.38225514417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll4.0.7333.38221162417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll4.0.7333.382219031217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.24.0.7333.382219031217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.24.0.7333.38227972017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll4.0.7333.382236234417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll4.0.7333.382214935217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.382295626417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll4.0.7333.382224356017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe4.0.7333.313529271217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Config.Common.dll4.0.7333.382221898417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe4.0.7333.382218212017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.382215344817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.24.0.7333.38223056817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.382262448817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Plugins.dll4.0.7333.38221469617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.38229200817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.382235415217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.382216983217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822319677617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:56
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll24.0.7333.38227562417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll24.0.7333.38227152817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll24.0.7333.38227972017-Jan-201205:56
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.38228381617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.382230090417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.38221725617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Transformations.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Transformations.Helper.dll4.0.7333.38221418417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Transformations.Strings.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:56
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:56
x86
MSCRMRes.dll4.0.7333.38227357617-Jan-201205:56
x86
MSCRMRes.dll14.0.7333.38227357617-Jan-201205:56
x86
MSDE_MSCRM.mdf.2לא ישים3656908817-Jan-201205:56
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:56
x86
msidcrl40.dll.25.0.737.6108580017-Jan-201205:56
x86
msidcrl40.dll15.0.737.6108580017-Jan-201205:56
x86
Organization.xmlלא ישים12787417-Jan-201205:56
x86
osafehtm.dll4.0.7333.382210327217-Jan-201205:56
x86
OutlookPstInstaller.dll4.0.7333.382215600817-Jan-201205:56
x86
PCW_CAB_DMWi1033.cabלא ישים1607302208-Feb-201208:54
x86
p_CascadePrivilegeChanges.sql4לא ישים373717-Jan-201205:56
x86
p_genSpecificViewAndTriggers.sql4לא ישים4389217-Jan-201205:56
x86
p_GetFullName.sql4לא ישים391417-Jan-201205:56
x86
p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4לא ישים449617-Jan-201205:56
x86
Relationships.xmlלא ישים328058917-Jan-201205:56
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013617-Jan-201205:56
x86
sqmapi.dll.26.0.6000.1638614013617-Jan-201205:56
x86
V3Organization.xmlלא ישים12787417-Jan-201205:56
x86
V3Relationships.xmlלא ישים328058917-Jan-201205:56
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
VersionStamp.sql.2לא ישים166417-Jan-201205:56
x86
dbhotfix_client_install.xmlלא ישים46417-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_client_install.xmlלא ישים46417-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9617-Jan-201205:57
x86
fn_getguidsfromstring.sqlלא ישים120817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9617-Jan-201205:57
x86
fn_getguidsfromstring.sqlלא ישים120817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
fn_getguidsfromstring.sqlלא ישים26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
fn_getguidsfromstring.sqlלא ישים26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים93917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlלא ישים23517-Jan-201202:55
x86
offlineschemaadd.sqlלא ישים128417-Jan-201202:55
x86
p_cleanupmsde.sqlלא ישים147417-Jan-201202:55
x86
p_collectforcleanup.sqlלא ישים398817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים93917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlלא ישים23517-Jan-201202:55
x86
offlineschemaadd.sqlלא ישים128417-Jan-201202:55
x86
p_cleanupmsde.sqlלא ישים147417-Jan-201202:55
x86
p_collectforcleanup.sqlלא ישים398817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8417-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים8417-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_5352.sqlלא ישים3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlלא ישים322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים161417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlלא ישים31317-Jan-201202:55
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlלא ישים751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים2828017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlלא ישים3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlלא ישים322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים161417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlלא ישים31317-Jan-201202:55
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlלא ישים751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlלא ישים2828017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_12070.sqlלא ישים130017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_12070.sqlלא ישים130017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_release.xmlלא ישים24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlלא ישים9517-Jan-201205:57
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים258417-Jan-201205:57
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים258417-Jan-201205:57
x86

ערכות שפה מרובות של Microsoft Dynamics CRM
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
antixsslibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201204:33
x86
Client.help.Copyright.htmלא ישים286017-Jan-201205:59
x86
Client.help_toc.xml.opלא ישים7372617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.glo_Glossary.htmלא ישים17115917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_act_CreateActivity.htmלא ישים6774417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_dd_findandmerge.htmלא ישים1593017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.How_dmw_install.htmלא ישים927817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_mobile_install.htmלא ישים468117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_mobile_use.htmלא ישים549517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_oi_im.htmלא ישים1076217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_change_org.htmלא ישים535917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_createinoutlook.htmלא ישים5923917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_CreateRecord.htmלא ישים4421017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_install.htmלא ישים3106317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_saveasactivity.htmלא ישים4508317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_synchronize.htmלא ישים5135017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_update_client_install.htmלא ישים623917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_persopt_ViewProfile.htmלא ישים1079917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_add_related.htmלא ישים1071317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_apply_wrkflow.htmלא ישים842617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_commontasks.htmלא ישים508217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Delete.htmלא ישים3132917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_edit_multiple.htmלא ישים1811517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_email.htmלא ישים889217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_email_link.htmלא ישים1775117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Export.htmלא ישים4039817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Find.htmלא ישים7344717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_KeyboardShortcuts.htmלא ישים1307317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_mailmerge.htmלא ישים5629517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_merge.htmלא ישים635717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Notes.htmלא ישים1987017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Print.htmלא ישים4834317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_properties.htmלא ישים1514617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Share.htmלא ישים6644017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rpt_Create_Local_advanced.htmלא ישים6683817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rpt_Generate.htmלא