עדכון אחרון: יוני 2013

תוכן

תוספת להצהרת הפרטיות של Microsoft Lync Web App‏

עמוד זה הוא תוספת להצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync‏. כדי להבין את נוהגי איסוף הנתונים והשימוש בהם הנוגעים למוצר או לשירות מסוים של Microsoft Lync, מומלץ שתקרא הן את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync והן את תוספת זו.

תוספת זו להצהרת הפרטיות עוסקת בפריסה של תוכנת התקשורת Microsoft Lync Web App ובשימוש בתוכנה זו הפרוסה בתוך הארגון המשתמש ב- Lync Web App כדי להשתתף בפגישות מקוונות. אם הארגון שלך משתמש ב- Lync Web App‏ כחלק מפתרון או שירות מקוון (במילים אחרות, אם ספק חיצוני [לדוגמה, Microsoft] מארח את השרתים שבהם התוכנה פועלת), המידע ישודר לספק חיצוני זה. כדי ללמוד פרטים נוספים על השימוש בנתונים המשודרים לספק החיצוני, התייעץ עם מנהל המערכת של הארגון בגורם המארח או עם ספק השירות.

רישום בצד הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: רישום בצד הלקוח אוסף מידע שצוות התמיכה ברמה השניה יכול להשתמש בו כדי לקבוע את הגורם לבעיה. יומני רישום בצד הלקוח מאוחסנים באופן מקומי במחשב של המשתמש.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כאשר רישום בצד הלקוח מוגדר כזמין, מידע ספציפי אודות השימוש נרשם ומאוחסן במיקום שתצורתו נקבעה על-ידי מנהל ה- IT של החברה שבפגישות שלה אתה משתתף. מידע זה יכול לכלול נושאים ומיקומים של פגישות; הודעות של פרוטוקול אתחול הפעלה‏ (SIP); תגובות להזמנות של Lync; מידע על השולח והמקבל של הודעות מיידיות; הנתיב שההודעה עברה; רשימת אנשי הקשר של המשתמש ומידע נוכחות; שמות של יישומים, קבצים מצורפים, קבצי Microsoft PowerPoint,‏ לוחות ציור או שאלות תשאול ששותפו ואינדקס של אופן ההצבעה - כל אלה נרשמים ביומני הרישום בצד הלקוח. התוכן של שיחות ב- Lync אינו מאוחסן (הודעות מיידיות, חבילות של PowerPoint, תוכן של לוחות ציור, הערות, פרטי תשאול וכדומה) ביומני הרישום בצד הלקוח. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

שימוש במידע: ניתן להשתמש במידע שנאסף ביומני הרישום בצד הלקוח בתמיכת הלקוחות של המשתמש או לשלוח אותו ל- Microsoft כדי לפתור בעיות ב- Lync.

בחירה/שליטה: רישום בצד הלקוח מבוטל כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה בארגון. ניתן להפוך רישום בצד הלקוח לזמין באמצעות השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Lync, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים)

 2. בחר כלים ולחץ על אפשרויות.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות, לחץ על כללי.

 4. תחת רישום, סמן או בטל את הסימון של הפעל רישום.

 5. לחץ על אישור.

קבצי Cookie

כיצד פועלת תכונה זו: Lync Web App משתמש ב"קבצי Cookie", קבצי טקסט קטנים ששרת אינטרנט בתחום שהציב אותם בכונן הקשיח שלך יכול לקרוא. אנו עשויים להשתמש בקבצי Cookie כדי לאחסן את העדפות והגדרות המשתמש שלך, לעזור בכניסה ולשמור על קישוריות השרת וקירבת המשאבים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: Lync Web App אינו משתמש בקבצי Cookie או במשואות אינטרנט לצורך פרסום ממוקד ואיננו משתמשים בהם כדי לאסוף את המידע האישי שלך. כל קבצי ה- Cookie הם קבצי Cookie של הפעלה.

