Preporučena privatna konfiguracija "pulsa" na klasterskom poslužitelju

S AŽ E T A K

Komunikacija između čvorova poslužiteljskog klastera presudna je za besprijekorno funkcioniranje klastera. Stoga je neophodno optimalno konfigurirati mreže koje se koriste za klasterske komunikacije i poštovati sve zahtjeve koje postavlja popis kompatibilnog hardvera. Mrežna konfiguracija mora sadržavati najmanje dvije međusobno neovisne mreže koje povezuju čvorove klastera da bi se izbjegla situacija u kojoj kvar u jednoj točki dovodi u pitanje funkcioniranje cijelog sustava. Uobičajena je uporaba dvije lokalne mreže (LAN). (Služba podrške za proizvode tvrtke Microsoft ne daje podršku za klastere čvorovi kojih su povezani putem samo jedne mreže.)

Neophodno je konfigurirati najmanje dvije klasterske mreže da bi se omogućila pulsna komunikacija među čvorovima klastera i izbjegla mogućnost da kvarovi u jednoj točki onesposobe cijeli sustav. Za takvu konfiguraciju uloge mreža o kojima je riječ u funkciji klastera treba konfigurirati kao "Samo za interne klasterske komunikacije" ili "Sve komunikacije". Obično je jedna od tih mreža privatna veza namijenjena komunikaciji unutar klastera.

Uz to, nijedna klasterska mreža ne smije mogućim kvarom utjecati na druge klasterske mreže. To znači da dvije klasterske mreže ne smiju sadržavati zajedničke komponente koje bi mogle biti uzrokom istodobnog kvara obiju mreža. Primjerice, uporaba mrežnog prilagodnika s više priključaka za priključivanje čvora na dvije klasterske mreže u većini slučajeva ne bi zadovoljilo taj zahtjev jer priključci nisu neovisni.

Da bi se smanjila vjerojatnost nastajanja problema u komunikaciji, sav nepotrebni mrežni promet valja preusmjeriti s mrežnog prilagodnika koji je postavljen kao Internal Cluster communications only (Samo za interne klasterske komunikacije) – taj je prilagodnik poznat i kao pulsni ili privatni mrežni prilagodnik). Klasterska komunikacija vrši se pomoću poziva udaljene procedure (Remote Procedure Call, RPC) na IP utičnicama koje koriste pakete UDP (User Datagram Protocol). Postupkom koji ovaj članak opisuje postiže se sljedeće:
 • Uklanja se NetBIOS iz veze.
 • Postavlja se pravilan redoslijed komunikacije u klasteru.
 • Postavlja se pravilan redoslijed povezivanja prilagodnika.
 • Definira se prikladna brzina i način rada mrežnog prilagodnika.
 • Pravilno se konfigurira TCP/IP.
 • Onemogućava se značajka Media Sense (samo u sustavu Windows 2000).

Napomena Informacije u ovom članku ne odnose se na klastere za prebacivanje u slučaju pogreške sustava Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2. Preporuke za konfiguraciju mreže za novije verzije klastera za prebacivanje u slučaju pogreške u okruženja koja nisu CSV možete pronaći na adresi http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Scenarij u kojemu će postavke navedene u ovom članku vjerojatno prouzročiti negativno ponašanje sustava Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2 onaj je koji se odvija u CSV okruženju. Preporuke za CSV nalaze se na adresi http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff182358(WS.10).aspx.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Preporučena konfiguracija za privatni mrežni prilagodnik u sustavima Windows 2000 i Windows 2003

 1. Kliknite Start, postavite pokazivač na Settings (Postavke), kliknite Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim dvokliknite Network and Dial-up Connections (Mrežne i modemske veze).
 2. Na izborniku Advanced (Napredno) kliknite Advanced Settings (Napredne postavke).
 3. U okviru Connections (Veze) provjerite jesu li povezivanja navedena sljedećim redoslijedom, a zatim kliknite OK (U redu).
  • Vanjska javna mreža
  • Interna privatna mreža (pulsna)
  • [Remote Access Connections] ([Veze putem daljinskog pristupa])
 4. Desnom tipkom miša kliknite mrežnu vezu pulsnog mrežnog prilagodnika, a zatim kliknite Properties (Svojstva).

  Napomena Možda ćete, jednostavnosti radi, poželjeti promijeniti naziv te veze (primjerice "Privatno").
 5. Primijenite jedan od sljedećih postupaka:
  • Ako vrsta kvoruma koju poslužitelj koristi nije MNS (Majority Node Set), kliknite Internet Protocol (TCP/IP) (Internetski protokol (TCP/IP)), a zatim klikovima poništite odabir svih drugih mogućnosti.
  • Ako poslužitelj koristi MNS kvorum, kliknite Internet Protocol (TCP/IP) (Internetski protokol (TCP/IP)) i još najmanje jedan mrežni protokol za dijeljenje datoteka, a zatim klikovima poništite odabir svih drugih mogućnosti.

