MS12-042: פגיעויות בליבת Windows עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות: 12.06.12

חל על: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Professional

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-042. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף


בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה


המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.


  • 2707511 MS12-042: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows XP ו- Windows Server 2003: 12.06.12 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2709715 MS12-042: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows 7, Windows Server 2008 R2 2010, Windows Vista ו- Windows Server 2008: 12.06.12 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

טבלת Hash של קבצים


הטבלה הבאה מפרטת את טביעות האצבע של האישורים המשמשים לחתימה על עדכוני האבטחה. אמת את טביעת האצבע של האישור במאמר מאגר הידע Knowledge Base זה כנגד טביעת האצבע של האישור שצוינה בעדכון האבטחה שהורדת.
שם קובץ של המפרסםSha1SHA2
windowsserver2003-kb2707511-ia64-enu.exe7F99E4B339653A9E947F85C04103C495BA8A97EBE4FB7F3BE1E921A9760DC97B836186705E10CC8FEB2ACD4E821BBE1F2C3B601D
windowsserver2003-kb2707511-ia64-fra.exe4875C5E515007EA7F291060C341F6D20E25BFF3059DFEAE7A11A8797CD44F126BA563D1CEC284CA86E3C34DEBD2F25321C5F9576
windowsserver2003-kb2707511-ia64-jpn.exe7BED3C8C676E97C2EA9BDE2B04192DF2BB630CDB9FD4BC4A434A32FFB6E8BE75135939F3495729C10A2A648E81015C0D008D5B8F
windowsserver2003-kb2707511-ia64-deu.exe89797041F4BB9FF03D91E85DEB2A00C1698C95BD3CBA0162F116C6C7E5D4C582A5356D6E6E4A90411B5704BC4BF5600ACD968C78
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-enu.exeA02ADEE1F79D47CEB8CD6D466914A871E51620D3AEEFF030B9433C6A042EF1DE946097833A17792DA5CF81FEF4105B593E8CF9F2
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-jpn.exe6DF69ADABF9F65707B3647E75A91C3102CD9FD13541A8A737EAFC63EB5E08472A5E5988793C5F66EC5E5A66FBD7FD71157B2880D
windowsserver2003-kb2707511-x86-enu.exe7C9AFB9BD7C7CE2771AC76918B67AD804EE0D6D9A6228A642367A343C60F003DFF7823FB8F3E76E04D7DD522CD2B240D7AC40B09
windowsserver2003-kb2707511-x86-csy.exe131211D06F134B14DAB817D4DE537EBBD0D3688D63F201960E7D44F33A817668E09957EDC2F1AEDB675AA334239F4532B90E8E65
windowsserver2003-kb2707511-x86-jpn.exeD5E2F73F67B85189F46825BA5AF073B76F98C3F22217C672CA0361CD68520313FFA94C2D360DDEC309C502CF1EC6815EBE687183
windowsserver2003-kb2707511-x86-fra.exe3DD57A602F354288E5678081BBCA6C33457F299EAF64379E6988C862C2DF218CAC7AE3EE405F794C491B83C22EEE07423C75521D
windowsserver2003-kb2707511-x86-nld.exeFF58FB52740A8598EB9C097417C07CA2650954CF52C5ABC90AC0E859FE6B5F690DE7CA08334B3BBEBAA9D1763AFD5888C51A84CD
windowsserver2003-kb2707511-x86-hun.exeFC3C5C7C9824656FC184BB0C57003C4AF661E58499EEC193469F4EA1D48703A0C604147433A49937F37D9F3B56C69AD47A23B940
windowsserver2003-kb2707511-x86-ptb.exe2BFE264152B3E10DEB3E9AD9C03C3403DFF4B0CEBE6F0539B3C009B75CD4493D8765514214ABBA99CB0BFB37A1983DC5AC7A633B
windowsserver2003-kb2707511-x86-deu.exe9E68D6540A7B811BFE17FC39A82975E358AF43AF27AC1F4DF50D4C5E3A8487C12FD923CAA95F476FBB06B933671777099AF91C8D
