Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

כמה מתיבות הדו-שיח Lync - אפשרויות מאפשרות לך להתאים אישית את התראות Lync שלך.

מאמר זה מתאר את חלון אפשרויות ההתראות, שבו Lync אילו סוגים של התראות ברצונך לקבל ממי.

כברירת מחדל, כאשר מישהו מוסיף אותך כ איש קשר, Lync יוסיף אותו לרשימה פועלת של אנשים שאתה עשוי לשקול להוסיף לרשימת אנשי הקשר שלך. לנוחיותך, באפשרותך לסקור רשימה זו על-ידי לחיצה על הכרטיסיה חדש בתצוגת אנשי הקשר של Lync הראשי. עיין ברשימת אנשי הקשר הפוטנציאליים, החלט את מי להוסיף לרשימת אנשי הקשר שלך והקצה קשרי גומלין של פרטיות לאנשי קשר חדשים אלה.

עם זאת, אם אתה מעדיף, באפשרותך לבחור להוסיף לרשימת אנשי הקשר שלך באופן אוטומטי את כל מי שהוסיף אותך כאיש קשר. עם הגדרה זו, לעולם לא תראה אנשי קשר ברשימה חדש. במקום זאת, איש הקשר החדש מתווסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר שלך ומוקצה לו קשר פרטיות של עמית. כדי להגדיר את האפשרות להוספה אוטומטית של אנשי קשר אלה:

 • פתח את חלון האפשרויות התראות, ותחת הכותרת התראות כלליות , נקה את תיבת הסימון ספר לי כאשר מישהו מוסיף אותי לרשימת אנשי הקשר שלו.

הערה: אם הגדרת את המצב שלך למצב 'נא לא להפריע' והעברת שיחות מופעלת, כל השיחות הנכנסות יועברו לדואר הקולי שלך ולא לאנשי הקשר המועדפים עליך.

אם אתה עסוק מאוד, כדאי לך להגדיר את המצב שלך כנא לא להפריע כדי להפחית את כמות ההפרעות. עם זאת, ייתכן שתרצה עדיין לשמור על קשר עם אנשי קשר חשובים. באפשרותך לקבוע חריגים עבור אנשי קשר שהקצית להם את קשר הגומלין 'קבוצת עבודה' (בדרך כלל עמיתיך הקרובים ביותר לעבודה).

פתח את חלון האפשרויות 'התראות', ותחת הכותרת כשהמצב שלי הוא 'נא לא להפריע', בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • כדי להסתיר את Lync ההתראות כך שלא תהיה אפשרות להפריע לך כאשר המצב שלך מוגדר למצב 'נא לא להפריע' , בחראל תציג התראות.

 • כדי לראות רק בקשות לשיחה מחברי קבוצת העבודה ולהסתיר את כל יתר ההתראות כאשר המצב שלך מוגדר כנא לא להפריע, בחר הצג התראות שיחה רק מאת אנשים בקשרי הפרטיות של קבוצת העבודה שלי.

 • כדי להציג את כל ההתראות, אך להגביל בקשות לשיחה לאלה שנשלחו על-ידי חברי קבוצת העבודה כאשר המצב שלך מוגדר כנא לא להפריע, לחץ על הצג את כל ההתראות, אך רק התראות שיחה מאת אנשים בקשרי הפרטיות של קבוצת העבודה שלי.

הערה:  אם הגדרת את מצבך כנא לא להפריע ואתה מבצע שיחה לשירותי חירום, מצבך משתנה אוטומטית לזמין. באפשרותך לאפס אותו בכל עת.

מאחר שייתכן כי אנשי קשר שאינם משתמשים ב- Lync נמצאים מחוץ לארגון שלך, ייתכן שתרצה להגדיר התראות עבור התקשורת שלהם בצורה שונה מאלה שמקורן מעמיתיך לעבודה וממשתמשים Lync אחרים. לשם כך, פתח את חלון האפשרויות התראות, ותחת הכותרת אנשי קשר שאינם משתמשים ב- Lync, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • כדי לחסום את כל ההתראות מפני אנשיLync אחרים, בחר חסום את כל ההזמנות והתקשורת.

 • כדי לקבל התראות הזמנה (הודעות שנוספת לרשימת אנשי הקשר של אדם כלשהו) אך לחסום תקשורת אחרת ממשתמשים שאינםLync, בחר אפשר הזמנות אך חסום את כל פריטי התקשורת האחרים.

 • כדי לראות את כל התראות התקשורת ממשתמשים שאינם משתמשיםLync, בחר אפשר לכל אחד ליצור איתי קשר.

אם חסרות לך התראות של הודעות מיידיות כאשר הן נשלחות אליך וברצונך להפוך אותן לבולטות יותר, נסה את הפעולות הבאות:

 • הגדר את התצוגה שלך כך ש- Lync‏ תמיד יהיה בחזית. לשם כך, לחץ על החץ הנפתח שבסמוך ללחצן 'אפשרויות', לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על תמיד עליון.