בחירה/שליטה:

פקדי דפדפן לחסימת קבצי Cookie. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קבצי Cookie באופן אוטומטי, אך ניתן בדרך כלל לשנות את הגדרת הדפדפן כך שיחסום קבצי Cookie. לדוגמה, ב- Internet Explorer 9, ניתן לחסום קבצי Cookie על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. לחץ על כלים ולאחר מכן בחר אפשרויות אינטרנט.

 2. לחץ על הכרטיסיה פרטיות בראש החלון.

 3. הזז את המחוון למעלה או למטה כדי לבחור את סוגי קבצי ה- Cookies שברצונך לחסום.

הוראות לחסימת קבצי Cookie בדפדפנים אחרים זמינות בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

שים לב שאם תבחר לחסום קבצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להיכנס או להשתמש בתכונות אינטראקטיביות אחרות של אתרים ושירותים של Microsoft התלויים בקבצי Cookie, וכי ייתכן שהעדפות מסוימות לגבי פרסומות התלויות בקבצי Cookie לא יוכלו להילקח בחשבון.

פקדי דפדפן למחיקת קבצי Cookie. אם אתה מקבל קבצי Cookie, באפשרותך למחוק אותם מאוחר יותר. לדוגמה, ב- Internet Explorer 9, ניתן למחוק קבצי Cookie על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. לחץ על כלים ולאחר מכן בחר אפשרויות אינטרנט.

 2. בכרטיסיה כללי, תחת היסטוריית גלישה, לחץ על לחצן מחק.

 3. בפריט המוקפץ, בחר בתיבה שלצד קבצי Cookie.

 4. לחץ על לחצן מחק.

הוראות למחיקת קבצי Cookie בדפדפנים אחרים זמינות בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

שים לב שאם תבחר למחוק קבצי Cookie, כל ההגדרות וההעדפות שנשלטות על-ידי קבצי Cookie אלה, כולל העדפות של פרסומות, יימחקו וייתכן שיהיה צורך ליצור אותן מחדש.

התוכנית לשיפור חוויית הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: אם בחרת להשתתף בתוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP), התוכנית אוספת מידע בסיסי אודות אופן השימוש ב- Lync Web App וכן בהתקני שמע ווידאו ניידים של המחשב. דוחות אלה נשלחים ל- Microsoft כדי לעזור לשפר את התכונות שהלקוחות שלנו משתמשים בהן לעתים קרובות, וכדי ליצור פתרונות לבעיות נפוצות. תוכנית CEIP גם אוספת מידע על הסוג והמספר של השגיאות שבהן אתה נתקל, ביצועי התוכנה והחומרה ומהירות השירותים. Microsoft אינה אוספת את שמך, כתובתך או פרטי קשר אחרים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע בתוכנית CEIP נשלח באופן אוטומטי ל- Microsoft כאשר התכונה מופעלת. לקבלת מידע נוסף אודות המידע שנאסף, מעובד או משודר על-ידי CEIP, עיין בהצהרת הפרטיות של התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Microsoft.

השימוש במידע: Microsoft משתמשת במידע זה כדי לשפר את האיכות, המהימנות והביצועים של התוכנות והשירותים של Microsoft.

בחירה/שליטה: תוכנית CEIP מבוטלת כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך את תוכנית CEIP לזמינה או ללא זמינה עבור הארגון.

הערה: אם מנהל המערכת משנה את ההגדרה כדי להפוך את התוכנית CEIP לזמינה או ללא זמינה בזמן שהמשתמש כבר משתמש ב- Lync, ההגדרה החדשה תיכנס לתוקף רק לאחר המשתמש ייצא מ- Lync וייכנס אליו בחזרה.

