Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Postavljanje internetskih računa e-pošte u programu Outlook 2007 ili 2003

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Ako ste korisnik paketa Small Business, dodatne resurse za otklanjanje poteškoća i učenje potražite na web-mjestu Podrška za Small Business.


Rješenje
Pogledajte rješenje za Outlook 2010 (Tekst je možda na engleskom)

Morate ispravno konfigurirati informacijski servis za internetsku e-poštu za slanje i primanje poruka u programu Outlook. Da biste to učinili, morate imati sljedeće informacije o svom računu e-pošte da biste ga ručno konfigurirali u programu Outlook. Ako je potrebno, obratite se svom ISP-u ili pregledajte popis ISP-ova naveden u nastavku kako biste dobili sljedeće informacije:
 • Vaša puna adresa e-pošte.
 • Vrsta računa e-pošte: POP3, IMAP ili HTTP.
 • Vaše korisničko ime.
 • Vaša lozinka.
 • Naziv ili adresa SMTP poslužitelja.
 • Naziv ili adresa POP3 poslužitelja.
 • Je li potrebna sigurna provjera autentičnosti lozinke (SPA)?
 • Broj priključka koji se koristi za SMTP. (Većina ISP-ova koristi priključak 25.)
  • Je li šifriranje (SSL je najučestalije) potrebno za taj priključak?
 • Broj priključka koji se koristi za POP3. (Većina ISP-ova koristi priključak 110.)
  • Je li vam potrebno šifriranje (SSL je najučestalije) za taj priključak?
 • Zahtijeva li poslužitelj odlazne e-pošte (SMTP) provjeru autentičnosti?
  • Ako zahtijeva, koristite li moje uobičajeno ime i lozinku za e-poštu?

Da biste konfigurirali informacijski servis za internetsku e-poštu, koristite jedan od sljedećih načina, ovisno o tome koju verziju programa Outlook imate.
 

Videozapis: Povezivanje programa Outlook s osobnim računom e-pošte (videozapis je na engleskom) 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Accounts Settings (Postavke računa).
 3. Na kartici Email (E-pošta) kliknite New (Novo).
 4. U dijaloškom okviru Add New Email Account (Dodaj novi račun e-pošte) kliknite Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili HTTP, a zatim kliknite Next (Dalje).
 5. Konfigurirajte novi račun e-pošte. Novi račun e-pošte možete konfigurirati automatski ili ručno. 
  • Da biste novi račun e-pošte konfigurirali automatski, slijedite ove korake u odjeljku Auto Account Setup (Automatsko postavljanje računa) u dijaloškom okviru Add New Email Account (Dodaj novi račun e-pošte):
   1. U okvir Your Name (Vaše ime) upišite svoje puno ime.
   2. U okvir Email Address (Adresa e-pošte) upišite svoju adresu e-pošte. 

    Taj vam podatak daje vaš ISP. Adresa e-pošte obično se sastoji od kombinacije imena i prezimena i naziva vašeg ISP-a, odvojenih znakom "pri" ili eng. "at" (@) i točkama. 

    Sanja Grcic, primjerice, koristi ISP s nazivom Contoso.com. ISP može dodijeliti adresu e-pošte sgrcic@contoso.com.
   3. U okvir Password (Lozinka) upišite lozinku koju ste dobili od ISP-a.
   4. U okvir Retype Password (Ponovni upis lozinke) ponovno upišite lozinku, a zatim kliknite Next (Dalje) da biste započeli postupak automatskog postavljanja računa.

    Outlook 2007 pokušat će automatski konfigurirati postavke računa i postavke poslužitelja. Ako je račun uspješno konfiguriran, dijaloški okvir Add New Email Account (Dodaj novi račun e-pošte) pokazuje da je račun uspješno stvoren. Taj dijaloški okvir naznačuje i vrstu poslužitelja e-pošte s kojim ste uspješno povezani. 
   5. Kliknite Finish (Završi), a zatim Close (Zatvori) da biste dovršili postavljanje računa.

