MS07-057: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer‏

העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:לקבלת מידע טכני אודות עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-057. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה


 • ייתכן שתקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה כאשר תנסה לבקר בדף אינטרנט באמצעות Windows Internet Explorer 7:

  אין אפשרות להציג את הדף
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  942818 הודעת שגיאה לאחר התקנת עדכון של Windows Internet Explorer 7 מ-Windows Update או מ-Microsoft Update: 'אין אפשרות להציג את הדף' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • כאשר אתה גולש מאתר אינטרנט אחד לאתר אינטרנט אחר עם Microsoft Internet Explorer 6 ב-Windows XP, ‏Internet Explorer 6 עשוי לקרוס.


  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  940072 כאשר אתה גולש מאתר אינטרנט אחד לאתר אינטרנט אחר עם Microsoft Internet Explorer 6 במחשב המבוסס על Windows XP, ‏Internet Explorer 6 קורס.

 • פקדים ActiveX המציגים שאלה לפני שהם מוטענים.  שים לב הבעיה מתרחשת באתרי אינטרנט שאינם משתמשים בטכניקות המומלצות. בעיה זו נפתרת באמצעות הטכניקות המתוארות באתר האינטרנט הבא של Microsoft: כאשר פקדים מסוימים מוטענים בדף אינטרנט, הפקדים לא מוסתרים כראוי על ידי הפונקציונליות של עדכון זה. פקדים אלה כוללים פקדים המשמשים את Macromedia Shockwave Director‏, QuickTime Player ואת Virtools Web Player. כאשר מערכת Windows קובעת כי פקד כלשהו אינו פעיל, המערכת מציגה למשתמש הודעה לפני שהוא מוטען.
 • השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer.


  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  906294 השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer לאחר התקנת עדכוני האבטחה המסופקים על ידי עדכון האבטחה המצטבר 896727 (MS05-038)‏

 • יצרת קובץ תבנית ניהול מותאם אישית כדי להתאים אישית את ההגדרות של Microsoft Win32 Internet (WinINet) במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP Service Pack 2 (SP2)‎. בעת ביצוע פעולה זו, WinINet מתעלם מהמדיניות שהגדרת.

  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  904710 WinINet מתעלם מקווי המדיניות שהגדרת בעת יצירת קובץ תבנית ניהול מותאמת אישית ב- Windows XP עם Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תיקון שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

עדכונים נפרדים עשויים להיות מותקנים, תלוי במערכת ההפעלה ובגירסאות היישום המושפעות. אנא עיין במאמרים הנפרדים כדי לקבוע את מצב העדכון שלך.

תיקונים בגירסת הפצה כללית (GDR)

 • 918961 תיקון: Internet Explorer 6 עשוי להיסגר עם הפרת גישה כאשר אוסף הזבל של JavaScript פועל והסרת באופן דינאמי תג TBODY‏, THEAD או TFOOT HTML מטבלה ב- Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

 • 934014 תיקון: Windows Internet Explorer 7 לא מוריד פקד ActiveX שיש אליו התייחסות בתכונת CODEBASE כאשר אתה פותח דף אינטרנט המכיל את האלמנט OBJECT ושהתכונה CLSID חסרה בו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

 • 935729 אינך יכול לפתוח דף אינטרנט באמצעות Windows Internet Explorer 7 אם כתובת האתר של דף האינטרנט מכילה תווים שאינם מסוג ASCII (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

 • 941896 אין באפשרותך להירשם באתר FTP או שאתה מופנה לתיקיית שורש של אתר ה-FTP ב-Internet Explorer 7 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 939653 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקובצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer שהם מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 939653 יתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR). התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו. תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הנכללים בעדכון אבטחה 939653, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorerהערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

מידע נוסף

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור Internet Explorer 5.01 עם Service Pack 4 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל
Browseui.dll 5.0.3856.1700 17 באוגוסט 2006 3:05 792,848
Danim.dll 6.1.9.729 16 באוגוסט 2006 19:02 1,134,352
Iepeers.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:08 100,112
Inseng.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:09 74,000
Jsproxy.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:08 13,584
Mshtml.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:08 2,303,760
Msrating.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:06 149,776
Pngfilt.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:08 48,912
Shdocvw.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:05 1,104,656
Shlwapi.dll 5.0.3900.7144 18 באוגוסט 2006 3:20 284,432
Url.dll 5.50.4980.1700 18 באוגוסט 2006 3:30 84,240
Urlmon.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:09 425,232
Wininet.dll 5.0.3856.1700 18 באוגוסט 2006 3:09 451,344

עבור Internet Explorer 6 עם Service Pack 1 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל תיקייה
Browseui.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:20 1,018,368 RTMGDR
Cdfview.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:20 143,360 RTMGDR
Danim.dll 6.3.1.148 14 ביוני 2007 18:09 1,054,208 RTMGDR
Dxtmsft.dll 6.3.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:08 351,744 RTMGDR
Dxtrans.dll 6.3.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:07 192,512 RTMGDR
Iepeers.dll 6.0.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:08 236,032 RTMGDR
Inseng.dll 6.0.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:08 69,632 RTMGDR
Jsproxy.dll 6.0.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:10 12,288 RTMGDR
Mshtml.dll 6.0.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:07 2,705,408 RTMGDR
Msrating.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:21 132,096 RTMGDR
Mstime.dll 6.0.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:08 498,176 RTMGDR
Pngfilt.dll 6.0.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:08 34,816 RTMGDR
Shdocvw.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:20 1,340,416 RTMGDR
Shlwapi.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:20 402,944 RTMGDR
Urlmon.dll 6.0.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:10 462,336 RTMGDR
Wininet.dll 6.0.2800.1601 17 באוגוסט 2006 18:10 575,488 RTMGDR
Browseui.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:20 1,018,368 RTMQFE
Cdfview.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:20 143,360 RTMQFE
Danim.dll 6.3.1.148 15 ביוני 2007 8:12 1,054,208 RTMQFE
Dxtmsft.dll 6.3.2800.1602 17 באוגוסט 2006 17:58 351,744 RTMQFE
Dxtrans.dll 6.3.2800.1602 17 באוגוסט 2006 17:58 192,512 RTMQFE
Iepeers.dll 6.0.2800.1602 17 באוגוסט 2006 17:58 236,544 RTMQFE
Inseng.dll 6.0.2800.1602 17 באוגוסט 2006 17:59 69,632 RTMQFE
Jsproxy.dll 6.0.2800.1602 17 באוגוסט 2006 18:00 12,288 RTMQFE
Mshtml.dll 6.0.2800.1602 17 באוגוסט 2006 17:58 2,712,576 RTMQFE
Msrating.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:21 132,096 RTMQFE
Mstime.dll 6.0.2800.1602 17 באוגוסט 2006 17:58 498,176 RTMQFE
Pngfilt.dll 6.0.2800.1602 17 באוגוסט 2006 17:58 38,912 RTMQFE
Shdocvw.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:20 1,340,416 RTMQFE
Shlwapi.dll 6.0.2800.1914 17 באוגוסט 2006 20:19 402,944 RTMQFE
Urlmon.dll 6.0.2800.1602 17 באוגוסט 2006 18:00 464,384 RTMQFE
Wininet.dll 6.0.2800.1602 17 באוגוסט 2006 18:00 587,776 RTMQFE