ישים3123517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_commontasks.htmלא ישים4569817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_config.htmלא ישים4229817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_cust.htmלא ישים6170817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_email.htmלא ישים2621817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_mkt.htmלא ישים2837517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_rpt.htmלא ישים4901517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_sales.htmלא ישים3277317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_ss.htmלא ישים2373017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_svc.htmלא ישים2715117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_set_bulkmailstart.htmלא ישים91017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_set_org_mkt_options.htmלא ישים653417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sj_cancel_sysjob.htmלא ישים644417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_admin_UserSummary.htmלא ישים722517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_CaseSummary.htmלא ישים673017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_NeglectedCases.htmלא ישים686217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_TopKBArticles.htmלא ישים669317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmלא ישים678117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignComparison.htmלא ישים664517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignPerformance.htmלא ישים690517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountDistribution.htmלא ישים688917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountOverview.htmלא ישים714817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountProductView.htmלא ישים686817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountSummary.htmלא ישים778717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Activities.htmלא ישים700317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_CompetitorWinLoss.htmלא ישים693917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_ContactProductView.htmלא ישים681017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Invoices.htmלא ישים708917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_InvoiceStatus.htmלא ישים650817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmלא ישים664117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_NeglectedAccounts.htmלא ישים715317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_NeglectedLeads.htmלא ישים669117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Orders.htmלא ישים650317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Pipeline.htmלא ישים660017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Quotes.htmלא ישים706917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_SalesHistory.htmלא ישים649817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_ss_ServiceActivityVolume.htmלא ישים670217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_access.htmלא ישים2827917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_conf.htmלא ישים1023917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust.htmלא ישים390117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_activities.htmלא ישים1808917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_general.htmלא ישים3179817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_impexp.htmלא ישים2014717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_other.htmלא ישים1713017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_workarounds.htmלא ישים1273717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_dm.htmלא ישים1003517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_email.htmלא ישים2053117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_enterdata.htmלא ישים2969317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_find.htmלא ישים2229317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_import.htmלא ישים3576417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_misc.htmלא ישים646817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_outlook.htmלא ישים229117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_Outlook_Client.htmלא ישים3594317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_Outlook_Client_General.htmלא ישים3641517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_resources.htmלא ישים212817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt.htmלא ישים240417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_exporttoexcel.htmלא ישים952717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_generate.htmלא ישים1801617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_manage.htmלא ישים1531017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_more_info.htmלא ישים90317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_print.htmלא ישים887317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_sj_systemjobs.htmלא ישים90517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_wrk.htmלא ישים204017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_wrk_workflows.htmלא ישים1149017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_AdminGuide_overview.htmלא ישים1987117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_config.htmלא ישים90417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_Email.htmלא ישים1081117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_Overview.htmלא ישים451317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_contracts.htmלא ישים1057617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmלא ישים719917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_kba_Overview.htmלא ישים787117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_kba_viewing.htmלא ישים773417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_Overview.htmלא ישים1038217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_que_Create.htmלא ישים692717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_que_manage.htmלא ישים631717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_CustCapabilities.htmלא ישים2817417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_Entities.htmלא ישים2076517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_mapping.htmלא ישים1006217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_Relationships.htmלא ישים1163917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_translation.htmלא ישים664017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_events_overview.htmלא ישים777217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_HierarchicalRelationships.htmלא ישים2428717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_Overview.htmלא ישים1797217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_dd_findandmerge.htmלא ישים696917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_imp_importenrich.htmלא ישים1503617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_camp_activities.htmלא ישים747017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_camp_responses.htmלא ישים723017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_quick_campaign.htmלא ישים1089817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mkt_camp_Plan.htmלא ישים1170917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mkt_list_Overview.htmלא ישים846317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mobile_cust.htmלא ישים471417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mobile_use.htmלא ישים345517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Offline.htmלא ישים1018917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Overview.htmלא ישים1190817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_RecordsActivities.htmלא ישים1580417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_SendReceiveEmail.htmלא ישים1402517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Sync.htmלא ישים1092817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_org_ManagingUsers.htmלא ישים1439517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_persopt.htmלא ישים767117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rec_requestchanges.htmלא ישים632617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rel_RelationshipRoles.htmלא ישים944217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Customize.htmלא ישים1498017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Admin.htmלא ישים535417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_default_all.htmלא ישים1189917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Marketing.htmלא ישים556317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Sales.htmלא ישים933417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Service.htmלא ישים657717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Overview.htmלא ישים841117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_org_config_mkt.htmלא ישים598917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_org_regional_language_options.htmלא