    Napomena Ako automatska konfiguracija ne uspijeva, račun morate konfigurirati ručno.
  • Da biste konfigurirali novi račun e-pošte ručno, u dijaloškom okviru Add New E-mail Account (Dodaj novi račun e-pošte) slijedite ove korake:
   1. Kliknite da biste potvrdili okvir Manually configure server settings or additional server types (Ručno podesi postavke poslužitelja i dodatne vrste poslužitelja), a zatim kliknite Next (Dalje).
   2. Kliknite Internet Email (Internetska e-pošta), a zatim Next (Dalje).
   3. U odjeljku User Information (Podaci o korisniku) slijedite ove korake:
    1. U okvir Your Name (Vaše ime) upišite svoje puno ime.
    2. U okvir Email Address (Adresa e-pošte) upišite svoju punu adresu e-pošte.

     Taj vam podatak daje vaš ISP. Adresa e-pošte obično se sastoji od kombinacije imena i prezimena i naziva vašeg ISP-a, odvojenih znakom "pri" ili eng. "at" (@) i točkama. 

     Sanja Grcic, primjerice, koristi ISP s nazivom Contoso.com. ISP može dodijeliti adresu e-pošte sgrcic@contoso.com.
   4. U odjeljku Server Information (Informacije o poslužitelju) u okviru Account Type (Vrsta računa) kliknite vrstu računa e-pošte koji imate.
    • Ako ste kliknuli POP3 ili IMAP u okviru Account Type (Vrsta računa), slijedite ove korake:
     1. U okvir Incoming mail server (Poslužitelj za ulaznu poštu) upišite naziv poslužitelja. Na tom se poslužitelju nalaze vaše poruke prije nego što ih preuzmete na računalo. Upišite naziv poslužitelja malim slovima. Naziv može biti u obliku "mail.contoso.com." Naziv može biti i u obliku IP adrese, primjerice 172.12.0.0.
     2. U okvir Outgoing mail server (SMTP) (Poslužitelj za izlaznu poštu (SMTP)) upišite naziv poslužitelja za izlaznu poštu. Upišite naziv poslužitelja malim slovima. Naziv može biti u obliku "mail.contoso.com." Naziv može biti i u obliku IP adrese, primjerice 172.12.0.0.
    • Ako ste kliknuli HTTP u okviru Account Type (Vrsta računa), slijedite ove korake:
     1. U okviru HTTP Service Provider (Davatelj HTTP usluge) kliknite odgovarajući davatelj usluge za ovaj račun. Primjerice, kliknite jedno od sljedećeg:
      • Hotmail
      • MSN
      • Ostalo
     2. Ako ste kliknuli Other (Ostalo) u okviru HTTP Service Provider (Davatelj HTTP usluge), upišite URL adresu poštanskog sandučića u okvir Server URL (URL poslužitelja).
   5. U odjeljku Logon Information (Podaci za prijavu) slijedite ove korake:
    1. U okvir User Name (Korisničko ime) upišite korisničko ime. Korisničko ime obično je dio adrese e-pošte koji se nalazi lijevo od znaka @.
    2. U okvir Password (Lozinka) upišite lozinku koju ste dobili od ISP-a.
    3. Ako želite da Outlook zapamti lozinku vašeg računa e-pošte, kliknite za potvrdu okvira Remember password (Zapamti lozinku).
   6. Ako to vaš ISP zahtijeva, kliknite za potvrdu Require logon using Secure Password Authentication (SPA) (Zahtijevaj prijavu pomoću sigurne provjere autentičnosti lozinke (SPA)) za prijavu pomoću sigurne provjere autentičnosti lozinke.
   7. Kliknite Test Account Settings (Testiranje postavki računa). Ta značajka poziva dijaloški okvir koji na detaljan način prikazuje svaku fazu testiranja konfiguracije koju ste unijeli. Kada kliknete Test Account Settings(Testiranje postavki računa), izvršit će se sljedeći postupak:
    • Potvrđuje se povezanost sustava s internetom.
    • Prijavljeni ste na SMTP poslužitelj.
    • Prijavljeni ste na POP3 poslužitelj.
    • Određuje se je li najprije potrebna prijava na POP3 poslužitelj. Ako je potrebna, Outlook automatski postavlja mogućnost Log on to incoming mail server before sending mail (Prijavi se na ulazni poštanski poslužitelj prije slanja pošte).
