Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

מבוא

מאמר זה מתאר את השלבים שעליך לבצע כדי להזיז את פריסת Microsoft Dynamics CRM 4.0 בתרחישים הבאים:

 • ברצונך להזיז את מסדי הנתונים של Microsoft Dynamics CRM לשרתMicrosoft SQL Server ולשרת Microsoft SQL Server Reporting Services אחרים באותו תחום. בנוסף, ברצונך להשאיר את Microsoft Dynamics CRM Server בשרת הקיים.

 • ברצונך לפרוס מחדש את פריסת Microsoft Dynamics CRM הכוללת את שרת Microsoft Dynamics CRM בתוך אותו תחום או בתחום אחר.

 • ברצונך להזיז את Microsoft Dynamics CRM Server או את אחד מתפקידי שרת Microsoft Dynamics CRM. עם זאת, ברצונך להשאיר את SQL Server ואת SQL Server Reporting Services ללא שינוי.

מידע נוסף

הזז את מסדי הנתונים של Microsoft Dynamics CRM לשרת SQL Server ו-SQL Server Reporting Services באותו תחום, והשאר את Microsoft Dynamics CRM Server בשרת הקיים

 1. גבה את מסד הנתונים Organization_MSCRM ואת מסד הנתונים MSCRM_Config. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב המריץ את SQL Server, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft SQL Server 2005, ואז לחץ על SQL Server Management Studio.

  2. הרחב את מסדי נתונים, לחץ לחיצה ימנית על מסד הנתונים Organization_MSCRM, הצבע על משימות, ואז לחץ על גיבוי.

  3. תחת יעד, הוסף את המיקום לשמירת קובץ הגיבוי, ואז לחץ על אישור.

  4. חזור על שלבים 1b ו- 1c עבור מסד הנתונים MSCRM_Config.

  הערה אם עליך להזיז יותר מארגון אחד, חזור על שלבים 1a-1d עבור כל מסד נתונים של ארגון.

 2. שחזר את מסד הנתונים Organization_MSCRM ואת מסד הנתונים MSCRM_Config במחשב החדש המריץ את SQL Server. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב החדש, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft SQL Server 2005 ולאחר מכן לחץ על SQL Server Management Studio.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על שחזר מסד נתונים.

  3. תחת יעד לשחזור, הקלד את שם מסד הנתונים Organization_MSCRM בתיבה אל מסד הנתונים.

  4. תחת מקור לשחזור, לחץ על מהתקן, לחץ על לחצן שלוש הנקודות (...), הוסף את מסד הנתונים Organization_MSCRM, ואז לחץ על אישור.

  5. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון שחזר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  6. חזור על שלבים 2b-2e עבור מסד הנתונים MSCRM_Config.

  הערה אם עליך להזיז יותר מארגון אחד, חזור על שלבים 2a-2f עבור כל מסד נתונים של ארגון.

 3. עדכן את מפתחות המשנה הבאים של הרישום במחשב המריץ את Microsoft Dynamics CRM Server:

  • configdb

  • database

  • metabase

  לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב המריץ את Microsoft Dynamics CRM Server, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתיחה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  2. אתר את מפתח המשנה הבא:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על configdb ולאחר מכן לחץ על שנה.

  4. בתיבה נתוני ערך, שנה את מקור הנתונים לשם של שרת SQL החדש, ואז לחץ על אישור. לדוגמה, ערך המחרוזת בתיבה נתוני ערך צריך להיות דומה לערך הבא:

   Data Source=NewSQLServer;Initial Catalog=MSCRM_CONFIG;Integrated Security=SSPI

  5. חזור על שלבים 3b-3d עבור מפתח המשנה database ועבור מפתח המשנה metabase.

  הערות

  • אם יש מספר תפקידי Microsoft Dynamics CRM בפריסה שלך, עליך לעדכן את מפתחות הרישום עבור כל תפקידי השרת.

  • אם אתה משתמש ב-Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור SQL Server Reporting Services ואם אינך מזיז את שרת SQL Server Reporting Services, עליך לעדכן את מפתח המשנה configdb במחשב שבו מותקן Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור SQL Server Reporting Services.

