Microsoftov ugovor o uslugama

Ovaj dokument biste trebali pročitati i ispisati za svoju arhivu.

Ugovor za Microsoftove usluge

KUPNJOM ILI KORIŠTENJEM OVIH USLUGA PRIHVAĆATE I SLAŽETE SE DA VAS OBVEZUJU OVAJ UGOVOR, UVJETI KORIŠTENJA WEB-MJESTA TE IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I PRAVILA KOJA SE NALAZE NA TOM WEB-MJESTU. SVI SE NAVEDENI DOKUMENTI SMATRAJU SASTAVNIM DIJELOM OVOG UGOVORA.

TAKOĐER POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I DA RAZUMIJETE SVE ODREDBE OVOGA UGOVORA. U SLUČAJU SUKOBA IZMEĐU OVOG UGOVORA I VAŠEG POSTOJEĆEG UGOVORA O USLUGAMA S TVRTKOM MICROSOFT (AKO POSTOJI), VRIJEDE ODREDBE I UVJETI VAŠEG POSTOJEĆEG UGOVORA O USLUGAMA S TVRTKOM MICROSOFT. AKO NE PRISTAJETE NA OVE UVJETE, OBRATITE NAM SE RADI POVRATA NOVCA U ROKU OD 72 SATA OD KUPNJE I NEMOJTE KORISTITI USLUGE.

Ovaj Ugovor za Microsoftove usluge ("ugovor") skapa se između subjekta koje naručuje usluge ("vi" ili "vaš") i najbližeg Microsoftova povezanog društva u vašoj državi ili regiji, osim ako drugačije ne odredimo u 9. odjeljku niže ("mi" ili "naš"). "Povezano društvo" označava bilo koji pravni subjekt koji je u vašem ili našem vlasništvu, u čijem smo vlasništvu vi ili mi ili čiji smo vi ili mi suvlasnik. "Vlasništvo" znači više od 50% vlasničkog udjela.

Odredbe i uvjeti

1. USLUGE.  Obvezujemo se uložiti komercijalno razumne napore da bismo vam pružili usluge koje kupujete, a koje su opisane na web-mjestu za usluge (inače poznatom kao "vodič kroz usluge"). Adresa web-mjesta vodiča kroz usluge jest: http://support.microsoft.com. Ako se URL iz bilo kojeg razloga promijeni, o novom URL-u ćemo vas obavijestiti na vaš zahtjev.

Vaše korištenje usluga definiraju ovaj ugovor i vodič kroz usluge koji je sastavni dio ovoga ugovora. U slučaju sukoba između ovog ugovora i vodiča kroz usluge, primjenjuje se ovaj ugovor.

Naša mogućnost isporučivanja usluga ovisi o vašoj punoj i pravovremenoj suradnji te o točnosti i potpunosti svih pruženih informacija.