   Napomena Ako poslužitelj koristi MNS kvorum, za funkcioniranje MNS kvoruma potrebno je imati najmanje jednu mrežu koja ima mogućnost dijeljenja datoteka. Toplo preporučujemo da u klasteru koristite više mreža u kojima je omogućeno dijeljenje datoteka kako bi se izbjegla mogućnost da kvarovi u jednoj točki onesposobe resurs kvoruma.
 6. Ako imate mrežni prilagodnik koji slanje može vršiti pri više brzina, a omogućuje određivanje brzine i dvosmjernog rada, ručno odredite brzinu i dvosmjerni način rada.

  Kod mrežnih prilagodnika koji omogućuju ručni odabir brzine i dvosmjernog načina rada, provjerite jesu li oni jednako fizički postavljeni na svim čvorovima te u skladu s uputama proizvođača. Kod mrežnih prilagodnika koji ne podržavaju ručne postavke slijedite specifikacije proizvođača.

  Informacije koje kolaju pulsnom mrežom nisu obimne, ali kašnjenje je ipak presudno za uspjeh komunikacije. Postavljanjem iste brzine i dvosmjernog načina rada poboljšava se pouzdanost komunikacije.

  Ako niste sigurni koju brzinu vaša kartica i priključni uređaji podržavaju, odnosno koje postavke proizvođač preporučuje, Microsoft preporučuje postavljanje svih uređaja u komunikacijskoj vezi na 10 MB/s i poludupleksan način rada. Ta će konfiguracija omogućiti dovoljnu propusnost i pouzdanu komunikaciju.
  Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  174812 Učinci korištenja postavke automatskog otkrivanja na kartici za klastersko mrežno sučelje (Tekst je možda na engleskom)
  Napomena: Microsoft ne preporučuje uporabu bilo koje vrste prilagodnika koji dopušta pogreške ni "udruživanje" pulsnih veza. Ako vam je za pulsnu vezu potrebna zalihost, koristite više mrežnih prilagodnika postavljenih samo za internu komunikaciju i definirajte prioritet mreža u konfiguraciji klastera. Ako se pri uporabi te tehnologije pojave problemi s mrežnim prilagodnicima opremljenim s više priključaka, provjerite koristite li najnovije dostupne verzije upravljačkih programa i opreme.

  Informacije o kompatibilnosti s poslužiteljskim klasterom zatražite od proizvođača mrežnog prilagodnika.Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  254101 Udruživanje mrežnih prilagodnika i poslužiteljski klasteri (Tekst je možda na engleskom)
 7. Kliknite Internet Protocol (TCP/IP) (Internetski protokol (TCP/IP)), a zatim Properties (Svojstva).
 8. Na kartici General (Općenito) provjerite da statična IP adresa koju ste odabrali nije na istoj podmreži ili mreži na kojoj je neki drugi prilagodnik za javnu mrežu. Primjer dobre IP adrese za uporabu s prilagodnicima za privatnu mrežu je 10.10.10.10 na čvoru 1 i 10.10.10.11 na čvoru 2 s maskom podmreže 255.0.0.0. Ako javna mreža koristi 10.x.x.x i masku podmreže 255.0.0.0, odaberite neki drugi IP privatne mreže i drugu masku podmreže.Dodatne informacije o valjanim IP adresama za privatnu mrežu potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  142863 Odabir valjanih IP adresa za privatnu mrežu (Tekst je možda na engleskom)
 9. Provjerite da u okviru Default Gateway (Zadani pristupnik) nije postavljena neka vrijednost.
 10. Provjerite da okvir Use the following DNS server addresses (Koristi sljedeće adrese DNS poslužitelja) ne sadrži nikakve vrijednosti.

  Napomena Ako su čvorovi klastera također DNS poslužitelji, u okviru Use the following DNS server addresses (Koristi sljedeće adrese DNS poslužitelja) prikazuje se "127.0.0.1" (okvir nije prazan); to je prihvatljivo.
 11. Kliknite Advanced (Napredno).
 12. Provjerite da kartica DNS ne sadrži nikakve vrijednosti. Provjerite jesu li potvrdni okviri Register this connection's addresses in DNS (Registriraj vrijednosti veze u DNS-u) i Use this connection's DNS suffix in DNS registration (Koristi DNS sufiks ove veze pri registraciji DNS-a) isključeni.
 13. Kada zatvorite dijaloški okvir možda će se prikazati sljedeći odzivnik. Ako se prikaže taj odzivnik, kliknite Yes (Da):
  This connection has an empty primary WINS address. Do you want to continue? (Primarna WINS adresa te veze je prazna. Želite li nastaviti?)
 14. Ako za privatnu pulsnu vezu koristite razdjelni kabel, onemogućite uništavanje stoga TCP/IP u značajki Media Sense.