    • Šalje se probna poruka. Ova poruka objašnjava sve promjene koje je Outlook učinio početnom postavljanju.
   8. Ako želite dodatno izmijeniti račun e-pošte, kliknite More Settings (Dodatne postavke) da biste otvorili dijaloški okvir Internet Email Settings (Postavke internetske e-pošte).
   9. Kliknite Next (Dalje), a zatim Finish (Završi).
 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite za odabir stavke Email Accounts (Računi e-pošte).
 3. U dijaloškom okviru Email Accounts (Računi e-pošte) kliknite za odabir mogućnosti Add a new Email Account (Dodaj novi račun e-pošte), a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. U dijaloškom okviru Server Type (Vrsta poslužitelja) kliknite POP3, a zatim Next (Dalje).
 5. U okvir E-mail Accounts (Računi e-pošte) unesite zatražene podatke, vodeći se sljedećim smjernicama:
  1. Podaci o korisniku
   • Your Name (vaše ime): Trebali biste upisati svoje puno ime i prezime.
   • Adresa e-pošte: Taj vam podatak daje vaš ISP. Adresa e-pošte obično se sastoji od kombinacije imena i prezimena i naziva vašeg ISP-a, odvojenih znakom "pri" ili eng. "at" (@) i točkama. Zrinka Makovac, primjerice, koristi ISP s nazivom Adatum.net. ISP može dodijeliti adresu e-pošte ZrinkaM@adatum.net.
  2. Podaci za prijavu
   • User Name (korisničko ime): Obično je riječ o onom dijelu adrese e-pošte koji se nalazi lijevo od znaka @.
   • Password (lozinka): Unesite lozinku koju ste dobili od ISP-a.
   • Možete potvrditi okvir kako bi Outlook zapamtio lozinku računa e-pošte.
  3. Podaci o poslužitelju
   • Poslužitelj za ulaznu poštu (POP3): To je naziv POP3 poslužitelja na kojem se vaše poruke nalaze prije nego što ih preuzmete na računalo.
   • Poslužitelj za izlaznu poštu (SMTP): To je naziv poslužitelja odlazne e-pošte. Unesite nazive poslužitelja malim slovima u odjeljak Poslužitelj ulazne e-pošte i Poslužitelj odlazne e-pošte. Nazivi mogu biti u obliku mail.adatum.net ili u obliku IP adrese, primjerice 168.192.10.1.
 6. Kliknite Test Account Settings (Testiranje postavki računa). Ovo je nova mogućnost u programu Outlook. Ta značajka poziva dijaloški okvir koji na detaljan način prikazuje svaku fazu testiranja konfiguracije koju ste upravo unijeli. Kada kliknete Test Account Settings(Testiranje postavki računa), dogodit će se sljedeće:
  • Potvrđuje se povezivanje sustava s internetom.
  • Prijavljeni ste na SMTP poslužitelj.
  • Prijavljeni ste na POP3 poslužitelj.
  • Određuje se je li najprije potrebna prijava na POP3 poslužitelj. Ako je potrebna, Outlook automatski postavlja Log on to incoming mail server before sending mail (Prijavi se na ulazni poštanski poslužitelj prije slanja pošte).
  • Šalje se probna poruka. Ova poruka objašnjava sve promjene koje je Outlook učinio vašem početnom postavljanju.
 7. Kliknite More Settings (Dodatne postavke). Otvorit će se dijaloški okvir Internet Email Settings (Postavke internetske e-pošte), gdje možete dodatno mijenjati svoj internetski račun e-pošte.
Ako želite postaviti račun servisa Hotmail u programu Outlook, Outlook Hotmail Connector omogućuje besplatno rješenje za upravljanje vašim Windows Live Hotmail porukama e-pošte, kalendarom i kontaktima iz programa Outlook 2003, 2007 i 2010 bez ikakve naknade.

Možete preuzeti Outlook Hotmail Connector iz Microsoftova centra za preuzimanje:


Napomena: Informacije o tome kako koristiti Microsoft Office Outlook Hotmail Connector potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:


Dodatne informacije

Podaci koje ste unijeli u odjeljku "Konfiguriranje informacijskog servisa za internetsku e-poštu" unose se na veći broj kartica u dijaloškom okviru

Postavke internetske e-pošte. Ondje ujedno i mijenjate svoj internetski račun e-pošte.