windowsserver2003-kb2707511-x86-plk.exeEC83EA2E7850EAA39F088A280DD7F6369C7E59B0CB0C441B735DE56BE1A6E08B79BD537A6E2905C293A3EBFA3D899A492C936A71
windowsserver2003-kb2707511-x86-ptg.exeE2EED4951CB307E8FCDD8787845A04687107A50179DC5142B03EE1FCC6C3BFED04D61EAD40EE03EAE64B4631C558B5FA66985DE8
windowsserver2003-kb2707511-x86-ita.exeD9A5A88D2BA986A298C7D5DA4787D099B3448477EC9B4378FB1E4B4FE2B22EC5C168DC304D4F42BE72D440DAB54CAB2DD53154E5
windowsserver2003-kb2707511-x86-rus.exe465F2CAAA66424FE01C7AAAA3ECB012B56FEE0B5E83B0CBDB46644746F2764E2CA5E9C2080273AC159E7B3B6A15F6AD9C4AE5BCC
windowsserver2003-kb2707511-x86-esn.exe9D3CAFC7F1EA4C9EBFA82793DA8ACC38E4D36D7CB03CFE6A90CBF0A760C51154EFB5A738D1CCF4B566190D02191987497C3900B9
windowsserver2003-kb2707511-x86-sve.exe497B25502C1A4FC3E23163F03F6A7455A8B35FEBDE0D6F1EF04D288B3BF74921BE19FFB947F7D8977EC66D410CF803618B6FC84F
windowsserver2003-kb2707511-x86-trk.exe1A2C6633070C159B568F2F5DAC1C26828020A51FB394758A5E6D1733FD7F3E81586E9FD07EA4813501B1111791B4205516624E20
windowsserver2003-kb2707511-x86-chs.exe6775120045327A36BC22666ED8E6567CD7FB16955FD5CC2A04D350A1204DD1D467F4D6C8D54BC509BA2BEF0B555714170CF4D4C3
windowsserver2003-kb2707511-x86-kor.exe15A38C93DB28B34A96D76A7B2CBF0E0F5DC1F7CECFBC5F3B0C9778792282CD21B08998961BD4F006DFAFD54F008AB096CDDC598B
windowsserver2003-kb2707511-x86-cht.exeBDBE324A32268A963A44EA7A2B38E112F338F119060831AF14E166D4571512DB0A9F7F81E79AB8850E0FB5F8F9005463A6B20898
windowsxp-kb2707511-x86-enu.exe0AF63C8C4648C6A7CB7314A18AA9A07C5881F394AEACF0B0742517CA99D0326486390AD2441262F8F96288FD0881C30F04940F58
windowsxp-kb2707511-x86-csy.exeE15D69799C600D68E94C0C9C7A549061A8B6C0A2A0348ED4740526758D7041AF57D295A061ADFF103A25947C992B3C941775F941
windowsxp-kb2707511-x86-dan.exe0E7B7344DAB25F7A1376B37093117BF4D159FA0EF812C5626F2A10625E1BC78D3A60177B79EB0E36DBC1EE02E8DF297D5AC1E12E
windowsxp-kb2707511-x86-esn.exe1C8EF56B4C3748A51224765BA469F03DAA03382AC799BF7B990C2ACDC789AEE249BCFAE855A0B4414C417D269CCFA1A305ECD6F2
windowsxp-kb2707511-x86-fin.exeC277D46E6182D88700614F6C808619610174A3C6ACA788E64208B4FFE6DC52F0D2B7A6467CBC313E1E5ED453DFDF6ACF16B24A2B
windowsxp-kb2707511-x86-heb.exe8AD1877F16DF4F423BB70D51E92BD2F534EE399377D71B00FFBAF5A87C1A82CB9B1BE24838A9E6C43FCB406B99C047718F2326AD
windowsxp-kb2707511-x86-hun.exeD971C5E6DF31FD5107A6368D3A15694F661FB44CCA88CEE19F60BC5D7EFBABE4DC3CD0663112DAD753AC72B2AF266A21318AA7D0
windowsxp-kb2707511-x86-nld.exeE383C9CB89CE1A1E57C854E30AAE671ACD497A1F06FDE1A1E74307F61C49BF926AEF4EAFBF616F6E81BAC82188CC8E3306D90E0D
windowsxp-kb2707511-x86-plk.exe4F169D66D329D023B03B6520CC1B5AA59E47F0C2B1D7380346A3F2566E0168AE78DBFA48E0BD113771595F7979BBFE1286211D91
windowsxp-kb2707511-x86-nor.exe2349CD62213D8A36DC9DE83672F4C055FA42565A002460F7DF5ECDCF110CBC97856B66927569AE3C5ECDE1C63E154FC9BE462A0D
windowsxp-kb2707511-x86-sve.exe22FA93A675EB556F6CC73596C16FF47CB7066BC28DBB1EA72EEFB65715B0E1699A53B05B056F313F0E8368DD4C28FC8C7E90C228
windowsxp-kb2707511-x86-ptb.exe558604535319FCB904AF3A48ED8259692F7E7D04573F20828BA3EF8890F3B3540195A4D78F795FD0CF252A28E66AD4E4B1E06FEF