Internet Explorer 6 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל תיקייה
Browseui.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 1,022,976 SP2GDR
Cdfview.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 151,040 SP2GDR
Danim.dll 6.3.1.148 22 באוגוסט 2006 13:12 1,054,208 SP2GDR
Dxtmsft.dll 6.3.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 357,888 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 205,312 SP2GDR
Extmgr.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 55,808 SP2GDR
Iedw.exe 5.1.2600.3199 21 באוגוסט 2006 10:30 18,432 SP2GDR
Iepeers.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 251,392 SP2GDR
Inseng.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 96,256 SP2GDR
Jsproxy.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 16,384 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 3,058,176 SP2GDR
Mshtmled.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 449,024 SP2GDR
Msrating.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 146,432 SP2GDR
Mstime.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 532,480 SP2GDR
Pngfilt.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 39,424 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 1,494,528 SP2GDR
Shlwapi.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 474,112 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 615,424 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 13:12 658,944 SP2GDR
Xpsp3res.dll 5.1.2600.3199 21 באוגוסט 2006 10:20 115,712 SP2GDR
Browseui.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 1,022,976 SP2QFE
Cdfview.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 151,040 SP2QFE
Danim.dll 6.3.1.148 22 באוגוסט 2006 12:55 1,054,208 SP2QFE
Dxtmsft.dll 6.3.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 357,888 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 205,824 SP2QFE
Extmgr.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 55,808 SP2QFE
Iedw.exe 5.1.2600.3199 21 באוגוסט 2006 10:19 18,432 SP2QFE
Iepeers.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 251,904 SP2QFE
Inseng.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 96,256 SP2QFE
Jsproxy.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 16,384 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.2900.3199 23 באוגוסט 2006 1:25 3,064,832 SP2QFE
Mshtmled.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 449,024 SP2QFE
Msrating.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 146,432 SP2QFE
Mstime.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 532,480 SP2QFE
Pngfilt.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 39,424 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 1,498,112 SP2QFE
Shlwapi.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 474,112 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 617,984 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.2900.3199 22 באוגוסט 2006 12:55 665,600 SP2QFE
Xpsp3res.dll 5.1.2600.3199 21 באוגוסט 2006 10:13 350,720 SP2QFE

Internet Explorer 7 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 124,928
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 214,528
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 132,608
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 63,488
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 17 באוגוסט 2006 10:20 63,488
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 153,088
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 230,400
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 17 באוגוסט 2006 7:34 161,792
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 17 באפריל 2007 9:32 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 10:04 383,488
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 384,512
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 6,058,496
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 8 במרץ 2007 5:10 991,232
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 44,544
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 267,776
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 17 באוגוסט 2006 10:20 13,824
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 17 באוגוסט 2006 10:21 625,152
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 1,824,768
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 27,648
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 459,264
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 52,224
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 22:34 3,584,512
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 477,696
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 193,024
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 671,232
Occache.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 102,400
Url.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 105,984
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 1,152,000
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 232,960
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 10:04 824,832
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 124,928
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 214,528
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 132,608
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 63,488
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 17 באוגוסט 2006 10:12 70,656
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 153,088
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 230,400
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 17 באוגוסט 2006 7:29 161,792
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 17 באפריל 2007 9:32 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 10:02 383,488
Iedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 387,584
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 6,066,176
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 8 במרץ 2007 5:10 991,232
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 44,544
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 267,776
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 17 באוגוסט 2006 10:12 13,824
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 17 באוגוסט 2006 10:12 625,152
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 1,830,912
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 27,648
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 459,264
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 52,224
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 3,592,192
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 478,208
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 193,024
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 671,232
Occache.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 102,400
Url.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 105,984
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 1,161,728
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 232,960
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 10:02 825,344

Internet Explorer 6 בכל גירסאות x64 הנתמכות של Windows XP

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל מעבד תיקייה
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 1,605,120 x64 SP1GDR
Danim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 21:10 1,989,120 x64 SP1GDR
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 561,664 x64 SP1GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 332,288 x64 SP1GDR
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 369,664 x64 SP1GDR
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 24,064 x64 SP1GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 5,998,080 x64 SP1GDR
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 900,608 x64 SP1GDR
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 64,000 x64 SP1GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 2,438,144 x64 SP1GDR
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 621,568 x64 SP1GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 1,085,440 x64 SP1GDR
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 21:11 5,120 x64 SP1GDR
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 1,187,840 x64 SP1GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 1,036,800 x86 SP1GDR\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 21:11 1,058,304 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 363,008 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 212,480 x86 SP1GDR\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 17,920 x86 SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 253,952 x86 SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 16,384 x86 SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 3,155,968 x86 SP1GDR\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 537,088 x86 SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 42,496 x86 SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 1,515,008 x86 SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 321,536 x86 SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 697,344 x86 SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 21:11 4,608 x86 SP1GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 662,528 x86 SP1GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 1,605,120 x64 SP1QFE
Danim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 20:56 1,989,120 x64 SP1QFE
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 561,664 x64 SP1QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 332,288 x64 SP1QFE
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 370,176 x64 SP1QFE
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 24,064 x64 SP1QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 6,000,640 x64 SP1QFE
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 900,608 x64 SP1QFE
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 64,000 x64 SP1QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 2,439,168 x64 SP1QFE
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 621,568 x64 SP1QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,085,952 x64 SP1QFE
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 20:57 29,184 x64 SP1QFE
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,190,400 x64 SP1QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,036,800 x86 SP1QFE\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 20:57 1,058,304 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 363,008 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 212,480 x86 SP1QFE\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 17,920 x86 SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 253,952 x86 SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 16,384 x86 SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 3,158,528 x86 SP1QFE\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 537,088 x86 SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 42,496 x86 SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,516,032 x86 SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 321,536 x86 SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 697,344 x86 SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 20:57 28,672 x86 SP1QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 666,112 x86 SP1QFE\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,605,120 x64 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 332,288 x64 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 5,999,616 x64 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 2,438,144 x64 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,088,512 x64 SP2GDR
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 14,336 x64 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,190,912 x64 SP2GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,033,216 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 209,920 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 3,132,416 x86 SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,508,352 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 698,368 x86 SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134
20 באוגוסט 2006 17:16 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 670,720 x86 SP2GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:56 1,605,120 x64 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:56 332,288 x64 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:56 6,000,640 x64 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 2,438,656 x64 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 1,088,512 x64 SP2QFE
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 14,336 x64 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 1,191,936 x64 SP2QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 1,033,216 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 209,920 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 3,132,928 x86 SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 1,508,352 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 698,368 x86 SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 671,232 x86 SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 בכל גירסאות x64 הנתמכות של Windows XP