Na kartici Općenito možete preimenovati naziv svog računa e-pošte.
 • Mail Account (Poštanski račun): Unesite naziv računa.
 • Organization (Organizacija): Naziv tvrtke u kojoj radite – ne morate ga unijeti.
 • Reply E-mail (E-pošta za odgovor): Ovo upisujete samo ako želite da se odgovori na vaše poruke šalju na neku drugu adresu e-pošte.
Kartica Izlazni poslužitelj je nova mogućnost u programu Outlook. Gumb Test Account Settings (Testiranje postavki računa) postavlja sva obavezna polja na toj kartici.
Napomena Ovaj gumb nije dostupan na toj kartici u programu Outlook 2007. Ova značajka dostupna je u dijaloškom okviru Account Settings (Postavke računa). Da biste pronašli tu značajku, kliknite račun, a zatim Change (Promijeni).
 • Potvrdni okvir My outgoing server (SMTP) requires authentication (Izlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti): Potvrdite okvir da biste uključili ovu postavku i odabrali vrstu provjere autentičnosti pri prijavi koju poslužitelj zahtijeva.
 • Potvrdni okvir Log on using Secure Password Authentication (SPA) (Prijava korištenjem Sigurne provjere autentičnosti lozinke (SPA). Potvrdite ovaj okvir samo ako vas ISP uputi da to učinite. Ovu postavku koriste rijetki davatelji usluga.
 • Potvrdni okvir Log on to incoming mail server before sending mail (Prijavi se na ulazni poštanski poslužitelj prije slanja pošte). Mnogo ISP-ova zahtijeva da najprije primite poruke. To podrazumijeva da ste autorizirani korisnik i ne koristite ISP za slanje neželjenih komercijalnih poruka (SPAM) primateljima koji to ni ne slute.
 1. Odjeljak Connection (Veza)

  Na kartici Veza nalaze se podaci o načinu na koji se povezujete s poslužiteljem za e-poštu. Tri su načina povezivanja s ISP-ovim poslužiteljem za e-poštu. Odaberite odgovarajuću vrstu veze s popisa u ovome odjeljku.
  1. Connect using my local area network (LAN)(Poveži korištenjem lokalne mreže (LAN)): Takva vam veza omogućuje prijavu na poslužitelj za e-poštu putem postojeće mrežne veze. Mrežna konfiguracija koju koristite morala bi podržavati pristup Internetu. Dodatne pojedinosti potražite od svog administratora mreže.
  2. Connect using my phone line (Poveži korištenjem telefonske veze): Servis internetske pošte u ovom će slučaju potražiti pozivnu mrežnu vezu radi prijave na račun vašeg ISP-a. Kada se prijavite na račun svog ISP-a, servis internetske pošte pokušat će se povezati s poslužiteljem za e-poštu vašeg ISP-a. Ako odjeljak nije dostupan (zasivljen je), vjerojatno na vašem računalu nije instalirana značajka Microsoft Windows Dialup Networking. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Ako značajka Dialup Networking nije instalirana" u ovom članku.
  3. Connect Using Internet Explorer's or a 3rd Party Dialer(Poveži korištenjem telefonskog pomoćnika (Internet Explorerovog ili drugog)): Kliknete li i odaberete ovu mogućnost, Outlook će se poslužiti zadanim i otprije konfiguriranim načinom povezivanja.
 2. Odjeljak Modem
  1. Nakon što kliknete Connect using my phone line (Poveži korištenjem telefonske veze), morat ćete definirati pozivnu mrežnu vezu koja će se koristiti. Možete odabrati postojeću vezu s popisa, a možete i kliknuti Add (Dodaj) da biste stvorili novu vezu.
  2. Da biste uredili svojstva veze, odaberite željenu vezu korištenjem okvira s padajućim popisom, a zatim kliknite Properties (Svojstva). Na taj ćete način otvoriti stranicu sa svojstvima postojećih veza.
Na kartici Napredno možete postaviti priključke POP3 i SMTP poslužitelja, odrediti hoće li poslužitelj zahtijevati sigurnu vezu i definirati postavke isteka vremena za poslužitelj i postavke isporuke. Postavke isporuke omogućuju čitanje poruke, no poruka ostaje na poslužitelju određeno vrijeme. Ova je značajka osobito korisna ako koristite isti račun e-pošte na više računala.


