Windows Genuine Advantage אינו מאמת עותק של Windows XP

מאפייני הבעיה

תהליך האימות Windows Genuine Advantage (WGA) אינו מבצע אימות של עותק Microsoft Windows XP כפי שצפוי.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל את Microsoft Internet Explorer, ואז בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
 2. לחץ על התחל את תהליך האבחון.

  הערה אם תוצג תיבת דו-שיח ובה שאלה האם להפעיל את הקובץ או לשמור אותו, לחץ על הפעל.

  כלי האבחון של WGA ינתח את המחשב ויציג לפניך את רשימת הסיבות לכך שאין באפשרותך לאמת את העותק של Windows XP. כלי האבחון של WGA עשוי להציג גם הודעות שגיאה שונות.

  הבעיות הנפוצות ביותר קשורות במפתח מוצר לא חוקי או במפתח של רשיון רב משתמשים שנחסם.אם מפתח המוצר הנוצר באמצעות כלי האבחון WGA שונה ממפתח המוצר המקורי, עבור לשלב 3. אם זו אינה הבעיה, עיין בסעיף "מידע נוסף" כדי לפתור את הבעיה.
 3. אם מפתח המוצר שמפיק כלי האבחון של WGA שונה ממפתח המוצר המקורי, עליך לשנות את מפתח המוצר בחזרה למפתח המוצר המקורי. כדי לשנות את מפתח המוצר, השתמש ב-Windows Product Key Update Tool (הכלי לעדכון מפתח מוצר של Windows). לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
 4. פעל לפי ההוראות שתמצא באתר האינטרנט ונסה לאמת שוב את Windows XP.

מידע נוסף

סעיף זה מציע הסברים ופתרונות להודעות שגיאה של WGA.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080200

  Unsupported Operating System for WGA (מערכת הפעלה שאינה נתמכת ב-WGA)
  סיבה
  אין באפשרות WGA לקבוע ברגע זה אם מערכת ההפעלה מקורית או לא. עם זאת, עדיין באפשרותך לקבל גישה לאתרים Windows Update ו-Microsoft Update.
 • הודעות השגיאה:
  0x80080201
  0x80080202
  Cannot detect product ID (PID) (אין אפשרות לאתר מזהה מוצר [PID])
  Invalid product ID (מזהה מוצר לא חוקי)
  סיבה
  המערכת נמצאת במצב המונע מ-WGA גישה למזהה המוצר (PID).

  פתרון

  כדי שאנו נתקן בעיה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

  תקנו עבורי  כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ, לחץ על הפעלה ובצע את הצעדים באשף התיקון.  הערות
  • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
  • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.  אני מעדיף לתקן בעצמי

  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן הקש Enter.
  2. הקלד את הפקודות הבאות. הקש ENTER לאחר כל פקודה.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. בדוק את ערך ה-PID ברישום. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
   1. הפעל את עורך הרישום.
   2. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. ודא שתבנית מזהה המוצר דומה לתבנית הבאה:
    12345-VER-1234567-12345
  4. הפעל מחדש את המחשב. אם עדיין אין באפשרותך לאמת את Windows XP, ייתכן שעליך להתקין את מערכת ההפעלה מחדש.
 • הודעות השגיאה:
  0x80080203
  0x80080204

  Internet Connection Problem
  Service Unavailable (בעיה בחיבור לאינטרנט. השירות אינו זמין.)
  סיבה
  ייתכן שהגדרות המחשב מונעות ממך לאמת את Windows XP.  פתרון הבעיה
  1. הפעל את Internet Explorer, לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
  2. לחץ על הכרטיסייה אבטחה ולאחר מכן לחץ על רמה מותאמת אישית.
  3. ודא שאפשרויות פקדי ActiveX הקשורות מופעלות.
  4. אם מותקנת תוכנת חומת אש של ספק חיצוני, השבת את חומת האש.
  5. ודא שההגדרות של תאריך ושל שעה במחשב נכונות.
  6. אמת את Windows XP שוב.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080205

  Insufficient Privileges (אין הרשאות מספיקות)
  סיבה
  עליך להשתמש באישורי ניהול כדי להמשיך בתהליך האימות.