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל מעבד תיקייה
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 161,280 x64 SP2GDR
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 314,368 x64 SP2GDR
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 188,416 x64 SP2GDR
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 85,504 x64 SP2GDR
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 77,312 x64 SP2GDR
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 196,096 x64 SP2GDR
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 267,776 x64 SP2GDR
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 161,792 x64 SP2GDR
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 11:42 2,455,488 SP2GDR
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 11:42 424,448 x64 SP2GDR
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 468,480 x64 SP2GDR
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 7,060,480 x64 SP2GDR
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 11:43 983,552 SP2GDR
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 57,344 x64 SP2GDR
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 355,840 x64 SP2GDR
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 13,824 x64 SP2GDR
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 679,424 x64 SP2GDR
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 2,025,472 SP2GDR
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 32,256 x64 SP2GDR
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 553,984 x64 SP2GDR
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 75,264 x64 SP2GDR
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 5,668,864 x64 SP2GDR
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 758,784 x64 SP2GDR
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 242,176 x64 SP2GDR
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 1,129,984 x64 SP2GDR
Occache.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 151,040 x64 SP2GDR
Url.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 108,544 x64 SP2GDR
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 1,419,264 x64 SP2GDR
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 295,424 x64 SP2GDR
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 1,020,928 x64 SP2GDR
Wadvpack.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 124,928 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 214,528 x86 SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 132,608 x86 SP2GDR\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 153,088 x86 SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 230,400 x86 SP2GDR\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 161,792 x86 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 11:45 2,455,488 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 11:45 383,488 x86 SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 384,512 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 6,058,496 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 11:45 991,232 SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 44,544 x86 SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 267,776 x86 SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 625,152 x86 SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 1,824,768 SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 27,648 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 459,264 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 52,224 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 3,584,512 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 477,696 x86 SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 193,024 x86 SP2GDR\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 671,232 x86 SP2GDR\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 102,400 x86 SP2GDR\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 105,984 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 1,152,000 x86 SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 232,960 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 824,832 x86 SP2GDR\WOW
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 161,280 x64 SP2QFE
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 314,368 x64 SP2QFE
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 206,848 x64 SP2QFE
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 85,504 x64 SP2QFE
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 84,992 x64 SP2QFE
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 195,584 x64 SP2QFE
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 267,264 x64 SP2QFE
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 161,792 x64 SP2QFE
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 11:22 2,455,488 SP2QFE
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 11:22 424,448 x64 SP2QFE
Iedkcs32.dll
17.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 479,744 x64 SP2QFE
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 7,068,160 x64 SP2QFE
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 11:23 983,552 SP2QFE
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 57,344 x64 SP2QFE
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 371,200 x64 SP2QFE
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 13,824 x64 SP2QFE
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 700,928 x64 SP2QFE
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 2,076,672 SP2QFE
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 32,256 x64 SP2QFE
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 580,608 x64 SP2QFE
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 82,432 x64 SP2QFE
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 5,679,104 x64 SP2QFE
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 758,784 x64 SP2QFE
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 242,176 x64 SP2QFE
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,129,984 x64 SP2QFE
Occache.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 164,352 x64 SP2QFE
Url.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 108,544 x64 SP2QFE
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,430,528 x64 SP2QFE
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 295,424 x64 SP2QFE
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,021,952 x64 SP2QFE
Wadvpack.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 124,928 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 214,528 x86 SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 132,608 x86 SP2QFE\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 63,488 x86 SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 70,656 x86 SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 153,088 x86 SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 230,400 x86 SP2QFE\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 161,792 x86 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 11:24 2,455,488 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 11:24 383,488 x86 SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 387,584 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 6,066,176 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 11:24 991,232 SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 44,544 x86 SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 267,776 x86 SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 625,152 x86 SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,830,912 SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 27,648 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 459,264 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 52,224 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 3,592,192 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 478,208 x86 SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 193,024 x86 SP2QFE\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 671,232 x86 SP2QFE\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 102,400 x86 SP2QFE\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 105,984 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,161,728 x86 SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 232,960 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 825,344 x86 SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל תיקייה
Browseui.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 1,036,800 SP1GDR
Danim.dll 6.3.1.148 18 באוגוסט 2006 15:13 1,058,304 SP1GDR
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 363,008 SP1GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 212,480 SP1GDR
Iedw.exe 5.2.3790.2993 17 באוגוסט 2006 11:22 17,920 SP1GDR
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 253,952 SP1GDR
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 16,384 SP1GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 3,155,968 SP1GDR
Mstime.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 537,088 SP1GDR
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 42,496 SP1GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 1,515,008 SP1GDR
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 321,536 SP1GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 697,344 SP1GDR
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 ביוני 2007 4:32 4,608 SP1GDR
Wininet.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:13 662,528 SP1GDR
Browseui.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 1,036,800 SP1QFE
Danim.dll 6.3.1.148 18 באוגוסט 2006 15:49 1,058,304 SP1QFE
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 363,008 SP1QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 212,480 SP1QFE
Iedw.exe 5.2.3790.2993 17 באוגוסט 2006 13:37 17,920 SP1QFE
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 253,952 SP1QFE
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 16,384 SP1QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 3,158,528 SP1QFE
Mstime.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 537,088 SP1QFE
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 42,496 SP1QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 1,516,032 SP1QFE
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 321,536 SP1QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 697,344 SP1QFE
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 18 ביוני 2007 4:31 28,672 SP1QFE
Wininet.dll 6.0.3790.2993 18 באוגוסט 2006 15:49 666,112 SP1QFE
Browseui.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:54 1,033,216 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:54 209,920 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:54 3,132,416 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:25 1,508,352 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:54 698,368 SP2GDR
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 17 באוגוסט 2006 12:31 13,824 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:54 670,720 SP2GDR
Browseui.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:59 1,033,216 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:59 209,920 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:59 3,132,928 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:59 1,508,352 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:59 698,368 SP2QFE
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 17 באוגוסט 2006 14:13 13,824 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.3790.4134 18 באוגוסט 2006 15:59 671,232 SP2QFE

Internet Explorer 7 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל תיקייה
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 124,928 SP2GDR
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 214,528 SP2GDR
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 132,608 SP2GDR
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 63,488 SP2GDR
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 17 באוגוסט 2006 11:06 63,488 SP2GDR
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 153,088 SP2GDR
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 230,400 SP2GDR
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 17 באוגוסט 2006 8:14 161,792 SP2GDR
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 17 באפריל 2007 9:43 2,455,488 SP2GDR
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 6:00 383,488 SP2GDR
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 384,512 SP2GDR
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 6,058,496 SP2GDR
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 בפברואר 2007 6:33 991,232 SP2GDR
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 44,544 SP2GDR
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 267,776 SP2GDR
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 17 באוגוסט 2006 11:06 13,824 SP2GDR
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 17 באוגוסט 2006 11:07 625,152 SP2GDR
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 1,824,768 SP2GDR
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 27,648 SP2GDR
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 459,264 SP2GDR
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 52,224 SP2GDR
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 12:10 3,584,512 SP2GDR
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 477,696 SP2GDR
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 193,024 SP2GDR
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 671,232 SP2GDR
Occache.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 102,400 SP2GDR
Url.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 105,984 SP2GDR
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 1,152,000 SP2GDR
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 232,960 SP2GDR
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 6:00 824,832 SP2GDR
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 124,928 SP2QFE
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 214,528 SP2QFE
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 132,608 SP2QFE
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 63,488 SP2QFE
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 17 באוגוסט 2006 10:44 70,656 SP2QFE
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 153,088 SP2QFE
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 230,400 SP2QFE
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 17 באוגוסט 2006 8:20 161,792 SP2QFE
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 17 באפריל 2007 9:43 2,455,488 SP2QFE
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 5:53 383,488 SP2QFE
Iedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 387,584 SP2QFE
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 6,066,176 SP2QFE
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 בפברואר 2007 6:33 991,232 SP2QFE
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 44,544 SP2QFE
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 267,776 SP2QFE
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 17 באוגוסט 2006 10:44 13,824 SP2QFE
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 17 באוגוסט 2006 10:44 625,152 SP2QFE
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 1,830,912 SP2QFE
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 27,648 SP2QFE
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 459,264 SP2QFE
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 52,224 SP2QFE
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 3,592,192 SP2QFE
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 478,208 SP2QFE
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 193,024 SP2QFE
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 671,232 SP2QFE
Occache.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 102,400 SP2QFE
Url.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 105,984 SP2QFE
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 1,161,728 SP2QFE
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 232,960 SP2QFE
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 5:53 825,344 SP2QFE

