שאלות נפוצות עבור Excel 2002 > הדרכה

כיצד ניתן להגדיל את אורכה של טבלה מסוימת בתוכנת Excel‏ על-מנת שתודפס לכל אורך הדף? 1. יש לסמן את כל השורות בטבלה.
 2. בצע לחיצה ימנית ובחר גובה שורה.
 3. ברירת המחדל היא 12.75. הגדל או הקטן מספר זה ולחץ על אישור.

כאשר מעוניינים למנוע את האפשרות למחיקה, הזזה, הסתרה, שינוי שמם או הוספה של גליונות לחוברת עבודה, איך ניתן לבצע זאת? 1. כלים >הגנה > הגנת חוברת עבודה.
 2. סימון על האפשרות מבנה יגרום לכך שגליונות אינם ניתנים למחיקה, הזזה, הסתרה, וכן לא ניתן לשנות את שמם או להוסיף גליונות חדשים.
 3. סימון על האפשרות חלונות יתן הגנה על חונות חוברת העבודה מפני הזזה, שינוי גודל, הסתרה, הצגה או סגירה.
 • ניתן להוסיף סיסמה. אם לא מוסיפים סיסמה האופציות שמוגנות לא יהיו זמינות.

כאשר יותר ממשתמש אחד פותח קובץ Excel‏ השמור ברשת, מופיע הודעה כי הקובץ פתוח אצל משתמש אחר והאם לפתוח עותק לקריאה בלבד. כיצד ניתן למנוע מצב זה? 1. כלים > שיתוף חוברת עבודה.
 2. בלשונית עריכה יש לסמן את האפשרות -אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד באותו הזמן. הדבר מאפשר גם מיזוג חוברת עבודה.

סימון משפט זה מאפשר למשתמשים אחרים ברשת לשנות בו זמנית את חוברת העבודה המוצגת ולמזג עותקים של חוברת עבודה לאחר מכן. בחירת תיבה זו תשמור את חוברת העבודה כחוברת עבודה משותפת.

בחישוב סכום של שעות, כאשר סכום השעות עולה על 24, מתקבלת תוצאה לא הגיונית. מה ניתן לעשות?


בעיצוב שעות רגיל, הסכום מתאפס בהגיעו ל- 24. (בגרסאות קודמות ניתן היה לבחור בעיצוב תאים > לשונית מספר > קטגורית שעה באופציה 37:30:55. האופציה לא קיימת בגרסת 2002)

כדי לשנות את העיצוב תאים לחישוב של יותר מ- 24 שעות יש לבצע את הפעולות הבאות:
 1. סמן את העמודה או הגיליון עם נתוני השעות שאותן צריך לחשב
 2. גשת לתפריט עיצוב > תאים
 3. בקטגוריות בחר ב- <מותאם אישית>
 4. יש לבחור באפשרות <[h]:mm:ss‏> ולאשר את חלון.


כאשר מעוניינים להציג תאריכים לפני ואחרי התאריך הנוכחי (היום), עלינו להשתמש בעיצוב מותנה. כיצד נגדיר את הכלל? 1. סמן את טווח התאריכים
 2. הכנס לתפריט עיצוב
 3. בחר באפשרות - עיצוב מותנה
 4. בתנאי הראשון בחר באפשרות - ערך התא הוא - גדול/שווה/קטן (בהתאם לצורך)
 5. בתיבת התנאי רשום את הנוסחה - ()today‏=
 6. לחץ על לחצן עיצוב
 7. קבע את הגדרות העיצוב שלך (לדוגמא: צבע גופן - אדום)
 8. לחץ על אישור
 9. הוסף תנאי שני בעזרת לחיצה על - הוסף
 10. בתנאי השני בחר באפשרות - הנוסחה היא
 11. בתיבת התנאי רשום את הנוסחה- ()today‏=
 12. לחץ על לחצן עיצוב
 13. קבע את הגדרות העיצוב שלך - שונות מן ההגדרות של התנאי הראשון. (לדוגמא: צבע גופן: ירוק)
 14. לחץ על אישור בחלון העיצוב
 15. ושוב אישור בחלון העיצוב המותנה

כעת כאשר נזין תאריכים מעבר לתאריך הנוכחי הם יופיעו באדום

תאריכים לפני התאריך הנוכחי יופיעו בירוק.