windowsxp-kb2707511-x86-rus.exe275C65277778A495D6E2DA5AA3DD0D5711A29FC8227032A351DAD5C35258AF18C1ED0A34164876DD403A7C554D287DD62B4236C6
windowsxp-kb2707511-x86-deu.exeCC7DB3D29DDD1CFCEEDA36E0BD87FD10E69DBB803C620CAA7C1273911BDA3278889791C441AE5B21076FC84552ECE94011B49C5D
windowsxp-kb2707511-x86-ara.exeDD2FE4BF24F017E8FCCE183395329D648C886B657BBCD4359FBCDA3DC18EBEBFE15BAC4E30B02EF41A65ACE2A72364656D108758
windowsxp-kb2707511-x86-cht.exe2AA39FBAEAB5734E87869A188A9395B46A2A8CEC2B8DD0EA187089BA8A34A1400F1B697CFF124CB5277EE6B0F848C72FFFBEDBAE
windowsxp-kb2707511-x86-ell.exe970533FCAD502413B06672122417AACA2C6E0A170CE3D5A586C79CCB60F8A4DCC6FE772E27693FD294AAD2688A783016F333349B
windowsxp-kb2707511-x86-ita.exe90EAF07FC36A024FDC8D77501F68256980481C1FDF42D439DDD94CEF9AC2A9A68C6370E5D56437E5A9A7315AE9C893F13A3B3F75
windowsxp-kb2707511-x86-kor.exe2ACD872CED018A9115A9EE53B88B58A4300B6953D5F5DB778C45631D921191A233F2C4B0B8B62AF812749FB8CAECAC894C2783CB
windowsxp-kb2707511-x86-trk.exe82BE4852E57DA5447DB884E7B9C5A85F72A0078F00F014F82ED71AA2B45DC146C06A35A080EAEB2571FF80DEB05122E046F845BB
windowsxp-kb2707511-x86-chs.exeB9B33853EFCFB974185C7C8B21684C54FF91754D4BAE0D7D74E480AFC0111E0DAA5AB7C2D398D66BC422FD5CFA1E97BBD60BB84A
windowsxp-kb2707511-x86-fra.exeE230050257FA27F6BC2393D9A6834FF6C0A6F0C8D28827BDFC03A4C6EAFF69E6F458FFD376449B4078D35426A69DA23AC2A6E0E9
windowsxp-kb2707511-x86-jpn.exeB357504496B0AFE49A188752FF35D9BD00A4FF44337962CB7C9D35892C8494A22E1750F9327AB5EF49D5C72E37C7E1B0C5408BCB
windowsxp-kb2707511-x86-ptg.exeAB6F208C535169D6D25681B1DCCFEDF4BFDF50EEC1A76CA9067D1916DD7C9685C9F6F4BDE3D37E49CF66AE3228754895DC0BBCE1
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-fra.exe400783F00EE11E90648F6F7590D16470A9854EC2CE461789BFDA54D546963375F55F0F2FFF06D1E952E561B6FB9597045D67E188
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-deu.exe924B3342530FD7B33F585E503E945C775E41C2CE2F357DDB27B3F0F19C10D28FE757E5C2F339F10AD10F47579307D657F22CDBBC
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-ptb.exeFD0E560002D26B75C38EC7CF8EF6F45AE008638539D9B76F40AAFB93CAAAF235F8017B73EA014519658304DD43F8BEA37BB42846
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-esn.exeA266EEF4F137A2A675F8406BD3A006D9511E3C0A2511698E1329BC9E2B03E667110666387C944CE584DD30D7F1A3FB8B0FE2B2EB
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-chs.exe8B6AC88F8831206FA4640DE1FFA7C088FF1C3CBFA88F325B5FE733D3A59FBC8A51865593FB3A3081FBD631DD899FEDC08ECB55AF
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-kor.exe78350EBD34DB41D0C97202D87B72C781D9CFBA7E73F5E1518249AB5490E62776A040C3639D9101CEDDFB2086DD124E3C32F9F279
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-rus.exe695947CE0B536F230707EA71DD5F61B2F6D84E42CD1473F96E4A43FD1BB1B0D0E67C5A38E62DD3239C892A3E7D59EAE034FF2A4B
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-ita.exe20F93FEAF185589E18997518CFE0291EE24EB08BEA54EC6E7FB63446EE5201617A73CBEB29CA6DD08735BC555F20CDF3C70BC37F
windowsserver2003.windowsxp-kb2707511-x64-cht.exeA9A0E216540ACF40B36F7AD8913E60E453A71F5C4E09195A2CD7E6BC4387104D3F0D9581D185CC656070F423C17A19E6CD611E93