Internet Explorer 6 בכל הגירסאות המבוססות על Itanium הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל מעבד תיקייה
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 2,543,104 IA-64‏ SP1GDR
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 1,009,152 IA-64‏ SP1GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 640,512 IA-64‏ SP1GDR
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 717,312 IA-64‏ SP1GDR
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 45,568 IA-64‏ SP1GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 9,366,016 IA-64‏ SP1GDR
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,845,760 IA-64‏ SP1GDR
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 116,736 IA-64‏ SP1GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 3,678,720 IA-64‏ SP1GDR
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 823,296 IA-64‏ SP1GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,615,872 IA-64‏ SP1GDR
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 20:57 3,584 IA-64‏ SP1GDR
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,695,744 IA-64‏ SP1GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,036,800 x86 SP1GDR\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 20:57 1,058,304 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 363,008 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 212,480 x86 SP1GDR\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 17,920 x86 SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 253,952 x86 SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 16,384 x86 SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 3,155,968 x86 SP1GDR\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 537,088 x86 SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 42,496 x86 SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,515,008 x86 SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 321,536 x86 SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 697,344 x86 SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 20:57 4,608 x86 SP1GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 662,528 x86 SP1GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:27 2,542,592 IA-64‏ SP1QFE
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:27 1,009,152 IA-64‏ SP1QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:27 640,512 IA-64‏ SP1QFE
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:27 717,824 IA-64‏ SP1QFE
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:27 45,568 IA-64‏ SP1QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:27 9,372,160 IA-64‏ SP1QFE
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 1,845,760 IA-64‏ SP1QFE
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 116,736 IA-64‏ SP1QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 3,680,768 IA-64‏ SP1QFE
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 823,296 IA-64‏ SP1QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 1,617,408 IA-64‏ SP1QFE
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 21:28 27,648 IA-64‏ SP1QFE
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 1,701,888 IA-64‏ SP1QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 1,036,800 x86 SP1QFE\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 21:28 1,058,304 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 363,008 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 212,480 x86 SP1QFE\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 17,920 x86 SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 253,952 x86 SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 16,384 x86 SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 3,158,528 x86 SP1QFE\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 537,088 x86 SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 42,496 x86 SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 1,516,032 x86 SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 321,536 x86 SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 697,344 x86 SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 21:28 28,672 x86 SP1QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:28 666,112 x86 SP1QFE\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:25 2,542,592 IA-64‏ SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:25 640,512 IA-64‏ SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:25 9,371,648 IA-64‏ SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:25 3,679,232 IA-64‏ SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:25 1,619,968 IA-64‏ SP2GDR
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:25 12,800 IA-64‏ SP2GDR
Wininet.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:25 1,701,888 IA-64‏ SP2GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:26 1,033,216 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:26 209,920 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:26 3,132,416 x86 SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:26 1,508,352 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:26 698,368 x86 SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:26 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:26
670,720 x86 SP2GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:08 2,542,592 IA-64‏ SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:08 640,512 IA-64‏ SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:08 9,373,696 IA-64‏ SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:08 3,680,256 IA-64‏ SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 1,619,968 IA-64‏ SP2QFE
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 12,800 IA-64‏ SP2QFE
Wininet.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 1,702,912 IA-64‏ SP2QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 1,033,216 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 209,920 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 3,132,928 x86 SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 1,508,352 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 698,368 x86 SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 21:09 671,232 x86 SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 בגירסאות המבוססות על Itanium הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל מעבד תיקייה
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 283,136 IA-64‏ SP2GDR
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 645,632 IA-64‏ SP2GDR
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 309,760 IA-64‏ SP2GDR
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 179,712 IA-64‏ SP2GDR
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 128,000 IA-64‏ SP2GDR
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 385,536 IA-64‏ SP2GDR
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 503,808 IA-64‏ SP2GDR
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 161,792 IA-64‏ SP2GDR
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 9:26 2,455,488 SP2GDR
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 9:26 1,075,712 IA-64‏ SP2GDR
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 748,032 IA-64‏ SP2GDR
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 11,551,232 IA-64‏ SP2GDR
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 9:26 980,992 SP2GDR
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 99,840 IA-64‏ SP2GDR
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 540,160 IA-64‏ SP2GDR
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 30,720 IA-64‏ SP2GDR
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 751,104 IA-64‏ SP2GDR
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 2,387,456 SP2GDR
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 82,432 IA-64‏ SP2GDR
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 958,464 IA-64‏ SP2GDR
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:26 136,704 IA-64‏ SP2GDR
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 9,973,248 IA-64‏ SP2GDR
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 1,518,592 IA-64‏ SP2GDR
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 479,232 IA-64‏ SP2GDR
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 2,232,832 IA-64‏ SP2GDR
Occache.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 261,120 IA-64‏ SP2GDR
Url.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 130,048 IA-64‏ SP2GDR
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 2,526,720 IA-64‏ SP2GDR
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 638,976 IA-64‏ SP2GDR
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 1,860,608 IA-64‏ SP2GDR
Wadvpack.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 124,928 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 214,528 x86 SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 132,608 x86 SP2GDR\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 153,088 x86 SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 230,400 x86 SP2GDR\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 161,792 x86 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 9:27 2,455,488 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 9:27 383,488 x86 SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 384,512 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 6,058,496 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 9:27 991,232 SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 44,544 x86 SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 267,776 x86 SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 625,152 x86 SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 1,824,768 SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 27,648 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 459,264 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 52,224 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 3,584,512 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 477,696 x86 SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 193,024 x86 SP2GDR\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 671,232 x86 SP2GDR\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 102,400 x86 SP2GDR\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 105,984 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 1,152,000 x86 SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 232,960 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 9:27 824,832 x86 SP2GDR\WOW
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 283,136 IA-64‏ SP2QFE
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 645,632 IA-64‏ SP2QFE
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 327,680 IA-64‏ SP2QFE
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 179,712 IA-64‏ SP2QFE
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 135,680 IA-64‏ SP2QFE
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 385,536 IA-64‏ SP2QFE
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 503,808 IA-64‏ SP2QFE
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 161,792 IA-64‏ SP2QFE
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 9:19 2,455,488 SP2QFE
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 9:19 1,075,712 IA-64‏ SP2QFE
Iedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 762,880 IA-64‏ SP2QFE
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 11,708,416 IA-64‏ SP2QFE
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 9:19 980,992 SP2QFE
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 99,840 IA-64‏ SP2QFE
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 555,520 IA-64‏ SP2QFE
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 30,720 IA-64‏ SP2QFE
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 771,584 IA-64‏ SP2QFE
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 2,438,656 SP2QFE
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 82,432 IA-64‏ SP2QFE
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 985,088 IA-64‏ SP2QFE
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 144,384 IA-64‏ SP2QFE
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:19 10,051,584 IA-64‏ SP2QFE
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:20 1,526,272 IA-64‏ SP2QFE
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:20 492,032 IA-64‏ SP2QFE
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:20 2,232,832 IA-64‏ SP2QFE
Occache.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:20 273,920 IA-64‏ SP2QFE
Url.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:20 130,048 IA-64‏ SP2QFE
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:20 2,585,600 IA-64‏ SP2QFE
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:20 651,776 IA-64‏ SP2QFE
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:20 1,882,112 IA-64‏ SP2QFE
