Kôdovi HTTP statusa u aplikacijama IIS 7.0 i IIS 7.5

UVOD

Kad putem HTTP-a pokušate pristupiti sadržaju na poslužitelju na kojemu se izvodi Internet Information Services (IIS) 7.0, ta aplikacija vraćao brojčani kôd koji upućuje na status odziva. Kôd HTTP statusa zapisuje se u zapisnik IIS-a. Uz to, kôd HTTP statusa može se prikazati u klijentskom pregledniku.

Kôd HTTP statusa može naznačiti je li zahtjev uspješan ili neuspješan. Kôd HTTP statusa može i ukazati na točan razlog zbog kojega zahtjev nije uspio.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Lokacije datoteka zapisnika

IIS 7.0 po zadanim postavkama datoteke zapisnika sprema u mapu
inetpub\logs\Logfiles
Ta mapa sadrži odvojeni direktorij za svako web-mjesto na World Wide Webu. Po zadanim se postavkama datoteke zapisnika u direktorijima stvaraju svaki dan, a nazivi datoteka zapisnika koriste datum stvaranja. Primjerice, naziv datoteke zapisnika može biti kako slijedi:
exGGMMDD.log

Kôdovi HTTP statusa

Ovaj odjeljak opisuje kôdove HTTP statusa koje IIS 7.0 koristi.

Napomena U članku nisu navedeni svi mogući kôdovi HTTP statusa kako ih navodi specifikacija za HTTP. Članak sadrži samo kôdove statusa HTTP-a koje IIS 7.0 može poslati. Primjerice, prilagođeni Internet Server API (ISAPI) filtar ili prilagođeni HTTP modul može postaviti vlastiti kôd statusa HTTP-a.

1xx – informativno

Ovi kôdovi statusa HTTP-a upućuju na uvjetni odziv. Klijentsko računalo prima jedan odziv 1xx ili više njih prije nego što primi redoviti odziv.

IIS 7.0 koristi sljedeće informativne kôdove HTTP statusa:
 • 100 - Continue (Nastavak).
 • 101 - Switching protocols (Zamjena protokola).

2xx – uspjeh

Ti kôdovi HTTP statusa upućuju na činjenicu da je poslužitelj uspješno prihvatio zahtjev.

IIS 7.0 koristi sljedeće kôdove HTTP statusa uspjeha:
 • 200 - OK (U redu). Zahtjev klijenta je uspio.
 • 201 - Created (Stvoreno).
 • 202 - Accepted (Prihvaćeno).
 • 203 - Nonauthoritative information (Informacije bez autoriteta).
 • 204 - No content (Nema sadržaja).
 • 205 - Reset content (Ponovno postavljanje sadržaja).
 • 206 - Partial content (Djelomičan sadržaj).

3xx – preusmjeravanje

Ti kôdovi HTTP statusa upućuju na činjenicu da klijentski preglednik mora poduzeti akciju da bi se zahtjev ispunio. Primjerice, klijentski preglednik možda mora zatražiti pristup nekoj drugoj stranici na poslužitelju. Isto tako, klijentski preglednik možda mora ponoviti zahtjev putem proxy poslužitelja.

IIS 7.0 koristi sljedeće kôdove HTTP statusa za preusmjeravanje:
 • 301 - Moved permanently (Trajno premješteno).
 • 302 - Object moved (Objekt je premješten).
 • 304 - Not modified (Nema izmjena).
 • 307 - Temporary redirect (Privremeno preusmjeravanje).

4xx – klijentska pogreška

Ti kôdovi HTTP statusa upućuju na činjenicu da je došlo do pogreške te da se čini da je nedostatak u klijentskom pregledniku. Primjerice, klijentski preglednik možda je zatražio pristup stranici koja ne postoji. Isto tako, klijentski preglednik možda nije pružio valjane informacije za provjeru autentičnosti.

IIS 7.0 koristi sljedeće kôdove HTTP statusa klijentske pogreške:
 • 400 - Bad request (Nevaljan zahtjev). Poslužitelj nije razumio zahtjeva zbog loše sintakse. Klijent ne bi trebao ponavljati zahtjev bez izmjena.

  IIS 7.0 definira sljedeće kôdove HTTP statusa koji upućuju na specifične uzroke pogrešaka serije 400:
  • 400.1 - Invalid Destination Header (Zaglavlje odredišta nije valjano).
  • 400.2 - Invalid Depth Header (Zaglavlje dubine nije valjano).
  • 400.3 - Invalid If Header (Zaglavlje Ako nije valjano).
  • 400.4 - Invalid Overwrite Header (Zaglavlje za pisanje preko postojećeg nije valjano).
  • 400.5 - Invalid Translate Header (Zaglavlje prevođenja nije valjano).
  • 400.6 - Invalid Request Body (Tijelo zahtjeva nije valjano).
  • 400.7 - Invalid Content Length (Duljina sadržaja nije valjana).