2. VLASNIŠTVO I LICENCA.

a. Popravci. Dajemo vam neisključivu, trajnu, potpuno plaćenu licencu za korištenje i reprodukciju popravaka koje vam mi ili naša ovlaštena osoba isporučimo samo za vašu internu upotrebu. Popravci nisu namijenjeni ponovnoj prodaji ili distribuciji nepovezanim trećim stranama. Osim ako ovdje nije drugačije navedeno, licencna prava za popravke podliježu licencnom ugovoru za odgovarajući proizvod ili, ako popravak nije namijenjen nekom određenom proizvodu, bilo kojim drugim uvjetima korištenja koje navedemo. Vaše korištenje proizvoda podliježe licencnom ugovoru za proizvod. Odgovorni ste za plaćanje svih naknada za licenciranje proizvoda. "Proizvod(i)" označavaju bilo koji računalni kôd, usluge utemeljene na Internetu ili materijale koji čine komercijalna izdanja, probne verzije ili beta-proizvode (licencirane uz naknadu ili bez naknade) i sve izvedenice navedenog koje vam mi ili naša ovlaštena osoba učinimo dostupnima putem licence koju smo objavili mi, naša povezana društva ili treća strana. "Popravci" označavaju popravke proizvoda koje objavljujemo javno (kao što su komercijalni servisni paketi za proizvode) ili koje vam mi ili naša ovlaštena osoba isporučimo tijekom pružanja usluga (kao što su zaobilazna rješenja, zakrpe, hitni popravci, ažuriranja, popravci programskih pogrešaka, popravci beta-verzija i međuverzije beta-verzija) te sve izvedenice navedenog. Popravke koji su vam isporučeni ne smijete mijenjati, na njima vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ih, rastavljati, mijenjati im naziv ili ih kombinirati s bilo kojim računalnim kodom koji nije Microsoftov.
b. Ranije nastala djela. Sva prava na računalni kôd ili pisane materijale ("materijali") koji se ne temelje na kodu, a koji su razvijeni ili nabavljeni od nas ili naših povezanih društava ili vas ili vaših povezanih društava koja su neovisna o ovom ugovoru ("ranije nastala djela") ostat će u isključivom vlasništvu ugovorne strane koja pruža ranije nastala djela. Tijekom izvođenja usluga svaka ugovorna strana drugoj ugovornoj strani (i po potrebi našim dobavljačima) daje privremenu, neisključivu licencu za korištenje, reprodukciju i izmjenu bilo kojeg ranije nastalog djela, isključivo za potrebe izvođenja usluga. Dajemo vam neisključivu, trajnu, u cijelosti plaćenu licencu za korištenje, reprodukciju i izmjenu (ako se primjenjuje) naših ranije nastalih djela, s izuzetkom proizvoda, u obliku koji vam ostavimo nakon našeg dovršetka izvedbe usluga zajedno s razvojnim rezultatima (ako postoje). Licencna prava za naše ranije nastalo djelo ograničena su na vašu internu upotrebu i nisu za daljnju prodaju ili distribuciju nepovezanim trećim stranama.
c. Razvojni rezultati. Dajemo vam neisključivo, trajno pravo korištenja, reprodukcije i izmjene bilo kojeg računalnog koda ili materijala (izuzev popravaka ili ranije nastalih djela) koje vam ostavimo nakon dovršetka izvedbe usluga ("razvojni rezultati") isključivo za vašu internu upotrebu. Razvojni rezultati nisu namijenjeni ponovnoj prodaji ili distribuciji nepovezanim trećim stranama.
d. Primjer koda. Osim prava navedenih u gornjem odjeljku Razvojni rezultati, dobivate i neisključivo, trajno pravo na reprodukciju i distribuciju objektnog koda iz bilo kojeg računalnog koda koji vam osiguramo u svrhu ilustracije ("primjer koda"), pod uvjetom da pristajete: (i) ne koristiti naš naziv, logotip ili zaštitne znakove da biste reklamirali svoj računalni proizvod u koji je ugrađen primjer koda; (ii) da u svoj računalni proizvod u koji je ugrađen primjer koda uključite valjanu obavijest o autorskom pravu; i (iii) da nam nadoknadite štetu, branite nas i ne prebacujete odgovornost na nas i naše dobavljače u slučaju bilo kakvih potraživanja ili sudskih tužbi, uključujući odvjetničke naknade, koje proizlaze iz korištenja ili distribucije primjera koda ili su rezultat takvog korištenja ili distribucije.
e. Licencna ograničenja glede otvorenog koda. Budući da licencne odredbe pojedinih trećih strana nalažu da se računalni kôd općenito (i) učini dostupnim trećim stranama u obliku izvornog koda, (ii) licencira trećim stranama u svrhu stvaranja izvedenih djela ili (iii) distribuira trećim stranama bez naknade (zajednički: "licencne odredbe o otvorenom kodu"), licencna prava koja svaka ugovorna strana daje glede svog računalnog koda (odnosno prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na njega) ne obuhvaćaju licencu, pravo, ovlaštenje ili odobrenje za uključivanje, izmjenu, kombiniranje i/ili distribuiranje takvog računalnog koda s drugim računalnim kodom na način kojim bi se nametnula primjena licencnih odredbi o otvorenom kodu na računalni kôd jedne od ugovornih strana.
Nadalje, svaka ugovorna strana jamči da neće drugoj ugovornoj strani isporučiti računalni kôd na koji se primjenjuju licencne odredbe o otvorenom kodu.
f. Prava Povezanih društava. Prava sadržana u ovom odjeljku možete podlicencirati svojim povezanim društvima, ali vaša povezana društva ne smiju podlicencirati ta prava. Korištenje od strane vaših povezanih društava mora biti u skladu s ovdje navedenim licencnim uvjetima.
g. Pridržana prava. Sva prava koja nisu izričito navedena u ovom odjeljku pridržana su.

