PRJ: תיאור של התבנית Exchange MPX קובץ פרוייקט

חל על: Microsoft Office Project Standard 2003Project Standard 2010

סיכום


תבנית הקובץ MPX 4.0 הוא תבנית קובץ ASCII שבו באפשרותך להשתמש כדי להעביר מידע אודות פרוייקט בין גירסאות שונות של Microsoft Project, כמו גם תוכניות של ספקים חיצוניים אשר תומך בתבנית קובץ MPX, כגון לוח תכנון של פרוייקט Primavera ו- Timberline מבצע הערכה מדויקת.

קובץ Mpxfile.wri (Windows) ואת קובץ תבנית קובץ MPX (Macintosh) מתארים את תבנית MPX 4.0 קבצים שנוצרו ב- Microsoft Project, גירסאות 4.0, 4.1 ו- 98. באפשרותך לחפש קבצים אלה בתיקיה שבה התקנת Microsoft Project גירסה 4.0 או 4.1. בסעיף 'מידע נוסף' של מאמר זה מכיל את הטקסט המלא של הקובץ Mpxfile.wri. (הערה: הקובץ Mpxfile.wri אינו כלול ב- Microsoft Project 98 או ב- Microsoft Project 2000.)

הטבלה הבאה מסכמת את הגירסאות של Microsoft Project שיכולה ליצור או לקרוא את תבנית קובץ ה-MPX 4.0:


Create Read
----------------
Microsoft Project 4.0 Yes Yes
Microsoft Project 4.1 Yes Yes
Microsoft Project 98 Yes Yes
Microsoft Project 2000 No Yes
Microsoft Project 2002 No Yes
Microsoft Project 2003 No Yes
Microsoft Project 2007 No Yes
Microsoft Project 2010 No Yes
הממיר Microsoft Project הוא תוכנית מבוססת Windows שבו באפשרותך להשתמש כדי להמיר קבצים שנוצרו בתוכנה לניהול פרוייקטים צד שלישי לתבנית MPX 4.0. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

130206 PRJ: הממיר Microsoft Project עבור פרוייקט 4.0 ו- 4.1
221256 PRJ: עודכן ממיר הפרוייקט עבור הפרוייקט ABT שולחן עבודה שעליו מונחים 4. x
לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לפתור בעיות של הודעות שגיאה להתרחש בעת פתיחת קובץ ה-MPX אשר מכיל נתונים לא חוקיים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

141261 PRJ: כיצד לפרש את ההודעה שהתקבלה בעת פתיחת קובץ .mpx

מידע נוסף


הרשימה הבאה היא הטקסט המלא של הקובץ Mpxfile.wri.

שימוש בתבנית קובץ MPX

אודות תבנית קובץ ה-MPX

התבנית של קובץ ה-MPX היא תבנית קובץ ASCII שבו באפשרותך להשתמש כדי להעביר מידע אודות פרוייקט בין Microsoft Project וביישומים אחרים שתומכים תבנית קובץ MPX, כגון לוח תכנון של פרוייקט Primavera מעריך דיוק Timberline. התבנית של קובץ ה-MPX מאפשר לך מידע פרוייקט ההעברה אינו יכול להופיע בתוך טבלה, כגון מידע אודות הקצאת משאבים מפורט, מידע לוח שנה, או מידע בתיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט.

לפני שמירת קובץ Microsoft Project בתבנית קובץ MPX, בדוק כי היישום שאליו ברצונך להעביר את מידע הפרוייקט שלך יכול לפרש את תבנית MPX. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את תוכנית המרה לפני השימוש שלך קובץ ביישום האחר.

Microsoft Project באפשרותך גם לפתוח קבצים שנשמרו בתבנית קובץ ה-MPX. Microsoft Project גירסה 4.1 עבור Windows 95 can פתח ושמור Microsoft Project גירסה 1.0, 3.0, 4.0 ו- 4.1 MPX קבצים.

פתיחת קובץ ה-MPX בדיוק כמו כל קובץ אחר של Microsoft Project. בעת פתיחת קובץ ה-MPX, באפשרותך למזג את הקובץ הפרוייקט הפעיל או למקם את המידע בפרוייקט חדש. אם בחר למזג את הקבצים ואתה משתמש מזהים ייחודיים, המידע בקובץ החדש יחליף את המידע ברשומה תואמת. באפשרותך ליצור קבצי ה-MPX המכיל את המידע שברצונך למזג לתוך הפרוייקט הקיים, בתוספת הקצאות המשאבים בלבד. לדוגמה, באפשרותך ליצור קובץ MPX שמכיל רק מידע עלות שהשתנה. על-ידי הכללת המזהה הייחודי והעלות חדש עבור קבוצת משאבים, מוחלף רק המידע בפרוייקט שלך.

כדי לשמור קובץ בתבנית MPX, ראה את ייצוא קובץ פרוייקט בנושא תבנית MPX בעזרה המקוונת. בשעת ייצוא קובץ MPX, לא תציין טבלה מכיוון טבלאות ייצוא פעילויות ומשאבים משמשים באופן אוטומטי. אם תמחק את טבלאות ייצוא מ כללית. MPT, לא ניתן יהיה לייצא קובץ MPX אלא אם העתקת טבלאות ייצוא מקובץ הכללית גיבוי מידע כללי. MPT או בפרוייקט הנוכחי.

באפשרותך לשנות את הטבלאות ייצוא על-ידי בחירת טבלאות מתפריט ' תצוגה ', בחירת טבלאות נוספות, בחירת ייצוא ולחיצה על הלחצן Edit; עם זאת, עליך לעשות זאת רק אם הורה היישום שלתוכו אתה להיות העברת המידע המיוצא. טבלאות ייצוא שסופקו עם Microsoft Project הן הטבלאות רגיל בשימוש על-ידי מרבית היישומים תומך בתבנית קובץ ה-MPX.

אם נכנסת הפעילויות או המשאבים לכלול את מספר מזהה ייחודי במיקום הראשון או השני אתה ממזג שני קבצים, Microsoft Project ממזג את המידע לתוך רשומה תואמת; אם נמצאת התאמה לא, רשומה חדשה נוצרת בסופו של הפעילויות או המשאבים. אם לא אתה ממזג את הקובץ שאתה פותח ומשימות נכנסות או משאבים כוללים מספר מזהה בתור השדה הראשון, Microsoft Project מוסיף כל פעילות או משאב בשורה עם מספר מזהה התואם כך מספר המזהה של כל פעילות או משאב ב- Microsof t הפרוייקט הוא זהה למספר מזהה המקורי. אם הקובץ הנכנס מדלגת על מספר מזהה, שורת פעילות או משאב עם מספר מזהה זה נשאר ריק כך שבאפשרותך לייבא שורות ריקות בין פעילויות או משאבים.