Wadvpack.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 124,928 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 214,528 x86 SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 132,608 x86 SP2QFE\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 63,488 x86 SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 70,656 x86 SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 153,088 x86 SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 230,400 x86 SP2QFE\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 161,792 x86 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 9:21 2,455,488 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 9:21 383,488 x86 SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 387,584 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 6,066,176 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 9:21 991,232 SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 44,544 x86 SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 267,776 x86 SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 625,152 x86 SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 1,830,912 SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 27,648 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 459,264 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 52,224 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 3,592,192 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 478,208 x86 SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 193,024 x86 SP2QFE\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 671,232 x86 SP2QFE\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 102,400 x86 SP2QFE\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 105,984 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 1,161,728 x86 SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 232,960 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 9:21 825,344 x86 SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 בכל גירסאות x64 הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל מעבד תיקייה
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 1,605,120 x64 SP1GDR
Danim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 21:10 1,989,120 x64 SP1GDR
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 561,664 x64 SP1GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 332,288 x64 SP1GDR
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 369,664 x64 SP1GDR
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:10 24,064 x64 SP1GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 5,998,080 x64 SP1GDR
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 900,608 x64 SP1GDR
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 64,000 x64 SP1GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 2,438,144 x64 SP1GDR
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 621,568 x64 SP1GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 1,085,440 x64 SP1GDR
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 21:11 5,120 x64 SP1GDR
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 1,187,840 x64 SP1GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 1,036,800 x86 SP1GDR\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 21:11 1,058,304 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 363,008 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 212,480 x86 SP1GDR\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 17,920 x86 SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 253,952 x86 SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 16,384 x86 SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 3,155,968 x86 SP1GDR\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 537,088 x86 SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 42,496 x86 SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 1,515,008 x86 SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 321,536 x86 SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 697,344 x86 SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 21:11 4,608 x86 SP1GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 21:11 662,528 x86 SP1GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 1,605,120 x64 SP1QFE
Danim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 20:56 1,989,120 x64 SP1QFE
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 561,664 x64 SP1QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 332,288 x64 SP1QFE
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 370,176 x64 SP1QFE
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 24,064 x64 SP1QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:56 6,000,640 x64 SP1QFE
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 900,608 x64 SP1QFE
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 64,000 x64 SP1QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 2,439,168 x64 SP1QFE
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 621,568 x64 SP1QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,085,952 x64 SP1QFE
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 20:57 29,184 x64 SP1QFE
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,190,400 x64 SP1QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,036,800 x86 SP1QFE\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19 באוגוסט 2006 20:57 1,058,304 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 363,008 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 212,480 x86 SP1QFE\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 17,920 x86 SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 253,952 x86 SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 16,384 x86 SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 3,158,528 x86 SP1QFE\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 537,088 x86 SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 42,496 x86 SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 1,516,032 x86 SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 321,536 x86 SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 697,344 x86 SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19 באוגוסט 2006 20:57 28,672 x86 SP1QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19 באוגוסט 2006 20:57 666,112 x86 SP1QFE\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,605,120 x64 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 332,288 x64 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 5,999,616 x64 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 2,438,144 x64 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,088,512 x64 SP2GDR
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 14,336 x64 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,190,912 x64 SP2GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,033,216 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 209,920 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 3,132,416 x86 SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 1,508,352 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 698,368 x86 SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll
5.2.3790.4134
20 באוגוסט 2006 17:16 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 20 באוגוסט 2006 17:16 670,720 x86 SP2GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:56 1,605,120 x64 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:56 332,288 x64 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:56 6,000,640 x64 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 2,438,656 x64 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 1,088,512 x64 SP2QFE
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 14,336 x64 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 1,191,936 x64 SP2QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 1,033,216 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 209,920 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 3,132,928 x86 SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 1,508,352 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 698,368 x86 SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 19 באוגוסט 2006 20:57 671,232 x86 SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 בכל גירסאות x64 הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל מעבד תיקייה
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 161,280 x64 SP2GDR
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 314,368 x64 SP2GDR
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 188,416 x64 SP2GDR
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 85,504 x64 SP2GDR
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 77,312 x64 SP2GDR
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 196,096 x64 SP2GDR
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 267,776 x64 SP2GDR
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 161,792 x64 SP2GDR
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 11:42 2,455,488 SP2GDR
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 11:42 424,448 x64 SP2GDR
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 468,480 x64 SP2GDR
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:42 7,060,480 x64 SP2GDR
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 11:43 983,552 SP2GDR
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 57,344 x64 SP2GDR
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 355,840 x64 SP2GDR
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 13,824 x64 SP2GDR
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 679,424 x64 SP2GDR
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 2,025,472 SP2GDR
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 32,256 x64 SP2GDR
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 553,984 x64 SP2GDR
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 75,264 x64 SP2GDR
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:43 5,668,864 x64 SP2GDR
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 758,784 x64 SP2GDR
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 242,176 x64 SP2GDR
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 1,129,984 x64 SP2GDR
Occache.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 151,040 x64 SP2GDR
Url.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 108,544 x64 SP2GDR
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 1,419,264 x64 SP2GDR
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 295,424 x64 SP2GDR
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:44 1,020,928 x64 SP2GDR
Wadvpack.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 124,928 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 214,528 x86 SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 132,608 x86 SP2GDR\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 153,088 x86 SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 230,400 x86 SP2GDR\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 161,792 x86 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 11:45 2,455,488 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 11:45 383,488 x86 SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 384,512 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 6,058,496 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 11:45 991,232 SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 44,544 x86 SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 267,776 x86 SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 625,152 x86 SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 1,824,768 SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 27,648 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 459,264 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 52,224 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 3,584,512 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 477,696 x86 SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 193,024 x86 SP2GDR\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 671,232 x86 SP2GDR\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 102,400 x86 SP2GDR\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 105,984 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 1,152,000 x86 SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 232,960 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.16544 20 באוגוסט 2006 11:45 824,832 x86 SP2GDR\WOW
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 161,280 x64 SP2QFE
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 314,368 x64 SP2QFE
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 206,848 x64 SP2QFE
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 85,504 x64 SP2QFE
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 84,992 x64 SP2QFE
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 195,584 x64 SP2QFE
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 267,264 x64 SP2QFE
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 161,792 x64 SP2QFE
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 11:22 2,455,488 SP2QFE
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 11:22 424,448 x64 SP2QFE