3. POVJERLJIVOST. Odredbe i uvjeti ovog ugovora povjerljivi su, a povjerljive su i sve informacije koje jedna od ugovornih strana označi "povjerljivima" i/ili kao "poslovnu tajnu" ili koje se, u svim okolnostima, moraju razumno tretirati kao povjerljive i/ili kao poslovna tajna ("povjerljive informacije"). Strana koja prima takve informacije neće ih tijekom pet (5) godina od datuma otkrivanja otkriti trećoj strani bez izričitog pristanka druge ugovorne strane i osim pod uvjetima navedenima u ovom ugovoru. Te obveze čuvanja povjerljivih informacija ne odnose se na informacije koje: (i) strana koja ih prima dobiva iz izvora neovisnog o ugovornoj strani koja otkriva informacije, a bez povrede obveze čuvanja povjerljivih informacija prema ugovornoj strani koja otkriva informacije, (ii) dostupne su ili postanu dostupne široj javnosti na način koji nije povreda obveze ugovorne strane koja prima informacije ili (iii) su razvijene neovisnim naporima ugovorne strane koja prima informacije. Tehničke informacije povezane s rješavanjem problema, pronalaženjem i otklanjanjem pogrešaka (engl. troubleshooting), poboljšanjem funkcionalnosti proizvoda i popravcima možemo koristiti za svoju bazu znanja. Obvezujemo se da nećemo otkriti vaš identitet niti bilo kakve vaše povjerljive informacije u bilo kojem dijelu baze znanja.

4. ODRICANJE  JAMSTAVA.  

a. ISKLJUČENJE JAMSTVA. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PREMA MJERODAVNOM PRAVU ISKLJUČUJEMO I ODRIČEMO SE SVIH JAMSTAVA I UVJETA, BILO IZRIČITIH, PREŠUTNIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVA ILI UVJETE GLEDE PRAVNIH NEDOSTATAKA, PRIMJERENOG STANJA ILI KVALITETE, REDOVNE UPOTREBE I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU NAMJENU U POGLEDU SVIH USLUGA I DRUGIH MATERIJALA ILI INFORMACIJA KOJE ISPORUČUJEMO.
b. Primjena lokalnih zakona.  Ako vam mjerodavno pravo daje bilo kakva prešutna jamstva, unatoč isključenjima i ograničenjima navedenima u ovom ugovoru, tada su do opsega dopuštenog mjerodavnim pravom vaši pravni lijekovi ograničeni: u slučaju usluga na (i) ponovnu isporuku usluga ili (ii) nadoknadu troškova ponovne isporuke usluga (ako postoje), a u slučaju robe na (i) zamjenu robe ili (ii) otklanjanje oštećenja na robi. Mi određujemo redoslijed kojim će ti ograničeni pravni lijekovi biti ponuđeni.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, ISKLJUČENJA. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PREMA MJERODAVNOM PRAVU: 1) NAŠA UKUPNA ODGOVORNOST OGRANIČENA JE NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA USLUGE NEOVISNO O RAZLOGU VAŠEG ZAHTJEVA; 2) NIJEDNU OD UGOVORNIH STRANA DRUGA UGOVORNA STRANA NEĆE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVU POSLJEDIČNU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, IZMAKLU KORIST ILI ŠTETU ZBOG PREKIDA POSLOVANJA PO BILO KOJEM STAVKU OVOG UGOVORA ILI PAK NA TEMELJU USLUGA ILI BILO KOJIH DRUGIH MATERIJALA ILI INFORMACIJA KOJE PRUŽAMO, ČAK I AKO JE UGOVORNA STRANA BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE ILI AKO SE TAKVU MOGUĆNOST MOGLO RAZUMNO PREDVIDJETI; 3) U SLUČAJU DA SU OVE ILI BILO KOJE DRUGE VAMA PRUŽENE USLUGE BESPLATNE, NAŠA UKUPNA ODGOVORNOST NEĆE PRELAZITI 5,00 USD ODNOSNO PROTUVRIJEDNOST U LOKALNOJ VALUTI. OVO ISKLJUČENJE JAMSTVA NE ODNOSI SE NA ODGOVORNOST JEDNE UGOVORNE STRANE DRUGOJ ZA POVREDU OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA, PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA DRUGE STRANE NI NA SLUČAJ PRIJEVARE, KRAJNJE NEPAŽNJE ILI NAMJERNOG NEPOŠTENJA ILI ZA SMRT ILI OSOBNU OZLJEDU KOJE JE UZROKOVAO NEMAR TE UGOVORNE STRANE. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE I JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORNJA OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE VRIJEDITI.

6. POREZI. Iznosi koje nam treba platiti na temelju ovog ugovora ne obuhvaćaju nikakve inozemne, američke savezne, državne, provincijske, lokalne, gradske ili druge državne poreze (uključujući bez ograničenja sve primjenjive poreze na dodanu vrijednost, poreze na promet ili poreze na korištenje) koje ste vi obvezni plaćati zbog potpisivanja ovog ugovora. Nismo odgovorni za poreze koje vi zakonski morate platiti. Svi su takvi porezi (uključujući bez ograničenja poreze na dobit ili bruto-prihod, koncesijske poreze i/ili poreze na imovinu) vaša financijska odgovornost.