ההבדלים הבאים להתקיים בין קבצי Microsoft Project גירסה 3.0 MPX וקבצי ה-MPX גירסה 4.0 ו- 4.1:

-בעת פתיחת קובץ ה-MPX ב- Microsoft Project, תקבל עוד את שורת הפקודה כדי למזג את הקובץ הפרוייקט הקיים כברירת מחדל. אם ברצונך למזג את המידע בקובץ ה-MPX בקובץ הנוכחי עליך לציין זאת ברשימה פרמטר הפקודה FileOpen. לקבלת הוראות אודות אופן ביצוע פעולה זו, חפש בעזרה של תבנית מיזוג של קובץ ה-MPX.

-רשומה חדשה נוספה כדי לאחסן את המידע המשמש את תכונות קבוצת העבודה.

-רשומה חדשה נוספה כדי לאחסן מידע אודות פעילויות מחזוריות.

-מיקום סימן ההגדרה ברשומה למטבע הגדרות כעת תומך רווח אחד בין סמל מטבע ומספר.

-הערה: אין הבדלים בין את תבנית קובץ ה-MPX עבור Microsoft Project גירסה 4.1 עבור Windows 95 ותבנית קובץ MPX עבור Microsoft Project גירסה 4.0.

מפרטי תבניות קובץ MPX

סעיף זה מיועד עבור מפתחים היוצרים לתוכניות שירות להעברת מידע בין אחר יישום Microsoft Project. אם אתה מעביר קבצים MPX בין Microsoft Project שיישום אחר כבר תומך בתבנית קובץ MPX, אין צורך לקרוא סעיף זה.

קובץ ה-MPX מורכבת רשומות המופרדות על-ידי החזרות גררה וקו הזנות. בתוך כל רשומה הם שדות המכילים את המידע עבור הפרוייקט. יש להגדיר את סוגי הרשומות ואת הסדר של רשומות אלה. הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הרשומות, את מספר הרשומה המשמש לזיהוי כל סוג רשומה, ומספר רשומות מכל סוג שניתן לכלול בקובץ ה-MPX. קובץ ה-MPX צריך להכיל את כל סוגי הרשומות; הרשומה נדרש רק היא הרשומה יצירת קובץ. כל הרשומות הכלולות בקובץ ה-MPX להיות בסדר המוצג בטבלה, פרט לכך שניתן להוסיף הערה רשומות בכל מקום בקובץ.

Record name Record number Maximum number of Records
----------------------------------------------------------------------------
File Creation (required) none 1
Currency Settings 10 1
Default Settings 11 1
Date and Time Settings 12 1
Base Calendar Definition 20 250
Base Calendar Hours 25 7 per Base Calendar
Definition record
Base Calendar Exception 26 250 per Base Calendar
Definition record
Project Header 30 1
Text Resource Table Definition 40 1
(Or you can use the Numeric Resource Table Definition record)
Numeric Resource Table Definition 41 1
Resource 50 9,999
Resource Notes 51 1 per Resource record
Resource Calendar Definition 55 1 per Resource record
Resource Calendar Hours 56 7 per Resource Calendar
Definition record
Resource Calendar Exception 57 250 per Resource Calendar
Definition record
Text Task Table Definition 60 1
(Or you can use the Numeric Task Table Definition record)
Numeric Task Table Definition 61 1
Task 70 9,999
Task Notes 71 1 per Task record
Recurring Task 72 1 per Task record
Resource Assignment 75 100 per Task record
Assignment Workgroup fields 76 1 per Assignment record
Project Names 80 500
DDE and OLE Client Links 81 500
Comments 0 unlimited
הערה
רשומות מסוימות בתוך הקובץ עליך לעקוב אחר רשומות אחרות. עליך להיות רשום את הרשומות בטבלה הקודמת לפרט מספר מרבי "לכל" ברשומה הקודמת מיד לאחר לרשומה זו. לדוגמה, עד 100 משאב הקצאות יכול להופיע בכל רשומת המשימה. אם לפעילות יש הקצאות משאבים 10, אלה 10 רשומות הקצאת משאבים יש אפשרות לאתר מיד לאחר הרשומה פעילות, ולהקליט לפני המשימה הבאה.

קובץ ה-MPX מתחיל תמיד עם הרשומה יצירת הקובץ; רשומה זו מזהה את תבנית הקובץ (MPX), תו מפריד רשימה משמש להפרדה בין שדות בתוך רשומות, יישום ומספר הגירסה נעשה שימוש כדי ליצור את ה-MPX, את גירסת קובץ תבנית MPX המשתמשת הקובץ ואת הקידוד המשמש ליצירת הקובץ. כל רשומה, למעט הרשומה יצירת הקובץ, מתחיל עם מספר הרשומה. מספר הרשומה ואחריו תו מפריד רשימה ואת המידע עבור כל אחד מהשדות; כל שדה הוא המופרדות באמצעות תו מפריד רשימה.

קיימים כללים כללי עבור תוכן השדה:

-שדות מחושבים אין צורך ניתן לייבא מכיוון שהם ייכללו.

-אם תו מפריד רשימה, לרוב פסיק או נקודה-פסיק, נכלל בתוך שדה, לדוגמה, כדי להפריד בין פעילויות קדם, השדה מוקף במרכאות.

-אם שדה מכיל תו מרכאות, משמשות שתי מירכאות.

-אינו חייב להיות כלול עבור שדות ריקים בסוף רשומה תו מפריד רשימה.

-תו מפריד רשימה חייב להיות כלול עבור שדות ריקים בין שדות המכילים מידע.

-בשעת ייצוא קובץ Microsoft Project בתבנית MPX, תאריכים ושעות כתובים בתבנית התאריך המהווה ברירת מחדל עבור טבלת ייצוא. Microsoft Project באפשרותך לייבא התאריכים המוזנים בכל אחת מהתבניות של התאריכים המוצגים בתיבת הדו-שיח אפשרויות. לקבלת מידע אודות תבניות תאריך ושעה, חפש בעזרה של Microsoft Project עבור תאריכים, ועבור לנושא בתאריכים.