  • 400.8 - Invalid Timeout (Prekoračenje vremena nije valjano).
  • 400.9 - Invalid Lock Token (Token za zaključavanje nije valjan).
 • 401 - Access denied (Pristup je odbijen).

  IIS 7.0 definira sljedeće kôdove HTTP statusa koji upućuju na specifične uzroke pogrešaka serije 401. Sljedeći kôdovi HTTP statusa prikazuju se u klijentskom pregledniku, ali ne i u zapisu IIS-a:
  • 401.1 - Logon failed (Prijava nije uspjela).
  • 401.2 - Logon failed due to server configuration (Prijava nije uspjela zbog konfiguracije poslužitelja).
  • 401.3 - Unauthorized due to ACL on resource (Bez autorizacije zbog ACL-a u resursu).
  • 401.4 - Authorization failed by filter (Filtar je odbio autorizaciju).
  • 401.5 - Authorization failed by ISAPI/CGI application (ISAPI/CGI aplikacija odbila je autorizaciju).
 • 403 - Forbidden (Zabranjeno).

  IIS 7.0 definira sljedeće kôdove HTTP statusa koji upućuju na specifične uzroke pogrešaka serije 403:
  • 403.1 - Execute access forbidden (Zabrana pristupa za izvršenje).
  • 403.2 - Read access forbidden (Zabrana pristupa za čitanje).
  • 403.3 - Write access forbidden (Zabrana pristupa za pisanje).
  • 403.4 - SSL required (Potreban je SSL).
  • 403.5 - SSL 128 required (Potreban je SSL 128).
  • 403.6 - IP address rejected (Odbijena IP adresa).
  • 403.7 - Client certificate required (Potreban je klijentski certifikat).
  • 403.8 - Site access denied (Pristup web-mjestu je odbijen).
  • 403.9 - Forbidden: Too many clients are trying to connect to the web server (Zabranjeno: previše se klijenata pokušava povezati s web-poslužiteljem).
  • 403.10 - Forbidden: web server is configured to deny Execute access (Zabranjeno: web-poslužitelj konfiguriran je tako da ne dopušta pristup radi izvršenja).
  • 403.11 - Forbidden: Password has been changed (Zabranjeno: lozinka je izmijenjena).
  • 403.12 - Mapper denied access (Komponenta za mapiranje odbila je pristup).
  • 403.13 - Client certificate revoked (Klijentski certifikat je povučen).
  • 403.14 - Directory listing denied (Popis direktorija je odbijen).
  • 403.15 - Forbidden: Client access licenses have exceeded limits on the web server (Zabranjeno: licence za klijentski pristup prekoračile su ograničenje web-poslužitelja).
  • 403.16 - Client certificate is untrusted or invalid (Klijentski certifikat nije pouzdan ili nije valjan).
  • 403.17 - Client certificate has expired or is not yet valid (Klijentski certifikat je istekao ili još nije valjan).
  • 403.18 - Cannot execute requested URL in the current application pool (Zahtijevani URL ne može se izvršiti u aktivnoj grupi aplikacija).
  • 403.19 - Cannot execute CGI applications for the client in this application pool (CGI aplikacije za klijenta ne mogu se izvršavati u ovoj grupi aplikacija).
  • 403.20 - Forbidden: Passport logon failed. (Zabranjeno: prijava putem putovnice nije uspjela).
  • 403.21 - Forbidden: Source access denied (Zabranjeno: pristup izvoru je odbijen).
  • 403.22 - Forbidden: Infinite depth is denied (Zabranjeno: neograničena dubina je zabranjena).
  • 403.502 - Forbidden: Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction limit reached (Zabranjeno: prevelik broj zahtjeva s jednog klijentskog IP-a; dostignuto je ograničenje dinamičkih IP-a).
 • 404 - Not found (Ne može se pronaći).