ישים771417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_SecurityAccessRights.htmלא ישים2408717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Accounts.htmלא ישים1289217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Competition.htmלא ישים546917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_DiscountList.htmלא ישים652617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Leads.htmלא ישים916317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Opportunities.htmלא ישים1515117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_PriceList.htmלא ישים770717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Product.htmלא ישים1035817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_ProductCatalog.htmלא ישים407417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_QOI.htmלא ישים779717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_UnitGroup.htmלא ישים752317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sj_monitor_systemjobs.htmלא ישים869117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_DefineServices.htmלא ישים1403517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_ManageWorkforce.htmלא ישים741917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_navigating_Service_Calendar.htmלא ישים1446717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_OverviewAB.htmלא ישים962517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_ServiceManagement.htmלא ישים663417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_troubleshoot_overview.htmלא ישים415517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_Accessibility.htmלא ישים353717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_DocOverview.htmלא ישים635317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_ProductOverview.htmלא ישים2600917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_ResourceCenter.htmלא ישים388617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_creating_using_workflows.htmלא ישים1123517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_monitor_manage.htmלא ישים743517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_workflow_lifecycle.htmלא ישים1047517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_workflow_structure.htmלא ישים1893817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Account_list.htmלא ישים10248617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Activities_list.htmלא ישים5386017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Appointment_form.htmלא ישים4832917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Email_form.htmלא ישים7432717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Fax_form.htmלא ישים4862917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Letter_form.htmלא ישים4893617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Notes_form.htmלא ישים2003217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Phone_form.htmלא ישים4887217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Task_form.htmלא ישים3532817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_bd_job_list.htmלא ישים1188217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_Case_list.htmלא ישים4952117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_ContractLines_form.htmלא ישים1736317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_Contract_list.htmלא ישים5890017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KBTemplate_list.htmלא ישים2036817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KB_list.htmלא ישים5568817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KB_search.htmלא ישים2937917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_resolved_case_activity.htmלא ישים807317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_1N_Relationship.htmלא ישים3355017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Attribute.htmלא ישים2621217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomForm.htmלא ישים422517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Customization.htmלא ישים7115417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomizeEntities.htmלא ישים4460517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomList.htmלא ישים421617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_DisplayStrings.htmלא ישים741517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_downloadWSDL.htmלא ישים502317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Entity.htmלא ישים19975817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_entity_preview_editor.htmלא ישים1085417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_EventDetails.htmלא ישים2651917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Export.htmלא ישים1145017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_ExportTranslation.htmלא ישים644717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Form.htmלא ישים8058017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_FormPreview.htmלא ישים775017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Import.htmלא ישים1168917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_ImportTranslation.htmלא ישים568317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Mapping.htmלא ישים1027217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_N1_Relationship.htmלא ישים3348417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_NN_Relationship.htmלא ישים2260317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_SelectIcons.htmלא ישים981217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_View.htmלא ישים4816217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_duprules_list.htmלא ישים2221917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_global.htmלא ישים880417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_systemwide.htmלא ישים2540917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_viewduplicates_form.htmלא ישים769317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dm_area.htmלא ישים12080017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_find_AdvancedFind_form.htmלא ישים4458817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_AssignRecord_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Attach_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_PrintGrid.htmלא ישים1388117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Properties_dlg.htmלא ישים562817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_ReadOnly.htmלא ישים3720917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Sharing_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_imp_imports_list.htmלא ישים6755517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_imp_maps.htmלא ישים2814217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_CampActivity_form.htmלא ישים3375017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Campaigns.htmלא ישים5242417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_CampResponse_form.htmלא ישים4201517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Lists.htmלא ישים8036517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Qualification_form.htmלא ישים3802317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_quick_campaign_list.htmלא ישים1971917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mobile_cust.htmלא ישים728817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ol_offlineconfiguration_form.htmלא ישים1319217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ol_sitemap.htmלא ישים417817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_org_User_form.htmלא ישים9971117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmלא ישים653017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_persopt_dlg.htmלא ישים8401017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rec_Assign.htmלא ישים922317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rec_merge.htmלא ישים651117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_ReportViewer.htmלא ישים89717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_Report_list.htmלא ישים16634617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_wizard.htmלא ישים3972617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_AnnctMgr.htmלא ישים1622717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Autonumbering_dlg.htmלא ישים667217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_BusinessUnits.htmלא ישים3214617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_BusinessUnitSettings.htmלא ישים7938617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ContractTemplates_list.htmלא ישים1578217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Currencies_list.htmלא ישים1799817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmלא ישים639117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_DiscountLists.htmלא ישים2391117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_EMailTemplates.htmלא ישים2792817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_FacilitiesEquipment.htmלא ישים4540617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_FiscalSettings_dlg.htmלא