Pregled formula

Ako ste novi Excel za web, uskoro ćete saznati da više nije samo rešetka u kojoj unosite brojeve u stupce ili retke. Da, možete koristiti Excel za web da biste pronašli ukupne zbrojeve za stupac ili redak brojeva, ali možete izračunati i uplatu hipoteke, riješiti matematičke ili inženjerske probleme ili pronaći najbolji scenarij na temelju brojeva varijabli koje priključite.

Excel za web to radi pomoću formula u ćelijama. Formula izvršava izračuni ili druge akcije na podacima na radnom listu. Formula uvijek počinje znakom jednakosti (=), koji se može pratiti brojevima, matematičkim operatorima (kao što su znak plus ili minus) i funkcije, što zaista može proširiti potenciju formule.

Sljedećom formulom, primjerice, množi se 2 s 3, a zatim se umnožak zbraja s 5 da bi se dobio rezultat 11.

=2*3+5

U sljedećoj se formuli pomoću funkcije PMT izračunava otplata rate (1073,64 kn) kredita od 200 000 kn uz kamatu od pet posto (kad se 5% podijeli na dvanaest mjeseci, dobiva se mjesečna kamatna stopa) tijekom 30 godina (360 mjeseci):

=PMT(0,05/12;360;200000)

Evo još nekih primjera formula koje možete unijeti na radni list.

 • =A1+A2+A3    Zbraja vrijednosti u ćelijama A1, A2 i A3.

 • =SQRT(A1)    Pomoću funkcije SQRT izračunava kvadratni korijen vrijednosti u ćeliji A1.

 • =TODAY()    Vraća trenutni datum.

 • =UPPER("hello")     Pretvara tekst "pozdrav" u "POZDRAV" pomoću funkcije radnog lista UPPER.

 • =IF(A1>0)    Testira ćeliju A1 da bi se utvrdilo sadrži li vrijednost veću od 0.

Dijelovi formule

Formula može sadržavati i funkcije, reference, operatore i konstante.

Dijelovi formule

1. Funkcije: funkcija PI() vraća vrijednost pi: 3,142...

2. Reference: A2 vraća vrijednost u ćeliji A2.

3. Konstante: brojevi ili tekstne vrijednosti uneseni izravno u formulu, na primjer 2.

4. Operatori: operator ^ (karet) služi za izračun potencije broja, a operator * (zvjezdica) za množenje brojeva.

Korištenje konstanti u formulama

Konstanta je vrijednost koja se ne izračunava, već je uvijek ista. Na primjer, datum 10/9/2008, broj 210 i tekst "Kvartalna zarada" su konstante. izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza nije konstanta. Ako u formuli koristite konstante umjesto referenci na ćelije (na primjer =30+70+110), rezultat se mijenja samo ako izmijenite formulu.

Korištenje računskih operatora u formulama

Operatori određuju vrstu izračuna koji želite izvesti na elementima u formuli. Izračuni se izvršavaju zadanim redoslijedom (prema osnovnim matematičkim pravilima), ali se taj redoslijed može i promijeniti pomoću zagrada.

Vrste operatora

Postoje četiri različite vrste računskih operatora: aritmetički operatori, operatori usporedbe, operatori spajanja teksta i operatori referenci.

Aritmetički operatori

Za izvođenje osnovnih matematičkih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja, kombiniranje brojeva te dobivanje brojčanih rezultata koristite sljedeće aritmetičke operatore.

Aritmetički operator

Značenje

Primjer

+ (znak plus)

zbrajanje

3+3

- (znak minus)


Oduzimanje Negativni broj

3 – 1
– 1

* (zvjezdica)

množenje

3*3

/ (kosa crta)

dijeljenje

3/3

% (znak postotka)

postotak

20%

^ (karet)

potencija

3^2

Operatori usporedbe

Dvije vrijednosti možete usporediti pomoću sljedećih operatora. Kada se dvije vrijednosti uspoređuju pomoću tih operatora, rezultat je logička vrijednost: TRUE ili FALSE.