  Napomena Taj korak nemojte vršiti na klasterima sustava Windows Server 2003.

  Da bismo umjesto vas onemogućili uništavanje stoga TCP/IP u značajki Media Sense, idite na odjeljak "Popravite mi to". Da biste sami onemogućili uništavanje stoga TCP/IP u značajki Media Sense, idite na odjeljak "Popravit ću to sam".

  Popravite mi to


  Da bi se uništavanje stoga TCP/IP u značajki Media Sense onemogućilo automatski, kliknite vezu Riješi taj problem. U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a potom slijedite korake u ovom čarobnjaku.
  Napomena
  Taj je čarobnjak možda dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatsko popravljanje funkcionira i za verzije sustava Windows na drugim jezicima.

  Napomena Ako trenutno ne radite na računalu na kojem se pojavljuje problem, automatski popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje.

  Sada prijeđite na sljedeći korak.

  Popravit ću to sam

  Da biste sami onemogućili uništavanje stoga TCP/IP u značajki Media Sense, svakom čvoru dodajte sljedeću registarsku vrijednost:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Value Name (Naziv vrijednosti): DisableDHCPMediaSense
  Data Type (Vrsta podataka): REG_DWORD
  Data (Podaci): 1
  Dodatne informacije o tome potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  254651 Mrežna uloga klastera mijenja se automatski (Tekst je možda na engleskom)
 15. Dovršite prethodne korake na svim drugim čvorovima klastera.
 16. Pokrenite Administrator klastera.
 17. Kliknite naziv klastera u korijenskoj mapi Administratora. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Properties (Svojstva).
 18. Na kartici Network Priority (Prioritet mreža) provjerite nalazi li se privatna mreža na vrhu. Ako to nije slučaj, povećajte prioritet privatne mreže pomoću gumba Move Up (Premjesti gore).
 19. Kliknite privatnu mrežu, a zatim Properties (Svojstva).
 20. Klikom potvrdite okvir Enable this network for cluster use (Omogući klastersko korištenje mreže).
 21. Kliknite Internal cluster communications only (private Network) (Samo interna komunikacija u klasteru (privatna mreža)).
Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

281662 Klasterski čvorovi sustava Windows 2000 i Windows Server 2003 kao kontroleri domena (Tekst je možda na engleskom)

Preporučljiva konfiguracija u privatnog mrežnog prilagodnika u sustavu Windows NT 4.0

 1. Kliknite Start, postavite pokazivač na Settings (Postavke), kliknite Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim dvokliknite Network (Mreža).
 2. Na kartici Protocols (Protokoli) kliknite Internet Protocol (TCP/IP) (Internetski protokol (TCP/IP)), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 3. U okviru Adapter (Prilagodnik) kliknite mrežni prilagodnik privatne mreže.
 4. Na kartici IP Address (IP adresa) provjerite da statična IP adresa koju ste odabrali nije na istoj podmreži ili mreži na kojoj je neki drugi prilagodnik za javnu mrežu. Primjer dobre IP adrese za uporabu s prilagodnicima za privatnu mrežu je 10.10.10.10 na čvoru 1 i 10.10.10.11 na čvoru 2 s maskom podmreže 255.0.0.0.
 5. Provjerite da u okviru Default Gateway (Zadani pristupnik) nije postavljena neka vrijednost.
 6. Na kartici WINS Address (WINS adresa) kliknite pulsni prilagodnik u okviru Adapter (Prilagodnik).
 7. Provjerite da za unose WINS poslužitelja nisu definirane nikakve vrijednosti.
 8. Kada zatvorite dijaloški okvir možda će se prikazati sljedeći odzivnik. Ako se prikaže taj odzivnik, kliknite Yes (Da):
  At least one of the adapter cards has an empty primary WINS address. Do you want to continue? (Primarna WINS adresa najmanje jedne kartice prilagodnika je prazna. Želite li nastaviti?)
 9. Na kartici Routing (Usmjeravanje) provjerite je li potvrdni okvir Enable IP Forwarding (Omogući prosljeđivanje IP-a) isključen.
 10. Kliknite OK (U redu).
 11. Ako imate mrežni prilagodnik koji slanje može vršiti pri više brzina, a omogućuje određivanje brzine i dvosmjernog rada, ručno odredite brzinu i dvosmjerni način rada.

