You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

חל על

אובייקט BoundObjectFrame

אובייקט Image

אובייקט OptionButton

אובייקט Report

אובייקט CheckBox

אובייקט Label

אובייקט OptionGroup

אובייקט SubForm

אובייקט ComboBox

אובייקט Line

אובייקט Page

אוסף TabControl

אובייקט CommandButton

אובייקט ListBox

אובייקט PageBreak

אובייקט TextBox

אובייקט CustomControl

אובייקט ObjectFrame

אובייקט Rectangle

אובייקט ToggleButton

באפשרותך להשתמש במאפיין 'עליון' כדי לציין את המיקום של אובייקט ב- טופס או דוח. קריאה/כתיבה של מספר שלם עבור כל האובייקטים ברשימה 'חל על', למעט עבור אובייקט 'דוח' אשר הוא Long לקריאה בלבד.

יטוי נדרש. ביטוי שמחזיר אחד מהאובייקטים שלעיל.

הערות

מיקומו של פקד הוא המרחק שנמדד מהגבול השמאלי או העליון שלו עד הקצה השמאלי או העליון של המקטע שמכיל את הפקד. הגדרת המאפיין עליון ל- 0 מציבה את קצה הפקד בחלק העליון של המקטע. כדי להשתמש ביחידת מידה שונה מההגדרה בתיבת הדו-שיח הגדרות אזוריות בלוח הבקרה של Windows, ציין את היחידה, כגון ס"מ או אינץ' (לדוגמה, 3 ס"מ או 2 אינץ').

ב- Visual Basic, השתמש ב- ביטוי מספרי כדי להגדיר את הערך של מאפיין זה. הערכים מבוטאים בטוויפים.

עבור פקדים, באפשרותך להגדיר מאפיין זה על-ידי שימוש ב- גליון מאפיינים של הפקד, ב- מאקרו, או בקוד Visual Basic for Applications‏ (VBA).

בעת העברת פקד, הגדרת המאפיין עליון החדשה שלו מוזנת אוטומטית בגליון המאפיינים. בעת הצגת טופס או דוח בתצוגה מקדימה של הדפסה, או בעת הדפסת טופס, מיקום פקד נקבע על-ידי הגדרת המאפיין עליון שלו יחד עם הגדרות השוליים של הדוח, הזמינות על-ידי לחיצה על שוליים בכרטיסיה פריסת עמוד.

עבור דוחות, הגדרת המאפיין עליון היא המידה שבה המקטע הנוכחי מוסט מראש העמוד. הגדרת מאפיין זה מבוטאת בטוויפים. באפשרותך להשתמש במאפיין זה כדי לציין היכן בהמשך העמוד יודפס מקטע בפרוצדורת האירוע 'עיצוב' של המקטע.

דוגמה

הדוגמה הבאה בודקת את הגדרת המאפיין עליון עבור הדוח הנוכחי. אם הערך קטן מהגדרת המינימום עבור השוליים, המאפיינים NextRecord ו- PrintSection מוגדרים ל- False. המקטע לא יתקדם לרשומה הבאה והמקטע הבא לא יודפס.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×