-Microsoft Project יתעלם שטח ריק (רווחים וטאבים) בהתחלה ובסוף של שדות בעת ייבוא קובץ ה-MPX.

-שדות מיובאים ריק מחליף מידע קיים בעת מיזוג קבצים MPX.

סדר ותוכן המדויק של השדות בכל רשומה מתוארות ההגדרות הבאות רשומה. מספר הרשומה המשמש לזיהוי סוג הרשומה אחרי שם הרשומה. הדוגמה בהגדרת כל רשומת משתמש פסיק כתו מפריד הרשימה.

יצירת קובץ - אין מספר רשומה   זוהי רשומה נדרש שמזהה את תבנית הקובץ (MPX), תו מפריד רשימה המשמשים בקובץ, התוכנית ומספר הגירסה ששימש ליצירת הקובץ, מספר הגירסה של תבנית קובץ MPX המשמשים בקובץ ולאחר את דף הקוד המשמש ליצירת הקובץ. על ערך זה להיות הרשומה הראשונה בקובץ. בעת ייצוא מ- Microsoft Project, תו מפריד רשימה מצוין את הפריט ' הגדרות אזוריות ' בלוח הבקרה של Windows.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-MPX כשמיד לאחריה תו מפריד רשימה
-שם/מזהה התוכנית
-מספר גירסה של הקובץ
-קידוד (850, 437, MAC, ANSI)

דוגמה: ה-MPX, Microsoft Project, 3.0

דוגמה זו מציין כי פסיק משמש כתו מפריד הרשימה בקובץ ה-MPX זה גירסת תבנית MPX המשמשים בקובץ מיוצא מתוך Microsoft Project גירסה 3.0.

הגדרות מטבע - 10   רשומה זו ציון הגדרות עבור אפשרויות מטבע בתיבת הדו-שיח אפשרויות. אם קובץ הייבוא שלך לכלול ערכי מטבע, ציין את ההגדרות מטבע כאן כך הערכים מיובאים כהלכה. אם רשומה זו לא נכלל, משמשים את ההגדרות הנוכחיות בתיבת הדו-שיח אפשרויות. לקבלת מידע אודות הגדרות מטבע, חפש בעזרה של Microsoft Project הגדרות ברירת המחדל של מטבע. האלפים ומפרידים עשרוניים שצוינו בהפריט הגדרות אזוריות בלוח הבקרה של Windows.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-סמל מטבע
-סימן מיקום (0 = לאחר, 1 = לפני, 2 = לאחר עם רווח, 3 = לפני עם רווח)
-ספרות מטבע (0,1,2)
-האלפים מפריד
-הפרדה עשרוני

דוגמה: $ 10, 1,2, ",".

דוגמה זו מציין כי ערכי מטבע לכלול סימן דולר ($) לפני אותם, שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית נכללים, פסיק משמש להפרדת אלפים ולאחר נקודה משמש כנקודה עשרונית. מאחר תו מפריד רשימה נכלל בשדה מפריד אלפים, השדה מוקף במרכאות.

הגדרות - 11 ברירת מחדל   רשומה זו ציון הגדרות עבור אפשרויות ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח אפשרויות. אם משך הזמן שאתה מייבא אל תכלול של קיצור משך, ציין יחידת ברירת מחדל המשך כאן כך יחידות משך זמן הם נכונים. אם רשומה זו לא נכלל, משמשים את ההגדרות הנוכחיות בתיבת הדו-שיח אפשרויות. לקבלת מידע אודות אפשרויות ברירת המחדל, חפש בעזרה של Microsoft Project ברירות מחדל של משך.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-יחידות משך ברירת המחדל (0 = דקות, 1 = 2 שעות, ימים, = 3 = שבועות)
-סוג משך ברירת המחדל (0 = לא נפתרה, 1 = קבוע)
-ברירת המחדל של יחידות עבודה (0 = דקות, 1 = 2 שעות, ימים, = 3 = שבועות)
-ברירת מחדל שעות ליום
-ברירת מחדל שעות לשבוע
-ברירת מחדל לתעריף סטנדרטי
-ברירת מחדל תעריף שעות נוספות
-מעדכן מצב משאבים של עדכוני מצב פעילות (0 = לא, 1 = כן)
-פיצול פעילויות הנמצאות (0 = לא, 1 = כן)

דוגמה: 11,2,0,1,8,40, 10 ש"ח/ש ח 15/ י, 1

דוגמה זו מציינת את הגדרות ברירת המחדל הבאות: משך בימים הינם אינם קבועים, הן יחידות עבודה בשעות, ישנם שמונה שעות יום עבודה ו- 40 שעות ב- workweek, התעריף הסטנדרטי הוא 10 ש"ח לשעה, שיעור שכר שעות נוספות הוא 15 ש"ח לשעה , ואת תיבת הסימון מעדכן מצב משאבים עדכונים אודות מצב פעילות נבחרת.

תבנית MPX 1.0: מאז רק מספרים שלמים מותרות עבור ברירת מחדל שעות ליום ואת שעות/שבוע ברירת מחדל ב- Microsoft Project גירסה 1.0, ערך שאינו מספר שלם עבור כל אחת מהאפשרויות מעוגל למספר השלם הקרוב ביותר בעת יצירת קובץ בתבנית MPX 1.0. אפשרויות לא ב- Microsoft Project גירסה 1.0 לא נכתבו בעת יצירת קובץ בתבנית MPX 1.0.

תאריך והגדרות זמן - 12   רשומה זו מציינת את ההגדרות עבור התאריך אפשרויות זמן בתיבת הדו-שיח אפשרויות, והאפשרות תבנית התאריך של שורת הטקסט בתיבת הדו-שיח פריסה. אם רשומה זו לא נכלל, משמשים את ההגדרות הנוכחיות בתיבת הדו-שיח אפשרויות. לקבלת מידע אודות הגדרות התאריך והשעה, חפש בעזרה עבור תאריכים, ועבור לנושא בתאריכים.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-תאריך הזמנה (0 = חודש/יום/שנה, 1 = יום/חודש/שנה, 2 = שנה/חודש/יום)
-זמן עיצוב (0 = 12 שעות, 1 = 24 שעות)
-זמן ברירת מחדל (מספר דקות לאחר חצות)
-מפריד תאריך
-מפריד שעה
-0:00 עד 11:59 טקסט
-12:00 כדי 23:59 טקסט
-תאריך בתבנית (0-14) *
-עיצוב תאריך טקסט מייצג (0-194) *

* אין 20 תבניות שונות זמינות עבור תאריכים. כדי לראות את תבניות תאריך הזמינות, מתוך תפריט כלים, בחר בפקודה אפשרויות, בחר בכרטיסיה תצוגה ולאחר בחר באפשרות התאריך שהרצוי מתוך הרשימה תבנית תאריך. לקבלת מידע נוסף, חפש בעזרה עבור תאריכים, ועבור לנושא בתאריכים.

