בחירה, הזזה, שינוי גודל וסיבוב של תמונות

Visio מספק לך כלים מרובים לבחירה, להזזה, לשינוי גודל ולסיבוב של צורות ואובייקטים. לאחר בחירת אובייקט – או כל האובייקטים – בציור, באפשרותך לשנות את המיקום, להגדיל או לכווץ את האובייקטים, להפוך אותם אופקית ולהסיט אותם למיקום הרצוי.

הערה: אם אתה נתקל בבעיות בעת בחירת צורות בדף הציור, ייתכן שהצורות מוגנות או מהוות חלק משכבה נעולה, או שהן מקובצות יחד. ראה פתרון בעיות בחירה ב-Visio לקבלת מידע נוסף.

השאר חותם עם 'הכרזות'

בחירת צורות

ברוב המקרים, עליך לבחור צורות כדי שתוכל לבצע פעולות אחרות, כגון הזזה, סיבוב, או שינוי גודל של צורות, בציורים. ב- Visio, באפשרותך לבחור צורה אחת בכל פעם, לפי אזור, באמצעות כלי ההקפה (לאסו), או לבחור את כל הצורות בדף.

משימה

פעולה

בחירת צורה יחידה

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על כלי המצביע.

 2. הצבע על הצורה בדף הציור עד שהיא תהפוך לחץ בעל ארבעה ראשים ולאחר מכן לחץ על הצורה.

בחירת צורות מרובות באמצעות האפשרות 'בחירת אזור'

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ובחר באפשרות בחירת אזור.

 2. מקם את המצביע מעל ומימין לצורות שברצונך לבחור ולאחר מכן גרור כדי ליצור רשת בחירה סביב הצורות.

 3. לאחר בחירת הצורות, תוכל לראות נקודות אחיזה כחולות לבחירה מסביב לצורות שבחרת וקווים בצבע ארגמן מסביב לצורות הבודדות.

בחירת צורות מרובות באמצעות האפשרות 'בחירת כלי הקפה (לאסו)'

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ובחר באפשרות בחירת כלי הקפה (לאסו).

 2. גרור רשת בחירה חופשית מסביב לצורות שברצונך לבחור.

 3. בעת בחירת צורות מרובות, מופיעות נקודות אחיזה כחולות לבחירה מסביב לצורות שנבחרו.

בחירת צורות הנמצאות באופן חלקי בתוך אזור בחירה

כדי לאפשר ל- Visio לבחור צורות באופן חלקי בתוך אזור בחירה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Visio, לחץ על אפשרויות.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Visio, בכרטיסיה מתקדם, תחת אפשרויות עריכה, בחר את תיבת הסימון בחר צורות באופן חלקי בתוך אזור.

בחירת צורות מרובות בדף באמצעות קיצורי מקשים

לחץ והחזק את מקש SHIFT או CTRL בעת לחיצה על צורות כדי לבחור כמה צורות בזו אחר זו.

עצה: כדי להוסיף צורה לבחירה שיצרת באמצעות הכלי בחירת אזור, החזק את מקש SHIFT או CTRL ולאחר מכן לחץ על הצורה.

בחירת כל הצורות בדף הציור

בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ובחר באפשרות בחר הכל.

בחירת סוג מסוים של אובייקט

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ולאחר מכן בחר באפשרות בחר לפי סוג.

 2. בתיבת הדו-שיח בחירה לפי סוג, סמן את סוג האובייקט שברצונך לבחור, כגון צורות, מחברים או גורמים מכילים ולאחר מכן לחץ על אישור.

ביטול בחירה בצורה אחת או יותר

כדי לבטל בחירה בכל הצורות:

 • לחץ על אזור ריק בציור או הקש ESC.

כדי לבטל בחירה בצורה אחת כאשר כמה צורות נבחרות:

 • הקש SHIFT ולחץ על צורה כדי לבטל את הבחירה בה.

הזזת צורות

Visio מציע מספר דרכים שיעזרו לך למקם צורות בדיוק במיקום הרצוי.

משימה

פעולה

הזזת צורות באמצעות העכבר

 1. בחר את כל הצורות שברצונך להזיז.

 2. הצב את המצביע על אחת מהצורות. מופיע חץ בעל ארבעה ראשים.

 3. גרור את הצורות למיקום החדש שלהן.

  כל הצורות שנבחרו מוזזות לאותו מרחק ולאותו כיוון מהמיקומים המקוריים שלהן.

עצות: 

 • כדי להגביל את התנועה של הצורות לתנועה אנכית או אופקית, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת גרירת הצורות.

 • כדי להזיז את הצורות לדף אחר בציור, גרור את הצורות לכרטיסיית דף.

הזזת צורות למרחק ספציפי (נדרש Visio Professional)

 1. בחר את כל הצורות שברצונך להזיז.

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה פקודות מאקרו, לחץ על הרחבות, הצבע על תוספות Visio ולאחר מכן לחץ על הזזת צורות.