 4. הגדר את יישום Microsoft Dynamics CRM כך שיצביע אל SQL Server ואל SQL Server Reporting Services החדשים. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב המריץ את Microsoft Dynamics CRM Server, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft Dynamics CRM, ואז לחץ על מנהל פריסה.

  2. לחץ על ארגונים.

  3. לחץ לחיצה ימנית על הארגון שהעברת למחשב החדש המריץ את SQL Server, ואז לחץ על השבת.

  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הארגון שהשבתת ולאחר מכן לחץ על ערוך ארגון.

  5. הקלד את השם החדש של SQL Server ואת הכתובת החדש של שרת SQL Server Reporting Services.

   הערה שלב זה מפרסם את הדוחות הנמצאים ב-Microsoft Dynamics CRM אל המחשב המריץ את שרת SQL Server Reporting Services שבחרת.

  6. לחץ על הבא פעמיים ולאחר מכן לחץ על החל.

  7. לחץ לחיצה ימנית על הארגון שהשבתת בשלב 4c, לחץ על הפעל, ואז לחץ על כן.

 5. אם אתה משתמש ב-Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור SQL Server Reporting Services ואם אתה עובר לשרת SQL Server Reporting Services חדש, עליך להתקין את מחבר הנתונים במחשב החדש המריץ את SQL Server Reporting Services.

פרוס מחדש את פריסת Microsoft Dynamics CRM הכוללת את Microsoft Dynamics CRM Server בתוך אותו תחום או בתחום אחר.

 1. גבה את מסדי הנתונים Organization_MSCRM. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב המריץ את SQL Server, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft SQL Server 2005, ואז לחץ על SQL Server Management Studio.

  2. הרחב את מסדי נתונים, לחץ לחיצה ימנית על מסד הנתונים Organization_MSCRM, הצבע על משימות, ואז לחץ על גיבוי.

  3. תחת יעד, הוסף את המיקום לשמירת קובץ הגיבוי, ואז לחץ על אישור.

  4. חזור על שלבים 1b ו- 1c עבור כל מסד נתונים Organization_MSCRM שעליך להזיז.

 2. התקן את Microsoft Dynamics CRM 4.0 במחשב החדש שיפעיל את Microsoft Dynamics CRM Server.

  הערה כאשר תתבקש להכניס את שם הארגון השתמש בשם שונה משם הארגון המקורי. כך תייבא את הארגון הישן לתוך ההתקנה החדשה. לכן, אינך רוצה שתהליך ההתקנה ייצור ארגון חדש בעל שם זהה.

 3. שחזר את מסדי הנתונים Organization_MSCRM במחשב החדש המריץ את SQL Server. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב החדש המריץ את SQL Server, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft SQL Server 2005, ואז לחץ על SQL Server Management Studio.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על שחזר מסד נתונים.

  3. תחת יעד לשחזור, הקלד את שם מסד הנתונים Organization_MSCRM בתיבה אל מסד הנתונים.

  4. תחת מקור לשחזור, לחץ על מהתקן, לחץ על לחצן שלוש הנקודות (...), הוסף את מסד הנתונים Organization_MSCRM, ואז לחץ על אישור.

  5. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון שחזר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  6. חזור על שלבים 3b-3e עבור מסדי נתונים Organization_MSCRM נוספים כלשהם.

 4. החל את התיקון החם 950680.

  לקבלת מידע נוסף על תיקון חם 950680, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  950680 כללי זרימת העבודה אינם יכולים לפעול עוד כאשר אתה משתמש באשף ייבוא ארגון של מנהל הפריסה לייבוא ארגון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0

 5. יבא את הארגון לפריסה החדשה של Microsoft Dynamics CRM 4.0. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב החדש המריץ את Microsoft Dynamics CRM Server, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft Dynamics CRM, ואז לחץ על מנהל פריסה.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ארגונים ולאחר מכן לחץ על ייבא ארגון.