7. RASKID.  Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj ugovor ako je druga ugovorna strana (i) bitno povrijedila ili nije ispunila svoje obveze, a povredu nije otklonila u roku od 30 kalendarskih dana nakon primitka obavijesti o povredi ili (ii) nije platila račun u roku duljem od 60 kalendarskih dana od dospijeća. Obvezujete se platiti sve izvršene usluge i nastale troškove.

8. ZAVRŠNE ODREDBE. Ovaj ugovor čini cjelokupni ugovor između dviju ugovornih strana glede predmeta o kojem je riječ i ima prednost pred svim ranijim ili usporednim komunikacijama. Sve obavijesti, autorizacije i zahtjevi podneseni ili zaprimljeni u vezi s ovim ugovorom moraju biti poslani poštom, hitnom kurirskom dostavom ili telefaksom na adrese koje su navele obje ugovorne strane. Smatrat će se da su obavijesti dostavljene na datum naznačen na poštanskoj povratnici, potvrdi dostavljača o dostavi ili pak potvrdi o urednom prijenosu putem telefaksa. Ne smijete ovaj ugovor prenijeti drugoj strani bez našeg pismenog pristanka, a taj pristanak neće biti uskraćen bez valjanog razloga. Vi i mi obvezujemo se poštovati sve međunarodne i državne zakone koji se odnose na ovaj ugovor. Na ovaj ugovor se primjenjuju zakoni američke savezne države Washington ako su usluge kupljene u Sjedinjenim Američkim Državama, zakoni Irske ako su kupljene u državama ili područjima Europe, Bliskog istoka ili Afrike ("EMEA") ili mjesni zakoni koji se primjenjuju na području na kojem je smješteno povezano društvo koje isporučuje uslugu ako je ona kupljena izvan Sjedinjenih Američkih Država ili područja EMEA-e. Svaku tužbu koja se odnosi na ovaj ugovor treba podnijeti na saveznom ili državnom sudu američke savezne države Washington ako su usluge kupljene u Sjedinjenim Američkim Državama, na irskim sudovima ako su usluge kupljene u državi ili području EMEA-e ili na mjesnim sudovima nadležnima za područje na kojem je smješteno povezano društvo koje isporučuje uslugu ako je ona kupljena izvan Sjedinjenih Američkih Država ili područja EMEA-e. Bez obzira na to, time se ugovorne strane ne sprječava da zatraže privremenu sudsku zaštitu zbog povrede svojih prava intelektualnog vlasništva ili obveze čuvanja povjerljivih informacija pred nadležnim sudom neke druge države. Odjeljci koji se odnose na ograničenja korištenja, naknade, povjerljivost, vlasništvo i licence, isključenje jamstava, ograničenja odgovornosti, raskid i završne odredbe ovog ugovora nastavljaju vrijediti i nakon isteka ili raskida ovog ugovora. Ako sud utvrdi da je bilo koja odredba ovog ugovora nezakonita, nevaljana ili neovršiva, ostale će odredbe ostati na snazi i primjenjivat će se s punim učinkom te će ugovorne strane izmijeniti ugovor da bi u najvećoj mogućoj mjeri osigurale primjenu odredbe koja nije valjana. Odricanje od nekog prava zbog povrede ovog ugovora neće se smatrati odricanjem od bilo kojeg drugog prava, a odricanje od nekog prava neće biti učinkovito ako nije provedeno napismeno te ako nije potpisano od autoriziranog predstavnika strane koja se odriče. Osim plaćanja svih dospjelih iznosa, nijedna ugovorna strana neće se smatrati odgovornom za kašnjenje izvedbe ili za neuspjelu izvedbu koju su prouzročili razlozi izvan njezine kontrole. Izričita je želja ugovornih strana da ovaj ugovor bude napisan na engleskom jeziku.

9. MICROSOFTOV SUBJEKT KOJI SKLAPA UGOVOR. Microsoftov ugovorni entitet za ovaj je ugovor tvrtka Microsoft Regional Sales Corporation ako se nalazite u sljedećim državama/regijama: Australija, Bangladeš, Hong Kong, Indija, Indonezija, Koreja, Malezija, Novi Zeland, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Tajvan, Tajland i Vijetnam. Microsoftov ugovorni entitet za ovaj je ugovor tvrtka Microsoft Ireland Operations, Limited ako se nalazite u bilo kojoj državi u Europi, na Bliskom istoku ili u Africi.

 

Zadnje ažuriranje:lipanj 2007.

Svojstva

ID članka: 13946 - posljednja izmjena: 14. tra 2016. - verzija: 5

Povratne informacije