Operator usporedbe

Značenje

Primjer

= (znak jednako)

Jednako je

A1=B1

> (znak veće od)

veće od

A1>B1

< (znak manje od)

manje od

A1<B1

>= (znak veće od ili jednako)

veće od ili jednako

A1>=B1

<= (znak manje od ili jednako)

manje od ili jednako

A1<=B1

<> (znak nije jednako)

nije jednako

A1<>B1

Operator spajanja teksta

Pomoću znaka & pridružite (sjedinite) tekstne nizove da biste stvorili jednodijelni tekst.

Tekstni operator

Značenje

Primjer

& (ampersand)

Povezuje ili spaja dvije vrijednosti i daje jednu neprekidnu tekstnu vrijednost.

"Pazi"&"kuća" rezultira nizom "Pazikuća".

Operatori referenci

Rasponi ćelija za izračune kombiniraju se pomoću sljedećih operatora.

Operator referenci

Značenje

Primjer

: (dvotočka)

Operator raspona koji stvara jednu referencu na sve ćelije između dviju referenci, uključujući i te dvije reference.

B5:B15

, (zarez)

Operator unije koji više referenci spaja u jednu.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(razmak)

Operator presjeka koji kao rezultat stvara jednu referencu na ćelije koje su zajedničke dvjema referencama.

B7:D7 C6:C8

Redoslijed u kojem Excel za web izvršava operacije u formulama

U nekim slučajevima redoslijed izvođenja izračuna može utjecati na vrijednost koju će formula vratiti, pa je radi postizanja željenog rezultata važno znati kako se određuje i mijenja redoslijed.

Redoslijed izračuna

Formule izračunavaju vrijednosti određenim redoslijedom. Formula uvijek započinje znakom jednakosti (=). Excel za web interpretira znakove koji slijede znak jednakosti kao formulu. Nakon znaka jednakosti slijede elementi koje treba izračunati (operandi), primjerice konstante ili reference na ćelije. Oni su razdvojeni operatorima izračuna. Excel za web izračunava formulu slijeva nadesno, prema određenom redoslijedu za svaki operator u formuli.

Prioritet operatora

Ako kombinirate nekoliko operatora u jednoj formuli, Excel za web izvršava operacije redoslijedom prikazanim u sljedećoj tablici. Ako formula sadrži operatore s istim prethodnicima – primjerice, ako formula sadrži operator množenja i dijeljenja – Excel za web izračunava operatore slijeva nadesno.

Operator

Opis

: (dvotočka)

(jednostruki razmak)

; (točka sa zarezom)

operatori reference

negativni broj (kao u -1)

%

postotak

^

potencija

* i /

množenje i dijeljenje

+ i -

Zbrajanje i oduzimanje

&

povezivanje dva niza teksta (spajanje)

=
< >
<=
>=
<>

Usporedba

Korištenje zagrada

Da biste promijenili redoslijed procjene, u zagrade stavite onaj dio formule koji se treba izračunati prvi. Na primjer, sljedeća formula proizvodi 11 jer Excel za web izvodi množenje prije zbrajanja. Formula množi 2 i 3, a zatim rezultatu pribraja 5.

=5+2*3

Nasuprot tome, ako koristite zagrade za promjenu sintakse, Excel za web zbraja 5 i 2, a zatim množi rezultat za 3 da bi se proizveo 21.

=(5+2)*3

U sljedećem primjeru zagrade koje su u prvom dijelu sile formule Excel za web izračunati B4 + 25, a zatim ga podijeliti s zbrojem vrijednosti u ćelijama D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Upotreba funkcija i ugniježđenih funkcija u formulama

Funkcije su unaprijed definirane formule koje izvode izračune pomoću određenih vrijednosti, koje se zovu argumenti, u točno zadanom redoslijedu ili strukturi. Funkcije se mogu koristiti za izvođenje jednostavnih ili kompleksnih izračuna.

Sintaksa funkcije

Slijedeći primjer funkcije ROUND koja zaokružuje broj u ćeliji A10 prikazuje sintaksu funkcije.

Struktura funkcije

1. struktura. Struktura funkcije započinje znakom jednakosti (=), a slijede ga naziv funkcije, otvorena zagrada, argumenti funkcije odvojeni zarezima i zatvorena zagrada.