 • ודא ש- Lync מוגדר לשליחת התראות נשמעות. לשם כך, לחץ על לחצן אפשרויות, לחץ על צלצולים וצלילים, בחר השמע צלילים ב- Lync (כולל צלצולים של שיחות נכנסות והתראות של הודעות מיידיות) ואשר שתיבות הסימון האחרות בלוח לא נבחרו.

 • ודא שהעוצמה מוגברת ברמקולים ובשאר התקני השמע במחשב.

 • אם אתה משתמש בצגי תצוגה מרובים, העבר את החלון הראשי של Lync‏ לצג שבו אתה משתמש.

 • שקול לבחור צליל התראה מובחנה או בולט יותר של הודעות מיידיות מאשר צליל ברירת המחדל.

 • לחץ על לחצן אפשרויות, לחץ על צלצולים וצלילים, לחץ על לחצן הגדרות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה צלילים.

 • גרור את המחוון בלוח התצוגה 'אירועי תוכנית' כלפי מטה לעבר הרישומים של Microsoft Lync 2010‏.

 • לחץ על הודעה מיידית נכנסת. בתצוגה 'צלילים' בתחתית החלון צריך להופיע הכיתוב COMMUNICATOR_iminvite.wav.

 • כעת, לחץ על חץ הרשימה הנפתחת לצד הכיתוב ודגום כמה מהצלילים האחרים ברשימה.

 • כאשר תמצא צליל שבו ברצונך להשתמש עבור התראות של הודעות מיידיות נכנסות, לחץ על החל. (בלוח התצוגה 'אירועי תוכנית' אמור להופיע הכיתוב 'הודעה מיידית נכנסת', ובלוח ה'צלילים' אמור להיות מוצג השם של קובץ ה- wav.‏ שבחרת). לאחר מכן, לחץ על אישור. (באפשרותך גם להקליט קובץ wav‏.‎ משלך למטרה זו ולעבור לקובץ זה כדי לבחור בו כהתראה של הודעה מיידית נכנסת.)

כדי לבטל התראות נשמעות עבור שיחות נכנסות ובקשות של הודעות מיידיות, בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ על לחצן 'אפשרויות', לחץ על צלצולים וצלילים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון השמע צלילים ב- Lync‏ (לרבות צלצולים של שיחות נכנסות והתראות של הודעות מיידיות).

לראש הדף

אם אתה עסוק מאוד, כדאי לך להגדיר את המצב שלך כנא לא להפריע כדי להפחית את כמות ההפרעות. עם זאת, ייתכן שתרצה עדיין לשמור על קשר עם אנשי קשר חשובים. באפשרותך להוציא מהכלל אנשי קשר שהקצית להם את קשר הגומלין קבוצת עבודה (מדובר בדרך כלל בעמיתים הקרובים אליך בעבודה).

פתח את חלון האפשרויות של 'התראות' ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להסתיר את כל התראות Lync כך שלא תהיה אפשרות להפריע לך כאשר המצב שלך מוגדר ל'נא לא להפריע', לחץ על אל תציג התראות.

 • כדי לראות רק הזמנות לשיחה מחברי 'קבוצת עבודה' ולהסתיר את כל ההתראות האחרות כאשר המצב שלך מוגדר ל'נא לא להפריע ', לחץ על הצג התראות שיחה רק מאנשים בקשרי הפרטיות של קבוצת העבודה שלי.

 • כדי לראות את כל ההתראות, אך להגביל הזמנות לשיחה לאלה שנשלחו על-ידי חברי קבוצת העבודה כאשר המצב שלך מוגדר ל'נא לא להפריע ', לחץ על הצג את כל ההתראות, אך רק התראות שיחה מאנשים בקשרי הפרטיות של קבוצת העבודה שלי.

הערה:  אם הגדרת את מצבך כנא לא להפריע ואתה מבצע שיחה לשירותי חירום, מצבך משתנה אוטומטית לזמין. באפשרותך לאפס אותו בכל עת.

לראש הדף

כברירת מחדל, כאשר מישהו מוסיף אותך כ איש קשר, תקבל התראה המבקשת ממך אישור. לאחר מכן תוכל להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר שלך ולהקצות קשר פרטיות. אם אתה מעדיף זאת, תוכל לבחור לאשר באופן אוטומטי הודעות הזמנה כאלה. בהגדרה זו, קשר הגומלין עמיתים מוקצה באופן אוטומטי אל איש הקשר.

 • פתח את אפשרויות ההתראות, כדי להפסיק לקבל הודעה כאשר מישהו מוסיף אותך כ איש קשר, נקה את תיבת הסימון הודע לי כאשר מישהו מוסיף אותי לרשימת אנשי הקשר שלו.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×