U sljedećim informacijama navode se četiri načina slanja i primanja internetske e-pošte.
 • Pritisak tipke F9 na tipkovnici: Ako pritisnete tipku F9, provjerava se vrsta veze i zatim se prenose poruke iz mape s izlaznom poštom i preuzimaju se poruke s poslužitelja. Ako ste povezani putem LAN veze, poruke protječu bez drugih dijaloških okvira. Ako se povežete s ISP-om putem modema, pokreće se pozivna mrežna veza i uspostavlja se veza. Poruke se prenose iz mape s izlaznom poštom i preuzimaju s poslužitelja za e-poštu.
 • Na izborniku Tools (Alati) pokažite na Send/Receive (Šalji/primi), a zatim kliknite Send/Receive All (Šalji/primi sve) ili kliknite naziv računa e-pošte: Možete odabrati samo slanje poruka. Na izborniku Tools (Alati) pokažite na Send/Receive (Šalji/primi), a zatim kliknite Send all (Šalji sve). Korištenjem ove mogućnosti ne preuzimaju se poruke s poslužitelja. Ako kliknete Send/Receive (Šalji/primi) na izborniku Tools (Alati) i imate više računa e-pošte, možete odabrati račun e-pošte koji želite koristiti.
 • Na alatnoj traci "Standard" kliknite Send/Receive (Šalji/primi): Ako kliknete gumb Send/Receive (Šalji/primi) na alatnoj traci "Standard", to je isto kao kada pritisnete tipku F9 na tipkovnici.
 • U programu Microsoft Outlook 2002 povežite se pomoću odabira Work With Headers (Rad sa zaglavljima) na izborniku. Da biste radili sa zaglavljima, a ne s punim porukama, koristite naredbe navedene ispod stavke Work With Headers (Rad sa zaglavljima), koja je podizbornik stavke Send/Receive (Šalji/primi) na izborniku Tools (Alati). U programima Microsoft Office Outlook 2007 i Outlook 2003 povežite se pomoću naredbi koje se odnose na zaglavlja. Da biste radili sa zaglavljima, a ne s punim porukama, koristite naredbe koje se odnose na zaglavlja koje su navedene ispod stavke Send/Receive (Šalji/primi) na izborniku Tools (Alati). Pomoću značajke Udaljena pošta možete pregledati zaglavlja i zatim označiti poruke koje želite primiti, kopirati ili izbrisati. Tijekom korištenja udaljene pošte možete sastavljati poruke i slati ih u mapu s izlaznom poštom u bilo kojem trenutku te slati i primati poruke kada se povežete s poštanskim sandučićem. Pomoću ove značajke možete zadržati poruke na poslužitelju.
Dodatne informacije o udaljenoj pošti i radu sa zaglavljima u programu Outlook 2002 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem
296080 Opis značajke Udaljena pošta, značajke Izvanmrežne mape i značajke Izvanmrežni rad u programu Outlook 2002 (Tekst je možda na engleskom)
Da biste koristili modemsku vezu, morate instalirati i konfigurirati značajku Dialup Networking koja je dio sustava Microsoft Windows. Vaš ISP vam daje sljedeće podatke:
 1. User Name (korisničko ime):
 2. Password (lozinka):
 3. Lokalni pozivni broj
 4. Naziv glavnog računala i domene
 5. IP adresa DNS poslužitelja
 6. Način provjere autentičnosti (koristi li se prozor terminala)
Od ISP-a možete dobiti i IP adresu te IP masku podmreže. Ove neobavezne stavke potrebne su samo ako vam davatelj usluga daje namjensku IP adresu za korištenje pri svakom pozivanju.

Detaljnije informacije o konfiguriranju značajke Dialup Networking u operacijskom sustavu Microsoft Windows 9x potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
138789 Povezivanje s internetom u sustavima Windows 95 i Windows 98 (Tekst je možda na engleskom)
Reference

Preporučujemo da informacije o točnim nazivima poslužitelja za ulaznu i izlaznu poštu i postavkama koje trebate koristiti pri konfiguriranju internetskog računa e-pošte u programu Outlook potražite kod svog davatelja internetskih usluga (ISP). Popis koji je ovdje naveden sadrži samo informacije za neke davatelje internetskih usluga u Sjedinjenim Američkim Državama i možda nije ažuriran.Nazivi i postavke poslužitelja za ulaznu poštu (POP3):