  פתרון הבעיה
  1. הפעל מחדש את Windows XP באמצעות אישורי ניהול.
  2. אמת את Windows XP באמצעות אישורי ניהול.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080206

  Internet settings do not allow the genuine ActiveX control to run properly, or user may not be the system administrator of the machine (הגדרות האינטרנט לא מתירות לפקד ה-ActiveX המקורי לפעול באורח תקין, או שהמשתמש אינו מנהל המערכת במחשב)
  סיבה
  פקד ActiveX מסוים מושבת.  פתרון הבעיה
  1. הפעל את Internet Explorer, לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
  2. לחץ על הכרטיסייה אבטחה ולאחר מכן לחץ על רמה מותאמת אישית.
  3. ודא כי האפשרויות של פקד ה-ActiveX שגרם להודעת השגיאה מופעלות.
  4. אמת את Windows XP שוב.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080207
  Expired Validation Code (קוד אימות שפג תוקפו)
  סיבה
  הקלדת קוד אימות שגוי בדף האימות במרכז ההורדות של Microsoft.  פתרון הבעיה
  1. הפעל מחדש את בדיקת האימות.
  2. הזן את קוד האימות הנכון.
  3. אמת את Windows XP שוב.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080209
  Can’t Run Active X (אין אפשרות להפעיל את ActiveX)
  סיבה
  הבעיה עלולה להתרחש אם תוכנת אנטי-וירוס או תוכנת חומת אש מונעת את הפעלתם של פקדי ActiveX.

  פתרון הבעיה
  1. קבע את התצורה של תוכנת האנטי-וירוס או חומת האש כך שתתאפשר הפעלתם של פקדי ActiveX.
  2. אמת את Windows XP שוב.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080211
  User has chosen to exit the validation process (המשתמש בחר לצאת מתהליך האימות)
  סיבה
  יצאת מתהליך האימות.

  פתרון הבעיה
  הפעל את תהליך האימות מחדש במועד מאוחר יותר.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080219

  Windows Not Activated (Windows לא הופעל)
  סיבה
  עותק זה של Windows הוא עותק מסחרי או עותק OEM. כדי להמשיך, עליך לבצע הפעלה של המוצר.

  פתרון הבעיה
  1. הפעל את Windows XP.
  2. אמת את Windows XP שוב.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080220
  Invalid Product Key (מפתח מוצר לא חוקי)
  סיבה
  הגורם לבעיה זו הוא חסימת מפתח של רשיון רב משתמשים. ייתכן שהתקנת את Windows באמצעות מפתח מוצר לא חוקי. המפתח של רשיון רב משתמשים נחסם על ידי Microsoft הואיל ודווח כי המפתח נגנב או נחשף.

  פתרון הבעיה
  1. רכוש עותק חדש של Windows XP.
  2. התקן ולאחר מכן אמת את העותק החדש של Windows XP.
 • הודעת השגיאה:
  0x80080222
  The product key associated with your copy of Windows was never issued by Microsoft (מפתח המוצר המשויך לעותק Windows שברשותך מעולם לא הונפק על ידי Microsoft)
  סיבה
  אין רישום של מפתח המוצר המותקן במערכת זו. משום כך, יש להניח שמפתח המוצר הופק על ידי תוכנית המייצרת מפתחות מוצר לא מורשים.  פתרון הבעיה
  1. רכוש עותק חדש של Windows XP.
  2. התקן ולאחר מכן אמת את העותק החדש של Windows XP.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על Windows XP, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לפרטים נוספים על WGA, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
892130 תיאור של תוכנית בדיקת האימות WGA (Windows Genuine Advantage); ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית

מאפיינים:

מזהה פריט: 916247 - סקירה אחרונה: 26 בפבר׳ 2014 - תיקון: 1

משוב