ישים782817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Home.htmלא ישים8128817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Language_Settings_dlg.htmלא ישים603317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_multiple_users.htmלא ישים971517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_PriceLists.htmלא ישים3333417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_privacy.htmלא ישים658117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ProdCat.htmלא ישים3840417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Queues.htmלא ישים1428417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_RelationshipRoles_list.htmלא ישים3444717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ResourceGroup_list.htmלא ישים1457217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SalesTerrMgr.htmלא ישים2011217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SecurityRoles_list.htmלא ישים2596717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Services_list.htmלא ישים2247917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Sites_list.htmלא ישים2028117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SPwQ.htmלא ישים6779117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SubjMgr.htmלא ישים1297217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg.htmלא ישים4282717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_customization.htmלא ישים1097817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_email.htmלא ישים631517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmלא ישים696917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmלא ישים627017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmלא ישים630217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Report.htmלא ישים605617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Teams_list.htmלא ישים2203417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_templates_mailmerge_list.htmלא ישים1471117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_TemplMgr.htmלא ישים3990317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_UnitGroups_list.htmלא ישים1920417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Users_list.htmלא ישים7289417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_WeeklySchedule.htmלא ישים3480517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Address_form.htmלא ישים530517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_CloseOrder_form.htmלא ישים661617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Comp_list.htmלא ישים4558717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Contact_list.htmלא ישים9910617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_ConvertLead_dlg.htmלא ישים2201317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmלא ישים1238217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_InvoiceProduct_form.htmלא ישים1187117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Invoice_list.htmלא ישים5948817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Lead_list.htmלא ישים9903617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OpportunityProduct_form.htmלא ישים939417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OppRelationship_dlg.htmלא ישים1223717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Oppt_list.htmלא ישים8368717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OrderProduct_form.htmלא ישים751817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Order_list.htmלא ישים7911917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Product_list.htmלא ישים6493417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_QuoteProduct_form.htmלא ישים752317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Quote_list.htmלא ישים10055317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_RelationshipRole_dlg.htmלא ישים682417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_SaleslitAttach_form.htmלא ישים1730517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Saleslit_list.htmלא ישים3573717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sj_systemjobs_list.htmלא ישים1948217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_Appointment_form.htmלא ישים3348617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_AptBook.htmלא ישים9540717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_Calendar.htmלא ישים8873117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_closures_list.htmלא ישים1340017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmלא ישים11135517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmלא ישים6523217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmלא ישים840417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_SelectionRule_form.htmלא ישים7365617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ServiceAppt_form.htmלא ישים5787017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmלא ישים1026317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_WorkingHours_dlg.htmלא ישים3236117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_entity_props_form.htmלא ישים2005417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmלא ישים2096917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_workflows_list.htmלא ישים5718017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOpImg.green_presence_icon.gifלא ישים57817-Jan-201205:59
x86
config.xmlלא ישים46817-Jan-201206:00
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configלא ישים14817-Jan-201202:55
x86
eula.rtfלא ישים3707117-Jan-201202:57
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.objectmodel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.platform.server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.database.common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.activedswrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
mui_i386_kb2621054_1033.mspלא ישים360140817-Jan-201209:57
x86
PCW_CAB_MUI1033.cabלא ישים218201308-Feb-201208:55
x86
Server.Help.Copyright.htmלא ישים286017-Jan-201205:59
x86
Server.help_toc.xml.opלא ישים7372617-Jan-201205:59
x86
Server.Master_newimport.xmlלא ישים405943017-Jan-201205:59
x86
Server.newimport.xmlלא ישים395722017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.glo_Glossary.htmלא ישים17115917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_act_CreateActivity.htmלא ישים6774417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_dd_findandmerge.htmלא ישים1593017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.How_dmw_install.htmלא ישים927817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_mobile_install.htmלא ישים468117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_mobile_use.htmלא ישים549517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_oi_im.htmלא ישים1076217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_change_org.htmלא ישים535917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_createinoutlook.htmלא ישים5923917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_CreateRecord.htmלא ישים4421017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_install.htmלא ישים3106317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_saveasactivity.htmלא ישים4508317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_synchronize.htmלא ישים5135017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_update_client_install.htmלא ישים623917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_persopt_ViewProfile.htmלא ישים1079917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_add_related.htmלא ישים1071317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_apply_wrkflow.htmלא ישים842617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_commontasks.htmלא ישים508217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Delete.htmלא ישים3132917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_edit_multiple.htmלא ישים1811517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_email.htmלא ישים889217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_email_link.htmלא ישים1775117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Export.htmלא ישים4039817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Find.htmלא ישים7344717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_KeyboardShortcuts.htmלא ישים1307317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_mailmerge.htmלא ישים5629517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_merge.htmלא ישים635717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Notes.htmלא ישים1987017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Print.htmלא ישים4834317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_properties.htmלא ישים1514617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Share.htmלא ישים6644017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rpt_Create_Local_advanced.htmלא ישים6683817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rpt_Generate.htmלא ישים3123517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_commontasks.htmלא