  IIS 7.0 definira sljedeće kôdove HTTP statusa koji upućuju na specifične uzroke pogrešaka serije 404:
  • 404.0 - Not found (Ne može se pronaći).
  • 404.1 - Site Not Found (Web-mjesto se ne može pronaći).
  • 404.2 - ISAPI or CGI restriction (Ograničenje ISAPI ili CGI).
  • 404.3 - MIME type restriction (Ograničenje vrste za MIME).
  • 404.4 - No handler configured (Rukovatelj nije konfiguriran).
  • 404.5 - Denied by request filtering configuration (Odbijeno od konfiguracije za filtriranje zahtjeva).
  • 404.6 - Verb denied (Glagol je odbijen).
  • 404.7 - File extension denied (Datotečni nastavak je odbijen).
  • 404.8 - Hidden namespace (Skriveno područje naziva).
  • 404.9 - File attribute hidden (Skriven atribut datoteke).
  • 404.10 - Request header too long (Zaglavlje zahtjeva predugačko).
  • 404.11 - Request contains double escape sequence (Zahtjev sadrži dvostruki prespojni slijed).
  • 404.12 - Request contains high-bit characters (Zahtjev sadrži znakove s većim brojem bita).
  • 404.13 - Content length too large (Sadržaj je predugačak).
  • 404.14 - Request URL too long (URL zahtjeva je predugačak).
  • 404.15 - Query string too long (Niz upita je predugačak).
  • 404.16 - DAV request sent to the static file handler (DAV zahtjev poslan je rukovatelju statičnim datotekama).
  • 404.17 - Dynamic content mapped to the static file handler via a wildcard MIME mapping (Dinamičan sadržaj mapiran je u rukovatelj statičnim datotekama putem MIME mapiranja sa zamjenskim znakom).
  • 404.18 - Querystring sequence denied (Slijed u nizu upita je odbijen).
  • 404.19 - Denied by filtering rule (Odbijeno pravilom filtriranja).
  • 404.20 - Too Many URL Segments (Previše segmenata URL-a)
 • 405 - Method Not Allowed (Metoda nije dopuštena).
 • 406 - Client browser does not accept the MIME type of the requested page (Klijentski preglednik ne dopušta vrstu MIME sadržaja koja se nalazi na zatraženoj stranici).
 • 408 - Request timed out (Zahtjev je prekoračio zadano vrijeme).
 • 412 - Precondition failed (Preduvjet nije ispunjen).

5xx – pogreška poslužitelja

Ti kôdovi HTTP statusa upućuju na činjenicu da poslužitelj ne može ispuniti zahtjev jer je naišao na pogrešku.

IIS 7.0 koristi sljedeće kôdove HTTP statusa poslužiteljske pogreške:
 • 500 - Internal server error (Interna pogreška poslužitelja).

  IIS 7.0 definira sljedeće kôdove HTTP statusa koji upućuju na specifične uzroke pogrešaka serije 500:
  • 500.0 - Module or ISAPI error occurred (Došlo je do pogreške modula ili ISAPI-ja).
  • 500.11 - Application is shutting down on the web server (Aplikacija na web-poslužitelju se zatvara).
  • 500.12 - Application is busy restarting on the web server (Aplikacija na poslužitelju zauzeta je ponovnim otvaranjem).
  • 500.13 - Web server is too busy (Web-poslužitelj je prezaposlen).
  • 500.15 - Direct requests for Global.asax are not allowed (Izravni zahtjevi za Global.asax nisu dopušteni).
  • 500.19 - Configuration data is invalid (Konfiguracijski podaci nisu valjani).
  • 500.21 - Module not recognized (Modul se ne može prepoznati).
  • 500.22 - An ASP.NET httpModules configuration does not apply in Managed Pipeline mode (ASP.NET httpModules konfiguracija ne primjenjuje se u načinu upravljanog kanala).
  • 500.23 - An ASP.NET httpHandlers configuration does not apply in Managed Pipeline mode (ASP.NET httpHandlers konfiguracija ne primjenjuje se u načinu upravljanog kanala.
  • 500.24 - An ASP.NET impersonation configuration does not apply in Managed Pipeline mode (Konfiguracija ASP.NET oponašanja ne primjenjuje se u načinu upravljanog kanala.
  • 500.50 - A rewrite error occurred during RQ_BEGIN_REQUEST notification handling. A configuration or inbound rule execution error occurred (Tijekom rukovanja obavijestima o događaju RQ_BEGIN_REQUEST došlo je do pogreške prebrisavanja. Došlo je do pogreške izvođenja konfiguracije ili ulaznih pravila).
   Napomena Ovdje se konfiguracija distribuiranih pravila očitava u ulaznim i izlaznim pravilima.
  • 500.51 - A rewrite error occurred during GL_PRE_BEGIN_REQUEST notification handling. A global configuration or global rule execution error occurred (Tijekom rukovanja obavijestima o događaju GL_PRE_BEGIN_REQUEST došlo je do pogreške prebrisavanja. Došlo je do pogreške izvršavanja globalne konfiguracije ili globalnog izvođenja pravila).
   Napomena Ovdje se očitava konfiguracija globalnih pravila.
  • 500.52 - A rewrite error occurred during RQ_SEND_RESPONSE notification handling. An outbound rule execution occurred (Tijekom rukovanja obavijestima o događaju RQ_SEND_RESPONSE došlo je do pogreške prebrisavanja. Došlo je do pogreške izvršavanja izlaznog pravila).