שיתוף של שולחן עבודה ויישומים

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף של שולחן העבודה ויישומים מאפשר למשתמשים לשתף פעולה בצ'אט בווידאו, תוך שיתוף שולחן העבודה או יישום נבחר עם כל המשתתפים בפגישה, מה שמאפשר להם לשתף ולערוך קבצים כאילו היו באותו חדר עם העמיתים שלהם. כאשר המשתמש משתף לראשונה את שולחן העבודה שלו או יישום כלשהו, יש לו שליטה מלאה. אם המשתמש בוחר בכך, הוא יכול לאפשר למשתמשים אחרים לשלוט בשולחן העבודה או ביישום המשותף, לנווט ולבצע שינויים באמצעות העכבר ולוח המקשים שלהם (עיין בסעיף 'שיתוף של שולחן עבודה ויישומים'). שיתוף של שולחן העבודה ויישומים ב- Lync Web App אפשרי רק אם מותקן תוסף Lync Web App. משתמשים יכולים להתקין את התוסף בעת ההצטרפות לפגישה, או בפעם הראשונה שבה הם מנסים להפעיל שיתוף של שולחן העבודה ויישומים, הם מתבקשים להתקין את התוסף.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם הופעל שיתוף, בהתאם לתוכן המשותף, כל המשתתפים בשיחה יכולים לראות את הצגים, שולחן העבודה כולו או יישום שנבחר במסך המחשב שלהם. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בשיתוף של שולחן העבודה ויישומים כדי לשתף פעולה עם המשתתפים בשיחות ובפגישות.

בחירה/שליטה:

כדי להפעיל שיתוף של שולחן עבודה ויישומים (מתוך שיחה או פגישה):

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שיתוף .

 2. בתפריט המוקפץ, בחר שולחן עבודה או תוכנית.

 3. אם אתה משתף את שולחן העבודה שלך, בתיבת הדו-שיח שיתוף שולחן עבודה, בחר את הצג שברצונך לשתף.

- לחלופין -

 1. אם אתה משתף תוכנית, בתיבת הדו-שיח שיתוף תוכניות, בחר את התוכניות שברצונך לשתף.

 2. לחץ על שיתוף.

כדי להפסיק את השיתוף של שולחן העבודה או היישום

 • בחר הפסק שיתוף מסרגל השיתוף בראש אזור התוכן בחלון השיחה.

  חשוב: 

  • תמונות או מסמכים שנפתחו בשולחן העבודה ומוגנים באמצעות תוכנה של ניהול זכויות דיגיטלי עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים שעמם אתה משתף את שולחן העבודה בשיחת Lync Web App.

  • יישומים מסוימים, כגון Visio, ‏Excel ופנקס הרשימות, לא ניתן לשתף על בסיס חלון. המשמעות היא שאם חלונות מרובים של היישום פתוחים אצלך, Lync Web App ישתף את כל החלונות הפתוחים (לא ממוזערים). Lync Web App יציג גבול שיתוף מסביב לכל החלונות המשותפים כדי לציין שהם משותפים.

  • ב- Windows 8, גם אם סרגל השיתוף לא יוצג, אם המשתמש יוצא ממצב שולחן עבודה, ייתכן שחלקים במסך החופפים עם היישום ששותף במקור ימשיכו להיות מוצגים.

בקרת שיתוף של שולחן עבודה ויישומים

כיצד פועלת תכונה זו: בקרת שיתוף של שולחן עבודה ויישומים מאפשרת למשתמשים להעניק שליטה על שולחן העבודה או היישום המשותף שלהם למשתתף אחר בפגישה, המשתמש גם הוא ב- Lync או ב- Lync Web App במחשב אחר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: לאחר הענקת השליטה, אדם זה יכול לשלוט בשולחן העבודה או ביישום המשותף ולבצע שינויים כאילו מדובר בשימוש ישיר במחשב המשותף באמצעות לוח המקשים או העכבר שלו. המשתמש המשתף את שולחן העבודה או היישום שלו ומשתתפים אחרים בשיחה או בפגישה ב- Lync יוכלו להציג שינויים אלה כשהם מתרחשים. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: בקרת שיתוף של שולחן עבודה ויישומים מאפשרת למשתתף בשיחה או בפגישה להשתלט על שולחן עבודה או יישום משותף, בזמן שאתה ומשתתפים אחרים בשיחה רואים מה נעשה.

בחירה/שליטה:

כדי לשתף שליטה בשולחן העבודה או ביישום שלך (אם אינך משתף עדיין, ראה 'שיתוף של שולחן עבודה ויישומים'):

 1. לחץ על הענק שליטה בחלק העליון של המסך.

 2. בחר את המשתמש שתרצה להעניק לו את השליטה.

כדי לבטל את השליטה של גורם מרוחק בשולחן העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הענק שליטה בחלק העליון של המסך.

 2. לחץ על החזר לעצמך את השליטה.

העברת הודעות מיידיות בפגישה (משתתפים מרובים)

כיצד פועלת תכונה זו: התכונה של העברת הודעות מיידיות בפגישה מאפשרת לך לשלוח הודעות מיידיות למשתתפים בפגישת Lync Web App ולקבל מהם הודעות. ההודעות הנשלחות משודרות לכל המשתתפים

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הודעות מיידיות ששולח משתתף כלשהו משודרות יחד עם השם וחותמת הזמן של השולח לכל המשתתפים שהצטרפו לשיחה (פרט למי שהצטרף דרך הטלפון). לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: באפשרותך להשתמש בהודעות מיידיות עם משתתפים אחרים בפגישה, בין השאר, על-ידי שיתוף טקסט כתוב כגון כתובות אינטרנט, טיוטות מסמך וכן הלאה.

בחירה/שליטה: כדי להפעיל את התכונה של העברת הודעות מיידיות בפגישה (משתתפים מרובים), המשתמש חייב ללחוץ על לחצן ההודעות המיידיות בחלון השיחה.

חשוב: משתתפים המשתמשים ביישום שולחן העבודה של Lync יוכלו אולי למצוא את התעתיק של שיחת ההודעות המיידיות שנשמר באופן אוטומטי במחשבים שלהם. כמו כן, ייתכן שמשתמשים אחרים של Lync Web App יוכלו לבחור ולהעתיק את התעתיק של שיחת ההודעות המיידיות מדף האינטרנט של Lync Web App לתוך יישום אחר.

קבצים מצורפים לפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: קבצים מצורפים לפגישה מאפשרים למארגן פגישה להעלות ולשתף קבצים עם משתתפי הפגישה על-ידי הצגתם בפגישה או הורדה שלהם בשלב מאוחר יותר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מארגן הפגישה מעלה את הקבצים המצורפים לפגישה והם מאוחסנים ב- Lync Server. משך הזמן שהקבצים המצורפים יישארו בשרת מוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. הם זמינים להורדה על-ידי מארגן הפגישה והמשתתפים עד שמארגן הפגישה מוחק אותם, או כשמסתיימת תקופת השמירה שהגדיר מנהל המערכת. בשלב זה הקבצים המצורפים יימחקו. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: קבצים מצורפים לפגישה שהועלו משותפים עם משתתפי הפגישה, והם יכולים גם להוריד אותם. ניתן להגביל את הזמינות של הקבצים המצורפים לתפקידים מסוימים של משתתפים בפגישה (מארגן, מציגים, כולם). אם הגישה לקובץ המצורף נמנעת מתפקיד מסוים, הוא לא יופיע ברשימת הקבצים המצורפים שלו.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שיתוף.

 2. בחר את הכרטיסיה קבצים מצורפים.

 3. לחץ על הוסף קובץ מצורף.

 4. בתיבת הדו-שיח בחירת הקובץ הרצוי, נווט אל הקובץ שברצונך להוסיף ובחר את הקובץ.

 5. לחץ על פתח.

בעלי פגישות יכולים להגביל את הזמינות להורדה לפי תפקיד משתתף (מארגן, מציגים, כולם) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שיתוף.

 2. תחת הכרטיסיה קבצים מצורפים, לחץ על ניהול קבצים מצורפים.

 3. בתיבת הדו-שיח קבצים מצורפים, תחת הרשאות, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 4. לחץ על אישור.

הערה: אם קובץ מצורף כלשהו נחסם עבור תפקידים מסוימים, הקובץ המצורף לא יהיה גלוי ברשימת התוכן שלהם והם לא יוכלו לשמור אותו במחשבים שלהם.

חיוג יוצא לפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: חיוג יוצא לפגישה מאפשר למשתמשי Lync הנוכחים בפגישה להוסיף מספר של רשת טלפונים ממותגת ציבורית (PSTN) לשיחה או פגישה קיימת של שמע ווידאו (AV). ניתן להוסיף משתמש PSTN על-ידי התקשרות למספר PSTN מלוח החיוג של Lync. משתמש PSTN יתווסף כשיענה לשיחה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: משתמש PSTN יראה את מזהה המתקשר של מארגן הפגישה או של המשתתף בפגישה בעת קבלת השיחה המזמינה אותו לפגישה.

השימוש במידע: מזהה המתקשר משמש לזיהוי המתקשר בפני האדם המקבל את השיחה.

בחירה/שליטה: למשתמש או למנהל המערכת של הארגון אין שליטה על תכונה זו.

תוסף של Microsoft Lync Web App‏

כיצד פועלת תכונה זו: Lync Web App Plug-in מאפשר למשתמשי Lync Web App לקבל את השמע והווידאו שמשתפים משתתפים אחרים בפגישה, וכן לשתף את השמע והווידאו שלהם באמצעות מצלמת וידאו, רמקולים ומיקרופון.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כשהתוסף מותקן, כאשר המשתמש של Lync Web App משתף את הקול והווידאו שלו בפגישה, משתתפים אחרים בפגישה יכולים לראות ולשמוע כל מה שמצלמת הווידאו והמיקרופון של המשתמש של Lync Web App קולטים. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

הערות: 

 • ההתקנה של תוסף Lync Web App, אף על פי שהיא מומלצת מאוד, היא אופציונלית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בשמע ווידאו ב- Lync Web App בלעדיו.

 • אם למשתמש אין התקן וידאו המצורף למחשב, תהיה לו אפשרות להציג וידאו של משתמשים אחרים בפגישה.

השימוש במידע: הקול והווידאו של משתמש Lync Web App משמשים לשיפור חוויית הפגישה של Lync באמצעות חוויית תקשורת עשירה יותר.

בחירה/שליטה: בעת ההצטרפות לפגישה מקוונת, הווידאו של משתמש Lync Web App אינו משותף והמיקרופון שלו מושתק כברירת מחדל. בנוסף, משתמש Lync Web App מקבל באופן אוטומטי את כל השמע והווידאו המשותפים כעת על-ידי משתתפים אחרים בפגישה.

אם המשתמש מנסה להצטרף לפגישה באמצעות Lync Web App בפעם הראשונה, הוא מתבקש להתקין את התוסף.

כדי להשתיק או לבטל השתקה של שמע יוצא:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שיתוף.

 2. בתיבת הדו-שיח התקנים, לחץ על השתק.

כדי להשתיק או לבטל השתקה של שמע נכנס:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שיתוף.

 2. בתיבת הדו-שיח התקנים, לחץ על לחצן רמקול.

כדי להתחיל וידאו יוצא:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל וידאו.

 2. בתיבת הדו-שיח וידאו, לחץ על התחל את הווידאו שלי.

כדי להפסיק או להשהות וידאו יוצא:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל וידאו.

 2. בתיבת הדו-שיח וידאו, לחץ על השהה וידאו או סיים וידאו.

כדי להסיר את ההתקנה של תוסף Lync Web App:

 1. בלוח הבקרה, לחץ על תוכניות.

 2. לחץ על הסר התקנת תוכנית.

 3. חפש את תוסף Microsoft Lync Web App.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תוסף Microsoft Lync Web App ובחר הסר התקנה.

הערה: Lync Web App משתף התקני שמע ווידאו של המחשב עם יישומים אחרים של שמע או וידאו שעשויים להשתמש בהם, כולל פגישות Lync Web App אחרות המתקיימות באותו הזמן. לכן, על המשתמשים להעביר באופן ידני להמתנה את השיחה של פגישת Lync Web App הנמצאת בביצוע, לפני שינסו להשתמש בהתקני השמע או הווידאו ביישומים אחרים הפועלים באותו הזמן.

שילוב OneNote

כיצד פועלת תכונה זו: משתמשי Lync Web App‏ יכולים להציג מחברות OneNote המשותפות על-ידי משתתפי הפגישה ולתרום להן באמצעות לקוח של Lync 2010 או גירסה חדשה יותר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כאשר משתתף בפגישה המשתמש בלקוח Lync 2010 או גירסה חדשה יותר משתף מחברת של Microsoft OneNote, משתמשי Lync Web App יכולים להציג את המחברת של OneNote ולתרום לה. כל התוכן הנוסף למחברת על-ידי משתמש Lync Web App יהיה גלוי וזמין לכל המשתתפים בפגישה.

השימוש במידע: תכונה זו מאפשרת למשתמשי Lync Web App להציג תוכן של OneNote ולשתף פעולה בו.

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שיתוף.

 2. מתוך הכרטיסיה הצג, לחץ על ONENOTE.

 3. בחר את מחברת OneNote לפתיחה.

הערה: בעלי הפגישה יכולים להגביל את הזמינות בהתאם לתפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כולם). אם מחברת OneNote חסומה עבור תפקידים מסוימים, המחברת לא תהיה גלויה ברשימת התוכן שלהם כך שהם לא יוכלו לפתוח או לשמור אותה במחשב שלהם.

תשאול

כיצד פועלת תכונה זו: תשאול מאפשר למארגן הפגישה לאסוף מידע במהירות או לקבוע את ההעדפות של משתתפים בפגישות ובשיחות. ניתן גם לשמור מידע זה ולנתח אותו לאחר הפגישה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הצבעות בודדות הן אנונימיות. תוצאות תשאול מצטברות גלויות לכל המציגים וכל מציג יכול להציג אותן לכל המשתתפים. תשאולים מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה, כפי שהוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: תכונת התשאול משפרת את שיתוף הפעולה משום שהיא מאפשרת למציגים לקבוע במהירות את העדפות המשתתפים.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שתף כדי לפתוח את התפריט.

 2. מתוך הכרטיסיה הצג, לחץ על תשאול.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת תשאול, הזן את שם התשאול, השאלות והאפשרויות.

 4. לחץ על אישור.

הערה: מתוך התשאול, המציגים יכולים להגביל את זמינות התשאול לפי תפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כולם). אם תשאול אינו זמין למישהו, הוא לא מופיע ברשימת התוכן שלו כשהתשאול אינו משותף, והמשתתף לא יכול לשמור את התשאול במחשב המקומי. בנוסף, מציגים יכולים לפתוח או לסגור תשאול להצבעה ולנקות תוצאות תשאול בכל עת.

שיתוף פעולה של PowerPoint

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף פעולה של PowerPoint מאפשר למשתמשים להציג ולבאר מצגות של PowerPoint במהלך שיחות או פגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: פעולות של משתמשי קצה מניעות את כל השימושים בתכונה זו – אם הם מעלים, מנווטים או מבארים מצגות של PowerPoint. כל קובץ המוצג בשיחה או בפגישה משודר לכל המשתתפים בפגישה, אשר יכולים לאחזר אותו ישירות מתיקיה במחשבים שלהם. בעלי הקובץ או המציג יכול להגביל את שמירת הקובץ על-ידי אחרים, אבל הגבלה זו אינה מונעת מהם לאחזר או לראות אותו. קבצי PowerPoint מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה, המוגדרת על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: שיתוף פעולה עם PowerPoint עוזר למשתתפים בשיחה לנהל מצגות יעילות ולקבל משוב.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שתף כדי לפתוח את התפריט.

 2. מתוך הכרטיסיה הצג, לחץ על PowerPoint.

 3. אתר את מצגת PowerPoint להוספה ובחר את הקובץ.

 4. לחץ על פתח.

מציגים יכולים להגביל הרשאות של ביאור בהתאם לתפקיד המשתתף (מציגים בלבד, כולם או אף אחד) באמצעות הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל הצג משתתפים.

 2. לחץ על אפשרויות נוספות (...).

 3. לחץ על אפשרויות פגישה מקוונת.

 4. מתיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה מקוונת, תחת מי יכול להשתמש בביאור?, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 5. לחץ על אישור.

מציגים יכולים למנוע מהמשתתפים להציג שקופיות בעצמם בהתאם לתפקיד המשתתף (מציגים בלבד, כולם או אף אחד) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל הצג משתתפים.

 2. לחץ על אפשרויות נוספות (...).

 3. לחץ על אפשרויות פגישה מקוונת.

 4. מתיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה מקוונת, תחת 'מי יכול להציג תוכן בעצמו', בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 5. לחץ על אישור.

מציגים יכולים להגביל את הזמינות להורדה לפי תפקיד משתתף (מארגן, מציגים, כולם) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל סמל שתף.

 2. לחץ על נהל תוכן הניתן להצגה.

 3. מתיבת הדו-שיח ניהול תוכן הניתן להצגה, תחת הרשאות, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 4. לחץ על אישור.

הערה: אם מצגת PowerPoint כלשהי מוגבלת עבור תפקידים מסוימים, המצגת לא תהיה גלויה ברשימת התוכן שלהם והם לא יוכלו לשמור אותה במחשבים שלהם.

איסוף נתונים ודיווח בנושא איכות החוויה (QoE‏)

כיצד פועלת תכונה זו: התכונה של איסוף נתונים ודיווח בנושא איכות החוויה (QoE) אוספת מידע לגבי איכות מדיה בתקשורת ובפגישות בין עמית לעמית ומדווחת עליו באמצעות Lync Web App. נתונים סטטיסטיים אלה כוללים כתובות IP, שיעור אובדן, התקנים בשימוש, אירועים באיכות ירודה שהתרחשו במהלך השיחה, וכן הלאה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם מנהל המערכת של הארגון הופך את QoE‏ לזמינה, נתוני איכות המדיה של תקשורת ופגישות מסוג עמית לעמית באמצעות ‏‏Lync‏ מתועדים במסד הנתונים של QoE‏. יכולת זו אינה מתעדת את התוכן של Lync. נתוני QoE‏ מאוחסנים במסד הנתונים העורפי של שרת הניטור שנפרס בארגון ומדווחים בערכת דוחות סטנדרטיים של שרת הניטור. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

שימוש במידע: למנהל המערכת של הארגון יש גישה למידע זה והוא יכול להשתמש בו כדי לאסוף משוב על איכות המדיה הזורמת במערכת. הדבר כולל כתובות IP‏ של משתמש.

בחירה/שליטה: ‏QoE‏ מופעלת כברירת מחדל, אך מנהל המערכת של הארגון חייב להתקין שרת ניטור, המחובר למסד נתונים עורפי של שרת ניטור, כדי לאסוף את נתוני QoE‏. מנהל הארגון יכול לפרוס את הדוחות הסטנדרטיים של שרת הניטור או ליצור דוחות מותאמים אישית המבצעים שאילתות על מסד הנתונים של שרת הניטור.

