מוצרים שהתמיכה עבורם נפסקת

חל על: Lifecycle

חזרה אל דף הבית של מחזור חיי התמיכה
 

לחץ על רשימת המוצרים ורכיבי Service Pack שמגיעים לסיום התמיכה באותה שנה, יחד עם מוצרים שעוברים משלב התמיכה הרגילה (Mainstream) לשלב התמיכה המורחבת.

2017

2016 (מחצית שנייה)

2016 (מחצית ראשונה)

2015 (מחצית שנייה)

2015 (מחצית ראשונה)

2014 (מחצית שנייה)

המידע בדף זה כפוף ל הודעה על שינויים וכתב ויתור על מדיניות. חזור אל אתר זה מעת לעת כדי לסקור שינויים כאלה.