Naziv davateljaNaziv poslužiteljaPriključakSPASSLAuthRequired
AOLpop.aol110ISKLJUČENOISKLJUČENOUKLJUČENO
AT&T Yahoopop.att.yahoo.com995ISKLJUČENOUKLJUČENOUKLJUČENO
Charterpop.charter.net110ISKLJUČENOISKLJUČENOUKLJUČENO
Comcastmail.comcast.net995ISKLJUČENOUKLJUČENOUKLJUČENO
Coxpop.[insert region].cox.net110ISKLJUČENOISKLJUČENOISKLJUČENO
Gmailpop.gmail.com995ISKLJUČENOUKLJUČENOUKLJUČENO
Junopop.juno.com110ISKLJUČENOISKLJUČENOISKLJUČENO
Microsoft Livepop3.live.com995ISKLJUČENOUKLJUČENOUKLJUČENO
Netscapepop.3.isp.netscape.com110ISKLJUČENOISKLJUČENOUKLJUČENO
Netzeropop.netzero.com110ISKLJUČENOISKLJUČENOUKLJUČENO
Pacbellpop.att.yahoo.com995ISKLJUČENOUKLJUČENOUKLJUČENO
PeoplePCpop.peoplepc.com110ISKLJUČENOISKLJUČENOUKLJUČENO
Qwestpop.[enter state ID].qwest.net110ISKLJUČENOISKLJUČENOISKLJUČENO
Rogerspop.broadband.rogers.com110ISKLJUČENOISKLJUČENOUKLJUČENO
SBCGlobalpop.att.yahoo.com995ISKLJUČENOUKLJUČENOUKLJUČENO
Swbellpop.att.yahoo.com995ISKLJUČENOUKLJUČENOUKLJUČENO
Verizonincoming.verizon.net110ISKLJUČENOISKLJUČENOUKLJUČENO
Yahoopop.mail.yahoo.com110ISKLJUČENOISKLJUČENOISKLJUČENO

Nazivi i postavke poslužitelja za izlaznu poštu (SMTP):

Naziv davateljaNaziv poslužiteljaPriključakSPAAuthRequiredŠifriranje
AOLsmtp.aol.com587ISKLJUČENOUKLJUČENONone (Ništa)
AT&T Yahoosmtp.att.yahoo.com465ISKLJUČENOUKLJUČENOSSL
Chartersmtp.charter.net25ISKLJUČENOUKLJUČENONone (Ništa)
Comcastsmtp.comcast.net587ISKLJUČENOUKLJUČENOTLS
Coxsmtp.[insert region].cox.net25ISKLJUČENOISKLJUČENONone (Ništa)
Gmailsmtp.gmail.com587ISKLJUČENOUKLJUČENOTLS
Junoauthsmtp.juno.com587ISKLJUČENOISKLJUČENONone (Ništa)
Microsoft Livesmtp.live.com587ISKLJUČENOUKLJUČENOTLS
Netscapesmtp.isp.netscape.com25ISKLJUČENOISKLJUČENONone (Ništa)
Netzeroauthsmtp.netzero.com25ISKLJUČENOUKLJUČENONone (Ništa)
Pacbellsmtp.att.yahoo.com465ISKLJUČENOUKLJUČENOSSL
PeoplePCsmtpauth.peoplepc.com587ISKLJUČENOUKLJUČENONone (Ništa)
Qwestpop.[enter state ID].qwest.net25ISKLJUČENOISKLJUČENONone (Ništa)
Rogerssmtp.broadband.rogers.com587ISKLJUČENOUKLJUČENONone (Ništa)
SBCGlobalsmtp.att.yahoo.com465ISKLJUČENOUKLJUČENOSSL
Swbellsmtp.att.yahoo.com465ISKLJUČENOUKLJUČENOSSL
Verizonoutgoing.verizon.net25ISKLJUČENOUKLJUČENONone (Ništa)
Yahoosmtp.mail.yahoo.com25ISKLJUČENOISKLJUČENONone (Ništa)
OfficeKBHowTo ol2002 ol2003 OL2007
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 287532 - posljednja izmjena: 11/30/2012 13:13:00 - verzija: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbpubtypekc kbconfig kbemail kbhowto kbcip kb16bitonly kbvideocontent KB287532
Povratne informacije
mp;t="> document.write("