ישים4569817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_config.htmלא ישים4229817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_cust.htmלא ישים6170817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_email.htmלא ישים2621817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_mkt.htmלא ישים2837517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_rpt.htmלא ישים4901517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_sales.htmלא ישים3277317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_ss.htmלא ישים2373017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_svc.htmלא ישים2715117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_set_bulkmailstart.htmלא ישים91017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_set_org_mkt_options.htmלא ישים653417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sj_cancel_sysjob.htmלא ישים644417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_admin_UserSummary.htmלא ישים722517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_CaseSummary.htmלא ישים673017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_NeglectedCases.htmלא ישים686217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_TopKBArticles.htmלא ישים669317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmלא ישים678117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignComparison.htmלא ישים664517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignPerformance.htmלא ישים690517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountDistribution.htmלא ישים688917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountOverview.htmלא ישים714817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountProductView.htmלא ישים686817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountSummary.htmלא ישים778717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Activities.htmלא ישים700317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_CompetitorWinLoss.htmלא ישים693917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_ContactProductView.htmלא ישים681017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Invoices.htmלא ישים708917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_InvoiceStatus.htmלא ישים650817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmלא ישים664117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_NeglectedAccounts.htmלא ישים715317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_NeglectedLeads.htmלא ישים669117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Orders.htmלא ישים650317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Pipeline.htmלא ישים660017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Quotes.htmלא ישים706917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_SalesHistory.htmלא ישים649817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_ss_ServiceActivityVolume.htmלא ישים670217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_access.htmלא ישים2827917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_conf.htmלא ישים1023917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust.htmלא ישים390117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_activities.htmלא ישים1808917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_general.htmלא ישים3179817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_impexp.htmלא ישים2014717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_other.htmלא ישים1713017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_workarounds.htmלא ישים1273717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_dm.htmלא ישים1003517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_email.htmלא ישים2053117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_enterdata.htmלא ישים2969317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_find.htmלא ישים2229317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_import.htmלא ישים3576417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_misc.htmלא ישים646817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_outlook.htmלא ישים229117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_Outlook_Client.htmלא ישים3594317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_Outlook_Client_General.htmלא ישים3641517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_resources.htmלא ישים212817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt.htmלא ישים240417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_exporttoexcel.htmלא ישים952717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_generate.htmלא ישים1801617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_manage.htmלא ישים1531017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_more_info.htmלא ישים90317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_print.htmלא ישים887317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_sj_systemjobs.htmלא ישים90517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_wrk.htmלא ישים204017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_wrk_workflows.htmלא ישים1149017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_AdminGuide_overview.htmלא ישים1987117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_config.htmלא ישים90417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_Email.htmלא ישים1081117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_Overview.htmלא ישים451317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_contracts.htmלא ישים1057617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmלא ישים719917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_kba_Overview.htmלא ישים787117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_kba_viewing.htmלא ישים773417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_Overview.htmלא ישים1038217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_que_Create.htmלא ישים692717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_que_manage.htmלא ישים631717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_CustCapabilities.htmלא ישים2817417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_Entities.htmלא ישים2076517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_mapping.htmלא ישים1006217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_Relationships.htmלא ישים1163917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_translation.htmלא ישים664017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_events_overview.htmלא ישים777217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_HierarchicalRelationships.htmלא ישים2428717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_Overview.htmלא ישים1797217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_dd_findandmerge.htmלא ישים696917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_imp_importenrich.htmלא ישים1503617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_camp_activities.htmלא ישים747017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_camp_responses.htmלא ישים723017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_quick_campaign.htmלא ישים1089817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mkt_camp_Plan.htmלא ישים1170917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mkt_list_Overview.htmלא ישים846317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mobile_cust.htmלא ישים471417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mobile_use.htmלא ישים345517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Offline.htmלא ישים1018917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Overview.htmלא ישים1190817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_RecordsActivities.htmלא ישים1580417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_SendReceiveEmail.htmלא ישים1402517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Sync.htmלא ישים1092817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_org_ManagingUsers.htmלא ישים1439517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_persopt.htmלא ישים767117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rec_requestchanges.htmלא ישים632617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rel_RelationshipRoles.htmלא ישים944217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Customize.htmלא ישים1498017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Admin.htmלא ישים535417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_default_all.htmלא ישים1189917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Marketing.htmלא ישים556317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Sales.htmלא ישים933417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Service.htmלא ישים657717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Overview.htmלא ישים841117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_org_config_mkt.htmלא ישים598917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_org_regional_language_options.htmלא ישים771417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_SecurityAccessRights.htmלא