Iedkcs32.dll
17.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 479,744 x64 SP2QFE
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:22 7,068,160 x64 SP2QFE
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 11:23 983,552 SP2QFE
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 57,344 x64 SP2QFE
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 371,200 x64 SP2QFE
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 13,824 x64 SP2QFE
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 700,928 x64 SP2QFE
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 2,076,672 SP2QFE
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 32,256 x64 SP2QFE
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 580,608 x64 SP2QFE
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 82,432 x64 SP2QFE
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 5,679,104 x64 SP2QFE
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:23 758,784 x64 SP2QFE
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 242,176 x64 SP2QFE
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,129,984 x64 SP2QFE
Occache.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 164,352 x64 SP2QFE
Url.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 108,544 x64 SP2QFE
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,430,528 x64 SP2QFE
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 295,424 x64 SP2QFE
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,021,952 x64 SP2QFE
Wadvpack.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 124,928 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 214,528 x86 SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 132,608 x86 SP2QFE\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 63,488 x86 SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 70,656 x86 SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 153,088 x86 SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 230,400 x86 SP2QFE\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 161,792 x86 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20 באוגוסט 2006 11:24 2,455,488 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20 באוגוסט 2006 11:24 383,488 x86 SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 387,584 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 6,066,176 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20 באוגוסט 2006 11:24 991,232 SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 44,544 x86 SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 267,776 x86 SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 625,152 x86 SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,830,912 SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 27,648 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 459,264 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 52,224 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 3,592,192 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 478,208 x86 SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 193,024 x86 SP2QFE\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 671,232 x86 SP2QFE\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 102,400 x86 SP2QFE\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 105,984 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 1,161,728 x86 SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 232,960 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.20661 20 באוגוסט 2006 11:24 825,344 x86 SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל
Package_1_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 9,495
Package_1_for_kb939653~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 18,695
Package_2_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 3,299
Package_2_for_kb939653~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 5,467
Package_3_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 3,199
Package_3_for_kb939653~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 5,323
Update-bf.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 2,311
X86_006bbdc208b207c48978a18b88cf62a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_76f691479b4ee1f5.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 702
X86_0634a62a26c44fb522a6c8ee3da17673_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_830d7156c27bbe1f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 706
X86_1097afdaee9a9bbbdd26548bb58df4ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_aad1dbd80fe6d6e0.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 699
X86_1f8e2e851871e9ed801358d7ede49b58_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_818be78226725bba.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 726
X86_1f999e6c314da67b3ce927a0bb9e5124_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_9cd7c7e0a6f68e11.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 712
X86_20fc6cfa11df3031fbfe8da9b4d6d813_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_89a7869c0a9db5ca.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 708
X86_2222025a6dfb0564b5fc7a19879c1f69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_7559ccc72196d001.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 704
X86_26b4bcee266629bf68a711efefe938d1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_71efddc908258c78.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 712
X86_33283ffd6b8cb9025f89cbb48679ff67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_d7a4be6375c9923d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 695
X86_4daad1c05ee7a93ecd94723c5179b672_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6ec5f0fe09d49342.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 694
X86_4db03179a9b3f13c20bd64f125c0e9b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b833c1eb4e933669.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 704
X86_52d201681b3756c9064a4b6970f637b6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e4f4c654deb83497.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 700
X86_53f5c284bd360940adbd1b41aa8ebc1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3fc0f1660fd011bd.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 724
X86_5e5f57cc3473453c868885bcbd3e2c1d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_35b10d84ea7dc1fe.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 706
X86_62405e939e7cb7b8eff8506c73955ea6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a6ceb5ddf49bca9f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 711
X86_6561e4e77234c518a531d7593f87cd78_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_339e33e9fe9ee5ca.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 704
X86_791a2922165f9ba41bdf74443d8739b4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f2277ebb71e2137e.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 708
X86_7d29a8111cf16e048b3ad7a8f8094161_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_681fd8355ff41279.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 707
X86_7ea132f3fdeb32e0e4e9d5169c3bd290_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e2e4b4dacbacec1d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 724
X86_816de358d1839bb3415cceface620897_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f7153e36e113594f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 699
X86_912004a8d30262a572a6534ac1e76b3d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8b4d1ef488cd611c.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 704
X86_95b2fab11b1a0870cb45d3fdc00487f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c8a2833e67703134.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 695
X86_a09fd5d338af63aaed31b9ac15c2f59d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_073c7fd16f755cca.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 696
X86_a9b9a7596ac0001cc8422d8549ef92a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_fc20babb1db0e726.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 696
X86_a9ec1e6317548305c9f822334cdb6619_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a3de5119ac541e91.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 707
X86_b08f68589cd4e5e4f10f4c8557207f07_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3655990eaba736f0.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 695
X86_b24cba53ad4da1013393bfc679408d1f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f8d387a939b944cd.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 702
X86_b30c4c3b4047e08fa054224de82f5d50_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1eb2a954c2069922.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 696
X86_bbe9adeccc11250c42d1e883ca0a0796_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_80e56b89d0bfa833.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 708
X86_bcf0aa84fd6b7bd38bdee451e591648a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8a8395f8dad21031.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 694
X86_e0e65872bac4a4fb8b2665cb5bb47635_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_66ef24513bebec2b.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 700
X86_eb280567121c5cd23ef8ee0bf3a6599c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_0ca42bdf587faa8f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 696
X86_ec7010311eb9d2009e637c9a0fe0e7ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3b0b88545e7d2d32.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 726
X86_edd08dcdce27833d673f987bc66cdbe8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3397936468f5a837.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 700
X86_f34fb1f0d6af4cbde09ad0c9f015b58e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_d0503f19f1ea6bc5.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 708
X86_f5cc3b5ec3bd73c9e63404827b971d6e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_445a2a9dc91fdc5e.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 700
X86_f5dc063d4656b005404b7bb232b35a22_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_941b4c6260fb5adf.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 711
X86_fa4b8ed25e759339164bd0e0f5a34165_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_bacc96bb6df33223.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 695
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_a9bfe6f9f5c507a6.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 7,571
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_aa30e30f0ef5934d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 7,244
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_b2d7995bd9be6509.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b3489570f2eef0b0.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_deba28247f672478.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 42,895
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_df2b24399897b01f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 42,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8d2e279054cd0a2d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8d9f23a56dfd95d4.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_ffdd74fda4c78b9c.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 56,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_004e7112bdf81743.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 56,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f98697d76eb305ef.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 9,922
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_f9f793ec87e39196.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 9,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_95bad08f84988c1d.manifest
21 באוגוסט 2006
22:08 463,701
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_962bcca49dc917c4.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3aa42d82d98e7fd0.manifest 18 באוגוסט 2006 2:56 42,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3b152997f2bf0b77.manifest 18 באוגוסט 2006 3:02 42,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1563eec712bddc24.manifest 18 באוגוסט 2006 2:56 185,175
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_15d4eadc2bee67cb.manifest 18 באוגוסט 2006 3:02 185,175
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_461d6ae746593eaa.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 32,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_468e66fc5f89ca51.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 32,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1137941c251df4d2.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_11a890313e4e8079.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6a20264d5989e55f.manifest 18 באוגוסט 2006 2:56 3,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6a91226272ba7106.manifest 18 באוגוסט 2006 3:02 3,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_589000e6673280db.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 24,495
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_5900fcfb80630c82.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 24,168
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_2d5681891cf2fa7f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 126,025
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_2dc77d9e36238626.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 125,698
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c3c536a4616dc324.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 32,270
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c43632b97a9e4ecb.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 31,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_29ea4d14681d9881.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 37,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_2a5b4929814e2428.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 37,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6296ee1fb11382ff.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 829,928
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6307ea34ca440ea6.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e6905a9e9496d737.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 10,829
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e70156b3adc762de.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 10,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_0b388fbad71196e9.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 11,056
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_0ba98bcff0422290.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 10,729
Advpack.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 124,928
Advpack.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:39 124,928
Urlmon.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:38 1,152,000
Urlmon.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:41 1,161,728
Mstime.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:37 671,232
Mstime.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 671,232
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 1,824,768
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 1,830,912
Jsproxy.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 27,648
Wininet.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:38 824,832
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18 באוגוסט 2006 2:38 64,512
Jsproxy.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 27,648
Wininet.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:41 825,344
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18 באוגוסט 2006 2:41 64,512
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11 באפריל 2007 23:12 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18 באוגוסט 2006 2:36 383,488
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11 באפריל 2007 23:21 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18 באוגוסט 2006 2:40 383,488
Dxtmsft.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 347,136
Dxtrans.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 214,528
Dxtmsft.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:39 347,136
Dxtrans.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:39 214,528
Mshtmled.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:37 477,696
Mshtmled.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 478,208
Mshtml.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:37 3,584,512
Mshtml.tlb 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 0:00 1,383,424
Mshtml.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 3,592,192
Mshtml.tlb 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 0:26 1,383,424
Icardie.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 63,488
Icardie.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 63,488
Ieunatt.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 26,624
Iexplore.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 625,152
Ieunatt.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:44 26,624
Iexplore.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:45 625,152
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 63,488
Iernonce.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 44,544
Iesetup.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 56,320
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:44 70,656
Iernonce.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 44,544
Iesetup.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 56,320
Iebrshim.dll 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 52,736
Iebrshim.dll 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 52,736
Ieframe.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 6,058,496
Ieui.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 180,736
Ieframe.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 6,066,176
Ieui.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 180,736
Ieinstal.exe 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 250,368
Ieinstal.exe 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:45 263,168
Ieuser.exe 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 294,912
Ieuser.exe 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:45 301,568

