MS11-092: פגיעות ב-Windows Media עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 13 בדצמבר 2011

חל על: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Professional

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-092. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף


בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה


המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.
  • 2619339 MS11-092: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows XP, Windows Vista ו-Windows 7: 13 בדצמבר, 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2619340 MS11-092: תיאור עדכון האבטחה עבור Windows XP Media Center Edition 2005: 13 בדצמבר, 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)