  • 500.53 - A rewrite error occurred during RQ_RELEASE_REQUEST_STATE notification handling. An outbound rule execution error occurred. The rule is configured to be executed before the output user cache gets updated (Tijekom rukovanja obavijestima o događaju RQ_RELEASE_REQUEST_STATE došlo je do pogreške prebrisavanja. Došlo je do pogreške izvršavanja izlaznog pravila. Pravilo je konfigurirano tako da se izvršava prije ažuriranja izlazne predmemorije).
  • 500.100 - Internal ASP error (Interna pogreška ASP-a).
 • 501 - Header values specify a configuration that is not implemented (Vrijednost zaglavlja navode konfiguraciju koja nije implementirana).
 • 502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy (Web-poslužitelj je primio odgovor koji nije valjan dok je funkcionirao kao pristupnik ili proxy). 

  IIS 7.0 definira sljedeće kôdove HTTP statusa koji upućuju na specifične uzroke pogrešaka serije 502:
  • 502.1 - CGI application timeout (Prekoračenje vremena CGI aplikacije).
  • 502.2 - Bad gateway: Premature Exit (Loš pristupnik: prerani izlaz).
  • 502.3 - Bad Gateway: Forwarder Connection Error (ARR) (Loš pristupnik: pogreška veze prosljeđivača (ARR)).
  • 502.4 - Bad Gateway: No Server (ARR) (Loš pristupnik: nema poslužitelja (ARR)).
 • 503 - Service unavailable (Servis nije dostupan).

  IIS 7.0 definira sljedeće kôdove HTTP statusa koji upućuju na specifične uzroke pogrešaka serije 503:
  • 503.0 - Application pool unavailable (Grupa aplikacija nije dostupna).
  • 503.2 - Concurrent request limit exceeded (Prekoračeno je ograničenje istodobnih zahtjeva).
  • 503.3 - ASP.NET queue full (Red čekanja za ASP.NET je popunjen)