דוגמה: 12,0,0,480, /,:, am, אחה צ

דוגמה זו מציין כי התאריכים נמצאים סדר החודש/היום/שנה, אשר פעמים הן בתבנית 12 שעות, זמן ברירת המחדל היא 8:00 בבוקר (או 480 דקות לאחר חצות), כי החודש, היום והשנה מופרדים באמצעות קו נטוי, שעות ודקות מופרדים באמצעות נקודתיים , "am" ו- "pm" משמשים לציון בוקר וערב.

הגדרת לוח התאריכים הבסיסי - 20   רשומות אלה מגדירים את לוחות התאריכים הבסיסיים ואת שלהם ימי עבודה וימי חופשה של השבוע. בעת מיזוג של קובץ ה-MPX, פרטי לוח השנה מתמזגים הפרוייקט הפעיל ולאחר מוחלפים לוחות שנה עם אותו שם. נעשה שימוש בהגדרות ברירת המחדל אם לא קיים ערך עבור יום. הגדרות ברירת המחדל הן בימים שני עד שישי עבור ימי עבודה, ויום שבת וא' עבור ימי חופשה. ברשומה זו, שם השדה נדרש. עבור כל הימים, ערך של 0 מציין היום הוא יום חופשה, ערך של 1 מציין היום הוא יום עבודה.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-שם
-יום ראשון
-יום שני
-יום שלישי
-יום רביעי
-יום חמישי
-יום שישי
-שבת

דוגמה: 20, כותבים, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0

דוגמה זו מציין כי בימים שני עד שישי הם ימי עבודה, ושמן שבת, יום ראשון ימי חופשה עבור לוח התאריכים הבסיסי כותבי.

לוח התאריכים הבסיסי שעות - 25   רשומות אלה ציין את שעות העבודה עבור ימות השבוע, אם הן שונות מהגדרות ברירת המחדל. שעות העבודה המהווה ברירת מחדל הן 8:00 בבוקר עד 12:00 אחה צ ו- 1:00 בצהריים עד 5:00 אחה צ כל רשומה שעות לוח תאריכים בסיס מתייחס הגדרת לוח תאריכים בסיס ברשומה הקודמת. עד שבע רשומות אלה יכולים לעקוב אחר כל רשומה הגדרת לוח תאריכים בסיס.

-היום בשבוע (1-7, כאשר 1 = ראשון ו-7 = שבת)
-משעה 1
-עד שעה 1
-משעה 2
-עד שעה 2
-משעה 3
-עד שעה 3

דוגמה: 25,2, 7:00, 11:00, 12:00, 4:00

דוגמה זו מציינת כי על Mondays, שעות העבודה הן מ- 7:00 בבוקר ל- 11:00 ו- 12:00 אחה"צ עד 4:00 אחה צ

לוח התאריכים הבסיסי חריג - 26   רשומות אלה מגדירים את החריגים שעות העבודה וימי שצוין בשני סוגי הרשומות הקודם. עד 250 רשומות אלה יכולים לעקוב אחר כל רשומה הגדרת לוח תאריכים בסיס. עליך להיות רשום רשומות אלה בסדר כרונולוגי. אם חריג הוא יום אחד, באפשרותך להשאיר את השדה תאריך כדי ריקה. אם לא פעמים מצוינים, משמשים פעמים ברירת המחדל של 8:00 בבוקר עד 12:00 אחה צ ו- 1:00 בצהריים עד 00 17:00.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-מתאריך
-עד תאריך
-שאינו/עבודה (0 = שאינו, 1 = עבודה)
-משעה 1
-עד שעה 1
-משעה 2
-עד שעה 2
-משעה 3
-עד שעה 3

דוגמה 1: 26,12/24/95,12/25/95,0
דוגמה 2: 26,10/4/95, 1, 8:00, 12:30

דוגמה 1 מקל 24 בדצמבר ו- 25, 1995, ימי חופשה.
דוגמה 2 הופך את יום ראשון, אוקטובר 4, 1995, יום עבודה מ- 8:00 בבוקר ל- 12:30 P.M.
דוגמה 2 דורש פסיק בלתי הנוסף להכלת המקום של שדה התאריך ל.

תבנית MPX 1.0: מאז חריגים רק 50 מותר ב- Microsoft Project גירסה 1.0, חריגים לאחר 50 הראשון תתעלם בעת יצירת קובץ בתבנית MPX 1.0.

כותרת פרוייקט - 30   רשומה זו מגדירה שדות פרוייקט כללי, כגון תאריך ההתחלה של הפרוייקט והפרוייקט תאריך הסיום. השדות ברשומה זו תואמים המידע בתיבות הדו-שיח מידע אודות פרוייקט וסטטיסטיקה.

שדות וכרטיסיות הכלולות ברשומה זו הם:
-בכרטיסיה פרוייקט
-חברה
-מנהל
-לוח השנה (תקן המשמש אם אין ערך)
-תאריך ההתחלה (שדה זה או השדה הבא מחושבת עבור קובץ מיובא, בהתאם לקביעת לוח זמנים מ)
-תאריך סיום
-לוח זמנים מ (0 = התחלה, 1 = סיום)
-תאריך הנוכחי *
-הערות
- Cost*
-עלות בסיסית *
-עלות בפועל *
- Work*
-עבודה בסיסית *
-עבודה בפועל *
- Work*
- Duration*
-בסיסית משך זמן *
-משך בפועל *
-אחוז הביצוע *
-התחלה בסיסית *
-סיום בסיסית *
-התחלה בפועל *
-סיום בפועל *
-סטיית התחלה *
-סטיית סיום *
-נושא
-מחבר
-מילות מפתח

* אלה שדות מחושבים על-ידי Microsoft Project, כך מתעלמת מערכים המיובא.