  3. אם אתה משתמש במהדורת Professional של Microsoft Dynamics CRM, תתבקש למחוק את הארגון הקיים. לחץ על אישור למחיקת הארגון שנוצר במהלך ההתקנה.

   הערה פעולה זו אינה מוחקת את מסד הנתונים Organization_MSCRM מהמחשב המריץ את SQL Server.

  4. בתיבה SQL Server, לחץ על המחשב שאליו שחזרת את מסד הנתונים Organization_MSCRM, לחץ על מסד הנתונים של הארגון בתיבה מסד נתונים של ארגון, ואז לחץ על הבא.

  5. הקלד את שם התצוגה ואת השם עבור הארגון ואז לחץ על הבא.

  6. הקלד את הכתובת בתיבה SQL Server Reporting Services URL, ואז לחץ על הבא.

  7. בחר את השיטה ברשימה שיטה למיפוי משתמשים, ואז לחץ על הבא.

  8. מפה את המשתמשים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  9. בתיבת הדו-שיח דרישות מערכת לחץ על הבא, ואז לחץ על ייבוא.

הערות

 • אם בכוונתך להשתמש באותו Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, עליך להפעיל את אשף התצורה להגדרת הנתב לסביבה החדשה.

 • עליך להתקין את Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור SQL Server Reporting Services כדי לרשום את הרכיבים במסד הנתונים MSCRM_Config החדש.

 • עליך להפעיל את אשף הגדרת התצורה עבור לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook כדי להתחבר לשרת Microsoft Dynamics CRM החדש.

 • עליך להתקין מחדש את מנהל העברת הנתונים כך שיצביע לשרת Microsoft Dynamics CRM החדש.

הזז את Microsoft Dynamics CRM Server או את אחד מתפקידי שרת Microsoft Dynamics CRM. עם זאת, השאר את שרת SQL Server ואת שרת SQL Server Reporting Services ללא שינוי

 1. התקן את Microsoft Dynamics CRM Server או את תפקיד השרת בשרת חדש. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב החדש, התקן את Microsoft Dynamics CRM Server.

  2. במהלך ההתקנה, הקלד את שם SQL Server שבו קיים מסד הנתונים MSCRM_Config בתיבת הדו-שיח בחר אפשרויות פריסה, ואז לחץ על התחבר לפריסה קיימת.

  3. השלם את תהליך ההתקנה.

 2. הסר את ההתקנה של Microsoft Dynamics CRM Server או של תפקיד השרת מ-Microsoft Dynamics CRM Server הישן. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. בלוח הבקרה, פתח את הפריט הוספה או הסרה של תוכניות.

  2. בחר את Microsoft Dynamics CRM Server, ואז לחץ על שנה/הסר.

  3. השלם את אשף ההסרה להסרת Microsoft Dynamics CRM Server או תפקיד השרת מהשרת הישן.

  הערה אם אינך יכול להסיר את התקנת Microsoft Dynamics CRM Server או תפקיד השרת הישנים בשלב 2 כתוצאה מכשל בחומרה, עבור לשלב 3.

 3. הסר את השרת באמצעות מנהל הפריסה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. במחשב המריץ את Microsoft Dynamics CRM Server, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft Dynamics CRM, ואז לחץ על מנהל פריסה.

  2. לחץ על שרתים. תוצג רשימה של השרתים בפריסת Microsoft Dynamics CRM. אם לא מוצגים שרתים, לחץ לחיצה ימנית על שרתים, ואז לחץ על רענן.

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השרת שאינו מוצג בפריסה, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן. השרת מוסר ממסד הנתונים MSCRM_Config.

הערה בהתאם לתפקידי Microsoft Dynamics CRM שאתה מעביר, ייתכן שתצטרך להריץ את אשף התצורה עבור Microsoft Dynamics CRM E-mail Router לעדכון התצורה. ייתכן שתצטרך גם להפעיל את אשף הגדרת התצורה עבור לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook כדי להתחבר לשרת Microsoft Dynamics CRM החדש. בנוסף, ייתכן שתצטרך להתקין מחדש את מנהל העברת הנתונים כך שיצביע לשרת Microsoft Dynamics CRM החדש.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×