 3. תחת כיוון, ציין את מערכת הקואורדינטות שבה ברצונך להשתמש כדי להזיז את הצורה או הצורות.

  • אופקי/אנכי     אפשרות זו משתמשת בקואורדינטות X-Y (קרטזיות) כדי להזיז את הבחירה.

  • מרחק/זווית     אפשרות זו משתמשת בקואורדינטות קוטביות כדי להזיז את הבחירה.

 4. ציין את מרחק הזזת הבחירה.

 5. כדי להזיז עותק של הצורה או הצורות שנבחרו ולהשאיר את הצורה או הצורות המקוריות במיקום המקורי, בחר שכפל.

 6. לאחר שתסיים לבצע את הבחירות שלך, לחץ על אישור.

הסטת צורות באמצעות מקשי החצים

 1. בחר את כל הצורות שברצונך להזיז.

 2. בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להזיז צורה למיקום הבא שאליו היא תוכל להיצמד, כגון קו רשת או סימון שנתות בסרגל, הקש על מקש חץ.

   הערה: אם אין מיקום שאליו הצורה יכולה להיצמד, הקשה על מקש חץ מזיזה את הצורה סימון שנתות בודד בסרגל.

   כדי להזיז את הצורה פיקסל אחד, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה על מקש חץ.

הערה: אם הקשה על מקש חץ גוללת את הציור במקום להזיז צורה, ודא שמקש SCROLL LOCK אינו פעיל.

שינוי גודל של צורות

ב- Visio, באפשרותך לשנות את גודל הצורות על-ידי גרירתן עד שהן מגיעות לגודל הרצוי, או לציין גודל ספציפי.

משימה

פעולה

שינוי גודל של צורה דו-ממדית (כגון מלבן) באמצעות העכבר

 1. בחר את כל הצורות שברצונך לשנות את גודלן.

 2. גרור נקודת אחיזה לבחירה נקודת אחיזה לבחירה עד שהצורה מגיעה לגודל הרצוי. כדי לשנות את גודל הצורה באופן פרופורציונלי, גרור נקודת אחיזה פינתית.

שינוי גודל של צורה חד-ממדית, כגון קו, באמצעות העכבר

 1. בחר את הצורה שברצונך לשנות את גודלה.

 2. גרור נקודת קצה עד לקבלת האורך הרצוי.

שינוי גודל של צורה באמצעות החלון גודל ומיקום

 1. בחר את כל הצורות שברצונך להזיז.

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג, לחץ על חלוניות משימות ובחר באפשרות גודל ומיקום.

 3. בחלון גודל ומיקום, הקלד ערכים חדשים בתיבות רוחב, גובה או אורך.

סיבוב או היפוך של צורות

באפשרותך לסובב צורות לפי מעלות, להפוך אותן אנכית, להפוך אותן אופקית או לסובב אותן באמצעות נקודת האחיזה לסיבוב.

משימה

פעולה

סיבוב צורה ב- 90 מעלות

 1. בחר את הצורות שברצונך לסובב.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסובב את הצורה נגד כיוון השעון, בכרטיסיה בית, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום, הצבע על סובב צורות ובחר סובב שמאלה ב- 90º.

  • כדי לסובב את הצורה עם כיוון השעון, בכרטיסיה בית, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום, הצבע על סובב צורות ובחר סובב ימינה ב- 90º.

סיבוב צורה באמצעות נקודת האחיזה לסיבוב

 1. בחר את הצורות שברצונך לסובב

 2. גרור נקודת אחיזה לסיבוב נקודת אחיזה לסיבוב ב- Visio 2010. .

  הצורה מסתובבת סביב הנעץ נקודת אחיזה לסיבוב . כדי להזיז את הנעץ, הצב את המצביע מעל נקודת האחיזה לסיבוב ולאחר מכן הזז את המצביע מעל הנעץ וגרור אותו למיקום חדש.

  ככל שתרחיק את הסמן מהבחירה בעת גרירת נקודת האחיזה לסיבוב, כך התוספת לסיבוב תהיה עדינה יותר (קטנה יותר).

סיבוב צורה בזווית באמצעות החלון גודל ומיקום

 1. בחר את הצורות שברצונך לסובב

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג, לחץ על חלוניות משימות ובחר באפשרות גודל ומיקום.

 3. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג, לחץ על חלוניות משימות ובחר באפשרות גודל ומיקום.

 4. בחלון גודל ומיקום, הקלד ערכים חדשים בתיבות זווית.

הפוך צורה אנכית או אופקית

 1. בחר את הצורות שברצונך להפוך.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום, הצבע על סובב צורות, ובצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להפוך אנכית, בחר הפוך אנכית.

  • כדי להפוך אופקית, בחר הפוך אופקית.

אם ברצונך ללמוד כיצד לסובב טקסט, ראה הוספה, עריכה, הזזה או סיבוב של טקסט או בלוקים של טקסט.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×