Uobičajeni kôdovi HTTP statusa i uzroci

Sljedeća tablica navodi uzroke nekih uobičajenih kôdova HTTP statusa.
KôdOpisNapomene
200OK (U redu)IIS 7.0 uspješno je obradio zahtjev.
304Not modified (Nema izmjena) Klijentski preglednik zahtijeva dokument koji se već nalazi u predmemoriji i nije mijenjan od spremanja u predmemoriju. Klijentski preglednik koristi predmemorirani primjerak dokumenta umjesto preuzimanja dokumenta s poslužitelja.
400Bad request (Nevaljan zahtjev) Datoteka Http.sys onemogućuje IIS 7.0 u obradi zahtjeva zbog problema sa zahtjevom. Taj kôd HTTP statusa znači da zahtjev sadrži znakove ili sljedove koji nisu valjani ili da je zahtjev u sukobu sa sigurnosnim postavkama u datoteci Http.sys.
401.1Logon failed (Prijava nije uspjela)Pokušaj prijave nije uspio, vjerojatno zbog toga što korisničko ime ili lozinka nisu valjani. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942044 Poruka o pogrešci pri pokušaju pokretanja web-aplikacije koja je smještena u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 401.1 - Not Found" (HTTP pogreška 401.1 – ne može se pronaći) (Tekst je možda na engleskom)
401.2Logon failed due to server configuration (Prijava nije uspjela zbog konfiguracije poslužitelja)Taj kôd HTTP statusa upućuje na problem s postavkama konfiguracije za potvrdu autentičnosti na poslužitelju. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942043 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-stranici koja je smještena u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 401.2 - Unauthorized" (HTTP pogreška 401.2 – bez autorizacije) (Tekst je možda na engleskom)
401.3Unauthorized due to ACL on resource (Bez autorizacije zbog ACL-a u resursu).Taj kôd HTTP statusa upućuje na problem s dozvolama u NTFS sustavu datoteka. Do tog problema može doći čak i ako su dozvole za datoteku kojoj pokušavate pristupiti ispravne. Problem se, primjerice, pojavljuje ako IUSR račun nema pristup direktoriju C:\Winnt\System32\Inetsrv. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942042 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-stranici koja je smještena na poslužitelju s aplikacijom IIS 7.0: "HTTP Error 401.3 - Unauthorized" (HTTP pogreška 401.3 – bez autorizacije) (Tekst je možda na engleskom)
401.4Authorization failed by filter (Filtar je odbio autorizaciju)ISAPI filtar ne dopušta obradu zahtjeva zbog problema s autorizacijom. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942079 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 401.4 - Authorization failed by filter" (HTTP pogreška 401.4 – filtar je odbio autorizaciju) (Tekst je možda na engleskom)
401.5Authorization failed by ISAPI/CGI application (SAPI/CGI aplikacija odbila je autorizaciju).ISAPI aplikacija ili Common Gateway Interface (CGI) aplikacija ne dopušta obradu zahtjeva zbog problema s autorizacijom. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942078 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno na računalu s aplikacijom IIS 7.0: "HTTP Error 401.5 - Authorization failed by ISAPI/CGI application" (HTTP pogreška 401.5 – ISAPI/CGI aplikacija odbila je autorizaciju) (Tekst je možda na engleskom)
403.1Execute access forbidden (Zabrana pristupa za izvršenje)Nije dodijeljena dozvola za izvršenje odgovarajuće razine. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942065 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.1 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.1 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.2Read access forbidden (Zabrana pristupa za čitanje)Nije dodijeljena dozvola za čitanje odgovarajuće razine. Provjerite jeste li IIS 7.0 postavili tako da direktoriju daje dozvolu za čitanje. Uz to, ako koristite zadani dokumenti, provjerite postoji li on. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942036 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.2 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.2 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.3Write access forbidden (Zabrana pristupa za pisanje)Nije dodijeljena dozvola za pisanje odgovarajuće razine. Provjerite jesu li dozvole aplikacije IIS 7.0 i dozvole NTFS sustava datoteka postavljene tako da direktoriju dodjeljuju dozvolu pisanja. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942035 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.3 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.3 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.4SSL required (Potreban je SSL)Zahtjev je izvršen putem kanala koji nije siguran, a web-aplikacija zahtijeva vezu s protokolom SSL (Secure Sockets Layer). Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942070 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.4 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.4 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.5SSL 128 required (Potreban je SSL 128)Poslužitelj je konfiguriran tako da zahtijeva 128-bitno SSL šifriranje. Zahtjev, međutim, nije poslan pomoću 128-bitnog šifriranja. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942069 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-stranici koja je smještena u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.5 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.5 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.6IP address rejected (Odbijena IP adresa)Poslužitelj je konfiguriran tako da odbija pristup trenutnoj IP adresi. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942068 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.6 - IP Address Rejected" (403.6 – odbijena IP adresa) (Tekst je možda na engleskom)
