SQL Server 2005 Service Pack 2 אינו מתעדכן בהצלחה בעת ניסיון להתקין או להסיר התקנה של עדכון אבטחה


מאפייני הבעיה


בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2,‏ Microsoft SQL Server 2005 אינו מתעדכן בהצלחה. בעיה זו מתרחשת מאחר שתהליך החזרה למצב קודם עבור עדכוני אבטחה מסיר באופן שגוי את חשבונות השירות של SQL Server 2005 מקבוצות השירות המקומיות התואמות של SQL Server.

סיבה


בעיה זו מתרחשת מאחר שתהליך החזרה למצב קודם עבור עדכוני אבטחה מסיר באופן שגוי את חשבונות השירות של SQL Server 2005 מקבוצות השירות המקומיות התואמות של SQL Server. ההרשאות מוענקות לקבוצות שירות מקומיות ולא לחשבונות השירות. לכן, לשירותים אין אפשרות לגשת למשאבים הדרושים, ולא ניתן להפעיל את השירותים.

פתרון הבעיה


כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:
 1. זהה את קבוצת השירות של SQL Server 2005 הממוקמת במחשב שלך. לשם כך, בצע שלבים אלה:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד compmgmt.msc, ולאחר מכן הקש ENTER.
  2. הרחב את משתמשים וקבוצות מקומיים ולאחר מכן לחץ על קבוצות.
 2. קבוצת השירות של SQL Server 2005 מתחילה ב- "SQLServer2005." זהה כל קבוצה, ולאחר מכן לחץ פעמיים כדי לקבוע את החברות בקבוצה. אם החברות בקבוצה ריקה, עבור לשלב 3. אם החברות בקבוצה אינה ריקה, בדוק את הקבוצה הבאה.
 3. ביישום ה- Snap-in ‏'Services Microsoft Management Console (MMC)‎', קבע את חשבון השירות עבור שירותי SQL Server 2005.

  כדי לפתוח את יישום ה- Snap-in ‏'Services', לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc, ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. השמות של שירותי SQL Server מתחילים ב- "SQL Server." לדוגמה, "SQL Server (MSSQLSERVER)‎" הוא שירות SQL Engine עבור מופע ברירת המחדל של SQL Server. כדי לקבוע אם שירות זה הוא מ- SQL Server 2005, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על השירות באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  2. אתר את קובץ התוכנית של שירות זה. קובץ זה מוצג באזור נתיב אל קובץ הפעלה.
  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני עם שם הקובץ, המאפיינים והגירסה. גירסת הקובץ צריכה להתחיל ב- "9.0" או ב- "2005.90."
 5. ביישום ה- Snap-in ‏'Computer Management MMC ', לחץ פעמיים על שם קבוצת השירות שאיתרת בשלב 2. קבע אם ערך חשבון השירות חסר בקבוצת השירות. אם ערך חשבון השירות חסר, לחץ על הוסף, הקלד את שם חשבון השירות בתיבת הדו-שיח הזן את שם האובייקט כדי לבחור ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה כדי לפתוח את יישום ה- Snap-in ‏'Computer Management MMC', לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד compmgmt.msc ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. ביישום ה- snap-in '‏Services MMC', הפעל את שירותי SQL Server‎.

  הערה כדי לפתוח את יישום ה- Snap-in ‏'Services ', לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן הקש על ENTER.

מידע נוסף


תוכנית Microsoft SQL Server 2005 Setup יוצרת קבוצה מקומית של Windows עבור כל שירות שאתה מתקין. קבוצת Windows שנוצרה נקראת "קבוצת שירות".

תוכנית ההתקנה של SQL Server 2005 מוסיפה את חשבון השירות של כל שירות לקבוצה המתאימה לו. כל ההרשאות של Windows NT הנדרשות על-ידי שירות SQL Server ספציפי מוענקות לכל קבוצה של Windows.

קבוצות אלה מפשטות את תהליך הענקת ההרשאות הנדרש להפעלת השירותים וקבצי הפעלה אחרים של SQL Server. קבוצות אלה מסייעות גם לאבטח את הקבצים של SQL Server. שירותי SQL Server ניגשים למשאבי Windows ולמשאבי SQL Server באמצעות החברות בקבוצת השירות.

השירותים וקבוצות השירות שלהלן נוצרים במהלך תהליך ההתקנה של SQL Server 2005.
שירות SQL Server
קבוצת שירות
SQL Serverמופע ברירת מחדל: SQLServer2005MSSQLUser$ComputerName$MSSQLSERVER
מופע בעל שם: SQLServer2005MSSQLUser$ComputerName$InstanceName
SQL Server Agentמופע ברירת מחדל: SQLServer2005SQLAgentUser$ComputerName$MSSQLSERVER

מופע בעל שם: SQLServer2005SQLAgentUser$ComputerName$InstanceName
Analysis Servicesמופע ברירת מחדל: SQLServer2005MSOLAPUser$ComputerName$MSSQLSERVER

מופע בעל שם: SQLServer2005MSOLAPUser$ComputerName$InstanceName
Reporting Servicesמופע ברירת מחדל:

SQLServer2005ReportServerUser$ComputerName$MSSQLSERVER and SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser$ComputerName$MSSQLSERVER


מופע בעל שם:

SQLServer2005ReportServerUser$ComputerName$InstanceName and SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser$ComputerName$InstanceName
Notification Servicesמופע ברירת מחדל או מופע בעל שם: SQLServer2005NotificationServicesUser$ComputerName
Integration Services מופע ברירת מחדל או מופע בעל שם: SQLServer2005DTSUser$ComputerName
חיפוש טקסט מלאמופע ברירת מחדל: SQLServer2005MSFTEUser$ComputerName$MSSQLSERVER

מופע בעל שם: SQLServer2005MSFTEUser$ComputerName$InstanceName
SQL Server Browserמופע ברירת מחדל או מופע בעל שם: SQLServer2005SQLBrowserUser$ComputerName
SQL Server Active Directory Helperמופע ברירת מחדל או מופע בעל שם: SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser$ComputerName
לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן להגדיר חשבונות שירות של Windows, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: