תנאי רשיון תוכנה של MICROSOFT

MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS עבור WINDOWS PHONE

תנאי רשיון אלה הם הסכם בין חברת Microsoft (או, לפי המקום שבו אתה נמצא, אחת מחברות הבת שלה) ובינך. קרא אותם. הם חלים על התוכנה ששמה מוזכר לעיל. התנאים חלים גם על כל עדכוני

 • Microsoft,

 • התוספות,

 • השירותים מבוססי האינטרנט וכן

 • שירותי התמיכה

עבור תוכנה זו, אלא אם תנאים אחרים נלווים לפריטים אלה. במקרה זה, יחולו התנאים האחרים.

על-ידי הורדת התוכנה או שימוש בה, אתה מקבל תנאים אלה. אם אינך מקבל אותם, אל תשתמש בתוכנה.

אם תאשר ותקיים תנאי רשיון אלה, תקבל את הזכויות המפורטות להלן לצמיתות.

1. זכויות התקנה ושימוש.

  1. התקנה ושימוש. אתה רשאי להתקין עותק אחד של התוכנה ולהשתמש בו בכמות של עד חמישה (5) מכשירים תואמים ל- Windows Phone המשויכים לחשבון Microsoft שבו אתה משתמש כדי לגשת לחנות Windows Phone /Marketplace.

  2. תוכנה זו דורש חיבור למערכות מחשב שבהן פועלים עותקים בעלי רשיון חוקי של Microsoft Skype for Business או Microsoft Skype for Business Online דרך רשת אלחוטית מבוססת-אינטרנט. ייתכן שיידרשו עדכונים או שדרוגים ל- Microsoft Skype for Business Server לקבלת פונקציונליות מלאה. ייתכן שפונקציונליות מסוימת לא תהיה זמינה בכל המדינות.

  3. תוכניות של ספקים חיצוניים. התוכנה עשויה לכלול תוכניות של ספקים חיצוניים ש- Microsoft, ולא הספק החיצוני, מעניקה לך ברשיון במסגרת הסכם זה. הודעות, אם קיימות, עבור התוכנית של הספק החיצוני יסופקו לעיונך בלבד.

2. עשויה להידרש גישה לאינטרנט.

ייתכן שתחויב בחיובים הקשורים לגישה לאינטרנט, העברת נתונים ושירותים נוספים בהתאם לתנאים של תוכנית שירות הנתונים וכל הסכם אחר שיש לך עם מפעיל הרשת בנוגע לשימוש בתוכנה. אתה האחראי הבלעדי לכל חיובי מפעיל הרשת.

3. שירותים מבוססי-אינטרנט.

Microsoft מספקת שירותים מבוססי-אינטרנט יחד עם התוכנה. Microsoft עשויה לשנות או לבטל את השירותים הללו בכל עת.

  1. הסכמה עבור שירותים מבוססי-אינטרנט או שירותים אלחוטיים. התוכנה עשויה להתחבר לשירותים אלחוטיים מבוססי-אינטרנט. השימוש שלך בתוכנה מהווה את הסכמתך להעברת מידע רגיל אודות המכשיר (כולל, אך לא מוגבל למידע טכני אודות המכשיר שלך, המערכת ותוכנת היישום וכן אודות ציוד היקפי) לשירותים מבוססי-אינטרנט או שירותים אלחוטיים. אם סופקו תנאים אחרים בהקשר לשימוש שלך בשירותים, תנאים אלה יחולו גם כן.

  2. שימוש לרעה בשירותים מבוססי-אינטרנט. אינך מורשה להשתמש בשירותים מבוססי-אינטרנט כלשהם בכל דרך שעלולה לגרום נזק לשירות או לפגום ביכולתו של אדם אחר להשתמש בשירות או ברשת האלחוטית. כמו כן, אינך מורשה להשתמש בשירותים על-מנת לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, נתונים, חשבונות או רשתות כלשהם בכל דרך שהיא.

4. היקף הרשיון.

ניתן לך בזאת רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך. הסכם זה מעניק לך זכויות מסוימות לשימוש בתוכנה. Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות. אלא אם החוק החל מעניק לך זכויות נוספות למרות מגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. בעשותך זאת, עליך לציית לכל המגבלות הטכניות בתוכנה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרכים מסוימות בלבד. אינך רשאי

 • לעקוף מגבלות טכניות כלשהן של התוכנה;

 • לבצע בתוכנה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, למעט ורק במידה שפעילות כזו מותרת במפורש בחוק החל, למרות מגבלה זו;

 • ליצור מספר רב יותר של עותקים של התוכנה מהמספר שצוין בהסכם זה, או מהמותר בחוק החל, למרות מגבלה זו;

 • לפרסם את התוכנה על-מנת שאחרים יוכלו להעתיק אותה;

 • להשכיר, לחכור או להשאיל את התוכנה; או

 • להעביר את התוכנה או הסכם זה לצד שלישי כלשהו.

5. תיעוד.

אם סופק תיעוד עם התוכנה, אתה רשאי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות העיון הפנימיות שלך.

6. העברה למכשיר אחר.

באפשרותך להסיר את התקנת התוכנה ולהתקין אותה במכשיר אחר לשימושך. אינך רשאי לעשות זאת כדי לשתף רשיון זה בין מכשירים מעבר להיקף שצוין בהסכם זה.

7. הגבלות ייצוא.

התוכנה כפופה לחוקים ולתקנות של ארצות הברית בנושא ייצוא. עליך לציית לכל החוקים והתקנות בנושא ייצוא פנימי ובינלאומי החלים על התוכנה. חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, משתמשי קצה ושימוש קצה. לקבלת מידע נוסף, ראה www.microsoft.com/exporting.

8. שירותי תמיכה.

מאחר שתוכנה זו ניתנת "כפי שהיא", ייתכן שלא נספק שירותי תמיכה עבורה. יצרן מכשיר הטלפון ומפעיל הרשת האלחוטית שלך אינם אחראים למתן שירותי תמיכה עבור התוכנה.

9. ההסכם בשלמותו.

הסכם זה, ותנאי התוספות, העדכונים, השירותים מבוססי האינטרנט ושירותי התמיכה שבהם אתה משתמש, מהווים את ההסכם המלא עבור התוכנה ושירותי התמיכה.

10. החוק החל.

  1. ארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא תלות בהתנגשויות בין חוקים. כל הטענות האחרות, לרבות טענות הקשורות לחוקי הגנת היצרן, לחוקי תחרות לא הוגנת ולעוולות, כפופות לחוקי המדינה שבה אתה נמצא.

  2. קנדה. אם רכשת את התוכנה בקנדה, חוקי המחוז שבו הינך מתגורר יחולו על פירוש הסכם זה, תביעות להפרתו, וכל תביעה אחרת (כולל חוקי הגנת הצרכן, תחרות בלתי הוגנת ותביעות עוולה), ללא קשר לעקרונות של התנגשות החוק.

  3. מחוץ לארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, יחולו החוקים של אותה מדינה.

11. תוקף משפטי.

הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה שבה אתה נמצא. ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לספק שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה שבה אתה נמצא, אם חוקים אלה אינם מתירים לו זאת.

12. ויתור על אחריות. הרשיון עבור התוכנה ניתן "כפי שהוא", "עם כל הפגמים" ו"בהתאם לזמינות". הסיכון בשימוש בפתרון זה יהיה באחריותך. Microsoft ומפעילי רשתות אלחוטיות שדרך הרשתות שבבעלותם תוכנה זו מופצת, וכן כל החברות המסונפות והספקים שלנו ("גופים מכוסים") אינם מעניקים כל אחריות, ערובה או תנאים מפורשים בהקשר של התוכנה או במסגרתה. הסיכון כולו לגבי איכות וביצועי התוכנה חל עליך. בכל מקרה של פגם בתוכנה זו, אתה הוא האחראי הבלעדי לעלויות של כל תיקון או שירות. ייתכן שיש לך זכויות צרכן נוספות בהתאם לחוקים מקומיים שהסכם זה אינו יכול לשנות. עד למידה המותרת על פי החוקים המקומיים שלך, הגופים המכוסים אינם כוללים בהסכם זה מקרים של אחריות או תנאים משתמעים לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.

עבור אוסטרליה - חלות עליך ערבויות סטטוטוריות במסגרת החוקים האוסטרליים להגנת הצרכן ואף תנאי מתנאי הסכם זה אינו משפיע על זכויות אלה.

13. הגבלות על תרופות ונזקים ואי-הכללה שלהם. עד למידה המותרת על-פי החוק, תוכל לקבל החזר מ- Microsoft בגין נזקים ישירים בלבד עד לסכום של דולר אחד (1.00$). אתה מסכים שלא לדרוש החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים מכל גוף מכוסה.

הגבלה זו חלה על

 • כל דבר הקשור לתוכנה, לשירותים, לתוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של ספקים חיצוניים, או בתוכניות של ספקים חיצוניים;

 • טענות להפרת חוזה, אחריות, חבות או תנאי; חוק הגנת הצרכן; רמיה; תחרות בלתי הוגנת; חבות משפטית נרחבת; רשלנות; פירוש שגוי; השמטה, גרימת נזק או עוולה אחרת; הפרה של חוק או תקנה; או עשיית עושר ולא במשפט; הכל עד למידה המותרת על-פי החוק החל.

ההגבלה חלה גם אם

 • תיקון, החלפה או החזר כספי תמורת התוכנה אינם מעניקים פיצוי מלא עבור אובדן מכל סוג שהוא; או

 • הגופים המכוסים ידעו או היו אמורים לדעת על אפשרות התרחשות נזקים כאלה.

ההגבלה או אי-ההכללה שלעיל עשויה שלא לחול עליך, מכיוון שהמדינה שלך עשויה שלא להתיר אי-הכללה או הגבלה על נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×