403.7Potreban je klijentski certifikatPoslužitelj je konfiguriran tako da zahtijeva provjeru autentičnosti klijenta putem certifikata. Klijentski preglednik, međutim, ne sadrži odgovarajući klijentski certifikat. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942067 Poruka o pogrešci pri pokušaju pokretanja web-aplikacije koja je smještena na poslužitelju s aplikacijom IIS 7.0: "HTTP Error 403.7 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.7 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.8Site access denied (Pristup web-mjestu je odbijen)Poslužitelj je konfiguriran tako da odbija zahtjeve utemeljene na DNS (Domain Name System) nazivu klijentskog računala. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942066 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.8 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.8 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.12Mapper denied access (Komponenta za mapiranje odbila je pristup).Stranica kojoj želite pristupiti zahtijeva klijentski certifikat. Korisničkom ID-u koji je mapiran u klijentski certifikat zabranjen je pristup datoteci. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942064 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.12 - Client Certificate Denied" (HTTP pogreška 403.12 – klijentski certifikat je odbijen) (Tekst je možda na engleskom)
403.13Client certificate revoked (Klijentski certifikat je povučen)Klijentski preglednik pokušava upotrijebiti klijentski certifikat koji je ustanova za izdavanje certifikata povukla. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942063 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.13 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.13 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.14Directory listing denied (Popis direktorija je odbijen)Poslužitelj nije konfiguriran za prikaz popisa direktorija sa sadržajem, a zadani dokument nije postavljen. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942062 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.14 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.14 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.16Client certificate is untrusted or invalid (Klijentski certifikat nije pouzdan ili nije valjan)Klijentsko računalo pokušava koristiti klijentski certifikat koji poslužitelj na kojemu se izvodi IIS 7.0 ne smatra pouzdanim ili certifikat koji nije valjan. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942061 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.16 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.16 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.17Client certificate has expired or is not yet valid (Klijentski certifikat je istekao ili još nije valjan).Klijentski preglednik pokušava upotrijebiti klijentski certifikat koji je istekao ili još nije valjan. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942038 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-stranici koja je smještena u aplikaciji Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 403.17 (Forbidden) - The client certificate has expired" (HTTP pogreška 403.17 (zabranjeno) – klijentski certifikat je odbijen) (Tekst je možda na engleskom)
403.18Cannot execute requested URL in the current application pool (Zahtijevani URL ne može se izvršiti u aktivnoj grupi aplikacija).Konfigurirana je prilagođena stranica pogreške koja se nalazi u grupi aplikacija različitoj od grupe aplikacija kojoj zatraženi URL pripada. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942037 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.18 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.18 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
403.19Cannot execute CGI applications for the client in this application pool (CGI aplikacije za klijenta ne mogu se izvršavati u ovoj grupi aplikacija).Identitet grupe aplikacija ne sadrži korisničko pravo Zamjena tokena razine procesa. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942048 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 403.19 - Forbidden" (HTTP pogreška 403.19 – zabranjeno) (Tekst je možda na engleskom)
404.0Not found (Ne može se pronaći)Datoteka koju pokušavate otvoriti premještena je ili ne postoji. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942041 Poruka o pogrešci pri pokušaju otvaranja web-stranice koja je smještena u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.0 - Not Found" (HTTP pogreška 401.4 – ne može se pronaći) (Tekst je možda na engleskom)
404.2ISAPI or CGI restriction (Ograničenje ISAPI ili CGI)Zatraženi ISAPI ili CGI resurs ograničen je na računalu. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942040 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-stranici koja je smještena na računalu s aplikacijom IIS 7.0: "HTTP Error 404.2 - Not Found" (HTTP pogreška 404.2 – ne može se pronaći) (Tekst je možda na engleskom)
404.3MIME type restriction (Ograničenje vrste za MIME). Aktivno MIME mapiranje za zatraženu vrstu nastavka nije valjano ili nije konfigurirano Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942032 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno na poslužitelju s aplikacijom Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 404.3 - Not Found" (HTTP pogreška 404.3 – ne može se pronaći) (Tekst je možda na engleskom)
404.4No handler configured (Rukovatelj nije konfiguriran). Datotečni nastavak zatraženog URL-a ne sadrži rukovatelj koji je konfiguriran za obradu zahtjeva na web-poslužitelju. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942052 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.4 - Not Found" (HTTP pogreška 404.4 – ne može se pronaći) (Tekst je možda na engleskom)