דוגמה: 30, שעונים תצוגת, "המוזיאון הלאומי", מיכאל Edwards, רגיל, 2/1/95

בדוגמה זו שהפגינו שעונים פרוייקט עבור המוזיאון הלאומי מנוהל על-ידי מיכאל Edwards, משתמשת לוח התאריכים הסטנדרטי, ומתחילה 2 בינואר 1995.

MPX 1.0 ותבניות 3.0: שדות לא ב- Microsoft Project גירסה 1.0 או 3.0 לא נכתבו בעת יצירת קובץ ה-MPX 1.0 או בתבנית 3.0.

הגדרת טבלה משאב טקסט - 40   רשומה זו מפרטת את שדות המשאב, בסדר, כעת ייבוא או ייצוא. עבור קבצים מיובאים, השמות חייבים להתאים לשמות שדה המשמש ב- Microsoft Project. עבור קבצים שיוצאו, רשומה זו מקורה טבלת ייצוא המשאבים. עליך להשתמש רשומה זו או הרשומה הגדרת טבלה משאב מספריים המתוארת בשלב הבא. בעת ייצוא מ- Microsoft Project, שתי רשומות אלה נכללים. לקבלת תיאור מלא של השדות הזמינים, חפש בעזרה של Microsoft Project טבלת ייצוא, ועבור סיכום של טבלת ייצוא (משאבים) או נושא סיכום של טבלת ייצוא (פעילות).

עבור רשומה זו, לפרט את שמות השדות המשאב שהרצוי, הפרדתם באמצעות תו מפריד רשימה.

דוגמה: 40, שמך, מרבית יחידות, תעריף סטנדרטי

דוגמה זו מציינת כי כל רשומת משאב בקובץ מכילה את שם המשאב, היחידות המרביות תעריף סטנדרטי.

הערה
עבור קבצים מיובאים, אם אין מיזוג הקובץ החדש עם הפרוייקט הפתוח והוא מזהה השדה הראשון שצוין אחרי מספר הרשומה ברשומה טקסט או הגדרת טבלה משאב מספריים, רשומות המשאבים הם המיובאים עם אותו מספר מזהה כפי שצוין ברשומה. לדוגמה, אם לייבא תחילה רשומת משאב בעל מספר מזהה של 1 רשומת המשאב המיובא השני יש מספר מזהה של 3, הרשומות המיובאות אל Microsoft Project כ- 1 ומשאב 3, השארת משאב 2 ריק. אם תבצע מיזוג והן את שדה מזהה ייחודי הוא השדה הראשון או השני הבאות שדה השדה ' מזהה ', Microsoft Project חפש רשומה עם אותו מזהה ייחודי ולא להחליף את המידע הקיים עם המידע החדש. אם נמצאת התאמה לא, רשומה חדשה נוספת בסוף הרשימה.

MPX 1.0 ותבניות 3.0: שדות לא בגירסאות Microsoft Project 1.0 או 3.0 לא נכתבו בעת יצירת קובץ בתבנית MPX 1.0.

קובץ ה-MPX חייבים להיות לפחות שני פעילות שני שדות משאב.

הגדרת טבלה משאב מספריים - 41   באמצעות מספרים ולא שמות, רשומה זו מפרטת את שדות המשאב, בסדר, כעת ייבוא או ייצוא. זו היא שיטה חלופית לזיהוי שדות משאב הכלולים בכל רשומת משאב, והיא שימושית בעת הגדרת קובץ ה-MPX שנוצר באמצעות מוצר שפה זרה.

הטבלה הבאה מציגה את המספרים השדה עבור כל שדות המשאב ב- Microsoft Project. לקבלת תיאור מלא של השדות הזמינים, חפש בעזרה של Microsoft Project טבלת ייצוא, ועבור בנושא סיכום של טבלת ייצוא (משאבים).

עבור רשומה זו, רשימת מספרי שדות המשאב שהרצוי, הפרדתם באמצעות תו מפריד רשימה.

Field Number
------------------------------
% Work Complete 26
Accrue At 45
Actual Cost 32
Actual Work 22
Base Calendar 48
Baseline Cost* 31
Baseline Work* 21
Code 4
Cost* 30
Cost Per Use 44
Cost Variance* 34
Email Address 11
Group 3
ID 40
Initials 2
Linked Fields* 51
Max Units 41
Name 1
Notes 10
Objects* 50
Overallocated* 46
Overtime Rate 43
Overtime Work* 24
Peak* 47
Remaining Cost* 33
Remaining Work* 23
Standard Rate 42
Text1 5
Text2 6
Text3 7
Text4 8
Text5 9
Unique ID 49
Work* 20
Work Variance* 25

* When creating a file to be imported into Microsoft Project, you do not have to
include this field as it will be ignored.
דוגמה: 41,1,41,42

דוגמה זו מפרטת את המספרים השדות התואמים לשדות המוצג בדוגמה הקודמת (שם, יחידות מרביות ואת תעריף סטנדרטי).

MPX 1.0 ותבניות 3.0: שדות לא ב- Microsoft Project גירסה 1.0 או 3.0 לא נכתבו בעת יצירת קובץ ה-MPX 1.0 או בתבנית 3.0.

משאבים - 50   רשומות אלה מכילים את המידע עבור כל משאב ייבוא או ייצוא. כל רשומת משאב מתאר משאב אחד. כאשר אתה מייבא את המידע, השדות הכלולים מוגדרים על-ידי הרשומה הגדרת טבלה של משאב טקסט או הרשומה מספריים הגדרת טבלה של משאב. בעת ייצוא מידע, השדות הכלולים הם אלה המפורטים בטבלת ייצוא המשאבים.

עבור רשומה זו, פרט את ערכי השדה עבור המשאב, הפרדתם באמצעות תו מפריד רשימה.

דוגמה: 50, נגר, 4, 10 ש"ח/ש

דוגמה זו מציגה את המידע עבור נגר משאב התואם את הגדרת הטבלה המשאב שצוין בדוגמה הקודמת. יחידות מרביות הוא ארבע ותעריף סטנדרטי הוא 10 ש"ח לשעה.

תבנית MPX 1.0: שדות טקסט ארוכים מדי נחתכות בעת יצירת קובץ בתבנית MPX 1.0. משאבי 2000 בלבד יישמרו בתבנית MPX 1.0.

הערות למשאב - 51   רשומות אלה מכילים הערות אודות רשומת המשאב הקודם באופן מיידי. השתמש בתו ASCII 127 לציון שורה חדשה בתוך הפתק. אם הפתק כולל תו מפריד רשימה, הקף את ההערה במרכאות.