ישים2408717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Accounts.htmלא ישים1289217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Competition.htmלא ישים546917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_DiscountList.htmלא ישים652617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Leads.htmלא ישים916317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Opportunities.htmלא ישים1515117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_PriceList.htmלא ישים770717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Product.htmלא ישים1035817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_ProductCatalog.htmלא ישים407417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_QOI.htmלא ישים779717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_UnitGroup.htmלא ישים752317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sj_monitor_systemjobs.htmלא ישים869117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_DefineServices.htmלא ישים1403517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_ManageWorkforce.htmלא ישים741917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_navigating_Service_Calendar.htmלא ישים1446717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_OverviewAB.htmלא ישים962517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_ServiceManagement.htmלא ישים663417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_troubleshoot_overview.htmלא ישים415517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_Accessibility.htmלא ישים353717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_DocOverview.htmלא ישים635317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_ProductOverview.htmלא ישים2600917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_ResourceCenter.htmלא ישים388617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_creating_using_workflows.htmלא ישים1123517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_monitor_manage.htmלא ישים743517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_workflow_lifecycle.htmלא ישים1047517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_workflow_structure.htmלא ישים1893817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Account_list.htmלא ישים10248617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Activities_list.htmלא ישים5386017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Appointment_form.htmלא ישים4832917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Email_form.htmלא ישים7432717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Fax_form.htmלא ישים4862917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Letter_form.htmלא ישים4893617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Notes_form.htmלא ישים2003217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Phone_form.htmלא ישים4887217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Task_form.htmלא ישים3532817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_bd_job_list.htmלא ישים1188217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_Case_list.htmלא ישים4952117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_ContractLines_form.htmלא ישים1736317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_Contract_list.htmלא ישים5890017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KBTemplate_list.htmלא ישים2036817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KB_list.htmלא ישים5568817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KB_search.htmלא ישים2937917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_resolved_case_activity.htmלא ישים807317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_1N_Relationship.htmלא ישים3355017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Attribute.htmלא ישים2621217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomForm.htmלא ישים422517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Customization.htmלא ישים7115417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomizeEntities.htmלא ישים4460517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomList.htmלא ישים421617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_DisplayStrings.htmלא ישים741517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_downloadWSDL.htmלא ישים502317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Entity.htmלא ישים19975817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_entity_preview_editor.htmלא ישים1085417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_EventDetails.htmלא ישים2651917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Export.htmלא ישים1145017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_ExportTranslation.htmלא ישים644717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Form.htmלא ישים8058017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_FormPreview.htmלא ישים775017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Import.htmלא ישים1168917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_ImportTranslation.htmלא ישים568317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Mapping.htmלא ישים1027217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_N1_Relationship.htmלא ישים3348417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_NN_Relationship.htmלא ישים2260317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_SelectIcons.htmלא ישים981217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_View.htmלא ישים4816217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_duprules_list.htmלא ישים2221917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_global.htmלא ישים880417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_systemwide.htmלא ישים2540917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_viewduplicates_form.htmלא ישים769317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dm_area.htmלא ישים12080017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_find_AdvancedFind_form.htmלא ישים4458817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_AssignRecord_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Attach_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_PrintGrid.htmלא ישים1388117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Properties_dlg.htmלא ישים562817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_ReadOnly.htmלא ישים3720917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Sharing_dlg.htmלא ישים89717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_imp_imports_list.htmלא ישים6755517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_imp_maps.htmלא ישים2814217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_CampActivity_form.htmלא ישים3375017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Campaigns.htmלא ישים5242417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_CampResponse_form.htmלא ישים4201517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Lists.htmלא ישים8036517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Qualification_form.htmלא ישים3802317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_quick_campaign_list.htmלא ישים1971917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mobile_cust.htmלא ישים728817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ol_offlineconfiguration_form.htmלא ישים1319217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ol_sitemap.htmלא ישים417817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_org_User_form.htmלא ישים9971117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmלא ישים653017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_persopt_dlg.htmלא ישים8401017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rec_Assign.htmלא ישים922317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rec_merge.htmלא ישים651117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_ReportViewer.htmלא ישים89717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_Report_list.htmלא ישים16634617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_wizard.htmלא ישים3972617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_AnnctMgr.htmלא ישים1622717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Autonumbering_dlg.htmלא ישים667217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_BusinessUnits.htmלא ישים3214617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_BusinessUnitSettings.htmלא ישים7938617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ContractTemplates_list.htmלא ישים1578217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Currencies_list.htmלא ישים1799817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmלא ישים639117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_DiscountLists.htmלא ישים2391117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_EMailTemplates.htmלא ישים2792817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_FacilitiesEquipment.htmלא ישים4540617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_FiscalSettings_dlg.htmלא