404.5Denied by request filtering configuration (Odbijeno od konfiguracije za filtriranje zahtjeva). Zatraženi URL sadrži slijed znakova koji poslužitelj blokira. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942053 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.5 - URL Sequence Denied" (HTTP pogreška 404.5 – slijed URL-a odbijen) (Tekst je možda na engleskom)
404.6Verb denied (Glagol je odbijen) Zahtjev je upućen putem HTTP glagola koji nije konfiguriran ili nije valjan. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942046 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.6 - VERB_DENIED" (HTTP pogreška 404.6 – GLAGOL JE ODBIJEN) (Tekst je možda na engleskom)
404.7File extension denied (Datotečni nastavak je odbijen). Zatraženi datotečni nastavak nije dopušten. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942045 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-stranici koja je smještena u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED" (HTTP pogreška 404.7 – DATOTEČNI_NASTAVAK_ODBIJEN) (Tekst je možda na engleskom)
404.8Hidden namespace (Skriveno područje naziva). Zatraženi je URL odbijen zbog toga što je direktorij skriven. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942047 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-stranici koja je smještena u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE" (HTTP pogreška 404.8 – SKRIVENO_PODRUČJE_NAZIVA) (Tekst je možda na engleskom)
404.9File attribute hidden (Skriven atribut datoteke) Zatražena datoteka je skrivena. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942049 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.9 - File Attribute Hidden" (HTTP pogreška 404.9 – skriven atribut datoteke) (Tekst je možda na engleskom)
404.10Request header too long (Zaglavlje zahtjeva predugačko) Zahtjev je odbijen jer su zaglavlja zahtjeva predugačka. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942077 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno na poslužitelju s aplikacijom Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 404.10 - REQUEST_HEADER_TOO_LONG" (HTTP pogreška 404.10 – ZAGLAVLJE_ZAHTJEVA_JE_PREDUGAČKO) (Tekst je možda na engleskom)
404.11Request contains double escape sequence (Zahtjev sadrži dvostruki prespojni slijed) Zahtjev sadrži dvostruki prespojni slijed. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942076 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.11 - URL_DOUBLE_ESCAPED" (HTTP pogreška 404.11 – URL_S_DVOSTRUKIM_PRESPAJANJEM) (Tekst je možda na engleskom)
404.12Request contains high-bit characters (Zahtjev sadrži znakove s većim brojem bita) Zahtjev sadrži znakove s većim brojem bitova, a poslužitelj je konfiguriran tako da to ne dopušta. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942075 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.12 - URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS" (HTTP pogreška 404.12 – URL_S_VIŠEBITNIM_ZNAKOVIMA) (Tekst je možda na engleskom)
404.13Content length too large (Sadržaj je predugačak) Zahtjev sadrži zaglavlje s duljinom sadržaja. Vrijednost tog zaglavlja veća je od ograničenja postavljenog na poslužitelju. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942074 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno na poslužitelju s aplikacijom Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 404.13 - CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE" (HTTP pogreška 404.13 – DULJINA_SADRŽAJA_PREVELIKA) (Tekst je možda na engleskom)
404.14Request header too long (Zaglavlje zahtjeva predugačko) Zatraženi URL prekoračuje ograničenje postavljeno na poslužitelju. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942073 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.14 - URL_TOO_LONG" (HTTP pogreška 404.14 – URL_JE PREDUG) (Tekst je možda na engleskom)
404.15Query string too long (Niz upita je predugačak) Zahtjev sadrži niz upita koji je dulji od ograničenja postavljenog na poslužitelju. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942071 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno na poslužitelju s aplikacijom IIS 7.0: "HTTP Error 404.15 - Not Found" (HTTP pogreška 404.15 – ne može se pronaći) (Tekst je možda na engleskom)
404.17Dynamic content mapped to the static file handler (Dinamičan sadržaj mapiran je u rukovatelj statičnim datotekama) Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
2019689 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 404.17 - Not Found" (HTTP pogreška 404.17 – ne može se pronaći) (Tekst je možda na engleskom)
405.0Method Not Allowed (Metoda nije dopuštena). Zahtjev je upućen putem HTTP metode koja nije valjana. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942051 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno na poslužitelju s aplikacijom Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 405.0 - Method not allowed" (HTTP pogreška 405.0 – metoda nije dopuštena) (Tekst je možda na engleskom)
406.0Invalid MIME type (Vrsta MIME sadržaja nije dopuštena) Zahtjev je upućen putem zaglavlja za prihvaćanje koje sadrži MIME vrijednost koja nije dopuštena. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942050 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno na poslužitelju s aplikacijom Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 406 - Not Acceptable" (HTTP pogreška 406 – nije prihvatljivo) (Tekst je možda na engleskom)
412.0Precondition failed (Preduvjet nije ispunjen) Zahtjev je upućen putem zaglavlja IF-Match koje sadrži vrijednost koja nije dopuštena. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942056 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji Internet Information Services (IIS) 7.0: "HTTP Error 412 - Precondition failed" (HTTP pogreška 412 – preduvjet nije zadovoljen) (Tekst je možda na engleskom)
