סוגי תרשימים זמינים

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

כאשר תהיה מוכן ליצור תרשים עבור הנתונים שלך ב- Excel באינטרנט, ייתכן שיעזור לך לקבל מידע נוסף על כל סוג של תרשים. כאן תלמד כיצד לסדר את הנתונים עבור סוג התרשים הרצוי, או איזה סוג תרשים מתאים לנתונים שלך.

לחץ על סוג תרשים כדי ללמוד פרטים נוספים עליו

תרשימי טורים

בתרשים טורים ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשים טורים מציג בדרך כלל קטגוריות לאורך הציר האופקי וערכים לאורך הציר האנכי, כמוצג בתרשים הבא:

תרשים טורים מקובץ באשכולות

סוגים של תרשימי טורים

 • טורים מקובצים באשכולות    תרשים טורים מקובצים באשכולות מציג ערכים בטורים דו-ממדיים. השתמש בתרשים זה כשיש לך קטגוריות המייצגות:

  • טווחים של ערכים (לדוגמה, ספירות פריטים).

  • סידורי סולם ספציפי (לדוגמה, סרגל Likert עם ערכים כגון 'מסכים בהחלט', 'מסכים', 'ניטראלי', 'לא מסכים', 'לא מסכים כלל').

  • שמות שאינם מופיעים בסדר מסוים (לדוגמה, שמות פריטים, שמות גיאוגרפיים או שמות אנשים).

 • טורים מוערמים     תרשים טורים מוערמים מציג ערכים בטורים דו-ממדיים מוערמים. השתמש בתרשים זה כשיש לך סדרת נתונים מרובות וברצונך להדגיש את הסכום.

 • טורים מוערמים 100%    תרשים טורים מוערמים 100% מציג ערכים בטורים דו-ממדים המוערמים כדי לייצג 100%. השתמש בתרשים זה כשיש לך שתי סדרות נתונים או יותר וברצונך להדגיש את התרומות לכלל, בייחוד אם הסכום הכולל זהה עבור כל קטגוריה.

לראש הדף

תרשימי קו

ניתן להתוות בתרשים קו נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. בתרשים קו, נתוני קטגוריות מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האופקי וכל נתוני הערכים מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האנכי. תרשימי קו יכולים להציג נתונים מתמשכים לאורך זמן בציר אחיד, ולפיכך מתאימים להצגת מגמות בנתונים במרווחים קבועים כגון חודשים, רבעונים או שנות כספים.

תרשים קו עם סמנים

סוגים של תרשימי קו

 • קו וקו עם סמנים    תרשימי קווים מוצגים עם או בלי סמנים כדי לציין ערכי נתונים בודדים, והם יכולים להציג מגמות לאורך זמן או קטגוריות בריווח אחיד, בעיקר כשיש לך נקודות נתונים רבות והסדר שבו הן מופיעות חשוב. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו ללא סמנים.

 • קו מוערם וקו מוערם עם סמנים    תרשימי קו מוערמים מוצגים עם או בלי סמנים כדי לציין ערכי נתונים בודדים, והם יכולים להציג את מגמת התרומה של כל ערך לאורך זמן או בקטגוריות בריווח אחיד.

 • קו מוערם וקו מוערם עם סמנים    תרשימי קו מוערמים 100% מוצגים עם או בלי סמנים כדי לציין ערכי נתונים בודדים, והם יכולים להציג את מגמת האחוזים שכל ערך תורם לאורך זמן או בקטגוריות בריווח אחיד. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו מוערם 100% ללא סמנים.

  הערות: 

  • תרשימי קו מתאימים ביותר כאשר יש סדרות נתונים מרובות בתרשים – אם יש לך סידרת נתונים אחת בלבד, שקול להשתמש בתרשים פיזור במקום זאת.

  • תרשימי קו מוערמים מסכמים את הנתונים, וזו אינה התוצאה הרצויה במקרה שלך. לפעמים לא קל לראות שהשורות מוערמות, לכן שקול להשתמש בסוג תרשים קו שונה או בתרשים שטח מוערם במקום זאת.

לראש הדף

תרשימי עוגה וטבעת

ניתן להתוות בתרשים עוגה נתונים המאורגנים בעמודה או בשורה אחת בגליון עבודה. תרשימי עוגה מציגים את גודל הפריטים בסדרת נתונים אחת, ביחס לסכום הפריטים. נקודות נתונים בתרשימי עוגה מוצגות כאחוזים מהעוגה השלמה.

תרשים עוגה

שקול להשתמש בתרשים עוגה כאשר:

 • יש לך סדרת נתונים אחת בלבד.

 • כל הערכים בנתונים אינם שליליים.

 • הרוב המוחלט של הערכים בנתונים אינם ערכי אפס.

 • יש לך שבע קטגוריות לכל היותר וכולן מייצגות חלקים מהעוגה השלמה.

סוגים של תרשימי עוגה

 • עוגה    תרשימי עוגה מציגים את התרומה של כל ערך לסך כולל בתבנית דו-ממדית.

לראש הדף

תרשימי טבעת

ניתן להתוות בתרשים טבעת נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בלבד בגליון עבודה. בדומה לתרשים עוגה, תרשים טבעת מציג את קשרי הגומלין בין החלקים לכלל, אך תרשים טבעת יכול להכיל יותר מסדרת נתונים אחת.