כיצד ניתן לשנות את צבע קווי הרשת בתוכנת Excel‏ ? 1. כנס לתפריט: כלים -> אפשרויות.
 2. בחר בלשונית: תצוגה.
 3. לחץ על החץ כלפי מטה ליד התיבה: צבע קווי רשת.
 4. בחר בצבע המבוקש.
 5. לחץ על אישור.

כברירת מחדל לאחר התקנת תוכנת Excel XP‏, בכל פעם שפותחים את התוכנה מתקבלת חלונית המשימות. כיצד ניתן לגרום לכך שלא תופיע? 1. כנס לתפריט: כלים -> אפשרויות.
 2. בחר בלשונית: תצוגה.
 3. נקה את הסימון מן התיבה: חלונית משימת הפעלה.
 4. לחץ על אישור.

חישובים הנעשים בתאים בתוכנת Excel‏ לא מחושבים לפי המספרים המוצגים בתא אלא לפי הערך המספרי המדויק (15 ספרות) של התא. מה ניתן לעשות?


בצורת ברירת המחדל התוכנה מחשבת נוסחאות לפי הערך המחושב ולא לפי הערך המוצג
 1. כנס לתפריט כלי - אפשרויות.
 2. בחר את לשונית חישוב.
 3. סמן את האפשרות רמת דיוק בהתאם לרמה בתצוגה.
 4. לחץ על אישור.
 5. בהודעה המתקבלת לחץ על אישור.
 • תקף לגרסאות 97/2000/2002

כאשר גוררים נוסחה על טווח תאים ובחלק מן התאים המיוחסים לנוסחה לא מוזנים ערכים, מופיעה הספרה - 0. כיצד ניתן לדאוג שהתאים ישארו ריקים? 1. בחר בתפריט כלים - אפשרויות.
 2. בחר בלשונית - תצוגה
 3. תחת הקטגוריה אפשרויות חלון, יש לבטל את הסימון מהאפשרות - ערכי אפס.
 • תקף לגבי גרסאות 97/2000/2002

כיצד ליצור רשימה מותאמת אישית כגון: ראשון, שני, שלישי... רשימת שמות, מחלקות וכדומה באופן שבו אוכל להקליד שם אחד ובגרירת ידית הגרירה לקבל את הרשימה כולה?


ישנן מס רשימות קבועות המוגדרות בתוכנה, להן ניתן להוסיף רשימות חדשות.
 1. בחר בתפריט כלים> אפשרויות
 2. בחר בלשונית רשימות מותאמות אישית
 3. בערכי רשימה הקלד את הערכים של רשימתך כאשר המפריד בין ערך לערך הוא Enter‏.
 4. לחץ על הוסף
 5. לחץ על אישור
 • תקף לגבי גרסאות 97/2000/2002

 •  ניתן גם לייבא רשימה מוכנה מתוך גליון הנתונים: לחץ בתוך תיבת הטקסט יבוא, סמן את טווח הרשימה בגיליון ולחץ על ייבא.

מהם הפרמטרים אשר ניתן להשתמש בהם להפעלת תוכנת Excel‏?
ניתן להפעיל את הפרמטרים של תוכנת Excel‏ על ידי כניסה לתפריט התחל > הפעלה והקלדת הפקודות הבאות, על פי הפירוט הבא:
 • Excel /e‏ - פותח את התוכנה עצמה, ללא יצירת גליון עבודה.
 • <תיקיה> Excel /p‏ - הופך את התיקיה המצויינת לתיקיה הפעילה בתוכנה.
 • <קובץ> Excel /r‏ - פותח את הקובץ המצויין במצב קריאה בלבד.
 • Excel /s‏ - פותח את התוכנה במצב הבטוח שלה.
 • Excel /regserver‏ - רושם את תוכנת Excel‏ מחדש במערכת ההפעלה, כולל שיוכי הקבצים שלה.