תבנית MPX 1.0: אם הפתק הוא ארוך מדי, הוא נחתך בעת יצירת קובץ בתבנית MPX 1.0.

הגדרת לוח תאריכים של משאב - 55   רשומות אלה מגדירים את ימי עבודה עבור המשאב שצוין ברשומה הקודמת באופן מיידי של משאב. עבור קבצים מיובאים, אם לא קיים ערך עבור השדה שם לוח תאריכים בסיס, משמש רגיל. אין ערך עבור יום מסוים מציין היום מוגדר לברירת המחדל (2). אם אין רשומות הגדרת לוח תאריכים של משאב, תקן משמש כלוח התאריכים הבסיסי של המשאב, עם ברירת המחדל המשמשת עבור הימים. עבור כל הימים, ערך של 0 מציין כי היום הוא יום חופשה, 1 מציינת כי היום הוא יום עבודה 2 מציין שימוש בברירת המחדל. לקבלת מידע אודות לוחות תאריכים של משאבים, חפש בעזרה של Microsoft Project לוח תאריכים של משאב ועבור לנושא הפקודה זמן עבודה של שנה.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-שם לוח השנה בסיס
-יום ראשון
-יום שני
-יום שלישי
-יום רביעי
-יום חמישי
-יום שישי
-שבת

דוגמה: 55, רגיל, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2

דוגמה זו מציין כי המשאב המוגדרת מייד לפני רשומה זו (במקרה זה, נגר) יש את אותה ימי העבודה ואת שעות כלוח התאריכים הבסיסי הסטנדרטי עבור יום ראשון עד יום חמישי ויום שבת, אך לא עובד בימי שישי.

שעות לוח תאריכים של משאב - 56   רשומות אלה מגדירים את שעות העבודה עבור המשאב השונות מלוח התאריכים הבסיסי המשמש את המשאב. רשומות אלה חלות על הרשומה הגדרת לוח תאריכים של משאב מייד לפני רשומה זו. עד שבע רשומות אלה יכולים לעקוב אחר כל רשומה הגדרת לוח תאריכים של משאב.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-היום בשבוע (1-7, כאשר 1 = ראשון ו-7 = שבת)
-משעה 1
-עד שעה 1
-משעה 2
-עד שעה 2
-משעה 3
-עד שעה 3

דוגמה: 56,3, 7:00, 11:00, 12:00, 4:00

דוגמה זו מציין כי בימי ג', המשאב הקודם מיד (במקרה זה, נגר) פועלת מ- 7:00 בבוקר ל- 4: 7:00 אחה"צ עם שעה מ- 11:00 ל- 12:00

משאב לוח התאריכים החריג - 57   רשומות אלה מגדירים את החריגים שעות העבודה וימי שצוין בשני סוגי הרשומות הקודם. עד 250 רשומות אלה יכולים לעקוב אחר כל רשומה הגדרת לוח תאריכים של משאב. עליך להיות רשום רשומות אלה בסדר כרונולוגי. אם החריג הוא יום אחד בלבד, באפשרותך להשאיר את השדה תאריך כדי ריקה. אם לא פעמים מצוינים, משמשים פעמים ברירת המחדל של 8:00 בבוקר עד 12:00 אחה צ ו- 1:00 בצהריים עד 00 17:00.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-מתאריך
-עד תאריך
-שאינו/עבודה (0 = שאינו, 1 = עבודה, 2 = ברירת מחדל)
-משעה 1
-עד שעה 1
-משעה 2
-עד שעה 2
-משעה 3
-עד שעה 3

דוגמה: 57,11/9/95,11/13/95,0

דוגמה זו מציין כי משאב זה (במקרה זה, נגר) אינה פועלת מ- 9 בנובמבר 1995, אל 13 בנובמבר 1995.

תבנית MPX 1.0: מאז חריגים רק 50 מותר ב- Microsoft Project גירסה 1.0, חריגים לאחר 50 הראשון תתעלם בעת יצירת קובץ בתבנית MPX 1.0.

הגדרת טבלת המשימות טקסט - 60   רשומה זו מפרטת את המשימות שדות, בסדר, כעת ייבוא או ייצוא. עבור קבצים מיובאים, השמות חייבים להתאים לשמות שדה המשמש ב- Microsoft Project. אם הקובץ המיוצא, רשומה זו מגיע מתוך טבלת ייצוא משימה. באפשרותך להשתמש רשומה זו או הרשומה מספריים הגדרת טבלה של הפעילות המתוארת בשלב הבא, אך נדרשת אחת או אחרת. בעת ייצוא מ- Microsoft Project, שתי רשומות אלה נכללים. לקבלת תיאור מלא של השדות הזמינים, חפש בעזרה של Microsoft Project טבלת ייצוא, ועבור סיכום של טבלת ייצוא (משאבים) או נושא סיכום של טבלת ייצוא (פעילות).

המערכת מתעלמת שדות מחושבים על-ידי Microsoft Project, כגון מתוזמנות התחלה וסיום מתוזמנים, אם לייבא. אם יש ברשותך את הפעילות להתחיל או להסתיים תאריכים המתוקנות, השתמש השדות ' סוג אילוץ ' תאריך אילוץ.

עבור רשומה זו, לפרט את שמות השדות המשימה שהרצויה, הפרדתם באמצעות תו מפריד רשימה.

דוגמה: 60, שם, משך, פעילויות קדם

דוגמה זו מציין כל רשומת המשימה בקובץ מכיל את שם הפעילות, המשך ו פעילויות קדם.

הערה
עבור קבצים מיובאים, אם אין מיזוג הקובץ החדש עם הפרוייקט הפתוח והוא מזהה פעילות השדה הראשון מופיע לאחר מספר הרשומה ברשומה טקסט או הגדרת טבלת המשימות מספריים, פעילות שהרשומות אינן מיובאות עם אותו מספר מזהה של הפעילות כפי שצוין ברשומה. לדוגמה, אם הרשומה הראשונה של המשימה המיובאת יש מזהה משימה מספר 1 וכוללת רשומת המשימה המיובאת השני מספר מזהה הפעילות של 3, הרשומות מיובאות לתוך Microsoft Project כ פעילות 1 ופעילות 3, השארת משימה 2 ריק. אם תבצע מיזוג והן את שדה מזהה ייחודי הוא השדה הראשון או השני הבאות שדה שדה מזהה פעילות, Microsoft Project חפש רשומה עם אותו מזהה ייחודי ולא להחליף את המידע הקיים עם המידע החדש. אם נמצאת התאמה לא, רשומה חדשה נוספת בסוף הרשימה. אם מיזוג על מזהים ייחודיים, וברצונך לשמר את הקשרים הנכונים, לכלול פעילויות קדם של מזהה ייחודי כשדה שייובאו ולהסיר את פעילויות הקדם.