500Internal server error (Interna pogreška poslužitelja) Taj kôd HTTP statusa može se pojaviti zbog mnogih uzroka na strani poslužitelja. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942031 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP 500.0 - Internal Server Error" (HTTP pogreška 500 – interna pogreška poslužitelja) (Tekst je možda na engleskom)
500.11Application is shutting down on the web server (Aplikacija na web-poslužitelju se zatvara) Zahtjev nije obrađen jer se odredišna grupa aplikacija zatvara. Pričekajte dovršetak zatvaranja, a zatim ponovo uputite zahtjev. Ako se problem nastavi pojavljivati, web-aplikacija možda ima problem koji joj onemogućuje pravilno zatvaranje.
500.12Application is busy restarting on the web server (Aplikacija na poslužitelju zauzeta je ponovnim otvaranjem) Zahtjev nije obrađen jer se odredišna grupa aplikacija ponovo otvara. Taj kôd HTTP statusa trebao bi nestati nakon osvježavanja stranice. Ako s taj kôd HTTP statusa ponovo pojavi nakon osvježavanja stranice, uzrok problema možda je antivirusni softver koji skenira datoteku Global.asa. Ako se problem nastavi pojavljivati, web-aplikacija možda ima problem koji joj onemogućuje pravilno ponovno pokretanje.
500.13Web server is too busy (Web-poslužitelj je prezaposlen) Zahtjev nije obrađen jer je poslužitelj prezaposlen da bi primio nove ulazne zahtjeve. Taj kôd HTTP statusa obično znači da je broj istodobnih ulaznih zahtjeva veći od broja koji web-aplikacija IIS 7.0 može obraditi. Problem se može pojaviti zbog toga što su postavke za konfiguraciju performansi postavljene prenisko, zbog toga što hardver nije zadovoljavajući ili zbog uskog grla u web-aplikaciji IIS 7.0. Najčešći način otklanjanja te poteškoće je generiranje datoteke ispisa stanja memorije procesa u aplikaciji IIS 7.0 u trenutku nastanka pogreške, nakon čega slijedi ispravljanje pogrešaka u datoteci ispisa stanja.
500.15Direct requests for Global.asax are not allowed (Izravni zahtjevi za Global.asax nisu dopušteni) Podnesen je izravan zahtjev za datoteku Global.asa ili Global.asax. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942030 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 500.15 - Direct request for global.asa are not allowed" (HTTP pogreška 500.15 – Izravni zahtjevi za Global.asa nisu dopušteni). (Tekst je možda na engleskom)
500.19Configuration data is invalid (Konfiguracijski podaci nisu valjani) Taj kôd HTTP statusa pojavljuje se zbog problema s povezanom datotekom Applicationhost.config ili povezanom datotekom Web.config. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942055 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP 500,19 - Internal Server Error" (HTTP pogreška 500 – interna pogreška poslužitelja) (Tekst je možda na engleskom)
500.100Internal ASP error (Interna pogreška ASP-a) Tijekom obrade ASP (Active Server Pages) stranice došlo je do pogreške. Podrobnije informacije o pogrešci možete dobiti tako da onemogućite neslužbene poruke o HTTP pogreškama u internetskom pregledniku. Uz to, zapisnik aplikacije IIS može prikazati broj pogreške ASP-a koja odgovara pogrešci koja se pojavila. Dodatne informacije o porukama o pogreškama ASP-a i njihovom značenju potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
294271 Kôdovi pogrešaka ASP-a (Tekst je možda na engleskom)
501.0Not implemented (Ne primjenjuje se) Klijentski preglednik šalje glagol HTTP-Trace, a poslužitelj nije konfiguriran za obradu tog glagola. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942058 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 501.0 - Not Implemented" (HTTP pogreška 501.0 – ne primjenjuje se) (Tekst je možda na engleskom)
502.1CGI application timeout (Prekoračenje vremena CGI aplikacije) CGI aplikacija ne vraća valjan HTTP odziv u konfiguracijom određeno vremenskom rasponu. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942059 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 502.1 - Bad Gateway" (HTTP pogreška 502.1 – loš pristupnik) (Tekst je možda na engleskom)
502.2Bad gateway: Premature Exit (Loš pristupnik: prerani izlaz)CGI aplikacija vraća HTTP odziv koji nije valjan poslužitelju na kojemu se izvodi IIS 7.0. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
942057 Poruka o pogrešci pri pokušaju posjeta web-mjestu koje je smješteno u aplikaciji IIS 7.0: "HTTP Error 502.2 - Bad Gateway" (HTTP pogreška 502.2 – loš pristupnik) (Tekst je možda na engleskom)
503.0Service Unavailable (Servis nije dostupan) Zahtjev je poslan grupi aplikacija koja je trenutno zaustavljena ili privremeno onemogućena. Da biste riješili problem, provjerite je li odredišna grupa aplikacija pokrenuta. Zapisnik događaja može vam dati informacije o razlogu zaustavljanja ili onemogućavanja aplikacije.
503.2Concurrent request limit exceeded (Prekoračeno je ograničenje istodobnih zahtjeva) Svojstvo appConcurrentRequestLimit postavljeno je na vrijednost nižu od trenutnog broja istodobnih zahtjeva. IIS 7.0 ne dopušta veći broj istodobnih zahtjeva od onog postavljenog u svojstvu appConcurrentRequestLimit.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije o definicijama kôdova HTTP statusa potražite na sljedećem web-mjestu konzorcija World Wide Web Consortium (W3C): Microsoft nudi popis neovisnih proizvođača s podacima za kontakt da bi vam pomogao pri pronalaženju tehničke podrške. Ti se podaci za kontakt mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost podataka za kontakt drugih proizvođača.
Svojstva

ID članka: 943891 - posljednja izmjena: 28. pro 2012. - verzija: 1

Povratne informacije