Internet Explorer 7 בכל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista

שם קובץ גירסה תאריך שעה גודל מעבד

Amd64_006bbdc208b207c48978a18b88cf62a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_d3152ccb53ac532b.manifest
21 באוגוסט 2006 22:08 704
Amd64_0659af9bb4da1a3904b6400fbe2cee6a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c9f11669109e872a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,064
Amd64_09555c9c12cced2e79798dba3fda147d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_d9daa2b9c52d3f76.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 730
Amd64_0ca7309cf4f6d41c06e857c5319531a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a7e9ed0fe894aaec.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 730
Amd64_175bd07fcf7cbb05d675de221066254b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e9d98f1511f509b0.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,048
Amd64_1896e2d9419c8fee310a59d109734c83_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_66733e110b0a0e1a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,040
Amd64_18df4350136e737b702f82103b6daa2c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_62060302aa0413a6.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 706
Amd64_1956c006c046e302a661848869dc7e9c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c8a4f6b9c2fe3b6b.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 699
Amd64_1a90829c758e5097c59d63d74c74150a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6c17739209e59dce.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,070
Amd64_1f8e2e851871e9ed801358d7ede49b58_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_ddaa8305decfccf0.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 728
Amd64_2222025a6dfb0564b5fc7a19879c1f69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_d178684ad9f44137.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 706
Amd64_2d67f6f35742947896f2986efc6b82e3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a8ced5db22336c38.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 728
Amd64_2f085add6699669fbecc0b22f2f18afc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8b793abdecf19d19.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,048
Amd64_33283ffd6b8cb9025f89cbb48679ff67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_33c359e72e270373.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 697
Amd64_3d01b85bef09548eb3b5a42b4741615b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_b1d88726e69e7301.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 728
Amd64_3e9e097bde05079c63248eeaeb3cbeda_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8994feb20323303d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,048
Amd64_51081370d80c7231ea9ac77a4e9161e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1df935ce46cd6427.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 708
Amd64_53f5c284bd360940adbd1b41aa8ebc1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_9bdf8ce9c82d82f3.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 726
Amd64_5cd0ad563438897b4789e3bd4799d625_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_2c229bdf6dfaf3d5.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 699
Amd64_5f36d20d1f22e59dd050496970a5b11e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_13cb255be1e8fb6a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,072
Amd64_6a7ec52e003870a53876990c1cf6c71d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8cdbb0d5153aee97.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,046
Amd64_70226f55e1211fabb434efcfe5300031_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_770ba78ffba0ee03.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,064
Amd64_734866c78e1a103b492a2fd55c60c52f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_fed246f6ffd1171a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,040
Amd64_75ee0adde591a04587d8d77901f13057_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_19068f7240819b9e.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,048
Amd64_7ea132f3fdeb32e0e4e9d5169c3bd290_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3f03505e840a5d53.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 726
Amd64_82e994248b36733dcea5515af7941257_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a7cedf4820e53706.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 706
Amd64_8cca893f963ba92b01a45a00e03e2207_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_cecf36d254a4495f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,060
Amd64_912004a8d30262a572a6534ac1e76b3d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e76bba78412ad252.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 706
Amd64_95b2fab11b1a0870cb45d3fdc00487f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_24c11ec21fcda26a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 697
Amd64_989898cd5e60a05b850a316e26e281d6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_210d91639b8b018c.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,036
Amd64_9ea68ef0d306dfbd92042fb4b11c08fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f4c755dcd8960fd8.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,040
Amd64_a5c0308fc23da3d21607c118e4e430ca_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b7bb3511c5210da6.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,072
Amd64_a9ae1a01869d90ffc25a9cd60e3d46af_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b4e6c004a02f8863.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 708
Amd64_ae9b56b0c5da1f3f82dfd5584ad51ddc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_84790c767ebeb4e5.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,036
Amd64_af858759910e6daa0ed5dbaeec07e2f2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_19535f1f192653d8.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,064
Amd64_b08f68589cd4e5e4f10f4c8557207f07_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_927434926404a826.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 697
Amd64_b24cba53ad4da1013393bfc679408d1f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_54f2232cf216b603.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 704
Amd64_bdf374443ae60c803ecec36050dd540c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_2062d4340f9cb37e.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 699
Amd64_c2b28a112a7170ed32a05812568a3536_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_0931d9593db50538.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,064
Amd64_dabad3c07dba4e6765048665287aa9a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_900bb231758c4997.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,040
Amd64_e1a17c690c7dc610c15e875a264892c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3ce692998846922a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,056
Amd64_e59b7e08d6994438944e3376ac67d4f1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_2e56df8d79faa67a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,056
Amd64_ec7010311eb9d2009e637c9a0fe0e7ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_972a23d816da9e68.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 728
Amd64_f1653e06a2399b2b49601aa38cbebbcb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_27268088bc07fe3a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 699
Amd64_f6cc842e84b37f71d7a881f8b5e2d1c3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c344cb1170cbb320.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,064
Amd64_f8080048f09ee670f1c579b8affaea59_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_38611ae223761340.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,060
Amd64_f8559a0503fcaf31718fd64ced661679_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f2517316d995ec56.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,064
Amd64_fa4b8ed25e759339164bd0e0f5a34165_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_16eb323f2650a359.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 697
Amd64_fcc063f252743f1bb3e33a8a0b283833_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_fe77ef55f9a91704.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,046
Amd64_fe9aad968a6ee24741df9f9e168bf958_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3de7968c6a868d70.manifest 21 באוגוסט 2006 22:08 1,070
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_05de827dae2278dc.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 7,603
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_064f7e92c7530483.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 7,274
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_0ef634df921bd63f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 283,526
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_0f6730f4ab4c61e6.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13
283,526
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3ad8c3a837c495ae.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 42,925
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3b49bfbd50f52155.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 42,596
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e94cc3140d2a7b63.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 810,403
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e9bdbf29265b070a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 810,403
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_5bfc10815d24fcd2.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 56,676
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_5c6d0c9676558879.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 56,676
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_55a5335b27107725.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 9,956
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_56162f70404102cc.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 9,627
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f1d96c133cf5fd53.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 463,727
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_f24a6828562688fa.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 463,398
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_96c2c90691ebf106.manifest 18 באוגוסט 2006 4:38 42,231
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_9733c51bab1c7cad.manifest 18 באוגוסט 2006 4:32 42,231
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_71828a4acb1b4d5a.manifest 18 באוגוסט 2006 4:38 185,177
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_71f3865fe44bd901.manifest 18 באוגוסט 2006 4:32 185,177
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_a23c066afeb6afe0.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 32,472
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a2ad028017e73b87.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 32,143
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6d562f9fdd7b6608.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6dc72bb4f6abf1af.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c63ec1d111e75695.manifest 18 באוגוסט 2006 4:38 3,502
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c6afbde62b17e23c.manifest 18 באוגוסט 2006 4:32 3,502
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_b4ae9c6a1f8ff211.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 24,525
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b51f987f38c07db8.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 24,196
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_89751d0cd5506bb5.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 126,498
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_89e61921ee80f75c.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 126,169
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1fe3d22819cb345a.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 32,306
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_2054ce3d32fbc001.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 31,977
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8608e898207b09b7.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 37,911
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8679e4ad39ab955e.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 37,911
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_beb589a36970f435.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 830,034
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_bf2685b882a17fdc.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 829,703
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_42aef6224cf4486d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 10,855
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_431ff2376624d414.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 10,526
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_67572b3e8f6f081f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 11,090
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_67c82753a89f93c6.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 10,761
Package_1_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 16,262
Package_1_for_kb939653~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 39,857
Package_2_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 3,319
Package_2_for_kb939653~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 9,096
Package_1_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 3,219
Package_3_for_kb939653~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 8,864
Update-bf.mum 21 באוגוסט 2006 22:08 2,327
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_93c9c75f09b12db0.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 120,967
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16473_none_93a654d709cc3857.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 120,967
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_a9bfe6f9f5c507a6.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 7,571
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_aa30e30f0ef5934d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 7,244
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_b2d7995bd9be6509.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b3489570f2eef0b0.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_deba28247f672478.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 42,895
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_df2b24399897b01f.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 42,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8d2e279054cd0a2d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8d9f23a56dfd95d4.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_ffdd74fda4c78b9c.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 56,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_004e7112bdf81743.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 56,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f98697d76eb305ef.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 9,922