ישים782817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Home.htmלא ישים8128817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Language_Settings_dlg.htmלא ישים603317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_multiple_users.htmלא ישים971517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_PriceLists.htmלא ישים3333417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_privacy.htmלא ישים658117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ProdCat.htmלא ישים3840417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Queues.htmלא ישים1428417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_RelationshipRoles_list.htmלא ישים3444717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ResourceGroup_list.htmלא ישים1457217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SalesTerrMgr.htmלא ישים2011217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SecurityRoles_list.htmלא ישים2596717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Services_list.htmלא ישים2247917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Sites_list.htmלא ישים2028117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SPwQ.htmלא ישים6779117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SubjMgr.htmלא ישים1297217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg.htmלא ישים4282717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_customization.htmלא ישים1097817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_email.htmלא ישים631517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmלא ישים696917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmלא ישים627017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmלא ישים630217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Report.htmלא ישים605617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Teams_list.htmלא ישים2203417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_templates_mailmerge_list.htmלא ישים1471117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_TemplMgr.htmלא ישים3990317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_UnitGroups_list.htmלא ישים1920417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Users_list.htmלא ישים7289417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_WeeklySchedule.htmלא ישים3480517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Address_form.htmלא ישים530517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_CloseOrder_form.htmלא ישים661617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Comp_list.htmלא ישים4558717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Contact_list.htmלא ישים9910617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_ConvertLead_dlg.htmלא ישים2201317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmלא ישים1238217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_InvoiceProduct_form.htmלא ישים1187117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Invoice_list.htmלא ישים5948817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Lead_list.htmלא ישים9903617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OpportunityProduct_form.htmלא ישים939417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OppRelationship_dlg.htmלא ישים1223717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Oppt_list.htmלא ישים8368717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OrderProduct_form.htmלא ישים751817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Order_list.htmלא ישים7911917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Product_list.htmלא ישים6493417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_QuoteProduct_form.htmלא ישים752317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Quote_list.htmלא ישים10055317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_RelationshipRole_dlg.htmלא ישים682417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_SaleslitAttach_form.htmלא ישים1730517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Saleslit_list.htmלא ישים3573717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sj_systemjobs_list.htmלא ישים1948217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_Appointment_form.htmלא ישים3348617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_AptBook.htmלא ישים9540717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_Calendar.htmלא ישים8873117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_closures_list.htmלא ישים1340017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmלא ישים11135517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmלא ישים6523217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmלא ישים840417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_SelectionRule_form.htmלא ישים7365617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ServiceAppt_form.htmלא ישים5787017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmלא ישים1026317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_WorkingHours_dlg.htmלא ישים3236117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_entity_props_form.htmלא ישים2005417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmלא ישים2096917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_workflows_list.htmלא ישים5718017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOpImg.green_presence_icon.gifלא ישים57817-Jan-201205:59
x86
Server.Relationships.xmlלא ישים328058917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountDistribution.rdlלא ישים6541317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountDistributionDetail.rdlלא ישים11433517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountOverview.rdlלא ישים1238817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountOverviewSubReport.rdlלא ישים17527717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountSummary.rdlלא ישים4071817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountSummarySubReport.rdlלא ישים8999817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportActivities.rdlלא ישים6024817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportActivitiesDetail.rdlלא ישים16244717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignActivityStatus.rdlלא ישים1285217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignActivityStatusDetail.rdlלא ישים2539817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignActivityStatusSubReport.rdlלא ישים5693517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignComparison.rdlלא ישים8131017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignOpportunityEstimatedRevenueDetail.rdlלא ישים2145517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignOpportunityRealizedRevenueDetail.rdlלא ישים2058517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignPerformance.rdlלא ישים1288117-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignPerformanceDetailReport.rdlלא ישים1148717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignPerformanceSubReport.rdlלא ישים14630917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignPlacedOrderDetail.rdlלא ישים1882317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignResponseDetail.rdlלא ישים2422717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignTaskDetail.rdlלא ישים2526117-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCaseSummaryTable.rdlלא ישים9373717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCaseSummaryTableDetail.rdlלא ישים5977217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCompetitorWinLoss.rdlלא ישים4816917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCompetitorWinLossDetails.rdlלא ישים7815217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportInvoice.rdlלא ישים1100617-Jan-201205:59
x86
Server.ReportInvoiceStatus.rdlלא ישים3062317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportInvoiceStatusDetail.rdlלא ישים7285317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportInvoiceSubReport.rdlלא ישים10151017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportLeadSourceEffectiveness.rdlלא ישים11211017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedAccounts.rdlלא ישים3592617-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedAccountsDetail.rdlלא ישים9189217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedCases.rdlלא ישים9249017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedCasesDetail.rdlלא ישים10536417-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedLeads.rdlלא ישים4303717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedLeadsDetail.rdlלא ישים6875417-Jan-201205:59
x86
Server.ReportOrder.rdlלא ישים1101317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportOrderSubReport.rdlלא ישים10438717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportProductsByAccount.rdlלא ישים5387217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportProductsByAccountDetail.rdlלא ישים24150217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportProductsByContact.rdlלא ישים5405917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportProductsByContactDetail.rdlלא ישים23904817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportQuote.rdlלא ישים1098717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportQuoteSubReport.rdlלא ישים10808217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportSalesHistory.rdlלא ישים3092817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportSalesHistoryDetail.rdlלא ישים11774417-Jan-201205:59