  Kod mrežnih prilagodnika koji omogućuju ručni odabir brzine i dvosmjernog načina rada provjerite jesu li oni jednako fizički postavljeni na svim čvorovima te u skladu s uputama proizvođača. Kod mrežnih prilagodnika koji ne podržavaju ručne postavke slijedite specifikacije proizvođača.


  Informacije koje kolaju pulsnom mrežom nisu obimne, ali kašnjenje je ipak presudno za uspjeh komunikacije. Postavljanjem iste brzine i dvosmjernog načina rada poboljšava se pouzdanost komunikacije.

  Ako ne znate koju brzinu vaša kartica i priključni uređaji podržavaju, Microsoft preporučuje postavljanje svih uređaja u komunikacijskoj vezi na 10 MB/s i Poludupleksan način rada. Ta konfiguracija omogućuje dovoljnu propusnost i pouzdanu komunikaciju.Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  174812 Učinci korištenja postavke automatskog otkrivanja na kartici za klastersko mrežno sučelje (Tekst je možda na engleskom)
  Napomena Microsoft ne preporučuje uporabu bilo koje vrste prilagodnika koji dopušta pogreške ni "udruživanje" pulsnih veza. Ako vam je za pulsnu vezu potrebna zalihost, koristite više mrežnih prilagodnika postavljenih samo za internu komunikaciju i definirajte prioritet mreža u konfiguraciji klastera. Ako se pri uporabi te tehnologije pojave problemi s mrežnim prilagodnicima opremljenim s više priključaka, provjerite koristite li najnovije dostupne verzije upravljačkih programa i opreme.

  Informacije o kompatibilnosti s poslužiteljskim klasterom zatražite od proizvođača mrežnog prilagodnika.Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  254101 Udruživanje mrežnih prilagodnika i poslužiteljski klasteri (Tekst je možda na engleskom)
 12. Na kartici Bindings (Povezivanje) u okviru Show Bindings For (Prikaži povezivanja za) kliknite All Adapters (Svi prilagodnici).
 13. Kliknite znak plus (+) uz prilagodnik koji se koristi za privatnu vezu.
 14. Kliknite WINS Client (TCP/IP) (WINS Client (TCP/IP)), a zatim kliknite Disable (Onemogući).Napomena Na pulsnom prilagodniku ne bi smio biti omogućen nijedan protokol osim protokola TCP/IP. Provjerite jesu li svi ostali protokoli onemogućeni (uključujući, primjerice, Nadzornik mreže).
 15. U okviru Show Bindings For (Prikaži povezivanja za) kliknite All Protocols (Svi protokoli).
 16. Kliknite znak plus (+) uz TCP/IP Protocol (Protokol TCP/IP).
 17. Provjerite je li mrežni prilagodnik za javnu mrežu prvi u redoslijedu povezivanja (na vrhu popisa povezivanja). Da biste to postigli, kliknite prilagodnik privatne mreže te pritisnite gumb Move Down (Premjesti dolje). Ako se koristi više prilagodnika za javne mreže, provjerite je li prilagodnik pulsne mreže posljednji.
  Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  193890 Preporučena WINS konfiguracija za Microsoftov klasterski poslužitelj (Tekst je možda na engleskom)
 18. Kliknite OK (U redu) da biste dovršili izmjenu mrežnih svojstava i prihvatili promjene.
 19. Ponovo pokrenite čvor da bi promjene stupile na snagu.
 20. Dovršite prethodne korake na svim drugim čvorovima klastera.
 21. Pokrenite Administrator klastera.
 22. Kliknite naziv klastera u korijenskoj mapi Administratora. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Properties (Svojstva).
 23. Na kartici Network Priority (Prioritet mreža) provjerite nalazi li se privatna mreža na vrhu. Ako to nije slučaj, povećajte prioritet privatne mreže pomoću gumba Move Up (Premjesti gore).
 24. Kliknite privatnu mrežu, a zatim Properties (Svojstva).
 25. Klikom potvrdite okvir Enable this network for cluster use (Omogući klastersko korištenje mreže).
 26. Kliknite Internal cluster communications only (private Network) (Samo interna komunikacija u klasteru (privatna mreža)).
Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

281662 Klasterski čvorovi sustava Windows 2000 kao kontroleri domena (Tekst je možda na engleskom)
Svojstva

ID članka: 258750 - posljednja izmjena: 25. svi 2012. - verzija: 1

Povratne informacije