הודעת שגיאה בעת הרצת דוח ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא ניתן להציג דוח זה"

חל על: Dynamics CRM 4.0

מאפייני הבעיה


כאשר אתה מריץ דוח ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
שגיאת דיווח
לא ניתן להציג דוח זה.
אם הפרמטר DevErrors נקבע לערך On (פועל) בקובץ Web.config תתקבל הודעת השגיאה הבאה:
Microsoft CRM Unhandled Error Details: שגיאת שרת ביישום '/'.


למקור נתונים אחד או יותר חסרים אישורים

תיאור: ארעה חריגה שאינה מטופלת במהלך הביצוע של בקשת האינטרנט הנוכחית. עיין במעקב מחסנית לקבלת מידע נוסף אודות השגיאה והיכן מקורה בקוד.

פרטי חריגה: Microsoft.Reporting.WebForms.MissingDataSourceCredentialsException: למקור נתונים אחד או יותר חסרים אישורים

שגיאה במקור:
נוצרה חריגה שאינה מטופלת במהלך הביצוע של בקשת האינטרנט הנוכחית. מידע אודות המקור והמיקום של החריגה ניתן למצוא באמצעות מעקב מחסנית החריגות להלן.

רכיב מעקב אחר מחסנית:[MissingDataSourceCredentialsException: One or more data sources is missing credentials] Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateAllReportInputsSatisfied() +65

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +643


[CrmException: An error occurred during report rendering.]

Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e) +626

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e) +56

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +1699

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +77

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1360
כאשר אתה מוודא את המאפיינים של מקור נתונים MSCRM ב-Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)‎, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
הרחבת עיבוד הנתונים המשמשת עבור דוח זה אינה זמינה. ייתכן שהתקנתה הוסרה, או שהיא אינה מוגדרת נכון.

סיבה


גורם 1

בעיה זו מתרחשת מכיוון שהרחבת עיבוד הנתונים המותאמת אישית המשמשת את Microsoft Dynamics CRM 4.0 רשומה באופן שגוי בשרת SSRS. התנהגות זו עלולה להתרחש אם Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור SSRS הוסר או אם Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור SSRS מוגדר באופן שגוי.

אם תתקין את העדכון הקריטי הבא עבור SQL Server 2005 Service Pack 2, אז Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור SSRS יוסר:

גורם 2

מחרוזת הנתונים אינה משתנה לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור Microsoft SQL Server Reporting Services.

פתרון הבעיה


פתרון 1

כדי לפתור בעיה זו תקן או התקן מחדש את Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור Microsoft SQL Server Reporting Services.

פתרון 2

שנה ידנית את מחרוזת החיבור ואת מקורות הנתונים שצריך לשנות. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את מנהל הדוחות.
 2. בחר את ארגון CRM.
 3. לחץ על הצג פרטים.
 4. לחץ על התיקייה v4.
 5. לחץ על מקור נתוני CRM.

  כאשר אתה משתמש באימות של Windows, מחרוזת החיבור תהיה דומה למחרוזת הבאה:
  Data Source=server;Initial Catalog=ORG_MSCRM;Integrated Security=SSPI
  כאשר נבחרת האפשרות לאימות משולב של Windows.
  בעת שימוש ב-Microsoft CRM Data Extension, מחרוזת החיבור תהיה דומה למחרוזת הבאה:
  MSCRM Data Connector Connection String
  עם אישורים שסופקו על-ידי המשתמש המריץ את הדוח.

מידע נוסף


לקבלת מידע נוסף אודות בעיה דומה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

946585 הודעת שגיאה בעת הרצת דוח ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "שגיאת דיווח. לא ניתן להציג דוח זה"