גירסת מסד הנתונים XDS המקומי המותקן אינו תואם את הגירסה הצפויה ב- Skype עבור 2015 שרת עסקי

חל על: Skype for Business Server 2015

תופעות


החלת עדכונים עבור Skype עבור 2015 שרת עסקי. כאשר אתה מפעיל את cmdlet CsDatabase בדיקה כדי מחשב את התצורה של Skype עבור מסדי נתונים של שרת לעסק, אתה מבחין כי הערך InstalledVersion מקומי של מסד הנתונים XDS (אב) אינה תואמת את הערך ExpectedVersion .

לדוגמה, הפעל את הפקודה הבאה:

Test-CsDatabase -LocalService

דוגמה זו מאמתת את מסדי הנתונים המותקנים במחשב המקומי.

Test-CsDatabase -LocalService

ניתן לראות בה ה-XDS המקומי InstalledVersion וערכים ExpectedVersion הם שונים. אתה מצפה כי ערכים אלה זהים לאחר ההתקנה.

פתרון


כדי לעקוף בעיה זו, התקן יולי 2019 המצטבר עדכון 6.0.9319.559 עבור Skype עבור 2015 שרת עסקי, רכיבים מרכזיים.

לאחר התקנת העדכון, הערך ExpectedVersion מוצג כריק. זהו אופן הפעולה הצפוי חדש.

display after update