מיפויי לוח מקשים באמצעות לוח מקשים PC במחשב Macintosh

חל על: Comfort Curve Keyboard 2000Wireless Desktop 3000

מבוא


בעת שימוש בלוח מקשים של Windows (PC) במחשב Macintosh, קיצורי המקשים שבו תשתמש למפות מפתחות שונים. בפרט, המפתח הראשי אשר נמצא בשימוש של קיצורי מקשים בשילוב עם מקשים אחרים הוא בדרך כלל שונה. להלן ההחלפות מפתח ראשי לוח מקשים של Windows, והן המקבילים Macintosh.
WindowsMacintosh
פקדהפקודה (עבור רוב קיצורי) או פקד
ALTהאפשרות
Windows/StartCOMMAND/Apple
BACKSPACEמחק
מחקDEL
SHIFTSHIFT
הזןחזור

מידע נוסף


להלן קיצורי מקשים אופייני של Windows והמקבילים Macintosh החלים על מערכת ההפעלה.

קיצורי דרך של המערכת

פעולהWindowsMacintosh
מחק לאחורBACKSPACEמחק
ללכוד את המסך כולו אל הלוחהדפס מסךCOMMAND+CONTROL+SHIFT+3
ללכוד את החלון הקדמי ביותרALT + PRINT SCREENCOMMAND+SHIFT+3
סגור את החלון הפעילCONTROL+WCOMMAND+W
העתקת קובץ/תיקיהפקד + גרור סמלהאפשרות + גרור סמל
העתק אל הלוחCONTROL+CCOMMAND+C
יצירת כינוי או קיצור דרךהעכבר באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן בחר צור קיצור דרךבחר פריט ולאחר מכן הפקודה + L
מחק ללוחCONTROL+XCOMMAND+X
יציאה מתיבת דו-שיח ללא שינוייםESCESC
Find/SearchCONTROL+FCOMMAND+F
כפה יציאה מיישום שאינו מגיבCONTROL+ALT+DELETECOMMAND+OPTION+ESC
מחק קדימהמחקDEL (מחברות Mac: הפונקציה (fn) + DELETE)
הצגת מידע אודות פריט או מאפייניםALT+ENTERCOMMAND+I
ניתוק המשתמש הנוכחימקש סמל Windows + LCOMMAND+SHIFT+Q
הגדלת חלוןCONTROL+F10CONTROL + F3, ולאחר מכן חץ למעלה או חץ למטה כדי לבחור את החלונות הממוזערים על עגן ולאחר מכן הזן
מזעור חלונותמקש סמל Windows + MCOMMAND+M
תיקיה חדשהCONTROL+NCOMMAND+SHIFT+N
פתיחת קובץCONTROL+OCOMMAND+O
הדבקת תוכן הלוחCONTROL+VCOMMAND+V
הדפסהCONTROL+PCOMMAND+P
תוכנית יציאה/צאALT+F4COMMAND+Q
שינוי שם קובץ/תיקיהבחר פריט ולאחר מכן F2בחר פריט ולאחר מכן ENTER
שמור קובץCONTROL+SCOMMAND+S
בחירת כל הפריטיםCONTROL+ACOMMAND+A
לבחור יותר מפריט אחד ברשימה (לא רציפים)לשלוט ולאחר מכן לחץ על כל פריטהפקודה ולאחר מכן לחץ על כל פריט
שלח פריטים כדי המיחזור סל/פח אשפהבחר את הפריטים ולאחר מכן מחקבחר פריטים ולאחר מכן הפקודה + DELETE
שליחה/קבלה של דואר אלקטרוניCONTROL+KCOMMAND+K
תסגורמקש סמל Windows + U + Uמקש הפקודה + אפשרות + בקרת + ההוצאה
מעבר לחלון הבאCONTROL + F6הפקודה + ~ (טילדה)
מעבר לחלון הקודםCONTROL+SHIFT+F6COMMAND + SHIFT + ~ (טילדה)
לעבור בין יישומים פתוחיםALT+TABCOMMAND+TAB
הקלד תווים מיוחדיםALT + מקש תוהאפשרות + מקש תו
בטלCONTROL+ZCOMMAND+Z

Microsoft Office / iWork

להלן קיצורי מקשים אופייני של Windows והמקבילים Macintosh הספציפיות חבילות office iWork Microsoft Office ו- Apple.
פעולהWindowsMacintosh
הכל אותיות גדולותCONTROL+SHIFT+ACOMMAND+SHIFT+A
מודגשCONTROL+BCOMMAND+B
הרחבת הבחירה מילה שמאלהפקד + SHIFT + חץ שמאלהOPTION + SHIFT + חץ שמאלה
הרחבת הבחירה מילה ימינהפקד + SHIFT + חץ ימינההאפשרות + SHIFT + חץ ימינה
תפריט גופןCONTROL+Dהפקודה + D (Office) או הפקודה + T (iWork)
נטויCONTROL+ICOMMAND+I
מעבר אל תחילת המילה הקודמת או הנוכחיתפקד + חץ שמאלהOPTION + חץ שמאלה
העבר לסוף של word הנוכחי או הבאפקד + חץ ימינההאפשרות + חץ ימינה
העבר לסוף של השורה הנוכחיתCONTROL+ENDOPTION+END
מסמך חדש, הודעת דואר אלקטרוני חדשה, וכן הלאהCONTROL+NCOMMAND+N
קו תחתוןCONTROL+UCOMMAND+U

ב- Windows Internet Explorer / קיצורי דרך ספארי

להלן קיצורי מקשים אופייני של Windows והמקבילים Macintosh הספציפיות ל- Microsoft Internet Explorer ודפדפני אינטרנט ספארי תפוח.
פעולהWindowsMacintosh
הקודםALT + חץ שמאלה או BACKSPACEהפקודה + חץ שמאלה או מחיקה
חיפוש מילה/ביטוי בדףCTRL+FCOMMAND+F
קדימהALT + חץ ימינה או על מקש SHIFT + BACKSPACEהפקודה + חץ ימינה או על SHIFT + DELETE
דפדף אל דף הביתALT+HOMECOMMAND+SHIFT+H
פתח חלון דפדפן חדשCTRL+NCOMMAND+N
פתיחת כרטיסיה חדשהCTRL+TCOMMAND+T
הדפסת עמודCTRL+PCOMMAND+P
רענון דף אינטרנטCTRL+RCOMMAND+R
מעבר לכרטיסיה הבאהCTRL+TABהפקודה +} (מסולסל ימני)
מעבר לכרטיסיה הקודמתCTRL+SHIFT+TABהפקודה + {(משמאל סוגר מסולסל)
החלפת מצב מסך מלאF11ללא
הגדלת גודל טקסטCTRL + סימן פלוס (+)הפקודה + סימן פלוס (+)
הקטן גודל טקסטCTRL + סימן חיסור (-)הפקודה + סימן מינוס (-)