Instalacija preglednika Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 i Internet Explorer 5.1 samo preuzimanjem u sustavima Windows XP i Windows 2000

S I M P T O M I

U sustavima Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP ne može se provesti instalacija preglednika Microsoft Internet Explorer samo preuzimanjem.

U Z R O K

Uzrok tome je promjena u instalacijskom programu preglednika Internet Explorer kojom se omogućuje instalacija u sustavima Windows 2000 i Windows XP. Budući da Internet Explorer instalira samo osnovne pregledničke datoteke i datoteke za skriptiranje u sustavima Windows 2000 i Windows XP, mogućnost Install Minimal or customize your browser (Minimalna instalacija ili prilagodba preglednika) nije dostupna tijekom instalacije. Zbog toga niti nemate dijaloški okvir Component Options (Mogućnosti komponente) iz kojeg biste se mogli poslužiti mogućnošću Download only (Samo preuzimanje).

R J EŠ E N J E

Da biste ipak proveli instalaciju samo preuzimanjem s interneta, slijedite sljedeće korake:
 1. Na sljedećoj stranici prelednika Internet Explorer za preuzimanje pronađite i potom radi preuzimanja kliknite onu verziju preglednika Internet Explorer koju želite:
 2. Slijedite upute na web-stranici da biste preuzeli Internet Explorer.
 3. Kliknite Save to Disk (Spremi na disk) (ili Save (Spremi)) i time spremite datoteku IExSetup.exe u jednu od mapa na svom računalu.
 4. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 5. Kliknite Browse (Pregledaj), pronađite mapu u koju ste spremili datoteku Ie5setup.exe ili Ie6setup.exe, zatim kliknite naziv datoteke da biste je označili i potom kliknite Open (Otvori).
 6. U okviru Open (Otvaranje) kliknite na kraj naredbe, dodajte razmak i zatim upišite jednu od sljedećih naredbi:
  Za Internet Explorer 5 upišite sljedeće:
  /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"""
  Za Internet Explorer 6 upišite sljedeće:
  /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""
  Ako ste, primjerice, spremili instalacijsku datoteku Ie5setup.exe u mapu C:\Windows Update Setup Files, naredbeni bi redak trebao izgledati ovako:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe"""
  Napomena Dvostruki navodnici u kojima se nalazi varijabla #E obavezni su jer #E označava izvorni put datoteka Ie5setup.exe ili Ie6setup.exe, uključivo s izvršnim. Slijedi objašnjenje korištenih parametara naredbenog retka:
  • /d - preuzimanje preglednika Internet Explorer samo za postojeću platformu. Ako želite preuzeti sve platforme, poslužite se parametarskom vrijednošću /d:1. Samo su dvije vrijednosti toga parametra; /d i /d:1.
  • /s:""#E"" - označava izvorni put datoteke Ie5setup.exe. Vrijednost ""#E"" odnosi se na cijeli put i naziv .exe datoteke. Imajte na umu da naziv mora biti pod dvostrukim navodnicima.
 7. Pritisnite tipku ENTER. Odaberite stavke odgovarajuće operacijskom sustavu.
Napomena Da biste Internet Explorer preuzeli i spremili na mrežnu jedinicu, najprije morate preslikati mrežnu jedinicu na slovo jedinice svoga računala. Preuzimanje preglednika Internet Explorer u put univerzalne konvencije nazivlja (Universal Naming Convention - UNC).

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije i parametre naredbenog reda potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojevima:

200007 Instalacijski parametri za skupnu obradu preglednika Internet Explorer (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
223371 Instalacija preglednika Internet Explorer 5 u sustavu Windows NT 4.0 putem SMS 1.2 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 257249 - posljednja izmjena: 27. velj 2008. - verzija: 1

Povratne informacije