הקלטה

כיצד פועלת תכונה זו: הקלטה מאפשרת למשתתפים בפגישה ללכוד כל שמע, של וידאו, הודעות מיידיות (IM), שיתוף יישומים, מצגות של Microsoft PowerPoint, לוח ציור ותשאול המתרחשים במהלך פגישה לאחסון בארכיון או להשמעה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם משתתפים בפגישה בוחרים להקליט הפעלה, ההקלטה תישמר באופן מקומי במחשב שלהם. אם המשתתפים משתפים תוכן במהלך פגישה שמוקלטת, תוכן זה ייכלל בהקלטה של הפגישה. כאשר משתתף מפעיל הקלטה, הודעה על כך שהופעלה הקלטה תשודר לכל המשתתפים שבבעלותם לקוחות ומכשירים תואמים. משתתפים בהפעלה מוקלטת המשתמשים בלקוחות או במכשירים לא תואמים יוקלטו, אך לא יקבלו את ההודעה על ההקלטה. להלן רשימה של לקוחות ומכשירים לא תואמים. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

לקוחות לא תואמים כוללים את:

 • ‎Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • ‎Microsoft Office Communicator Web Access (מהדורת 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access ‏(מהדורת 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant‏

מכשירים לא תואמים כוללים את:

 • ‎Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition‎

 • ‎Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

הערה: ללא קשר להתקן שבו הוא משתמש, משתתף המשתמש בווידאו במצב מסך מלא במהלך פגישה או שיחה לא יקבל איתות לגבי תחילת ההקלטה עד שיחזור לחלון השיחה.

השימוש במידע: ההקלטה נשמרת באופן מקומי במחשב המשתמש והבעלים עשוי להשתמש בה או לשתף אותה, בדיוק כפי שהוא עשוי לשתף כל סוג קובץ אחר. אם יש כשלים בשלב הפרסום של הקלטה, ייתכן שנתונים שנלכדו במהלך מצב הקלטה מושהה ייכללו בהקלטה באופן בלתי מכוון. אם חלק כלשהו בשלב הפרסום נכשל (עיין במנהל ההקלטה במצב "שגיאה..."), הקלטות לא יופצו לאחרים גם אם ניתן להשמיע אותן בצורה כלשהי.

בחירה/שליטה: משתמשים לא יכולים להקליט פגישות מתוך Lync Web App. עם זאת, אם משתתף אחר בפגישה מקליט את הפגישה מלקוח שולחן עבודה, מוצג מחוון הקלטה אדום בממשק המשתמש.

שיתוף פעולה בלוח הציור

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף פעולה בלוח הציור מאפשר למשתמשים ליצור ולשתף לוח ציור וירטואלי שבו משתתפי ההפעלה יכולים לרשום הערות, ליצור ציורים ולייבא תמונות לעבודה משותפת במהלך פגישות ושיחות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: ביאורים המתבצעים בלוחות ציור מוצגים לכל המשתתפים. בעת שמירת לוח ציור, לוח הציור וכל הביאורים מאוחסנים ב- Lync Server. לוח הציור יישמר בשרת בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה שהגדיר מנהל המערכת. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: התכונה של לוח הציור משפרת את שיתוף הפעולה משום שהיא מאפשרת למשתתפים בפגישה לדון ברעיונות, לבצע סיעור מוחות, לרשום הערות וכן הלאה.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שיתוף.

 2. מתוך הכרטיסיה הצג, לחץ על לוח ציור.

בעלי פגישות יכולים להגביל את הזמינות להורדה לפי תפקיד משתתף (מארגן, מציגים, כולם) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל סמל שתף.

 2. תחת הצג, לחץ על נהל תוכן הניתן להצגה.

 3. מתיבת הדו-שיח תוכן פגישה, תחת הרשאות, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 4. לחץ על אישור.

הערה: אם לוח ציור כלשהו מוגבל עבור תפקידים מסוימים, לוח הציור לא יהיה גלוי ברשימת התוכן שלהם והם לא יוכלו לשמור אותו במחשבים שלהם.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×