x86
Server.ReportSalesPipeline.rdlלא ישים10836817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportSalesPipelineDetail.rdlלא ישים12767017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportServiceActivityVolume.rdlלא ישים6397117-Jan-201205:59
x86
Server.ReportServiceActivityVolumeDetail.rdlלא ישים10082917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportTopKnowledgeBaseArticles.rdlלא ישים5867517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportTopKnowledgeBaseArticlesDetail.rdlלא ישים8784017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportUserSummary.rdlלא ישים2899517-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityAsyncOperation.xmlלא ישים5889417-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityCustomerAddress.xmlלא ישים4619817-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityEmailHash.xmlלא ישים736217-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityInvoice.xmlלא ישים11468017-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityInvoiceDetail.xmlלא ישים8656517-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityOpportunity.xmlלא ישים8511317-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityOpportunityProduct.xmlלא ישים6150917-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityOrganization.xmlלא ישים12787417-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityQueueItem.xmlלא ישים3082217-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityQuote.xmlלא ישים11964717-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityQuoteDetail.xmlלא ישים8035917-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySalesOrder.xmlלא ישים12519317-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySalesOrderDetail.xmlלא ישים8704617-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySubscription.xmlלא ישים857217-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySubscriptionManuallyTrackedObject.xmlלא ישים615217-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySystemUser.xmlלא ישים12048817-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityWorkflow.xmlלא ישים4330517-Jan-201205:59
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים98817-Jan-201206:00
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים98817-Jan-201206:00
x86

נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
ADODB.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:54
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:54
x86
CDOSYS.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:54
x86
config.xmlלא ישים47417-Jan-201205:54
x86
CrmCompression.dll4.0.7333.38222596017-Jan-201205:54
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configלא ישים14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerExchange.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:54
x86
EmailRouterSetup.dll4.0.7333.382230295217-Jan-201205:54
x86
eula.rtfלא ישים3707117-Jan-201202:57
x86
MapiTest.exe4.0.7333.38221520817-Jan-201205:54
x86
MapiTest.Microsoft.VC80.CRT.manifestלא ישים185717-Jan-201205:54
x86
MapiTest.msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:54
x86
MapiTest.msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:54
x86
MapiTest.msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.382295216817-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.objectmodel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll14.0.7333.38223056817-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.platform.server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll14.0.7333.3822104637617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822319677617-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.setup.database.common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe4.0.7333.382218621617-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.activedswrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll14.0.7333.382211658417-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.exe4.0.7333.3822100132017-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe4.0.7333.38225104817-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll4.0.7333.382251389617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll14.0.7333.382251389617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorDeployment.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorSnapin.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorWizard.exe4.0.7333.382287844017-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestלא ישים185717-Jan-201205:54
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:54
x86
msidcrl40.dll15.0.737.6108580017-Jan-201205:54
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:54
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:54
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:54
x86
PCW_CAB_Exch1033.cabלא ישים393732808-Feb-201208:55
x86
router_i386_kb2621054_1033.mspלא ישים399360017-Jan-201209:57
x86
Rules.exe4.0.7333.38223005617-Jan-201205:54
x86
Service.Emailrouter.chmלא ישים2957917-Jan-201205:54
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
Wizard.Emailrouter.chmלא ישים2957917-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים107217-Jan-201205:54
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים107217-Jan-201205:54
x86

Microsoft Dynamics CRM SQL מחבר נתונים של שירותי דיווח
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
antixsslibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201204:33
x86
config.xmlלא ישים46817-Jan-201205:58
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configלא ישים14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerSrsDataConnector.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:58
x86
eula.rtfלא ישים3707117-Jan-201202:57
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.382213706417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.382295216817-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.dll4.0.7333.38222186417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll4.0.7333.38221776817-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll4.0.7333.38221572017-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.ReportServer.dll4.0.7333.38221520817-Jan-201205:58
x86
microsoft.crm.objectmodel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.38229200817-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.382235415217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll14.0.7333.382235415217-Jan-201205:58
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:58
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe4.0.7333.3822105047217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe4.0.7333.382210839217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.38228381617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll14.0.7333.38228381617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll14.0.7333.38221879217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestלא ישים185717-Jan-201205:58
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
MonAntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:58
x86
MonMSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:58
x86
Monmsidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:58
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:58
x86
MSCRMMonitoringService.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201205:58
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:58
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:58
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:58
x86
PCW_CAB_SrsD1033.cabלא ישים303875508-Feb-201208:56
x86
SmokeTests.exe4.0.7333.38221674417-Jan-201205:58
x86
SrsDataConnectorSetup.dll4.0.7333.382230448817-Jan-201205:58
x86
srs_i386_kb2621054_1033.mspלא ישים308940817-Jan-201209:57
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlלא ישים20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlלא ישים80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdלא ישים8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdלא ישים1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdלא ישים40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdלא ישים638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configלא ישים218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים107217-Jan-201205:58
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configלא ישים2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822לא ישים107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlלא ישים107217-Jan-201205:58
x86