X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_f9f793ec87e39196.manifest
21 באוגוסט 2006 22:13 9,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_95bad08f84988c1d.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 463,701
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_962bcca49dc917c4.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3aa42d82d98e7fd0.manifest 18 באוגוסט 2006 2:56 42,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3b152997f2bf0b77.manifest 18 באוגוסט 2006 3:02 42,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1563eec712bddc24.manifest 18 באוגוסט 2006 2:56 185,175
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_15d4eadc2bee67cb.manifest 18 באוגוסט 2006 3:02 185,175
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_461d6ae746593eaa.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 32,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_468e66fc5f89ca51.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 32,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1137941c251df4d2.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_11a890313e4e8079.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6a20264d5989e55f.manifest 18 באוגוסט 2006 2:56 3,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6a91226272ba7106.manifest 18 באוגוסט 2006 3:02 3,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_589000e6673280db.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 24,495
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_5900fcfb80630c82.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 24,168
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c3c536a4616dc324.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 32,270
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c43632b97a9e4ecb.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 31,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_29ea4d14681d9881.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 37,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_2a5b4929814e2428.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 37,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6296ee1fb11382ff.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 829,928
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6307ea34ca440ea6.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e6905a9e9496d737.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 10,829
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e70156b3adc762de.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 10,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_0b388fbad71196e9.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 11,056
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_0ba98bcff0422290.manifest 21 באוגוסט 2006 22:13 10,729
Advpack.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 161,280 x64
Advpack.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:35 161,280 x64
Urlmon.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:43 1,419,264 x64
Urlmon.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:38 1,430,528 x64
Mstime.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:42 1,129,984 x64
Mstime.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:37 1,129,984 x64
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:40 2,025,472
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 2,076,672
Jsproxy.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 32,256 x64
Wininet.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:43 1,020,928 x64
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18 באוגוסט 2006 3:43 93,184 x64
Jsproxy.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 32,256 x64
Wininet.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:38 1,021,952 x64
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18 באוגוסט 2006 3:38 93,184 x64
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11 באפריל 2007 23:14 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18 באוגוסט 2006 3:41 424,448 x64
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11 באפריל 2007 23:21 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18 באוגוסט 2006 3:36 424,448 x64
Dxtmsft.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 508,416 x64
Dxtrans.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 314,368 x64
Dxtmsft.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 508,416 x64
Dxtrans.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 314,368 x64
Mshtmled.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:42 758,784 x64
Mshtmled.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:37 758,784 x64
Mshtml.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:42 5,668,864 x64
Mshtml.tlb 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 0:01 1,383,424
Mshtml.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:37 5,679,104 x64
Mshtml.tlb 7.0.6000.20663 17 באוגוסט 2006 23:59 1,383,424
Icardie.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 85,504 x64
Icardie.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 85,504 x64
Ieunatt.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:40 32,768 x64
Iexplore.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:40 679,424 x64
Ieunatt.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:56 32,768 x64
Iexplore.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:56 700,928 x64
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:40 77,312 x64
Iernonce.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 57,344 x64
Iesetup.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 69,120 x64
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:56 84,992 x64
Iernonce.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 57,344 x64
Iesetup.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 69,120 x64
Iebrshim.dll 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 104,960 x64
Iebrshim.dll 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 145,408 x64
Ieframe.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 7,060,480 x64
Ieui.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:41 228,352 x64
Ieframe.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 7,068,160 x64
Ieui.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 3:36 228,352 x64
Ieinstal.exe 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:40 260,608 x64
Ieinstal.exe 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:56 276,480 x64
Ieuser.exe 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 3:40 341,504 x64
Ieuser.exe 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:56 378,880 x64
Ieunatt.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 26,624 x86
Iexplore.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 625,152 x86
Ieunatt.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:44 26,624 x86
Iexplore.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:45 625,152 x86
Advpack.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 124,928 x86
Advpack.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:39 124,928 x86
Urlmon.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:38 1,152,000 x86
Urlmon.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:41 1,161,728 x86
Mstime.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:37 671,232 x86
Mstime.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 671,232 x86
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 1,824,768
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 1,830,912
Jsproxy.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 27,648 x86
Wininet.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:38 824,832 x86
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18 באוגוסט 2006 2:38 64,512 x86
Jsproxy.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 27,648 x86
Wininet.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:41 825,344 x86
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18 באוגוסט 2006 2:41 64,512 x86
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11 באפריל 2007 23:12 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18 באוגוסט 2006 2:36 383,488 x86
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11 באפריל 2007 23:21 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18 באוגוסט 2006 2:40 383,488 x86
Dxtmsft.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 347,136 x86
Dxtrans.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 214,528 x86
Dxtmsft.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:39 347,136 x86
Dxtrans.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:39 214,528 x86
Mshtmled.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:37 477,696 x86
Mshtmled.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 478,208 x86
Mshtml.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:37 3,584,512 x86
Mshtml.tlb 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 0:00 1,383,424
Mshtml.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 3,592,192 x86
Mshtml.tlb 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 0:26 1,383,424
Icardie.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 63,488 x86
Icardie.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 63,488 x86
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 63,488 x86
Iernonce.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 44,544 x86
Iesetup.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 56,320 x86
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:44 70,656 x86
Iernonce.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 44,544 x86
Iesetup.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 56,320 x86
Iebrshim.dll 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 52,736 x86
Iebrshim.dll 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 52,736 x86
Ieframe.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 6,058,496 x86
Ieui.dll 7.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:36 180,736 x86
Ieframe.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 6,066,176 x86
Ieui.dll 7.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 2:40 180,736 x86
Ieinstal.exe 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 250,368 x86
Ieinstal.exe 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:45 263,168 x86
Ieuser.exe 6.0.6000.16546 18 באוגוסט 2006 2:35 294,912 x86
Ieuser.exe 6.0.6000.20663 18 באוגוסט 2006 1:45 301,568 x86
מאפיינים:

מזהה פריט: 939653 - סקירה אחרונה: 4 באוג׳ 2008 - תיקון: 1

משוב