2. Naziv funkcije. Da bi vam se prikazao popis dostupnih funkcija, kliknite ćeliju, a zatim pritisnite SHIFT+F3.

3. argumenti. Argumenti mogu biti brojevi, tekst, logičke vrijednosti, primjerice TRUE ili FALSE, polja, vrijednosti pogrešaka kao što su #N/A ili reference na ćelije. Argument koji odredite mora proizvesti valjanu vrijednost za taj argument. Argumenti mogu biti i konstante, formule i druge funkcije.

4. Opis elementa za argument. Opis elementa sa sintaksom i argumentima pojavit će se za vrijeme upisivanja funkcija. Ako upišete, primjerice,=ROUND(, pojavit će se opis elementa. Opisi elementa prikazuju se samo za ugrađene funkcije.

Unos funkcija

Kada stvorite formulu koja sadrži funkciju, pomoću dijaloškog okvira Umetanje funkcije možete unositi funkcije radnog lista. Prilikom unosa funkcije u formulu u dijaloškom okviru Umetanje funkcije prikazuje se naziv funkcije, svi njezini argumenti, opis funkcije i svakog argumenta, trenutni rezultat funkcije i trenutni rezultat cijele formule.

Da biste pojednostavnili stvaranje i uređivanje formula i minimizirali pogreške sintakse i upisa, koristite mogućnost samodovršavanja formule. Kada upišete = (znak jednakosti) i početnih slova ili okidač zaslona, Excel za web prikazuje, ispod ćelije, dinamički padajući popis valjanih funkcija, argumenata i naziva koji odgovaraju slovima ili okidaču. Tada stavku s padajućeg popisa možete umetnuti u formulu.

Ugnježđivanje funkcija

U nekim je slučajevima funkciju potrebno koristiti kao jedan od argumenata neke druge funkcije. U sljedećoj se formuli, primjerice, koristi ugniježđena funkcija AVERAGE, a rezultat se uspoređuje s vrijednošću 50.

Ugniježđene funkcije

1. Funkcije AVERAGE i SUM ugniježđene su unutar funkcije IF.

Valjani vraća    Kada se ugniježđena funkcija koristi kao argument, ugniježđena funkcija mora vratiti istu vrstu vrijednosti koju argument koristi. Ako, primjerice, argument vraća vrijednost TRUE ili FALSE, ugniježđena funkcija mora vratiti vrijednost TRUE ili FALSE. Ako funkcija ne radi, Excel za web prikazuje #VALUE! #BROJ!.

Ograničenja razine gniježđenja    Formula može sadržavati najviše sedam razina ugniježđenih funkcija. Kada se neka funkcija (nazovimo je funkcija B) koristi kao argument druge funkcije (nazovimo je funkcija A), funkcija B ponaša se kao funkcija druge razine. Na primjer, funkcija AVERAGE i funkcija SUM obje su funkcije druge razine ako se koriste kao argumenti funkcije IF. Funkcija koja je ugniježđena unutar ugniježđene funkcije AVERAGE tada je funkcija treće razine i tako dalje.

Korištenje referenci u formulama

Referenca identificira ćeliju ili raspon ćelija na radnom listu i govori Excel za web gdje potražiti vrijednosti ili podatke koje želite koristiti u formuli. Pomoću referenci možete u jednoj formuli koristiti podatke sadržane u raznim dijelovima radnog lista ili pak u nekoliko formula koristiti vrijednost iz jedne ćelije. Možete se pozivati i na ćelije na drugim listovima iste radne knjige i u drugim radnim knjigama. Reference na ćelije u drugim radnim knjigama zovu se veze ili vanjske reference.

Stil reference A1

Zadani stil reference    Excel za web prema zadanom koristi stil referenca a1, koji se odnosi na stupce s slovima (A do XFD, za ukupno 16.384 stupaca) te se odnosi na retke s brojevima (od 1 do 1.048.576). Ta slova i brojevi zovu se zaglavlja redaka i stupaca. Da biste unijeli referencu na neku ćeliju, unesite slovo stupca i nakon njega broj retka. Tako B2 upućuje na ćeliju na presjeku stupca B i retka 2.

Da biste se pozvali na

Koristite značajku

ćeliju u stupcu A i retku 10

A10

raspon ćelija u stupcu A i recima 10 do 20

A10:A20

raspon ćelija u retku 15 i stupcima B do E

B15:E15

sve ćelije u retku 5

5:5

sve ćelije u recima od 5 do 10

5:10

sve ćelije u stupcu H

H:H

sve ćelije u stupcima od H do J

H:J

raspon ćelija u stupcima od A do E i recima od 10 do 20

A10:E20

Pozivanje na drugi radni list    U sljedećem primjeru funkcija radnog lista AVERAGE izračunava prosječnu vrijednost raspona B1:B10 na radnom listu nazvanom Marketing u istoj radnoj knjizi.

Primjer reference lista

1. Upućuje na radni list pod nazivom Marketing

2. Upućuje na raspon između ćelija B1 i B10, uključujući te ćelije

3. Odjeljuje referencu radnog lista od reference raspona ćelija

Razlike između apsolutnih, relativnih i mješovitih referenci

Relativne reference    Relativna referenca na ćeliju u formuli, kao što je A1, temelji se na relativnom položaju ćelije koja sadrži formulu i ćelije na koju se referenca poziva. Ako se položaj ćelije koja sadrži formulu promijeni, mijenja se i referenca. Ako kopirate ili ispunite formulu po recima ili niz stupce, referenca se prilagođava automatski. Nove formule po zadanom koriste relativne reference. Na primjer, ako kopirate ili ispunite relativnu referencu iz ćelije B2 u ćeliju B3, ona se automatski prilagođava sa =A1 na =A2.

Kopirana formula s relativnom referencom

Apsolutne reference    Apsolutna referenca na ćeliju u nekoj formuli, npr $A$1, uvijek se poziva na ćeliju na točno određenom mjestu. Ako se promijeni položaj ćelije koja sadrži formulu, apsolutna referenca ostaje ista. Ako kopirate formulu po recima ili niz stupce, apsolutna se referenca ne prilagođava. Po zadanom, nove formule koriste relativne reference, pa ćete ih po potrebi morati pretvoriti u apsolutne reference. Ako, primjerice, kopirate apsolutnu referencu iz ćelije B2 u ćeliju B3, ona u obje ćelije ostaje ista: =$A$1.

Kopirana formula s apsolutnom referencom

Mješovite reference    Mješovita referenca ima ili apsolutni stupac i relativni redak ili apsolutni redak i relativni stupac. Apsolutna referenca stupca ima oblik $A1, $B1 i tako dalje. Apsolutna referenca retka ima oblik A$1, B$1 i tako dalje. Ako se položaj ćelije koja sadrži formulu promijeni, mijenja se i relativna referenca, a apsolutna se referenca ne mijenja. Ako kopirate formulu ili je ispunite po recima ili niz stupce, relativna referenca se automatski prilagođava, a apsolutna se referenca ne prilagođava. Ako, primjerice, kopirate ili ispunite mješovitu referencu iz ćelije A2 u ćeliju B3, ona se mijenja iz =A$1 u =B$.

Kopirana formula s mješovitom referencom

Trodimenzionalni stil reference

Praktične reference na više radnih listova    Ako želite analizirati podatke u istoj ćeliji ili rasponu ćelija na više radnih listova u jednoj radnoj knjizi, koristite 3D referencu. 3D referenca obuhvaća referencu ćelije ili raspona kojoj prethodi raspon naziva radnih listova. Excel za web koristi bilo koji radni list pohranjenih između početnih i završne nazive reference. Na primjer, =SUM(List2:List13!B5) zbraja sve vrijednosti sadržane u ćeliji B5 na svim radnim listovima između listova 2 i 13, uključujući ta dva lista.

 • Pomoću 3D referenci možete se referencirati na ćelije na drugim listovima, definirati nazive i stvarati formule koristeći sljedeće funkcije: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA i VARPA.

 • 3D reference ne mogu se koristiti u formulama polja.

 • 3D reference ne mogu se koristiti s operator presjeka (jednostruki razmak) ili u formulama koje koriste implicitno sjecište.

Što se događa prilikom premještanja, kopiranja, umetanja ili brisanja radnih listova    Sljedeći primjeri objašnjavaju što se događa kad premještate, kopirate, umećete ili brišete radne listove obuhvaćene 3D referencama. U primjerima se koristi formula =SUM(List2:List6!A2:A5) za zbrajanje ćelija od A2 do A5 na radnim listovima od 2 do 6.

 • Umetanje ili kopiranje    Ako umetnete ili kopirate listove između listova Sheets i List6 (krajnje točke u ovom primjeru), Excel za web obuhvaća sve vrijednosti u ćelijama od a2 do a5 iz dodanih listova u izračunima.

 • Brisanje     Ako izbrišete listove između listova List2 i List6, Excel za web uklanja njihove vrijednosti iz izračuna.

 • Potez    Ako premjestite listove između listova List2 i List6 na mjesto izvan raspona listova na koji se referencira, Excel za web uklanja njihove vrijednosti iz izračuna.

 • Premještanje krajnje točke    Ako premjestite List2 ili List6 na drugo mjesto u istoj radnoj knjizi, Excel za web prilagođava izračun da bi odgovarao novom rasponu listova između njih.

 • Brisanje krajnje točke    Ako izbrišete List2 ili List6, Excel za web prilagođava izračun da bi odgovarao rasponu listova između njih.

Stil reference R1C1

Možete koristiti i stil reference u kojem su i reci i stupci na radnom listu numerirani. Stil reference R1C1 koristan je pri izračunavanju položaja redaka i stupaca u makronaredbama. U stilu R1C1, Excel za web označava mjesto ćelije s slovom "R", a slijedi broj retka i "C", a zatim broj stupca.

Referenca

Značenje

R[-2]C

relativna referenca na ćeliju dva retka iznad u istom stupcu

R[2]C[2]

relativna referenca na ćeliju dva retka ispod i dva stupca desno

R2C2

apsolutna referenca na ćeliju u drugom retku i drugom stupcu

R[-1]

relativna referenca na cijeli redak iznad aktivne ćelije

R

apsolutna referenca na trenutni redak

Kada snimate makronaredbu, Excel za web bilježi neke naredbe pomoću stila referenci R1C1. Ako, primjerice, snimite naredbu, kao što je kliknite gumb Automatski zbroj da biste umetnuli formulu koja zbraja raspon ćelija, Excel za web bilježi formulu pomoću stila R1C1, a ne u stilu a1, referenci.

Korištenje naziva u formulama

Definirane nazive možete stvarati da bi se prikazala ćelija, raspona ćelija, formula, konstanti ili Excel za web tablice. Naziv je smislena kratica koja olakšava razumijevanje svrhe naizgled teško razumljivih referenci ćelija, konstanti, formula ili tablica. Informacije koje slijede prikazuju uobičajene primjere naziva i načina na koji njihovo korištenje poboljšava jasnoću i pojednostavnjuje razumijevanje formula.

Vrsta primjera

Primjer u kojem se umjesto naziva koriste rasponi

Primjer u kojem se koriste nazivi

Referenca

=SUM(A16:A20)

=SUM(Prodaja)

Konstanta

=PRODUCT(A12;9,5%)

=PRODUCT(Cijena;PoreznaStopaKC)

Formula

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16;A20);A16:B20;2;FALSE);"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodaja);PodaciOProdaji;2;FALSE);"m/dd/yyyy")

Tablica

A22:B25

=PRODUCT(Cijena;Tablica1[@Porezna stopa])

Vrste naziva

Postoji nekoliko vrsta naziva koje možete stvoriti i koristiti.

Definirani naziv    Naziv koji predstavlja ćeliju, raspon ćelija, formulu ili vrijednost konstante. Možete stvoriti vlastiti definirani naziv. Excel za web ponekad stvara i definirani naziv za vas, primjerice kada postavite područje ispisa.

Naziv tablice    Naziv tablice Excel za web, što je zbirka podataka o određenoj temi koja je pohranjena u zapisima (recima) i poljima (stupcima). Excel za web stvara zadani Excel za web naziv tablice "Tablica1", "Tablica2", i tako dalje, svaki put kada umetnete Excel za web tablicu, ali možete promijeniti te nazive da biste ih učinili značajnijim.

Stvaranje i unos naziva

Naziv stvarate pomoću stvaranja naziva iz odabira. Nazive možete praktično stvarati iz oznaka postojećeg retka i stupca odabirom ćelija na radnom listu.

Napomena: Nazivi po zadanom koriste apsolutne reference ćelija.

Naziv možete unijeti na sljedeće načine:

 • Upisivati    Upisivanjem naziva, primjerice, kao argumenta formule.

 • Korištenjem samodovršetka formule    Koristite padajući popis samodovršetka formule na kojem se automatski navode valjani nazivi.

Korištenje formula polja i konstanti polja

Excel za web ne podržava stvaranje formula polja. Možete pogledati rezultate formula polja stvorenih u aplikaciji Excel za stolna računala, ali ne možete ih uređivati ni ponovno izračunavati. Ako imate aplikaciju Excel za stolna računala, kliknite Otvori u programu Excel da biste radili s poljima.

U primjeru sljedeće formule polja izračunava se ukupni iznos niza cijena dionica i udjela, bez korištenja retka ćelija za izračun i prikaz pojedinačnih iznosa za svaku dionicu.

Formula polja koja daje jedan rezultat

Unesete li formulu ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kao formula polja, ona će pomnožiti Dionice i Cijenu za svaku dionice, a zatim zbrojiti rezultate tih izračuna.

Izračun višestrukih rezultata    Neke funkcije radnog lista vraćaju polja vrijednosti ili kao argument zahtijevaju niz vrijednosti. Da biste izračunali više rezultata pomoću formule polja, morate unijeti niz u raspon ćelija koji ima isti broj redaka i stupaca kao i argumenti niza.

Ako, primjerice, postoji niz od tri iznosa prodaje (u stupcu B) za niz od tri mjeseca (u stupcu A), funkcija TREND određuje pravocrtne vrijednosti za iznose prodaje. Radi prikaza svih rezultata formule ona se unosi u tri ćelije u stupcu C (C1:C3).

Formula polja koja daje više rezultata

Unesete li formulu =TREND(B1:B3,A1:A3) kao formulu polja, ona će dati tri zasebna rezultata (22.196, 17.079 i 11.962) koja se temelje na tri iznosa prodaje i tri mjeseca.

Korištenje konstanti polja

U običnu formulu možete unijeti referencu na ćeliju koja sadrži neku vrijednost ili na samu vrijednost, što se naziva i konstanta. Na sličan način, u formulu polja možete unijeti referencu na polje ili unijeti samo polje vrijednosti sadržanih u ćelijama, što se naziva i konstanta polja. Formule polja prihvaćaju konstante na isti način kao što to čine i ostale formule, ali konstante polja moraju se unijeti u određenom obliku

Konstante polja mogu sadržavati brojeve, tekst, logičke vrijednosti, kao što su TRUE ili FALSE ili vrijednosti pogrešaka, kao što je #N/A. Različite vrste vrijednosti mogu biti u istoj konstanti polja – na primjer, {1; 3; 4; ISTINITO, FALSE, ISTINITO}. Brojevi u konstantama polja mogu biti u cijeli broj, decimalni ili znanstveni oblik. Tekst mora biti zatvoren u dvostruke navodnike – na primjer, "utorak".

Konstante polja ne smiju sadržavati reference ćelija, stupaca ili redaka nejednakih duljina, formule ili posebne znakove $ (znak dolara), zagrade ili % (znak postotka).

Prilikom oblikovanja konstanti polja svakako učinite sljedeće:

 • Stavite ih u vitičaste zagrade ({ }).

 • Vrijednosti u različitim stupcima odijelite zarezima (,). Da biste, primjerice, prikazali vrijednosti 10, 20, 30 i 40, unesite {10,20,30,40}. Ta se konstanta polja naziva polje 1-sa-4 i ekvivalentna je referenci 1-redak-sa-4-stupca.

 • Vrijednosti u različitim recima odijelite točkom sa zarezom (;). Da biste, primjerice, prikazali vrijednosti 10, 20, 30 i 40 u jednom retku, a 50, 60, 70 i 80 u retku neposredno ispod njega, unesite konstantu polja 2-sa-4: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×