כיצד ניתן בתוכנת Excel XP‏ לשנות בגרף את היחס (או את ההפרש) בין המספרים המופיעים על ציר הערכים? 1. לחץ בגרף לחיצה כפולה על ציר הערכים שברצונך לשנות.
 2. כנס ללשונית סרגל.
 3. בשורת יחידה ראשית הזן את המספר שישמש כהפרש בין המספרים בציר.
 4. לחץ על אישור.

כיצד ניתן בתוכנת Excel XP‏ להחזיר ערך על פי ערך אחר הנמצא באותה שורה, אך בעמודה שונה?


ניתן להשתמש בפונקציה VLOOKUP‏.

על מנת להסביר את השימוש בפונקציה, נשתמש בדוגמא הבאה:
 1. פתח קובץ Excel‏‏ חדש. הזן את הערכים הבאים על פי הטבלה:
  A1‏‏: תפוז B1‏‏: כתום
  A2‏‏: אגס B2‏‏: ירוק
  A3‏‏: תפוח B3‏‏: אדום
  A4‏‏: בננה B4‏: צהוב
 2. לחץ על התא B5‏.
 3. כנס לתפריט הוספה > פונקציה. בחר בקטגוריה "הפניות ובירור מידע" ובחר בפונקציה VLOOKUP‏.
 • בשורת Lookup_value‏ יש להזין את הערך המבוקש - הזן את התא A5‏, שכרגע ריק.
 • בשורת Table_array‏ יש להזין את הטווח הכולל בו יתבצע החיפוש - סמן את הטבלה כולה (מ A1 עד B4‏).
 • בשורת Col_index_num‏ יש להזין את מספר העמודה ממנה יוחזר הערך - הזן את המספר 2 (המספר נקבע ביחס לעמודה הראשונה).
 • בשורת Range_lookup‏‏ יש להזין את סוג החיפוש - הזן את המספר 0 (הזן 1 כאשר הרשימה ממוינת, או 0 כאשר היא אינה ממוינת).

הזן "תפוז" בתא A5‏ - בתא ליד תופיע המילה "כתום". נסה לבצע אותה פעולה עם הערכים האחרים. הצבע המתאים יופיע בתא ליד.

כיצד ניתן לנווט בין גליונות ב- Excel‏ בעזרת המקלדת? 1. כדי לעבור מגליון אחד לגליון הבא בעזרת מקשי המקלדת, לחץ על המקשים Ctrl+pageup
 2. כדי לעבור מגליון אחד לגליון הקודם בעזרת מקשי המקלדת לחץ על המקשים Ctrl+pagedown
 • תקף לכל גרסאות התוכנה.

כיצד ניתן לנווט בגיליון Excel‏ בעזרת מקשי המקלדת. לתחילת הגיליון לסופו או לתחילת או סוף טווח נתונים? 1. Ctrl+home‏ קפיצה לתחילת הגיליון
 2.  Ctrl‏+ חץ למעלה
  קפיצה לסוף טווח, במידה והתא המסומן נמצא באותה עמודה מחוץ לטווח
  קפיצה לתחילת טווח, במידה והתא המסומן נמצא בתוך הטווח
  קפיצה לתא הראשון בעמודה כאשר התא המסומן אינו בעמודת הטווח, או בתא הראשון בטווח.
 3.  Ctrl‏+ חץ למטה
  קפיצה לתא האחרון בעמודה כאשר התא המסומן אינו בעמודת הטווח, או בתא האחרון בטווח.
  קפיצה לתחילת הטווח כאשר התא המסומן נמצא בעמודת הטווח מחוץ לטווח.
  קפיצה לסוף הטווח כאשר התא המסומן נמצא בתוך הטווח.
 4. Ctrl + End‏‏ - קפיצה לסוף הטווח

תקף לכל גרסאות Excel

כאשר קובץ excel מכיל נתונים רבים, ברצוני לגלול את החלון אך לשמור על הכותרת שלי במקומה, כדי שניתן יהיה לראות מהן כותרות העמודות, או השורות.