אם תמזג בקובץ החדש, עליך לכלול רשומה 75 אם ברצונך לשמור על הקצאות משאבים. אם לא תעשה זאת, הקצאות משאבים יימחקו.

MPX 1.0 ותבניות 3.0: שדות לא ב- Microsoft Project גירסה 1.0 או 3.0 לא נכתבו בעת יצירת קובץ ה-MPX 1.0 או בתבנית 3.0. השדה עדיפויות בגירסה 4.0 ו- 4.1 ממפה את גירסאות 3.0 ו- 1.0 כדלקמן: האם לא וברמת גבוהה ביותר הופכים גבוהה ביותר; גבוהה מאוד, גבוהה, גבוהה הופכים גבוהה; בינוני היא בינונית; נמוכה נמוכה יותר וכן נמוכה מאוד הופכים נמוך; והנמוך ביותר הוא נמוך.

קובץ ה-MPX חייבים להיות לפחות שני פעילות שני שדות משאב.

הגדרת טבלה של מספרי משימה - 61   באמצעות מספרים ולא שמות, רשומה זו מפרטת את המשימות שדות, בסדר, כעת ייבוא או ייצוא. זו היא שיטה חלופית לזיהוי שדות פעילות הכלולים בכל רשומה פעילות, והיא שימושית בעת הגדרת קובץ ה-MPX שנוצר באמצעות מוצר שפה זרה.

הטבלה הבאה מציגה את המספרים השדה עבור כל שדות הפעילות ב- Microsoft Project. לקבלת תיאור מלא של השדות הזמינים, חפש בעזרה עבור טבלת ייצוא, ועבור אל נושא סיכום של טבלת ייצוא (פעילות).

עבור רשומה זו, פרט את המספרים של שדות פעילות שברצונך המופרדים באמצעות תו מפריד רשימה.


Field Number
------------------------------
% Complete 44
% Work Complete 25
Actual Cost 32
Actual Duration 42
Actual Finish 59
Actual Start 58
Actual Work 22
Baseline Cost 31
Baseline Duration 41
Baseline Finish 57
Baseline Start 56
Baseline Work 21
BCWP 86
BCWS 85
Confirmed 135
Constraint Date 68
Constraint Type 91
Contact 15
Cost 30
Cost1 36
Cost2 37
Cost3 38
Cost Variance* 34
Created* 125
Critical* 82
CV* 88
Delay 92
Duration 40
Duration1 46
Duration2 47
Duration3 48
Duration Variance* 45
Early Finish* 53
Early Start* 52
Finish 51
Finish1 61
Finish2 63
Finish3 65
Finish4 127
Finish5 129
Finish Variance* 67
Fixed 80
Fixed Cost 35
Flag1 110
Flag2 111
Flag3 112
Flag4 113
Flag5 114
Flag6 115
Flag7 116
Flag8 117
Flag9 118
Flag10 119
Free Slack* 93
Hide Bar 123
ID 90
Late Finish* 55
Late Start* 54
Linked Fields* 122
Marked 83
Milestone 81
Name 1
Notes 14
Number1 140
Number2 141
Number3 142
Number4 143
Number5 144
Objects* 121
Outline Level 3
Outline Number 99
Predecessors 70
Priority 95
Project 97
Remaining Cost 33
Remaining Duration 43
Remaining Work 23
Resource Group* 16
Resource Initials 73
Resource Names 72
Resume 151
Resume No Earlier Than 152
Rollup 84
Start 50
Start1 60
Start2 62
Start3 64
Start4 126
Start5 128
Start Variance* 66
Stop 150
Subproject File 96
Successors 71
Summary* 120
SV* 87
Text1 4
Text2 5
Text3 6
Text4 7
Text5 8
Text6 9
Text7 10
Text8 11
Text9 12
Text10 13
Total Slack* 94
Unique ID 98
Unique ID Predecessors 74
Unique ID Successors 75
Update Needed 136
WBS 2
Work 20
Work Variance* 24

* When creating a file to be imported into Microsoft Project, you do not have to
include this field as it will be ignored. If you have start or finish dates that are
fixed, use the Constraint Type and Constraint Date fields.
דוגמה: 61,1,40,70

דוגמה זו מציגה שדה המספרים התואמים לשדות המוצג בדוגמה הקודמת (שם, משך ופעילויות הקדם).

MPX 1.0 ו- 3.0 format: שדות לא ב- Microsoft Project גירסה 1.0 או 3.0 לא נכתבו בעת יצירת קובץ ה-MPX 1.0 או בתבנית 3.0.

המשימה - 70   רשומות אלה מכילים את המידע עבור כל פעילות ייבוא או ייצוא. כל רשומה המשימות מתאר פעילות אחת. כאשר אתה מייבא את המידע, השדות הכלולים מוגדרים על-ידי הרשומה הגדרת טבלה של טקסט פעילות או רשומה מספריים הגדרת טבלה של פעילות. בעת ייצוא מידע, השדות הכלולים הם אלה המפורטים בטבלה ייצוא משימה.

עבור רשומה זו, רשימה של ערכי שדה עבור הפעילות, הפרדתם באמצעות תו מפריד רשימה.

דוגמה: 70, יציקת מלט, 6d

דוגמה זו מציגה המידע עבור הפעילות "זרימה מלט" התואם את הגדרת הטבלה המשימה שצוין בדוגמה הקודמת. משך הפעילות הוא 6 ימים.

תבנית MPX 1.0: חלוקה גדולה יותר מאשר חמש נשמרות כקובץ רמת חמש רמות. שדות טקסט ארוכים מדי מעוגלים. משימות 2000 בלבד יישמרו.

הערות לפעילות - 71   רשומות אלה מכילים הערות אודות רשומת הפעילות הקודמת באופן מיידי. השתמש בתו ASCII 127 לציון שורה חדשה בתוך הפתק. אם הפתק כולל תו מפריד רשימה, הקף את ההערה במרכאות.

תבנית MPX 1.0: אם הפתק הוא ארוך מדי, הוא נחתך בעת יצירת קובץ בתבנית MPX 1.0.