תרשים טבעת

סוגים של תרשימי טבעת

 • טבעת    תרשימי טבעת מציגים נתונים בטבעות, כאשר כל טבעת מייצגת סדרת נתונים. אם מוצגים אחוזים בתוויות נתונים, הסך של כל טבעת הוא 100%.

  הערה:  תרשימי טבעת אינם קלים לקריאה. כדאי להשתמש בתרשים טורים מוערם או בתרשים עמודות מוערם במקום זאת.

לראש הדף

תרשימי עמודות

ניתן להתוות נתונים בתרשים עמודות המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשימי עמודות ממחישים השוואות בין פריטים נפרדים. בתרשים עמודות, הקטגוריות מסודרות בדרך כלל לאורך הציר האנכי והערכים לאורך הציר האופקי.

תרשים עמודות

שקול להשתמש בתרשים עמודות כאשר:

 • תוויות הצירים ארוכות.

 • הערכים המוצגים הם משכי זמן.

סוגים של תרשימי עמודות

 • אשכולות    תרשים עמודות מקובצות באשכולות מציג עמודות בתבנית דו-ממדית.

 • עמודות מוערמות    תרשימי עמודות מוערמות מציגים את הקשר בין פריטים בודדים לכלל בעמודות דו-ממדיות.

 • מוערם 100%     תרשים עמודות מוערמות 100% מציג עמודות דו-ממדיות המשוות את האחוז שכל ערך תורם לכלל בין קטגוריות.

לראש הדף

תרשימי שטח

ניתן להתוות בתרשים שטח נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשימי שטח יכולים לשמש להתוויית שינויים לאורך זמן ולהבלטת הערך הכולל במגמה. על-ידי הצגת סכום הערכים המותווים, תרשים שטח מציג גם את הקשר בין החלקים לכלל.

תרשים שטח

סוגים של תרשימי שטח

 • אזור    תרשימי שטח, המוצגים בתבנית דו-ממדית, מציגים מגמת ערכים לאורך זמן או נתוני קטגוריה אחרת. ככלל, שקול להשתמש בתרשים קו במקום בתרשים שטח לא מוערם, כי נתונים מסידרה אחת עשויים להסתיר נתונים מסידרה אחרת.

 • שטח מוערם    תרשימי שטח מוערם מציגים את מגמת התרומה של כל ערך לאורך זמן או נתוני קטגוריה אחרת בתבנית דו-ממדית.

 • מוערם 100%    תרשימי שטח מוערם 100% מציגים את המגמה באחוזים שכל ערך תורם לאורך זמן או קטגוריית נתונים אחרת.

לראש הדף

תרשימי פיזור

ניתן להתוות בתרשים XY (פיזור) נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגיליון עבודה. מקם את ערכי x בשורה או בעמודה אחת, ולאחר מכן הזן את ערכי y התואמים בשורות או בעמודות הסמוכות.

תרשים פיזור מכיל שני צירי ערכים: ציר ערכים אופקי (x) וציר ערכים אנכי (y). הוא משלב ערכי x ו- y לנקודות נתונים בודדות ומציג אותן במרווחים לא קבועים, או אשכולות. תרשימי פיזור משמשים בדרך כלל להצגה והשוואה של ערכים מספריים, כגון נתונים מדעיים, סטטיסטיים והנדסיים.

תרשים פיזור

שקול להשתמש בתרשים פיזור כאשר:

 • ברצונך לשנות את קנה המידה של הציר האופקי.

 • ברצונך להפוך את הציר לסרגל לוגריתמי.

 • הערכים בציר האופקי אינם מרווחים באופן שווה.

 • קיימות נקודות נתונים רבות על הציר האופקי.

 • ברצונך להתאים את הסרגלים הנפרדים של הצירים של תרשים פיזור כדי לחשוף מידע נוסף על הנתונים הכולל זוגות או קבוצות של ערכים.

 • ברצונך להציג קווי דמיון בין ערכות נתונים גדולות במקום הבדלים בין נקודות נתונים.

 • ברצונך להשוות נקודות נתונים רבות ללא התייחסות לזמן — ככל שתכלול יותר נתונים בתרשים פיזור, כך ישתפרו ההשוואות שתוכל לערוך.

סוגים של תרשימי פיזור

 • פיזור    תרשים זה מציג נקודות נתונים ללא קווים מחברים כדי להשוות זוגות של ערכים.

 • פיזור עם קווים חלקים וסמנים ופיזור עם קווים חלקים    תרשים זה מציג עקומה חלקה המחברת בין נקודות הנתונים. ניתן להציג קווים חלקים עם או ללא סמנים. השתמש בתרשים קווים חלקים ללא סמנים אם קיימות נקודות נתונים רבות.

 • פיזור עם קווים וסמנים ישרים ופיזור עם קווים ישרים    תרשים זה מציג קווים מחברים ישרים בין נקודות נתונים. ניתן להציג קווים ישרים עם או ללא סמנים.

לראש הדף

תרשימים אחרים

ניתן להתוות בתרשים מכ"ם נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשימי מכ"ם משווים את הערכים המצטברים של כמה סדרת נתונים.

תרשים מכ"ם

סוגים של תרשימי מכ"ם

 • מכ"ם ומכ"ם עם סמנים    עם או בלי סמנים של נקודות נתונים נפרדות, תרשימי מכ"ם מציגים שינויים בערכים ביחס לנקודת מרכז.

 • מכ"ם עם מילוי    בתרשים מכ"ם עם מילוי, האזור המכוסה על-ידי סדרת נתונים מתמלא בצבע.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×