הגלילה משפיעה על הגליון כולו. יש להקפיא את שורת הכותרת.
 1. סמן את התא המופיע משמאל ומתחת למיקום ממנו ברצונך להקפיא את גלילת הגליון.‏‏
  לדוגמא, אם הכותרת נמצאת בשורה 1, סמן את התא A2. אם קיימות גם כותרות לשורות, למשל בעמודה A, סמן את התא B2.
 2. בחר בתפריט חלון > הקפא חלוניות.
 • הפתרון תקף לכל גרסאות התוכנה

כיצד נתן להסתיר עמודה המכילה נוסחאות?‏


העמודה מפריעה להצגה נקיה של הגליון
 1. יש לסמן תא אחד בעמודה המיועדת להסתרה.
 2. יש לבחור בתפריט עיצוב (Format)‏‏.
 3. יש לבחור בעמודה (Column).
 4. יש לבחור בהסתר (Hide).בכדי להחזיר את העמודה:


 1. יש לבחור בתפריט עיצוב (Format)‏‏.
 2. יש לבחור בעמודה (Column).
 3. יש לבחור בבטל הסתרה (Unhide).

כיצד ניתן לספור את כל התאים שמילה מופיעה בהם, אבל countif‏ לא סופר את התאים שהמילה נמצאת בתוך הטקסט.


כשהתנאי ב- countif‏ הוא מילה, countif‏ בודק את התנאי מול כל הטקסט של התא.

לכתוב בתנאי - "*מילה*"לדוגמה:
אם רושמים "א*" - התוכנה תספור את כל התאים שמתחילים באות "א".

כיצד ניתן להרחיב כותרת עמודה למספר עמודות בתוכנת Excel‏? 1. סמן את התא שברצונך לפצל.
 2. לחץ על "נתונים"
 3. בחר באפשרות "טקסט לעמודות".
 4. בחר באפשרות "מופרד" ולחץ על "הבא".
 5. בחר במפרידי הטקסט שברצונך להפריד. (לדוגמא: רווח) ולחץ על "הבא".
 6. לחץ על סיום.

כיצד ניתן לשנות את את כיוון הציר בתרשים ,גרף כך שיופיע משמאל או מימין לאנך לאחר שהוספנו את התרשים למסמך Word?


ישנם מקרים בהם נרצה להציג נתונים שלילים ולהפוך את כיוון הצירים בתרשים.

על מנת להפוך את כיוון הציר בתרשים שהוספנו כדי שיופיע משמאל לאנך נבצע את השלבים הבאים:


 1. במסמך Word‏‏ נלחץ על תפריט "הוספה > תמונה > תרשים" כדי להוסיף את התרשים למסמך .
 2. נלחץ על תפריט "תרשים > סוג תרשים".
 3. בחלון שנפתח תחת "סוג תרשים" נבחר את סוג התרשים הרצוי ,ותחת "סוג משנה של תרשים" לבחור סוג תרשים שאינו תלת מימדי .
 4. בתרשים שנוסף במסמך נלחץ לחיצה ימנית על הציר האופקי ונבחר באפשרות "עיצוב הציר".
 5. בחלון שנפתח נעבור ללשונית "סרגל", נסמן את תיבת הסימון ליד "קטגוריות בסדר הפוך" ונאשר את החלון .
 6. לאחר פעולה זו הציר האופקי יופיע משמאל לאנך .

כיצד נגדיל את מספר הפעמים בהם ניתן יהיה להשתמש בפעולת ה- Undo ברצף?


חשוב להדגיש שככל שנגדיל את מספר הפעמים לביצוע Undo כך התוכנה תגזול יותר משאבים לשמירת הפעולות בזיכרון.