פעילות - 72 מחזורית   רשומות אלה מציינות אם המשימה היא משימה חוזרת.

השדות הכלולים ברשומה זו אם המשימה היא משימה חוזרת של האב הם:
-תחילת המופעים כפי שהוזן בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות חוזרת.
-סיום התאריך שהוזן בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות חוזרת.
-משך הזמן של כל מופע.
-סוג משך (יום, חודש וכו ').
-מספר המופעים.
-סוג הנבחר. (1 - מדי יום, 4 - מדי שבוע, 8 - חודשי, 16 - על בסיס שנתי) בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות חוזרת.
-האינדקס המשולבת בתיבת הדו-שיח יומי (1 עבור כל, 2 עבור כל וכן הלאה.).
-משולבת האינדקס בתיבה שבועי.
-האינדקס משולבת (ראשון, שני, שלישי...) בתיבה חודשי.
-משולבת האינדקס (יום שני, יום שלישי...) בתיבה חודשי.
המשולבת-אינדקס (כל, כל אחר) אם לחצן האפשרות התחתון נבחר בתיבה חודשי.
-הערך של יום בתיבה חודשי.
המשולבת-אינדקס (כל, כל אחר...) אם לחצן האפשרות העליון נבחר בתיבה חודשי.
-האינדקס משולבת (ראשון, שני...) בתיבה שנתי.
-משולבת האינדקס (יום שני,...) בתיבה שנתי.
המשולבת-אינדקס (ינואר, פבר..) בתיבה שנתי.
-התאריך המוצג בתיבה שנתי.

אם המשימה היא משימה חוזרת צאצא, שדה הכלול ברשומה זו היא:
-מזהה ייחודי של האב

דוגמה: 72,1

דוגמה זו מציין כי המשימה היא משימה חוזרת של הצאצא הפעילות המחזורית האב יש 1 מזהה ייחודי.

הקצאת משאבים - 75   רשומות אלה רשימה של מידע אודות המשאבים המוקצים לפעילות שהוגדר ברשומה המשימות הקודמת. אם אתה ממזג קבצים וברצונך מידע אודות הקצאת משאבים נשמרים, עליך לכלול את המידע בקובץ ה-MPX. אם מיזוג, יימחקו כל הקצאות קיימות על משימות ממוזגות. אם אתה ממזג קבצים בהתבסס על מזהים ייחודיים, משאבים מוקצים באמצעות את המשאב מזהים ייחודיים, ולא מזהים.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-מזהה
-יחידות
-עבודה
-עבודה מתוכננת
-עבודה בפועל
-עבודה בשעות נוספות
-עלות
-עלות מתוכננת
-עלות בפועל
- Start*
- Finish*
-עיכוב
-מזהה ייחודי של משאב

* מאז שדות אלה מחושבים על-ידי Microsoft Project, המערכת מתעלמת מערכים המיובא.

דוגמה: 75,3,0.5, 40h

דוגמה זו מציין שיש להקצות המשאבים עם מספר מזהה 3 על הפעילות הקודמת באופן מיידי. אם המשאבים נכנסים אין מספרי המזהה, המשאב נכנסות השלישי מוקצה. בדוגמה זו, המשאב מוקצה לפעילות "יציקת מלט" עבור 40 שעות עבודה, עם יחידות 0.5.

תבנית MPX 1.0: המערכת תתעלם מהשדה עיכוב ה אם תיצור קובץ בתבנית MPX 1.0.

שדות של קבוצת העבודה הקצאת משאבים - 76   רשומות אלה רשימה של מידע המאוחסן עם כל הקצאה עבור תכונות קבוצת עבודה של Microsoft Project 4.0 ו- 4.1. אם אתה משתמש בתכונות קבוצת העבודה שעליך לכלול רשומה זו כדי להבטיח כי ללא מידע אובד.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-מזהה ייחודי של הודעה
-מאושר (0 = False, 1 = True)
-ממתין לתגובה (0 = False, 1 = True)
-התחלה עדכון (תאריך)
-סיום עדכון (תאריך)
-מזהה schedule +

דוגמה: 76,1,0,1,6/1/95,6/2/95

דוגמה זו מציין כי הקצאת המשאב שצוין ברשומה הקצאה לעיל (75) יש הודעה 1 מזהה ייחודי, לא אישרה את ההקצאה, לא הגיב האחרון הודעות שנשלחו ולאחר היה דיווח הפעילות תאריכי התחלה וסיום הם 1/6/95 ו 2/6/95.

שמות פרוייקטים - 80   רשומות אלה לפרט את כל השמות קישור DDE אשר מאוחסנות בפרוייקט.

השדות הכלולים ברשומה זו הם:
-שם
-תיאור

דוגמה: 80,DDE_Link_T1,"T((1,3,5),(Name,Duration))"

דוגמה זו מציגה קישור DDE בשם DDE_Link_T1 ואת התיאור שלה. לקבלת מידע נוסף אודות DDE, חפש בעזרה של DDE, ועבור בנושא הגדרת חילופי מידע דינאמיים (DDE). מאחר תו מפריד רשימה נכלל בתיאור, השדה מוקף במרכאות.

תבנית MPX 1.0: אם אתה שומר בתבנית MPX 1.0, רשומה זו לא נכתב.

DDE וקישורי OLE לקוח - 81   רשומות אלה לפרט את כל הקישורים DDE לתוך הפרוייקט.

-מקור
-קישור

דוגמה: 81,Winword|d:\winword\MPX.doc! DDE_Link1,"T(1,Name)"

בדוגמה זו, Winword|d:\winword\MPX.doc! DDE_Link1 הוא הארגומנט קישור מתוך, והוא T(1,Name) הארגומנט ' קישור ל'. מאחר תו מפריד רשימה נכללת קישור ל', השדה מוקף במרכאות. OLE קישורים לקוח נבדלים מקישורים לקוח DDE על-ידי הגדרת התו הראשון ":". לדוגמה: 81,:\LINK_1,"T(2,1)", ":" בתחילת הקישור מתוך הארגומנט מציין קישור OLE.

תבנית MPX 1.0: אם אתה שומר בתבנית MPX 1.0, רשומה זו לא נכתב.

הערות - 0   רשומות אלה יכולים לשמש להוספת הערות לקובץ וכל יכול להופיע במיקום כלשהו בקובץ. כל רשומה הערות להתחיל ב- "0".