לביצוע הפעולה הנ"ל יש לבצע את השלבים הבאים :
 1. הכנס ל"התחל" > "הפעלה" ובשורת הפקודה רשום Regedit‏ ואישור.
 2. נווט לנתיב הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
 3. מתוך תפריט עריכה נבחר ב"חדש" > ערך DWORD.
 4. בתיבה שנפתחה נקליד UndoHistory‏ ואח"כ נקיש Enter‏.
 5. נלחץ לחיצה כפולה על הערך החדש שיצרנו ונגדיר לו ערך בין 0 ל- 100 כרצוננו.
 6. נסגור את ה- Registry Editor.

כיצד נוסיף את שם נתיב העמוד בגיליון Excel‏? 1. בתפריט "תצוגה", לחץ על "כותרת עליונה ותחתונה".
 2. לחץ על "כותרת עליונה מותאמת אישית" או על "כותרת תחתונה מותאמת אישית".
 3. לחץ בתיבות "אזור שמאלי", "אזור אמצעי" או "אזור ימני".
 4. בשורת הלחצנים בתיבות הדו-שיח כותרת עליונה או כותרת תחתונה, לחץ עלשם קובץ.
 5. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות, אם ברצונך בכך:
 • לשם הוספת נתיב ושם קובץ או לשונית של גיליון עבודה, לחץ על נתיב וקובץ אועל שם גיליון בשורת הלחצנים בתיבות הדו-שיח כותרת עליונה או כותרתתחתונה.
 • כדי להתחיל שורה חדשה, הקש ENTER.
 • לשם מחיקת שם קובץ מכותרת עליונה או תחתונה, בחר ‎&[File]‎ ולאחר מכן הקש DELETE

כיצד ניתן להוסיף מספרי עמודים מותאמים אישית בגיליון Excel?


כל גיליון עבודה יכול להכיל כותרת עליונה מותאמת אישית אחת בלבד וכותרת תחתונה מותאמת אישית אחת בלבד. אם תיצור כותרת עליונה או תחתונה מותאמת אישית חדשה, היא תחליף את הכותרת העליונה או התחתונה המותאמת אישית הקודמת בגיליון העבודה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כותרת עליונה ותחתונה.
 2. לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.
 3. לחץ בתיבה אזור שמאלי, אזור אמצעי או אזור ימני ולאחר מכן לחץ על הלחצן של הוספת מספר עמוד. כדי לדעת מהו הלחצן,לחץ לחיצה ימנית על האייקון המסוים ולאחר מכן על "מה זה".כדי להתחיל למספר עמודים במספר שאינו 1, השתמש ב- +[Page‏]& או ב- -[Page‏]& ואחריו הקלד את המספר שברצונך להוסיף או להחסיר ממספר העמוד הממשי. לדוגמה, כדי להתחיל בהדפסה עם המספר 3 בעמוד הראשון, הקלד 2+[Page‏]&.

כיצד ניתן ליצור תבנית ב- Excel שתיפתח בכל הפעלה מחדש של Excel 2002?
בצע את הפעולות הבאות :
 1. פתח את תוכנת Excel 2002, פתח את תפריט "קובץ" > "חדש".
 2. תחת "Task Pane‏" יש לבחור ב- "תבניות כלליות "
 3. יש לבחור בקובץ "חוברת עבודה" חדשה, ולעצב את המסמך כראות עינינו
 4. גש לתפריט "קובץ" > "שמירה בשם", יש לתת לקובץ שם חוקי ולשמור אותו בפורמט xlt‏‏ (פורמט תבנית) תחת תיקיית xlstart‏ שנמצאת בדרך כלל בנתיב הבא:
  c:\Programs\Microsoft Office\OFFICE\XLSTART
 5. יש לסגור את Excel‏ ולפתוח עם התבנית החדשה
מאפיינים:

מזהה פריט: 907049 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב